Fraai jaarsaldo voor de banken Duitse vakbonden zeggen c.a.o.'s voor 2,5 miljoen man op Effecten vormen te riskante belegging voor kleine spaarder Voorsprong in arbeidscondities gaat verloren Libanese tanker zendt noodseinen uit SCHEEPVAARTBERICHTEN De beurs DE WEEKSTAAT Vele recordcijfers Koers aandelen Houthandel Alberts hoger dan 130 Tweede tender B.O.Z. Es ist nicht zvahr GOLF VAN LOONEISEN RAPPORT OVER BEZITSVORMING LICHTE ONR UST IN DE MIJNSTREEK L. Smit Co. participeert in Canadese sleepbootmij Bod op RTM definitief Mogelijke verhoging van Engelse autoprijzen L'Europe boekte goede resultaten DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 Dc laatste bankstaat van 1960 laat vele rckordcijfers zien. Zij tonen aan dat de positie zowel van dc staat als van dc handelsbanken gunstig is, en dat de cir culatie, alsook dc goud- en deviezenvoor raad, tot een ongekende hoogte zijn ge stegen. Het einde van het jaar brengt op de verkorte balans van onze centrale bank een goud- en deviezenreserve, die tot ver boven de f 6 miljard is uitgekomen. Deze zichtbare deviezenvoorraad is in 1960 ge stegen met niet minder dan 1131 miljoen. Hiervan heeft de goudvoorraad een re cordstand bereikt van 5.355 min. en de netto deviezenreserve van 832 min. Het ligt voor de hand te veronderstel len, dat de toeneming van de zichtbare deviezenvoorraad deels ten koste gegaan is van de onzichtbare voorraad, die in het buitenland wordt aangehouden. Volgens een recente opgave beliepen de vorderin gen van de banken op het buitenland bru to 1.800 min. Men neeml aan dat zij de laatste twee maanden zijn afgenomen, maar dat zij desondanks nog hoger liggen dan een jaar geleden. In- geldmarktkringen spreekt men ten aanzien van deze verkorte balans van historische cijfers. Door terugtrekking van valuta uit het buitenland hebben de ban ken zich trachten te dekken tegen de grote geldopvragingen van het einde van het jaar. Hierdoor zijn de banken in staat om op deze verkorte balans voor de dag te komen met het fraaie saldo van bijna 652 min., hetgeen f 75 min. meer is dan ver leden week. In totaal moeten de banken 250 min. aan deviezen terug hebben la ten komen. Hiervan heeft de centrale bank 150 min. omgezet in goud. De circulatie is nog sterker toegenomen dan men gedacht had en eindigt het jaar met een stand van ƒ4.874 min. tegen f 4.524 min. op de laatste weekstaat van 1959. Bij elkaar is deze ultimo voor ƒ314 min. aan bankbiljetten uitgegaan. Het sal do van de schatkist is ditmaal met 12 min." toegenomen tot 773 min. Van de zo genaamde stallingsfaciliteil. die de Neder- Aandelen n.v. Houthandel G. Alberts Lzn. en Co., gevestigd in Middelburg waren gisteren ter beurze 135 bieden, tegen een laatstgedane notering op 22 december van 130'/!, toen no minaal 91.000 werd omgezet. (Zoals bekend hebben de Rotterdamsche Bank en de Amsterdamsche Bank, namens de n.v. Internationale Crediet- en Handels Ver- enigng „Rotterdam", een bod van 130 percent op de aandelen Houthandel Alberts uitge bracht, waarbij de houders van deze aandelen tot uiterlijk maandag 16 januari 1961 hun aandelen bij bovengenoemde banken kunnen aanbieden). De; directie van „Internatio" kon, desge vraagd, op dit moment geen antwoord geven op de vraag, of een hoger bod dan 130 percent door. deze vennootschap op gemelde aandelen vóór 16 januari zal worden gedaan. Tér gelegenheid van de gisteren gehouden tweede tender tot inkoop van renteloze schuldbewijzen van de n.v. Bank voor Onroe rende Zaken werd totaal aangeboden voor een bedrag van f 1.367.500. Aangenomen werd voor f 375.000 tegen een koers van tachtig procent. landsche Bank heeft verleend om de han delsbanken te hulp te komen, is voor 65 min. gebruik gemaakt. Na 16 januari zul len de banken dit papier moeten terug kopen. De geldmarkt ligt niet bepaald moeilijk, hoewel krap, hetgeen te verwachten was. Het tarief van daggeld is inmiddels in twee etappes verhoogd van 1 tot lVa per cent. Het kasreserve-percentage staat al sinds medio juli op 8 percent. Voordien was het 7 percent. Een bijzonderheid is verder dat de Nederlandsche Bank gedu rende het gehele afgelopen jaar haar of ficiële disconto-tarief ongewijzigd op 3'/-» percent heeft gehandhaafd. ADVIESKOERSEN BUITENLANDS BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bank papier vandaag gelden in Amsterdam lui den: Engels pond 10,5410,64, Amerikaan se dollar 3,74%3,78'/2, Canadese dollar 3,76—3,81. Franse frank (100) 75,90—76,40, Belgische frank (100) 7,427,47, Duitse mark (100) 90,1090,60, Zweedse kroon (100) 72,40—73,40, Zwitserse frank (100) 87,35—87,85, Italiaanse lire (10.000) 59,75— 61,75, Deense kroon (100) 54,2555,25, Noorse kroon (100) 52,4053,40, Oosten rijkse schilling (100) 14,47V214,57(2, Por tugese escudo (100) 13.1513.30. Spaanse peseta (100) grote coupures 6,17(4eJÉVk- Bondskanselier Adenauer heeft tegen over een Amerikaanse journalist ver klaard dat het niet juist is West-Duits land als een rijke natie te beschouwen. „Het is eenvoudig niet waar" (dat Wesl-Duitsland rijk is), zo citeerde George. Baily van „The Reporter" de bondskanselier. „In dit opzicht over schatten de Duitsers zichzelf en worden zij overschat. De economische basis van de Bondsrepubliek is niet hecht, en slechts het verschil tussen nu en tien jaar geleden is zo groot dal het dreigt te verblinden. Bij een teruggang van de economie zal alles anders worden", al dus Adenauer. Ter zelfder tijd bereikte ons een be richt van iels andere strekking: Het ,,Wirtschaflswunder" in West-Duitsland krijgt langzamerhand de allure van een „gouden" eeuw. Onlangs hebben Duitse kranten kritiek uitgeoefend op een film ster die uit puur goud bestaand tafel bestek had besteld. Een handelsfirma heeft daar blijkbaar een idee door ge kregen. Een zakenman in Frankfurt vond. met: Kerstmis onder de boom een aktentas met sloten, sleutels en ritsslui ting van goud. Een begeleidend visite kaartje vestigde hier vriendelijk de aandacht op. Het cadeau was een atten tie van een Westduitse firma waarmee de begunstigde zaken deed. (Van onze correspondent) BONN. De collectieve arbeidsovereenkomsten voor 2,5 miljoen VVestduitse werk nemers zjjn dezer dagen per 31 maart 1961 opgezegd. Men spreekt in de Bondsrepu bliek openlijk over het gevaar van de nieuwe loonbeweging. De vakbonden wijzen in hun eisen op de stijgende kosten van levensonderhoud, op de te verwachten prijs stijgingen in het begin 1961 en op de gestegen arbeidsproduktiviteit; in het bijzonder in de bouwnijverheid. Gisteren zegde de vakbond der bouwvakarbeiders, die meer dan één miljoen leden telt, de C.A.O. per 31 maart op. Welke looneisen deze bond zal stellen is nog niet bekend. Wel staat reeds vast dat de vakbonden van de werk nemers der openbare diensten en verkeer en van de spoorwegarbeiders een loons verhoging per 1 april van liefst vijftien percent eisen, alsmede nog extra toeslagen. Ook de texticlarbcidcrsbond heeft zich reeds in deze zin geuit „Effecten bezitten niet die eigen schappen, die voldoende aantrekkelijk zijn om dc kleine man tot sparen te brengen, omdat zij in het algemeen voor hem een te riskante belegging vormen". Tot deze conclusie komt een commissie van het centrum voor staatkundige vor ming te 's-Gravenhage in een rapport getiteld „Effecten en bezitsvorming", dat onder leiding van prof. dr. C. E. Schef- fer te Tilburg werd samengesteld. De commissie heeft onderzocht in hoeverre van verschillende effectenvor- men een zodanige aantrekkingskracht zou kunnen uitgaan dat dit zou kunnen leiden tot additionele besparingen bin nen het raam van de bestaande in komensverdeling en zich vervolgens af gevraagd welke de aantrekkelijkste be leggingsvorm zou zijn wanneer bet spa ren voor de kleine man zou worden be vorderd door speciale spaarregelingen, premiëring en winstdeling. Als gevaren voor het sparen door mid del van obligaties ziet de commissie het te zeer domineren van het koers- en mone taire risico. Bij het. aandeel Js het koers- risico overheersend',"onder'"''mëër'"'samefï- hangend met de aard van de onderne^ ming. De commissie acht het ongewenst het aandeel zonder meer onder het be reik van de kleine spaarder te bi-engen. Als objecten waarin additionele besparin gen kunnen worden belegd komen naar het oordeel van de commissie noch het aan- Op het gebied der lonen begint het ook in de Limburgse mijnindustrie wéér onrustig te worden. Het verloop met name uit de bovengrondse bedrijven is onrustbarend. In de Mijnindustrieraad heeft de secretaris van de Nederlandse Katholieke Mijn- werkersbond, de heer II. Palmen, zijn twyfel uitgesproken over de bewering, dat de mijnwerkersionen zich nog steeds aan de top der nationale loonpyramide bevinden. „Men beweert dit wel", zei hy, „maar wie bewijst het? Feit is, dat het mijnbedrijf in toenemende mate zijn aantrekkelijkheid verliest. Hoe komt dat?" Hij vroeg eens een onderzoek te laten instellen naar de verhoudingen tussen de lonen in het mijn bedrijf en die in de andere belangrijke bedrijfstakken, waarbij by speciaal doelde op de metaalnijverheid. ze eerder de goedkeuring der regering zal krijgen dan een nieuwe loonronde in hel mijnbedrijf. Wanneer de Staatsmijnen aan het verzoek voldoen zullen de particulie re mijnen volgen. De bonden denken echter niet alleen aan loonsverbetering voor de huidige bezet ting. Zij willen deze verbetering ook om het verloop uit de mijnen te keren en nieuwe toeloop naar de mijnen te krijgen. Ofschoon er terzake nog geen beslissin gen zijn genomen en de kwestie in de Mijnindustrieraad nog binnenskamers aan de orde is, mag verwacht worden, dat met ingang van 1 mei, behoudens minis teriële goedkeuring, de vijfdaagse werk week in de mijnen zal worden ingevoerd. Hiermede zal het mijnbedrijf dan echter, volgens de bonden, weer achterop komen. MANILLA (UPI) Leden van de Ame rikaanse marine hebben woensdagavond noodseinen opgevangen van de Libanese tanker in de Stille Zuidzee. Volgens deze seinen zon zich een serie ontploffingen aan boord van het schip hebben voorgedaan, waardoor vele leden van de bemanning werden gewond. Men vreest voorts dat veertien mensen zijn verdronken toen de motorboot waarin zij op eerste kerstdag voeren voor de kust van het eiland Polillo, op 110 km. ten zuid oosten van Manilla, omsloeg. STOCKHOLM (UPI) Sleepboten heb ben in de afgelopen nacht getracht om het. Zweedse schip Drotten van de lijn Ny- naeshamn-Cotland vlot te trekken. Het schip, dat veertig passagiers aan boord heeft, strandde woensdag in een dichte mist op een rotspunt, vlak bij de haven Oskarshamn, aan de zuidoostkust van Zweden. Er schijnt geen ernstige schade te zijn opgelopen. In vakbondskringen oordeelt men, dat de aantrekkelijkheid van de allesbehalve aan trekkelijke ondergrondse mijnarbeid slechts behouden kan blijven door een pri maire verzorging van lonen en andere ar beidsvoorwaarden. Men wees er ons op, dat naarmate het algemene welvaartspeil verbeterde de animo voor de mijnarbeid geringer is geworden, en men noemde dit logisch. In de andere bedrijven zijn de arbeidsomstandigheden buitengewoon ver beterd. Er kwamen frisse kantines, aan trekkelijke arbeidsvoorwaarden en moder ne fabrieken. Bovendien hebben de lonen en sociale verzekeringen steeds meer de neiging zich te nivelleren. Zelfs in de landbouw werden de lonen opgetrokken. Dat vindt men in vakbondskringen dei- mijnwerkers een goed ding, maar aan de andere kant verheelt men zich niet, dat daardoor de trek naar de mijnen, dooi de werkzaamheden ondergronds: kleine werkruimten, gevaarlijk werk, grotere kans op invaliditeit en ongunstige klima tologische verhoudingen, kleiner wordt. Weliswaar neemt ook daar de machine de mijnwerkers steeds meer het zware werk uit de handen, maar het blijft on dergronds werk met alle daaraan verbon den bezwaren. „We komen er niet uit als we er niet in slagen de mijnwerkers de beloning te geven die zij verdienen," oordeelt men in vakbondskringen. En men heeft algemeen de indruk, dat de mijnwerker nog lang niet aan zijn trekken komt. De mijnwer kers zijn niet blind voor de moeilijke si tuatie, waarin de mijnen commercieel zijn komen te verkeren, maar ze boeken toch nog steeds behoorlijke financiële resulta ten, terwijl de produktiviteit sterk stijgend is. Het ondergronds rendement, bepalend voor de produktiviteit in de mijnen, heeft sinds de bevrijding een recordhoogte be reikt. Daarom menen de mijnwerkers, dat er ruimte is gekomen voor een nieuwe loonsverhoging. De Katholieke Federatie, waarin de Katholieke Mijnwerkersbond en de Katholieke Vereniging van Mijnbeamb- len samenwerken en die in de werkne merswereld der mijnen een overheersende positie inneemt, heeft de Staatsmijnen reeds, zoals wij berichtten, om een uitke ring ineens gevraagd. Zij verwacht dat de- Bcleggingsniij van dc Hollandsche Sociëteit De Hollandsche Sociëteit van Levensverzeke ringen n.v. te Amsterdam heeft op 8 november 1960 opgericht de n.v. Beleggingsmaatschappij van de Hollandsche Sociëteit van Levensverzeke ringen. Doel van deze maatschappij is het beleg gen van gelden in effecten in de ruimste zin. Di rectie en commissarissen van de nieuwe n.v. zijn dezelfde als die van de Hollandsche Sociëteit deel noch de obligatie in aanmerking. De voorkeur van de commissie gaat hier uit naar een participatie in een op deskundige wijze samengesteld vermogen. De commissie vindt het derhalve gewenst een verdere uitbreiding te geven aan het beleggingsfonds en denkt hierbij aan be leggingsfondsen die in principe geen enke le beleggingsvorm uitsluiten. De tot nog toe in Nederland bekende instellingen van deze aard beperken zich immers veelal tot belegging in aandelen. Een ideale aan passing van de beleggingen aan de om standigheden kan echter volgens de com missie niet bereikt worden, zodat niet mag worden verondersteld dat bij een par ticipatie alle risico's zijn uitgeschakeld. De commissie meent dat een algémene oriëntatie op deze beleggingsvorm en een gelijk gerichte beleggingspolitiek der be leggingsfondsen de gestelde wensen zelfs illusoir zou maken. De commissie merkt tenslotte op dat voor de kleine en begin nende spaarder naar andere en nieuwe vormen moet worden gezocht om bezits vorming te bevorderen. Spreiding van be zit, aldus de commissie zal in zekere mate moeten worden bereikt door een maat schappijhervorming. In een recente, zeer rooskleurig gehou den mededeling aan het Westduit.se minis terie van Economische Zaken te Bonn was juist medegedeeld dat de lonen in de Bondsrepubliek sneller zijn gestegen dan de prijzen. In de periode van 1950-1960 stegen dc reële lonen met 67 percent. Het gemiddelde inkomen van arbeiders, kan toorbedienden en ambtenaren steeg in deze periode met 107 percent. De gemiddelde industrie-arbeider in de Bondsrepubliek verdient thans per week D.M. 124.57 (circa 112 gulden) tegen rond 58 mark (circa 53 gulden) in 1950. Deze verhoogde lonen leidden tot een stijgend verbruik: 28 per cent van alle Westduitse gezinnen heeft thans een elektrische keukenmachine (1959: 14 percent); 49 percent een elektrisch scheerapparaat (1953: 6 percent); 42 per cent een ijskast; 31 percent een televisie toestel. Op 1000 inwoners komen thans 76 auto's voor (1950: 11 auto's). Spaartegoe den stegen van 1950 tot 1960 van 92 mark tot 897 mark per hoofd der bevolking. Critiek op de regering Economisch onderzoekingsinstituten be kijken de huidige toestand veel minder rooskleurig en letten veel meer op de na bije toekomst. Zij verwachten voor het begin 1961 een versterkte prijsstijging bij een nauwelijks stijgende produktiviteit. Hoewel te verwachten is dat ook de invoer zal stijgen, geloven deze instituten niet dat het huidige aanbod van goederen gehand- L. Smit Co's Internationale Sleepdienst te Rotterdam heeft dezer dagen aangekocht de Canadese sleepboot „Cambrian Salvor", die een vermogen heeft van 4000 p.k. Deze sleepboot zal worden ingebracht in de door Smit en Co met de Island Tug and Barge Cy te Vancouver op te richten Canadese sleep bootmaatschappij. die de naam zal dragen van Transpacific Towing and Salvage Co Ltd Smit's Canadese partners de vennootschap gaat op ..fifty-fifty-basis zullen het zuster schip van de Cambrian Salvor, de „Sudbury II". in de nieuwe maatschappij inbrengen Beide sleepboten zullen worden ingezet al thans voornamelijk voor het verslepen van door Amerika aan Japan verkochte Liberty - schepen. haafd zal kunnen worden. Bij de te ver wachten grotere vraag zal dit alles leiden tot een prijsstijging. Van een rustige con junctuur zal dus niet veel terechtkomen, ondanks een verlangzaming van de groei van de produktiviteit. Deze te verwachten ontwikkeling wordt uiterst gevaarlijk geacht, vooral nu er zul ke zware looneisen voor belangrijke tak ken van de industrie worden gesteld. In dien deze eisen verwerkelijkt zouden wor den, zal er een extra druk op bepaalde prijzen ontstaan. De economische instituten hebben juist dezer dagen scherpe critiek op de regering te Bonn uitgeoefend. Ze zeggen dat Bonn de conjunctuur rustig verder laat gaan en dat er niets gedaan wordt tegen het ge vaar van een uit balans geraakte verhou ding tussen vraag en aanbod en aan de tegenstelling die zich straks zal openbaren tussen de Bondsrepubliek en de omliggen de landen, waar eerder een teruggang wordt verwacht, evenals in de Verenigde Staten. De economische instituten bevelen een nieuwe vaststelling van de wissel koersen aan, uiteraard niet door Bonn al leen. Doet Bonn niets, aldus de instituten, dan dreigt een gevaarlijke inflatoire ont wikkeling. De Rotterdamsche Bank deelt namens com mittenten mede, dat vrijwel alle houders van aandelen Rotterdamsche Tramweg Maat schappij het aanbod tot overneming van de aandelen tegen 500 percent hebben aanvaard, zodat dit aanbod gestand wordt gedaan. De gelegenheid tot na-aanmelding blijft tot na der order opengesteld Afrekening van aan gemelde aandelen kan van 29 december 1960 •if tegemoet worden gezien. Een woordvoerder van de British Mo tor Corporation heeft vandaag meegedeeld, dat de prijzen van Engelse personenauto's in het nieuwe jaar waarschijnlijk zullen worden verhoogd om de daling van de afzet in binnen- en buitenland te compen seren. De woordvoerder zei, dat de moge lijkheid van prijsverhoging groot is en dat er volstrekt geen kans is op een verlaging van de prijs van BMC-auto's. Abbekerk, 28 te Amsterdam. Acila, 28 40 m. w. Ouessant n. Curasao. Adrastus, 28 v. Liverpool n. Avonmouth. Aegir, 28 v. Pto Cabello n. Trinidad. 30 aldaar verwacht. Aegis 28 te Puerto Cabello verwacht. Agamemnon 28 670 m. z.w. Flores n. Londen. Alblasserdijk 28 480 m. n.n.w. Fayal n. Le Havre. Alhena, 29 v. Rotterdam naar Bremen. Alioth 28 te Accra. Alkaid, 28 85 m. z.z.dw. Finisterre n. Rotterdam. Alnitak, 29 te Rotterdam. Alnati 28 v. Bahia n. Las Palmas. Alnitak 29 te Vüssingen verwacht. Alpherat. 28 te Antwerpen. Alwaki 30 tc Aden verwacht v. Port Said. Amerskerk, 28 650 m. o.z.o. van Chagos Archipel n. Aden. Amnion 28 te Curasao verwacht. Amsteldiep, 29 te Ceuta. Amstelhoek, 28 770 111. w. Cocos Eil. n. Aden. Amstellaan, 29 te Leith. Amstelmeer, 29 le Kaapstad. Amstelsluis, 28 115 m. z.o. Cocos Eil. n. Karachi. Anncnkerk 28 te Marseille. Appingedijk 28 830 m. w.z.w. Azoren n. Le Havre. Archimedes 28 te Buena Ventura verwacht. Arendskerk, 28 v. Alexandrië n. Genua. Ares, 29 te Antofagasta. Argos, 28 v. Livorno n. Napels. Arnedijk 29 te Port Everglades verwacht. Asmidiske 28 143 m. z. 'Nantucket n. Amsterdam Asterope 29 te Rotterdam verwacht. Atvs 30 te Berre verwacht. Axeldijk, 28 te Rotterdam. Bali 31 te Hoek van Holland verwacht. Banda, 28 100 m. z.w. Mallorca n. Genua. Bawean, 28 500 m. w. Sabang n. Penang. Bennekom 27 v. Amsterdam n. Curasao. Bengkalis, 29 te Chalna. Beninkust pass. 28 Dakar n. Antwerpen. Billiton, 29 tc Bombay. Baarn, 28 te Amsterdam. Batian. 28 150 m. z.w.t.z. Rhodes n. Napels. Blitar, 29 v. Suez naar Aden. Breda, 29 te Amsterdam. Bussum, 28 v. Rlo de Janeiro n. Rio Grande. Carrillo 28 te Balboa. Caltex Amsterdam, 28 80 m. z.w. Kreta n. Port Said. Caltex Eindhoven, 28 54 m. w. Bombay n. Bota- naybay. Caltex Leiden (t), 28 v. Bahrein n. Suez. Caltex Pernis, 28 300 m. n.n.o. Sokotra naar Mombassa. Caltex Rotterdam, 28 40 m. w. van Decaquets n. Caltex The Hague. 435 m. n.w. Fremantle naar Persian Gulf. Cartago. 28 v. Kingston n. St. Martha Grande. Castor 28 v. Amsterdam n. Tunis. Ceres, 28 v. Weser naar Bremen, 28 aldaar. Charis 28 te Rotterdam n. Hamburg. Cinulia 27 v. Cardon n. Landsend. Colytto, 28 55 m. n. Benghazi n. Beyrouth. Cradle of Liberthy 28 300 m. o.n.o. Saigon naar Kudamats. Crania 1/1 te Curacao verwacht. Daphnis 27 920 m. o.n.o. Martinique n. R'dam. Doris, 28 v. Nassay (Bahama) n. Houston. Eemland, 28 v. Santos n. Rio de Janeiro. Elizabeth Broere. 29 v. Rotterdam te Felixtowe. Esso Amsterdam. 28 pass. Dover naar Sidon. Esso Nederland (t), 29 dwars Aden n. Mena al Ahmacii. Esso Rotterdam ft), 29 te Ceuta. Gaasterdijk, pass. 28 Bahana Eil. n. Houston. Gaastcrland, pass. 28 Ouesant n. Amsterdam. Garoet, 28 v. Port Said n. Genua. Geertje Buisman, 28 Ouessant gepass. n. Rotter dam. Graveland. 29 te Vitoria. Grootekerk, 27 v. Las Palmas 11. Kaapstad. Hathor 28 te Famagusta verwacht v. Beyrouth Hector. 28 v. Cavalla n. Volos. Hersilia 28 980 m. z.w. Azoren n. Rotterdam I-Iestia, pass 28 Terschelling n. Rotterdam. Hestia, 29 te Rottei'dam. Hoogkerk. 28 te Rotterdam. Ittersum, 29 te Amsterdam. Ivoorkust 28 v. Freetown n. Lagos. Jagersfontein 28 v. Hamburg n. Antwerpen. Japara 27 te Lourenco Marques. Johannes Frans, 28 te Amuaybay. Johan van Oldenbarnevelt 28 180 m. o. Auckland naar Wellington. Kara 7/1 te Curacao verwacht. Karakorum, 28 v. Mala n. Port Said. Katelysia 20 te Curacao verwacht. Kelletia, 28 300 m. n. Seychellen n. Abadon. Kenia 30 bij Hoek van Holland verwacht. Kermia 1/1 te Singapore verwacht. Kertosono, 28 te Abadan. Khasiella (t.) .28 v. Heysham n. Avonmouth. Kinderdijk 28 240 m. o. Bermuda n. Miami. Kopionella 3 te Napels verwacht. Koratia 28 te Rotterdam. Korovina (t). 28 v. Rotterdam n. Stockholm. Kp. Hoorn 28 720 m. w.z.w. Madeira n. La Spez.a Krebsia (t). 28 dw. Hodeida n. Singapore. Ladon 28 te Amsterdam n. Rotterdam. Laga. 29 te Fecamp. l.angkoeas. 28 60 in. z.o. Minicoy n. Suez. Leersum. 28 170 m. z.w. Majorca n. Albany (USA) Leopoldskerk, 28 te Dubai. Lekhaven 28 v. Bramen n. Hamburg. Lekkerkerk, 28 v. Suez n. Agaba, Lelykerk, 28 Ï20 m. n.w. Alexandrië n. Pt. Said. Leto, pass. 28 Flores (Az.) n. Lands End. Libertas 28 te Rotterdam n. Lissabon. Libertybell, 28 110 m o. Massawa n. Mena. Loenerkerk, 28 van Stettin n. Hamburg. Loppersum, 28 240 m. n.w.Finisterre n. Houston. Lutterkerk. 28 v. Massawah naar Suez. Maas 28 v. Hamburg n. Amsterdam. Maasdam. 28 te Port au Prince. Maashaven. 28 120 m. n.w. Lissabon naar Sakar. Madisonlloyd 28 v. Aden n. Singapore. Marathon 28 te Amsterdam n. West-Indië. Mataram 28 v. Barcelona 11. Rotterdam. Meerdrecht 28 450 m. n.n.w. Rio de Jan. (best.) Meliskerk, 29 te Port Sudan. Memenon, 29 te Trinidad verw. Mentor, 28 op rede Kiuluk (Turkije) n. Izmir. Mitra 4/1 te Curacao verwacht. Moordrecht 28 v. Ravenna n. Port Said. Muiderkerk 28 te Colombo verwacht. Munttoren. 30 te Vado verw. Naess Commander, 28 75 m. n.w. Algiers naar Bandarmashur. Naes Tiger, 28 30 m. o.z.o. lisle of Wigrt n. Banias. Nanusa, 28 te Penang. Navicella 4/1 te Curacao verwacht. Neder-Eems 28 te Hamburg verw. v. IJmuidcn. Nederwaal, 28 280 m. w. Sabang naar Aden. Nias, 28 175 m. o.n.o. Aquaba n. Kuwait. Notos. 28 te Amsterdam. Nijkerk, 28 150 m. n. Port Sudan n. Djibouti. Oberon. 28 te Rotterdam. Oostkerk, 29 te Aden. Oranjefontein 27 v. Kaapstad n. Port Elisabeth Oranjestad. 28 te Madeira. Oranje Nassau. 28 50 m. z.w. Flores n. Plymouth. Osiris 27 v. Paramaribo n. Curacao. Papendrecht 28 250 m. o. Bahamas n. Gibraltar. Parthenon, 28. 200 m. n.o. Flores n. Pt. la Cruz. Parkhaven .27 v. Las Palmas n. Lagos. Pendrecht (t), 28 te sete. Peperkust 28 205 m. z.z.w. Freetown n. Takoradi Pericles. 28 v. Mania n. Cristobal. P.G.Thulin 28 100 m. n.w. Guayaquil m Mollendo. Philidora (t), pass. 28 Aden n. Suez. Philippia 29 in Suezkanaal verwacht n. Lavera Philine ,'t), 28 te Port Said. Prinses Irene. 28 te Hamburg. Prins Willem George Frederik, 29 v. Bremers- haven naar Hamburg. Prins Johan Willem Friso, 28 70 mijl w.n.w. Tunis naarHaifa. Prins Willem IV, 28 v. Rotterdam n. Alexandrië. Provenierssingel, 29 te Londen. Pygmalion 27 te Istanbul n. Bourgas. Radja, 100 m. z.o. Kreta naar Bari. Ridderkerk, 23 90 mijl z.w. Oporto n. Rotterdam Roebiah 28 800 m. n.n.w. Midway n. Hongkong Roggeveen, 28 te Hongkong. Rondo 29 te Cadiz verwacht. Rotterdam, 29 te Cristobal verw. Salatiga, pass. 23 Port Sudan n. Suez. Saragan, 28 230 m. o. Aden naar Djibouti. Senegalkust 28 360 m. w.z.w. Bordeaux n. Dakar Sibcroet. 29 te Calcutta. Sigli. 29 te Sorong. Sirrah 28 500 m. n.n.w. Azoren n. Antwerpen. Skadi, 28 te Galway. Slamat 30 te Bandar Shapur verwacht. Sloterdijk, 28 v. Antwerpen n. New York. Socrates. 29 te Curacao verw. Soestdijk 28 170 w. Landsend n. Antwerpen. Solon, 29 te Porto Limon verw. Stanvanc Benekat (t), v. Honkong n. Sungeige- rong. Stad Amsterdam, 28 100 m o. Gibraltar n. Genua. Stad Breda 30 te Vlaardingen verwacht. Stad Haarlem. 29 te Rooterdam verw. Stad Leiden 29 te Aden verw. v. Lour Marques Stad Maassluis 28 v. IJmuiden n. Sagunto. Stad Utrecht. 28 200 m. w. Lissabon n. Rotterd. Stanvae Link (t), 27 v. Sungeigerong n. Buatan Stanvac Riau (t), 28 v. Bangkok n. Buatan. Stanvae Sunda (t29 te Penang. Statue of Liberty 28 dwars Perim n. Rastanura Steenwijk, 28 v. Laguaira n. Carupano. Stentor, 28 te Tunis. Steven. 28 v. Tunis n. Susa. Straat Magelhaen, 29 te Kaapstad verw. Straat Rio 28 te Santos verwacht. Sunetta 28 te Stockholm verwacht. Tahama, 28 te Port Said. Tabian. 28 v. Aden n. Djeddah. TaliSse, 29 te Recife. Tara 28 rede Santos Tal'ia 28 200 m. z.o Guardafui tl. Lor. Marques Texel 28 v. Bombay n. Suez. Tjimanuk. 2.9 v. Penang n. Durban. Tjlluwah. 28 230 m. z. Sydney naar Sydney. Triton, 28 v. New York n. St. John. Van Riebeeck. 28 te Ummsaid. Van Waerwijck, 29 te Durban verw. Van Spilbergen. 29 te Lagos. Vasum 28 220 m. z.w. Fayal n. Thameshaven. Viana 5/1 te Anacortes verwacht. Videna. 28 264 m. z.o. Mena naar Geelong. Vivipara, 28 90 m. n.o. qatar n. Algiers. Vlist 28 -150 m. n.w. Azoren n. Rotterdam. Waal. 28 15 m. z.o. Vincent n. Leixoes. W'aibalong 28 120 m. n.o. Bahrein n. Mogadiscio Waterman. 29 te Vüssingen verw. Weltevreden. 28 te Bahrein. Wieldrecht, 28 85 m. z.w. Wight n. Venezuela. Woensdrecht (t). 28 v. Balbao n. Elpoüto. 1-1 aldaar verw. Wonogiri pass. 28 Aden n. Bombay. iJssel, 29 te Amsterdam. Zaankefk, 29 té 'Honkong. Zafra (t). 29 te Liverpool. Zaria 28 te Banias verwacht v. Rotterdam. Zeeland. 29 te Pusan. Zonnekerk, 28 te Duinkerken. Zuiderkerk. 29 van Rotterdam n. Bremen. Zwijndrecht pass. 28 Zee v. Marmara n. Liverpl. KLEINE VAART Admiralengracht 28 te Helsinki. Aeneas 28 15 m. o. Gjedserrif n. Kopenhagen. Ank T pass. 28 JE-8 v. Karlsvik n. Zaandam. Areas 27 55 m. n.n.o. Oran n. Rotterdam. Ardito 28 45 m. w.n.w. Casquets n. Par. Aries 28 dwars Ouessant n. Leith. Argonaut. 29 te Malta v. Bizerta. Arnhem 28 0 m. o. ;Bonifacio n. Nice. Atlantis 28 te Burlings n. Fedala. Auriga G pass. 28 ET-13 v. Danzig 11 .Hull. Carebeka 28 5 m. 11.0. Shipwash n. Liverpool. Coeta 28 dwars Tjyboron n. Grangemouth. Conzelo 28 dwars Dover n. Billingham. Dieters 28 dwars Codling n. Waterford. Diligentia 28 ter hoogte Sheerness n. Londen. Draco 28 dwars Kp. Roca n. Amsterdam. Eemsmond 29 v. Delfzijl te Gothenburg veriv. Elscnburgli 28 80 m. n. Casablanca n. Casablanca. Fedala 28 360 m. n. Dakar 11. Takoradi Fivel 28 te Doggersbank n. Gothenburg. Flardinga 23 v. IJmuiden n. Rochester. Flevo 27 v. Oran n. Malaga. Flevoland 28 v. Rotterdam te Harlingen. Frans Böhmer 23 50 m. n.w. Ryeka n. Catania. Geertruid Margaretha 28 dw. Dungeness n. Dublin. Helemar H 28 dwars IJmuiden n. Dahouet. Helvetia 28 te Sunk n. Londen. Henny T pass. 2o Terschellingerbank n. Delfzijl. Hink 28 45 m. z.w. Texel n. Groningen. Hunze 28 te Dungeness n. Dordrecht, linke 28 5 m. w Casquets n. Rotterdam. Jannie 28 30 m. o. Humber n. Immingham. Kaap Falga 27 dwars Spiekeroog n. Amsterdam Keizersgracht pass. 28 Noordhinder n. Shoreham. Koningin Juliana 28 20 in. n. Burlings n. Olahouet. Konny M 28 10 m. z.o. Humber n. Immingham. Kortenaer 28 rede Falmouth 11. Fremington. Labotas 28 te Dungeness n. Rotterdam. La Paloma 28 v. Sas van Gent te Londen. Lelystad 28 5 m. n.o. Sandettie n. Plymouth. Lifana 28 ten anker Torba.v n. Amsterdam. Lizard 28 23 ra. n.w. Goeree n. Londen. Lucas Bols 2 10 m. z. Texel n. Amsterdam. Lijnbaan '28 50 m. n. Ameland n. Huil. Lijnbaansgracht 28 te Walkom. Manto 27 v. Cagliari n. Palma. Marcella pass. 23 JE-3 Emden n. Varberg. Mare Liberum 28 100 m. van Kp. Candelaria n. Port Etienne. Marcopolo 23 dwars Terschelling n. Rotterdam. Maria W 28 v. Zwijndrecht n. Aalborg. Marie 29 v. Memel te Rouen verwacht. Markab 28 4 m. w. eL Havre n. Rouen. Mascotte 28 120 m. z.w. Lista n. Amsterdam. Meidoorn 28 te Startpoint n. Rotterdam. Mercurius 28 te Owes v. Southampt. n. Thames. Mintaka N 28 15 m. z.w. St. Nazaire n. Nantes. Mithras 28 20 m. n. Ouessant n. Rotterdam. Molensingel 28 te Flamborough n. Aberdeen. Nassauhaven 28 v. Gothenburg te Malmö. Nautic 28 te Skagen n. Velsen. Netta 28 v. Kenitra te Marseille. Nieuwe Waterweg 28 te South Foreland n. Cork Pallas 28 25 m. z.z.w. Catharinapt. 11. Rotterdam. Pamir 28 t.e Yarmouth n. Newcastle. Paris pass. 28 JE-10 v. Rotterdam n. Halmstad Pasteursingel 28 v. Leixous te Manchester verw Patricia 28 t e Danker Midway n. Chattam. Perragaux 28 dwars Kp. Santin n. Nantes. Phidias 28 105 m. o.z.o. Kp. St. Vine. n. Algiers Phoenix 28 15 m. v. IJmuiden n. Rotterdam. Pieter Winsemius 28 200 m. n.n.o. Kp. Verdische eilanden naar Shoreham. Procyon 28 20 m. z.o. Kiel n. Zwijndrecht. Prosperite 28 te Dover n. Palermo. Reggeborg 28 v. Ipswich te Middlesboro verw. Rubato 28 te Sunk n. Londen. Rudolf J 28 te Lizardhead n. Warrenpoint. Santa Maria 28 50 m. n. Scillys n. Newport. Schinkélstroom 29 v. Liverpool te A'dam verw. Sonja D 28 te Owers n. Poole. Spaarnestroom 28 87 m. w.z.w. IJmuiden naar Dagenham. Spoorsingel 29 v Startpoint te Bayonne verw. Stella Maris 28 rede Lagos. Stella Prima 28 rede Lagos 11. Ciudad Trujillo. Strabo 28 15 m. z.w. Cathefinapoinl n. Gibraltar Tasman 28 te Yarmouth n. Kingslynn. Theodora 28 60 m. n. IJmuiden n. Newcastle. Tinda 28 20 m. n.o. Tuskarrock n. Runcorn. Trias Trader verm. 29 v. Londen n. Rotterdam Trude K pass. 28 Texel n. Kopenhagen. Vrijburgh 28 rede Le Havre n. Londen. Westerdok pass. 28 Docking Bouy n. Boston. Wickenburgh pass. 28 Finisterre n. Casablanca- ITsselborg 28 25 m. z.w. Texel n. Vilvoorde. SLEEPVAARI Noordhóland 26 te Philadelphia. Titan 29 te IJmuiden van zee. Utrecht 23 650 m. w. Honolulu. Zeeland 28 175 m. n.n.w. Ferrol. Bij de Hotel-Exploitatie Maatschappij 1' Europe bestaat de stellige verwachting, dat de resultaten in het lopende boekjaar niet slechter zullen zijn dan die in 1959. De resul taten vóór afschrijvingen waren in de eerste elf maanden wat beter. Het uit te keren divi dend zal afhangen van de nog niet bekende omvang van afschrijvingen en reserveringen. Internationals iets in reactie Bij kalme handel ondergingen de inter nationale waarden gisteren een geringe koersreactie. Aandelen Kon. Olie verloren 2,50 bij een notering van 124,70. Hier door ging de gehele koerswinst van giste ren voor dit fonds verloren. AKU had de vorige dag de grootste geregistreerde om zet bereikt van nominaal 194.500. Na een opening op 481 trokken de rayon aandelen aan tot 484, tegen een vorige slotkoers van 4861/2- Gezien de forse koers winst van 24 punten de vorige dag, was de koersactie voor deze aandelen van gerin ge betekenis. Philips kreeg wat belang stelling. Er werd 1184 voor de stukken be taald tl 185%). Unilever zeer stil en ruim 4 punten lager op 784. Hoogovens moest vandaag 10 punten afstaan op 794. De scheepvaartafdeling was verlaten. De koersen konden zich echter vrij goed hand haven. Van de leidende cultures verraste Amsterdam Rubber met een stijging van 113Vz tot 114% (109 3/4). Delimij 0,50 ho ger op 171,50 getaxeerd. HVA ruim een punt hoger op 137%. In de staatsfondsen- hoek was de staffelleningin herstel. (ANP). Boeke Huidekoper van 162% op 163, Boom-Ruygrok van 167 b. op 166%. VERHANDELDE FONDSEN. 27 dec. 28 dec. Totaal 461 461 Hoger 215(46.7%) 196(42%) Lager 134 (29.0%) 161(35%) Gelijk 112(24.3%) 104 (23%) AVONDVERKEER VAN GISTEREN. Slot A.K.U 482—487 Kon. Ólie124.50—125.40 gJ Philips 1181—1185 Unilever 784 Hoogovens 790—793 VOORBEURS VAN HEDEN. Slot A.K.U 480 gb—482 482 b Kon. OlieM22.80—123.S0 f 123.— Philips 1180—1181 1180 Unilever 781 784 783 Hoogovens 788 gb792 791 Vorige slotkoers Amsterd. Bank 388 Ned. Handel Mij. 316 Rotterd. Bank.... 324 Twentsche Bank. 312 A'dam Rubber 115 H.V.A 139 A.K.U. 482 Van Berkel's Pat. 338 Deli Mij ƒ172.— Fokker 475 Nederl. Ford 545 Van Gelder Pap. 324 Hoogovens 792% Müller Nat. Bezit 420% Ned. Kabelfabr. 620 Philips Gem. Bez. 1183 Philips Pref 327% Unilever 784 Wilton Fijenoord 205 1 Billiton Mij. II 417% Dordtsche Olie 584% f 124.80 H.A.L 146% K.L.M f 97.20 K.N.S.M 201 Stoomv. Mij. Ned. 175 Ommeren, Phs. v. 302 N. Scheepv. Unie 155% 216.50 f 237.— 475.— Ver. Bezit v. 1894 f 130.50 Albert Heijn 412 b 528 Bols 611 Bührmann Papier 525 Ned. Gist- en Sp. 388 Van der Heem 397% Heineken's 585 Hcogenbosch Sch. 300 Indola 529% Ketjen 470 Kon. Ned. Zout 1035 Sikkens Groep 795 Stokvis R.S 263 Thomassen Dr. 680 Ver. Machinefabr. 240% Wessanen 346 Zwanenberg-Org. 873% Aluminium Ltd... 32 American Motors 18% Anaconda 46% Bethlehem Steel. 39' h Cities Service 51% General Motors. 40 Kennecott Copper nm Republic Steel 55% Shell Oil 75% U.S. Steel 75% Gedane noteringen. (Verstrekt door de Amsterdamsche Bank). New York: Iets hoger Op de beurs van New York boekten de aandelen gisteren een kleine netto-winst nadat winstneming een koersstijging Ln de morgen bijna teniet had gedaan. American Telephone verschafte ruim 1.900.000 aan deelhouders enige troost door ongeveer 1 dollar te stijgen tot een nieuwe record hoogte. Spoorwegaandelen stegen met meer dan 2 dollar in Great Northern en ongeveer l/s in Southern Rail en Santa Fé. American Natural Gas steeg een dollar in de sector der nutsbedrijven, dank zij het nieuws van een nieuwe aandelensplitsing en dividendverhoging. Union Carbide daalde ongeveer twee dollar in de afdeling chemicaliën, maar Dupont steeg ongeveer hetzelfde, terwijl Eastman Kodak een koerswinst van een punt boekte. In de sector elektronica steeg IBM vijf en Texas Instruments meer dan een dollar. Staal- waarden gingen over het algemeen ook d* hoogte in. In totaal werden 1277 waarden verhandeld, waarvan 579 hoger werden ge noteerd en 449 tegen een lagere koers van de hand gingen. De omzet was 3.620 000 aandelen. Het industriegemiddelde kwam van 613,38 op 615,75. dat van spoorwegen van 129.84 op 131.01 en flat van openbar' nutsbedrijven van 99.06 op 99.38 (iJPT)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 11