Gemeenteraad van Velsen komt woensdag bijeen In de vishal en op zee Zoals OUDEJAAR Lunchroom - Restaurant 'T CENTRUM 3e WERKTUIGKUNDIGE «v 98 89 Nieuwe status voor universiteit van Amsterdam Kandidaten voor kweek scholen afgeschrikt „Studio" met proeven van kerkelijk toneel aankomende kantoorbediende (mnl.) DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 12 Auto in beslag genomen „Titan" is vergeefs uitgevaren Fietsers in aanrijding met personenauto Directeur niet verantwoordelijk Modder stroomde een expeditiebedrijf binnen Slachtoffer van aanrijding door trein overleden President Makarios wegens discriminatie gedagvaard LUIDSPREKERS 00 00 HAARLEM BEVERWIJK De gemeenteraad van Velsen zal vol gende week woensdag om half acht in openbare vergadering bijeenkomen. Burgemeester mr. J. Chr. Bührmann zal dan zijn nieuwjaarsrede uitspreken. De raad zal in deze vergadering een uit gebreide agenda behandelen, die 19 pun ten omvat. Allereerst komt aan de orde een voor stel tot beschikbaarstelling van een kre diet voor de verbouwing van het hoofd bureau van politie. Daarna volgt een voor stel tot verhoging van het presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen van de afdelingen van de raad en van de raadscommissies. Verkoop van grond wordt voorgesteld, respectievelijk aan de heer F. L. Dietvorst te IJmuiden, het bouw- en aannemingsbedrijf J. Stolk te Driehuis, de heer C. Nap te IJmuiden-oost en de coöperatieve inkoopvei-eniging „Ken- nemerland" u.a. te IJmuiden. Vervolgens komt de intrekking van het wederopbouw- plan Santpoort aan de orde, gevolgd door de onttrekking aan het openbaar verkeer van het zuidelijk gedeelte van het kerk- pad te Santpoort. Voorzieningen in het raadhuis zullen de aandacht vragen. Voor de uitbreiding van kantoorruimte voor het bedrijf Openbare Werken wordt een kre diet gevraagd, evenals voor een bijdrage voor de actie „opgex-uimd staat netjes" van de stichting ï'ecreatie. Een beroeps- schx-ift inzake besluit tot weigering van een bouwvergunning houdt daarna de aan dacht van de i'aadsleden vast, waarna zij verordeningen zullen vaststellen voor de nieuwe begraafplaats, die ook een naam zal krijgen. Voorzieningen aan het woon wagenkamp, onderhoud van schoolgebou wen en wijziging van het reglement voor de gemeentelijke openbare leeszaal en bi bliotheek van Velsen volgen. Tal van be noemingen komen ten slotte nog aan de orde. Allei-eerst die van de 'bui'gemeester tot onbezoldigd ambtenaar van de burger lijke stand. Er wordt personeel benoemd aan de huishoudschool en aan de middel bare handelsavondschool. Als lid van de commissie van toezicht op de rijks hoge re burgerschool wordt voorgedragen ir. B. Verdooi'n, als lid van de commissie van advies voor de dienst voor sociale zaken is de heer P. J. ten Napel hex-kies- baar. De voordx-acht luidt: 1. P. J. ten Napel, 2. J. Visser. De voordracht voor cui-ator van het Felisenum luidt: 1. ds. L. Brink, 2. ds. J. C. Remijn, die voor Na een urenlang debat heeft de Amster damse gemeenteraad woensdagavond de nieuwe verordening tot regeling van de universiteit van Amsterdam aangenomen met slechts de stemmen van de commu nisten tegen. Deze nieuwe verordening vloeit voort uit de bepalingen van het in middels door de Staten-genex-aal aanvaar de wetsontwerp Wetenschappelijk Onder wijs, waarbij aan de universiteit van Am sterdam rechtspersoonlijkheid wordt toe gekend en waarbij de kosten van deze in stelling voor hoger onderwijs voor 95 per cent ten laste van het rijk en voor de rest ten laste van de gemeente Amsterdam ko men. Het ligt in de bedoeling deze wet op 1 januari te doen in gaan. De nieuwe sta tus van de universiteit levert de hoofdstad op de begroting voor 1961 een besparing aan uitgaven op van rond 13 miljoen gul den. Vele raadsleden uitten hun twijfel over de vraag of het gemeentebestuur nog wel voldoende invloed heeft op de universiteit, nu het college van curatoren (bestaande uit de burgemeester als voorzitter, de wet houder van Onderwijs, drie Kroonleden en drie door de x-aad benoemde leden) met het algemeen bestuur wordt belast en on der meer de bevoegdheid krijgt tot benoe ming van hoogleraren, een recht dat tot dusver aan de gemeenteraad was voorbe houden. Tot deze leden zei de burgemeestei", dat er veel voor Amsterdam is bereikt. Hij herinnerde ei-aan dat voox-al in de jaren na de oorlog de grootste universiteit van Nederland texTxgliep in aanzien en moge lijkheden, doordat het gemeentebestuur de universiteit niet meer kon geven waar deze als gevolg van de ontwikkeling van het hoger onderwijs recht op had. De last werd voor de gemeente te zwaar. Hoewe! de minister van O., K. en W. als altijd oog heeft gehad voor deze noodtoestand, was er bij de regering weinig geneigdheid de zware lasten voor de Amsterdamse uni versiteit te dragen, terwijl het gemeente bestuur toch zijn grote invloed zou behou den. Men twijfelde in die kringen zelfs wel eens aan het nut van het bestaan van een universiteit van Amsterdam met een bijzonder karakter. Niettemin heeft Am sterdam in alle redelijkheid de nodige in vloed verkregen, zei de burgemeester Bovendien is bereikt dat de faculteit der politieke en economische wetenschappen voorlopig voor tien jaar gehandhaafd blijft. Na deze uiteenzetting waren enkele raadsleden nog niet tevreden. Zij dienden amendementen in, die echter alle met gro te meerderheid werden verworpen. lid van de commissie van toezicht op de huishoudschool: 1. mevx-ouw G. Laman- Nieuwkoop, 2. mevrouw B. de Man-Ax-ends Er moeten drie leden worden gekozen in de commissie van advies voor het W. F. Visserhuis. De voordi'achten luiden als volgt: 1. J. Luit, 2. J. G. Bx-esser, 1. E. M. van Kaam, 2. P. A. H. Hilt en 1. mejuf- frouw H. C. Nieuwenhuizen, 2. mevrouw G. Beets-Wijker. Voor lid van de com missie van toezicht op de Visserijschool luidt de voordracht: 1. J. de Groot, 2. J. A. Weimai'. Als leden van de commissie van advies inzake de toekenning van stii- diebeux-zen worden voorgedragen L. Ruha (2. J. C. Bax-t) en A. Wiedemeijer. Ex- zijn ook twee leden nodig voor de com missie van toezicht op de middelbax-e han delsavondschool. De voordrachten luiden hier 1. M. Roos, 2. J. J. M. van der Kx-oft en J. J. M. de Reeper en G. E. Bouwmeester. Voor lid van de commissie van toezicht voor de gemeentelijke cux-sus voor oplei ding tot het middenstandsdiploma luidt de voox-dx-acht: 1. A. Tabei'nal, 2. J. Spijker. Verder worden nog benoemd leden van de commissies tot wering van school verzuim en leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur x-echtsper- soonlijkheid bezittend lichaam „vleeskeu ringsdienst-slachthuis IJmond". Na berichten over afremmen van de toelating Het is uitermate gevaarlijk om voor het publiek te gewagen van een toekomstig overcompleet aan onderwijzers, aldus heeft de heer J. A. Bennekom, voorzitter van de Vex-eniging van Lei-aren aan protes tants-christelijke kweekscholen, bij de opening van de algemene vergadering van deze vex-eniging in Uti'echt betoogd. Aan de in de memorie van toelichting op de onderwijsbegx-oting vooi-zichtig aan gekondigde mogelijkheid dat de toelating tot de kweekscholen zal moeten worden afgeremd, ligt, volgens de heer Van Ben nekom, de gezonde gedachte ten grond slag dat een toekomstig overschot moet worden voorkomen. De kweekscholen in Nederland tellen momenteel 22.000 leer lingen van wie er 7000 protestants-chris telijk ondex-wijs volgen De heer Van Bennekom verklaax-de dat echter alleen al de aankondiging van een eventuele afx-emming hier en daar beden kelijke consequenties heeft gehad. Een aantal potentiële ondei-wijzers heeft op grond van de mededelingen via pers en i-adio het x-oer omgegooid en geopteerd voor een andere bestemming na het be halen van het toelatingsdiploma voor de kweekschool, zo zei hij Hij betreurde het dat het dikwijls de meest begaafden zijn die van koex-s ver anderen bij dergelijke geruchten, hetgeen het niveau van de opleiding niet ten goede komt. Op de Sluisweg te IJmuiden trof de Velsense politie woensdagmiddag de be stelauto van een Haarlemse smederij aan die in een zo slechte staat van ondei-houd verkeerde en zo veel gebreken vertoonde dat men het niet raadzaam achtte het voertuig langer de wegen te laten berij- den. De auto werd voor een volledig tech nisch onderzoek overgebracht naar het hoofdbux-eau van politie in IJmuiden-Oost. De zeesleepboot „Titan" van n.v. bureau Wijsmuller te IJmuiden is woensdagavond uitgevai-en, toen de kustvaarder „Lizard" om kwart over zeven meldde, dat het schip slagzij maakte. Als positie wex-d opgegeven 25 mijl westnoordwest van Goeree licht schip. dat is 60 mijl ten zuidwesten van IJmuiden. Een kwartier later was de slag zij op de „Lizard" echter al weer verhol pen, zodat de „Titan" voor niets was uit gevaren. Op het kruispunt Wenckebachstraat— Staalstraat in Velsen-Noord kwamen woensdagmiddag twee wielrijders in aan rijding met een personenauto. Zij verleen den geen voorrang. Een van hen, een 64- jarige inwoner van IJmuiden-Oost, liep een hersenschudding en een wond in zijn achterhoofd op. Hij werd vex-bonden dooi de ongevallendienst van Hoogovens en naar het Rode-Kruisziekenhuis in Bever wijk overgebracht. Later werd hij naar het Antoniusziekenhuis in zijn woonplaats vervoerd. j/XOXOCXXXXXXXXXCCOCCOCCCCCCtXOCCCCCCCCCOCCOÏCOCOCCOKX; WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op donder dag moeten afrekenen DE ADMINISTRATIE DE TONEELGROEP „STUDIO" heeft woensdagavond in de Engelse Kerk in het Begijnhof te Amsterdam twee moder ne stukken gespeeld, te weten „Het eerste kwartier" van Guillaume van der Graft (pseudoniem voor ds. W. Barnard) en „Droom der gevangenen" van Christopher Fry in Bert Voetens bewerking. Voor de ze met orgelspel ingeleide samenkomst be stond vrij veel belangstelling. Wat nu wel precies de bedoeling mag zijn van een dergelijke onderneming is mij ontgaan. Beoogt men evenals de bovengenoemde lieren redacteuren van de „Wending"-bi bliotheek door middel van deze mani festaties de tegenstelling te overbruggen tussen lelcespel en toneel? Het is mogelijk. Maar dan moet ik daar toch tegenover stellen, dat men naar twee kanten tekort schiet: die der geloofsverkondiging en die der artistieke vormgeving. Hoe dit alles verder ook moge zijn, op deze plaats moet thans in het kort de aandacht op „Het eerste kwartier" wor den gevestigd. Als oefenstof in het heden daags vei-sdrama is het tijdens de vorige cui-sus bij het ondei-wijs aan de Toneel school gebruikt. Het is geen toneelstuk in enigei'lei gebi-uikelijke zin. Zelfs de rederij kei-s streefden in hun allegorische spelen of moraliteiten van destijds nog naar zoiets als een di-amatisch conflict. Van der Graft heeft gemeend te kunnen volstaan met een dramatisch moment als uitgangspunt voor een bespiegeling van ge regelde hartstocht. Met dichterlijke vrij heid leverde hij een denkbeeldige vooi-stel- ling (die met weergave door dx-ie acteurs en een actrice allerminst wordt gediend) van ï-eacties der hemelingen op de schep ping van de mens. Het gaat om de exis tentiële vraag: is dat het expex-iment niet mislukt? Het in de ti-ant van een lyrisch gebed gestelde antwooi-d kan men mis schien uitleggen als de gewaagde bewoor- ding van het vex-langen naar het hei-vin den van de goddelijke eenheid in de men selijke liefde. Strikt genomen is de be- ooi-deling een aangelegenheid voor de littex-aii'e critiek. De inleider, de vex-heven Lucifei-, de jonge engel en de maar schalk Michaël kregen respectievelijk van Anselm van Melis, Han Sui-ink, Cocki Boonstra en Ad Noyons een stem en een door Leontien van Beux-den aangeklede vei-schijning. De akoestische en visuele verhoudingen in de overigens fx-aaigelegen Begijnhofkex-k verhinderden de mogelijk heid van een kustzinnige waax-dering van hun prestaties. De instudering geschiedde onder regie van Ton Lensink, die kwistig liet strooien met effecten van licht en geluid. David Koning De rechtbank in Arnhem heeft de 50- jarige dix-ecteur van een bedrijf in Eist vrijgespi-oken van het hem ten laste ge legde: het onvoldoende treffen van veilig heidsmaatregelen tegen verspreiding van een giftige insectide in een werkplaats in zijn bedrijf. De officier van Justitie had een boete van 500.en een voorwaarde lijke gevangenisstx-af van vier weken ge- eist. Op 12 maart was in een lokaal van het bedrijf de atmosfeer meer dan normaal bezwangerd met giftige stof door een de fect in een pas aangeschafte machine. Het feit dat de ax-beiders hun veiligheidskle- ding hadden uitgetrokken had tot gevolg dat de 23-jarige H. Basten een zodanige vergiftiging opliep dat hij aan de gevolgen ervan overleed. De mening van de officier van Justitie was, dat de controle op ae naleving van de veiligneidsreglementen in het bedx-ijf on voldoende was geweest en dat de directeur daai-voor zeker ten dele aansprakelijk ge steld kon worden. De i-aadsman had daar entegen betoogd, dat deze niet verant woordelijk gesteld kon worden voor fou ten van ondex-geschikten. Een expeditiebedrijf van de n.v. Phi lips aan do Neutronweg in Utrecht is gis teravond bijna weggespoten door een stroom modder. Er sprong een las in de leiding, waai-door zand, vermengd met water van de dichtbijzijnde haven in het Merwedekanaal naar een industi-ieterrein wei-d gespoten. De modder, die onder zes atmosfeer druk stond, kwam tegen de ge vel van het expeditiebedrijf, waardoor vele ramen sprongen en een grote kantel- deur door het geweld openklapte. Water en zand hadden toen vrij spel. Spoedig stonden twee hallen en twee grote maga zijnen blank Er lagen grote pai-tijen las- elektronen voor verzending in kax-tonnen dozen en houten kratten gereed. Na een kwartier werd de moddei-stroom gestuit. Viei personeelsleden, die avonddienst had den, wisten modder en water uit de ma gazijnen te vex-wijderen. De 18-jarige S. Slichting uit Haai'lem, die vorige week donderdagavond bij het station Santpoort-Zuid door een trein werd aangereden, is woensdag in het An toniusziekenhuis te IJmuiden-Oost aan zijn verwondingen overleden. Aanvoer van woensdag In IJmuiden werden woensdag 5800 kis ten vis aangevoex'd waarvan 371 kisten tong en tai*bot, 7 heilbot, 7 tongschar en schartong, 315 schol, 20 schar, 1845 haring, 910 makreel, 830 schelvis, 790 wijting, 275 kabeljauw en gul, 35 leng, 30 haai, 20 ham, 75 poon, 255 koolvis, 25 divei'sen. Prezen van woensdag Per kilo: heilbot 43.10, grote tong 43.80, gx-ootmiddel tong 43.60, klein- middel tong 3.703.20, kleine tong I 3.60 3.10, kleine tong II 2.38—1.72, tai'bot I 4.30—3.00. Per 50 kilo: tarbot IV 96—65, schai'tong 37, grote schol 3632, giootmiddel schol 36'32, kleinmiddel schol 6045, kleine schol I 72—51, kleine schol II 72—35, schar 3625, verse haring 2313, makreel 21.40 8, gi-ote schelvis 8260, grootmiddel schel vis 8061, kleinmiddel schelvis 6546, kleine schelvis I 6230, kleine schelvis II 308.50, wijting 228, grote gul 7046, middel gui 5640, kleine gul 3422, kleine haai 3526, ham 140108, poontjes 9.50— 8, kleine koolvis zwart 3224, kleine koolvis wit 4235. Per 125 kilo: gx-ote kabeljauw 304140, gx-ote koolvis zwart 9669, grote koolvis wit 130100. grote leng 8066. Besommingen van woensdag IJM 28 f 11.920, IJM 15 f 12.200. IJM 32 f 12.600, KW 135 10.000, KW 82 10.360, KW 129 7270, KW 10 f 2350. KW 16 f 2790, KW 127 2160. KW 175 f 2320. KW 6 2660, KW 37 3380, KW 75 4080. KW 69 2980, KW 117 1870. KW 23 3240. KW 63 f 4610, KW 178 f 3450, KW 79 2510, IJM 73 4020. Aanvoer van donderdag Het is in de periode tussen kerst en nieuwjaar opvallend druk aan de visafslag van IJmuiden. Er zijn schepen van voor Kerstmis, die nu pas hun vangst hebben kunnen afslaan. De aanvoer, van zes trawlers, vier log- gei's en 15 kotters, bestond uit 3540 kisten, waarvan 715 schelvis, 60 radio, 365 wijting. 190 gul en kabeljauw, 310 koolvis, 560 ha ring, 360 kleine haring, 480 makreel. 115 varia, 325 sax'dien, 150 schol, 7000 kilo tong. 125 stuks kabeljauw en vier door de IJM 57 Medan aangevoerde gx-ote haaien IJM 33 Thorina (17 december) 620 kisten, waax-van 60 wijting, 260 schelvis, 30 gul en kabeljauw, 40 koolvis, 70 haring, 300 kleine kisten hai-ing. 120 makreel, 40 varia en 30 stuks kabeljauw. IJM 57 Medan (19 december) 605 kisten waax'van 15 wijting. 65 schelvis, 15 gul en kabeljauw, 50 koolvis, 360 haring. 90 ma kreel, 10 varia. RO 53 Dirkje (15 december) 500 kisten waarvan 120 wijting, 120 schelvis. 50 gul en kabeljauw. 95 koolvis. 55 haring, 45 ma kreel en 15 varia. IJM 20 Johannes Polderman (16 decem ber) 340 kisten waaxwan 50 wijting, 25 schelvis, 30 gul en kabeljauw, 80 koolvis, 60 kleine haring, 130 makreel, 25 varia. 50 stuks kabeljauw. VL 7 Ada (14 december) 385 kisten waar van 60 wijting. 195 schelvis, 35 gul en ka beljauw, 15 koolvis, 35 hai'ing, 35 makreel, 10 varia. IJM 79 Job Gouda (17 december) 345 kisten waarvan 60 wijting, 110 schelvis. 30 gul en kabeljauw, 30 koolvis, 40 haring. 60 makreel, 15 varia. 20 stuks kabeljauw Prijzen van donderdag Export: grote regels kabeljauw 170 tot 190, kleine x-egels 90 tot 100. kisten grote kabeljauw 210. kisten kleine kabeljauw 160 tot 180, zwarte koolvis 70 tol 84. witte koolvis 138. grote schelvis 60 tot 61. groot middel schelvis 51 tot 60. grote en middel schol 34 tot 36. zetschol 50 tot 55. schol I 60 tot 64, grootmiddel tong 4.20 tot 4.40. kleinmiddel tong en tong I 3.70 tot 4,10. slips 2.80 tot 3,10. tarbot 4.30 tot 4,50. Binnenland: grote gul 48 tot 54. middel gul 40 tot. 44. torren 20 tot 26, koolvis I 26 tot 27, koolvis II 16 tot 19. leng 74 tot 67. kleinmiddel schelvis 48 tot 54, pennen 35 tot 50, braad 12 tot 26, wijting 11 tot 16. schol II 54 tot 56, schol III 48 tot 52. grote tong 4,10 tot 4.70. haring 19.50 tot 24. ma kreel 15 tot 21. sprot 20 tot 22.50 Besommingen van donderdag IJM 20 Johannes Polderman f 8.100. RO 53 Dirkje 10.200, IJM 33 Thorina 14.300. IJM 79 Job Gouda f 8.600. I-JM 57 Medan f 15.800, I.JM 209 f 4.380. KW 164 f 4.200. IJM 72 3.220. IJM 177 2.370. IJM 109 510. IJM 61 f 710. Op zee Het was vandaag overal op zee slecht weer Er zijn nog enkele schepen op 59 gra den noorderbreedte, de andere stomen naar huis of komen van huis. De trawlers hebben maar af en toe een DIPLOMA GYMNASTIEKLERARES. Mejuffrouw A. de Wit, lid van ADO- gymnastiek, is geslaagd voor het gymnas- tiekdiploma van de NKGB. Zij behaalde dit na een tweejarige opleiding. B. EN W. WILLEN BOUWVERGUNNING BLIJVEN WEIGEREN. B en W. van Velsen stellen de raad voor een beroepschrift van de heer M. J. Meu- leman te Heemstede af te wijzen. De heer Meuleman heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering van een bouwvergunning. ti-ekje gedaan maar de vangsten waren weer slecht. De kotters op de kust hadden ook slecht weer. In drie ti-ekjes vingen de schepen 80 tot 150 kilo tong en 4 tot 6 manden schol. Voor vrydag De IJM 36 Jacoba Gesina komt met on bekende vangst, de SCH Onderneming 3 eveneens. Scheveningen De aanvoer in Scheveningen was 100 spanhai-ing, 40 sardien, 20 divex-sen, 400 kilo tong. NICOSIA (Cyprus) (UPI) De presi dent van Cyprus, aartsbisschop Makarios, is gedagvaard om voor het opperste con stitutionele gerechtshof als getuige te ver schijnen in een geval van discriminatie. De zaak is vooi'gebx-acht door de Turks- Cyprische leider Raoef Denktasj, die de grondwet van Cyprus heeft helpen voor bereiden. Volgens Denktash heeft het ministerie van Bosbouw zich niet aan de grondwet gehouden waarin bepaald is dat ten min ste dertig percent van de ambtenai-en van dit ministerie uit Turkse Cyprioten moet bestaan. men de man ■ao Ettn klere» kent. kent men de zaak aan het blad. waarin zU adverteert Gevr. NET MEISJE voor halve dagen. Aanm. v. d Brand. Grahamstraat 206. Gevr. een NET WINKEL- MEISJE. Firma de Jager. Lange Nieuwstraat 503, IJ muiden. Gevr. WINKELJUFFROUW. leeft. 17 a 18 jr. voor halve dagen, c. n. o. Chocolaterie Bartels, Hoofdstraat 198. Santpoort-Dorp. Gevr. VERKOPER/STER met rijbewijs. Drijver's Koffie- en Lunchservice. Wijk aan Zeeërweg 70. N.V. K.C.I., Baanstraat 34, Beverwijk, vraagt MACH.- STIKSTERS. Stuk loon. hoog loon. Gevr. NETTE WERKSTER voor 2 ocht. of 1 hele dag p. w. nader overeen te ko men. Lange Nieuwstraat 775 Gevr. NETTE WERKSTER. De Genestetlaan 30, Drie huis. WERKSTER gevr. voor hele of halve dagen. Postema. Marktolein 4. Voor direct of later gevr. FLINKE JONGEMAN voor kantoorwerkzaamheden. Br V.Y.V. Rijkshal IJmuiden (Postbus 16). N.V. K.C.I.. Baanstraat 34 Beverwijk, vraagt voor di- rect JONGEMAN voor de snijafdeling. MEISJE 18 jr b.z.a. voor de huishcuöin'. Br. L 1838. Kwekeling. 3e klas, b. z. a. voor BIJLES, overhoren v huiswerk, vak. aardrijksk.. gesch., Fr., Du., Engels, Ned., rekenen, 2.p. u. Tevens babysit. Brieven L 5886. HUISHOUDSTER, 65 jaai, zoekt gezellig tehuis bij man alleen. Brieven L 1843. Aangeb. VRIJ HUIS, De Lethstraat 2A, Velsen-Nrd. Gevr. flat omg. Orionweg. IJmuiden. KUILEN: mooi vrij huis, omg. watertoren, voor flat Planetenweg of omgeving Brieven L 1846. RUILEN: ben. auplex Rijn- straat. voor bovenduplex of iets anders. Adres te bevr oureau van dit blad. LUXE VERHUUR V.W. 1960 K. V van Doesburg, Pla netenweg 20. Telei. 7320 HUUR BIJ Van Merriënboei stoelen, tafels, serviesgoed enz. Per adres v. 't Veer en Vroom, Plein 1945 no. 5, Telef. 7062. Liefst één dag van tevoren bestellen. Geen bezorgloon. LOEK ANDERSON geeft het lichtend voorbeeld. Belich tingsmeter Sekonic L 21 van 65.— voor 42.50. Profi teer dit jaar nog. Foto Hob by, Kennemerlaan 87. Telef 5962-4809. PASFOTO'' bij Loek Andei - son soms nog dezelfde dag gereed. Fo Hobby. Kenne merlaan 87. Telef. 5962-4809 JU PONS met brede kam 2.85. Albers, Manufactux-en. Velserduinweg 149. AUTORIJSCHOOL H. Ane- pool, voor luxe en vracht auto. Erk. Bovag instr. met de nieuwste Opeis. Rijnstr 91 Tele 4565-6285. APPELBOLLEN 5 voor een gulden. Sneeuwballen 5 voor een gulden. Moorkoppen voor een gulden. Appelflap- p 'X 6 voor een gulden. Ap pelbeignets 6 voor een gul den. Appelgebak 6 voor een gulden, v. d. Poli's Banket bakkerij. Trompstraat 94. Telef. 6165. Appelbollen Appelbeignets Appelflappen Berliner bollen Weener bollen Sneeuwballen met slagroom Hors d'Oeuvre Huzarensalade Russische eieren Haringsalade Saucijzebroodjes Kalfsvleescroquetten Pasteitjes Kippen-croquetten enz. Bestellingen voor zaterdag opgegeven worden ten uitvoer gebracht. KENNEMERLAAN 124 - TEL. 4878 GEVRAAGD voor indiensttreding per 1 febr. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met uitvoe rige inlichtingen betr. genoten opleiding, vorige werkkring, verlangd salaris enz. F. DIJKSTRA'S Verlichtingsornamentenfabriek N.V. Spaarne 65 - Haarlem N.V. Amsterdamse Olietransport Mij. N.V. Amsterdamse Maritiem Transport Mij. DE RUYTERKADE 139 - AMSTERDAM Op één onzer moderne tankschepen (18.000 t.dw.) kunnen wii begin januari 1961 nog plaatsen: Mondelinge of schriftelijke sollicitaties gaarne aan boven staand adres. TELEVISIE zonder aanbeta ling door ons nieuw Ameri kaans systeem. Alleen top merken. H.A.J.O., Da Costa- laan 36, Driehuis. Tel. 7116 LAAT UW TRAP door ons beleggen met Marmoleum in mod. kleuren. Vraagt prijs opgave. Botman. Kennemer laan. Telef. 5537. SLIJTERIJ „FLORA", Zee weg 115, Telef. 5307. Extra aanbieding: 1 fles Sherry Garvey van 5.95 voor 4.50. CINDERELLA LAKENS, slopen, theedoeken, baddoe ken, washandjes en stofdoe ken. Zeeman. Bloemstraa! 70. IJmuiden. Telef 4235. Originele ENGELSE TRUI EN. Zeeman. Bloemstraat 70. IJmuiden. Oelef. 4235. NYLON VELOURS SWEA TERS, vesten en jumpers voor dames en kinderen. Zeeman, Bloemstraat 70, IJ muiden. Telel. 4235. Dagelijks verkrijgbaar: BOE REN KRENTEBROOD 1.85 per stuk. Patisserie Dekkers, Centrum Galerij. Telef. 4302 NYLON SWEATERS vanai V2 jaar. Fa. J. Hooyberg Lange Nieuwstraat 775. Groot is onze collectie KIN- DERLEDIXANTJES in div. maten. Fa. J. Hooijberg. Lange Nieuwstraat 775. HAARDEN - KACHELS - OLIESTOOK. Alleen de ge renommeerde merken. Velo, afd. verwarming, Tromp- strc. 68. IJmuiden. Telef. 51.98-8191. VUURWERK. De Kleine Bij enkorf, Zeeweg 161. Telef. 7680. POPPEWAGEN te koop ge- vi-aagd. Eenhoornstraat 11. Te koop GELEGENHEIDS- COSTUUM, maat 48-50. Adr. te vern. bureau v. d. blad. Aangeb. OPEL KAPITAN '57/'58 met vouwdak, rol- hoes, ruitensproeiers, verw., radio en div. access. In zeer g. staat. Aanr. vrij. Keuring 'toegestaan. Den Oude, Zee weg 263 (winkel». Tel. 6573 Aangeb. CHEVROLET STA TIONCAR 1750, in onbe- risp. st. Voor ser. pers. evt. te financieren. Cepheusstr. 29. Telef. 8620. Zeer exclusieve BRUIDS- JAP "'N te koop, origineel Zwitsers kant, m. 40-42. Adres te vera. bur. van dit blad. Te koop 2"-PERS. SLAAP KAMER, compleet, ook af zonderlijk. 225.—. Brieven L 5773. Te koop gevr. ANTIEKE KLOKKEN, tafels, stoelen, kasten, schilderijen, porse lein, kx-istal etc. Maasstraat 7. Telef. 7425. VriiDas V°orD8lenwaarvan u alléén a.svrijdag kunt profiteren Coupon Flanel. Om gezellige Damespya- na's te maken. 2,A meter modern gedes sineerd zwanedons ✓oor het jasle en 2% meter unl. Dassend bil iet lasje. 'O cm breed 'otaal 5 mtr 5 Dames- of Heren- zakdoeken. Voor de Dames 3 bontgeweven en bedrukte zakdoe ken. Voor de Heren en Jongens 5 Drima bontgeweven zakdoe ken Naar keuze oer X stuks WW 2 spel Speelkaarten. Speelkaarten van Drima kwaliteit, Der spel 52 stuks 4- J iokers. Speciale oude iaarsaan- bieding. Per 2 spel Cake of Taartplateau. Met verchroomde rand en handvaten; glas- Dlaat 29 cm diam.; uitvoering in zeer fraaie decors Met extra grote chroomrand 1.35 1.75 Kop en schotels. Zeer fraaie porceleinen kop en schotels, die tegen een stootje kunnen. Keuze uit 3 verschillende decoraties. Strikt 1e keus Edel Perlé, mousse- Chocolade. Heerlijke rende ,,Mosef". De wijn die alles heeft behalve de naam de oapolitains smaken melk en &ha#.afln'" 3.15 ouwf- Licht in gewichl Cortina Vermouth. dus delen goed uit- Originele Italiaanse Vermouth Rood ol Der 200 gram. QQ Per fles 3-50 ca, 36 stuks Studentenhaver. In een mooie melange van de allerbeste soorten ro zilnen. cashew-noten amandelen, cerncau> en hazel noten. Per 200 gram Bowl Pakket voor 3 liter Bowl. 1 fles Bowl wijn; groot blik ana nas; '4 Ltr. blik ker sen; li Ltr. blik per ziken, li ltr blik fram bozen. Ver- oakt in han dige V. A D.- draagtas Kapokmatras. Prima Java-kapok matras, overtrokken met so lide tijk. U weet 't.... Kapok garandeert U gezonde warmte Kleuren: goud aroen terra en drlis. 1-pers. 80x190 cm 095 ?-pers. 4,050 J 80x190 cm T'ÏJ

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 12