A.R. trachten het gezicht van de partij te redden VUURWERK KONING EN KONINGIN TERUG IN BRUSSEL HET WEER M. K0ELEMIJ (h)eerlijke borrel Voor compromis over woningbouw wordt verdeeldheid in partij naar achtergrond verschoven Informateur overlegt met minister Zijlstra en Van Aartsen Emigranten naar Sydney Nieuwe uitbreidingen van Schiphol Verse en koelhuisboter in prijs verhoogd PATISSERIE DEKKERS Speciale aanbieding voor de Oudejaarsavond Superslagerij „DE IJMOND" Tienduizenden stakers trekken door de stad in gesloten gelederen NA BERAAD TUSSEN BESTUUR EN KAMERFRACTIE De kabinetscrisis Verantwoordelijkheid nu naar de K.V.P. Morgen meer wind In de krant van heden: Fa. DE VILDER Het woord is aan 'T FEESTPALEIS Slijterij - Wijnhandel FRANS VAN ROOY DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 46e JAARGANG NUMMER 4l Kantoor: Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. j 0^ m wm .rnj m/j f "I T Verschijnt dagelijks beh. zon- en feestdagen. Geopend van 9-12.30 en 2-S uur. Zat. 9-1 uur. - I TTY 1 T 1 ïl I i IJ 1 T I Cl Tl T Abonnement p. week 59 c„ p. kwartaal 7,65, Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. JL W i 1 1 U. 1 VjL C JL V-/ V-/ \JL 1 VdL IJL L Wo per post 8,15. Losse nummers 12 et. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. rsAo-nr atv .tuod r ccm i-rnrv ciwTpnnRT rïRTFHTTTS RFVFRWITK EN OMGEVING Giro-rekening IJmui er ourant Haarlem: hoofdred. en alle afd. Telef. 15295. DA GBLADVOORVELSEN -IJ MUIDEN, SANTPOORT, DRIEHUI S, BEVERWIJKENOMGEVING Advertentietarieven op aanvraag verkn,gbaar. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuiden: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie. P. IV. Peereboom en Mr. II. C. van (Van onze parlementaire redacteur) De Anti-Revolutionairen willen de kabinetscrisis oplossen uitsluitend door een compromis over de woningbouwkwestie. De tegenstellingen in de partij zijn een kwestie van later orde. De voorzitter van de A.R.-Tweede-Kamerfractie, dr. Bruins Slot, heeft verklaard dat in de motie-Van Eibergen geen wantrouwen mag worden gezien in het kabinet of in de A.R.-ministers. De A.R.-Kamerleden menen dat hierin de mogelijkheid schuilt voor minister Van Aartsen zijn ontslag aanvrage in te trekken. Dan treedt ook het kabinet niet af. De informateur, prof. De Gaay Fortman, heeft gisteravond nog een gesprek gevoerd met minister Van Aartsen. In de gisteren gehouden vergadering van het partijbestuur van de .A.R. te Utrecht is de voornaamste zorg geweest hoe het gezicht van de partij kan worden gered, na de slechte indruk die het veroorzaken van de kabinetscrisis in het hele land heeft gemaakt. Enerzijds is het beleid van de Kamerfractie ver oordeeld door het optreden van de partijvoorzitter, dr. W. P. Berghuis, goed te keuren, met inbegrip van zijn radiorede op tweede kerstdag, maar anderzijds is men van de verdediging tot de aanval overgegaan. Zowel in de verklaring van dr. Bruins Slot als in een resolutie van het partijbestuur poseren de A.R. thans als de kampioenen voor de woningbouw. Dr. Bruins Slot zei namelijk dat de houding van de A.R.-Kamerfractie zowel in het parlement als bij het zoeken naar een oplossing van de gerezen moeilijkheden beheerst wordt door de woningnood. En in de resolutie van het partijbestuur wordt gezegd dat men overtuigd is van de hogere voorrang, die aan de bestrijding van de woningnood moet worden toegekend. Voor de N.C.R.V.-microfoon is gister avond opgemerkt dat veel zal afhangen of de K.V.P. er genoegen mee zal nemen het bèlèid voort te zetten op het punt waar het werd verbroken. De verantwoorde lijkheid wox-dt dus verschoven naar de K.V.P. Voor een oplossing van de kabinetscri sis is nu een concreet compromis nodig over de woningbouw. In Utrecht kon men horen dat de A.R.-fractie water in de wijn heeft gedaan, maar de ministers Van Aart sen en Zijlstra ook. Het is niet onmoge lijk dat de A.R.-fractie bereid is akkoord te gaan met de zekerheid van 2500 wonin gen extra in 1960 om daarna in de eex-ste helft van het volgend jaar te bekijken of er nog 2500 woningen bij kunnen (de K.V.P.-motie). Daartegenover zouden de ministers bereid zijn tot een beperking van de vrije sector, waarin onbepei'kt mag worden gebouwd. Op die manier zouden de A.R. nog uit de strijd komen als de kampioenen voor de woningbouw. De be perking van de vrije sector zou een aan tasting zijn van het kax-akter van het ka binet-De Quay, dat stx-eeft naar een vrijer woningbouwbeleid, zoals het hele beleid van het kabinet-De Quay wordt geken merkt door een streven naar meer vrij heid voor de bux'gers individueel. In de V.V.D.-fractie, die gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer vex-gaderde, heeft men zich op het standpunt gesteld dat men vasthoudt, aan de K.V.P.-motie van de heer Andriessen: niet meer en niet minder. In de K.V.P.-fractie, die gisteren even eens vei-gaderde, achtte men zich op dat moment nog gebonden aan de motie-An- driéssén, maar men liet ruimte voor een compromis, al zag men wel in, dat als verder wordt gegaan dan de motie-An- driessen, A.R. en C.H.U. de winst binnen halen. Prof. De Gaay Fortman heeft giste ren gespi'oken met minister-president De Quay, die daarna met andex-e ministei's heeft overlegd of men akkoord kan gaan met een beperking van de vrije sector tot het huidige aantal woningen. Dr. Berghuis: Kabinets crisis wordt betreurd" Nadat in Utrecht zowel de leden van het Centraal Comité van Anti-Revolutio naire Kiesverenigingen als de leden van de Tweede Kamerfractie van de Anti-Revolu tionaire Partij zich langdux-ig hadden be raden zijn zowel door voorzitter dr. Bex-g- huis als door de voorzitter van de Tweede Kamerfractie der A.R. Partij, dr. Bruins Slot, verklaringen afgelegd. In de verklaring van dr. Berghuis wordt Advertentie WÊmmÊÊÊÊÊm^mmmm v v c BARTEUORISSTR. HAARLEM TEL. 13439 LEIDSESTRAAT (BIJ KONINGSPLEIN) AMSTERDAM TEL 223596 LANGE SUÈDE EN NAPPA MANTELS Verwachting tot morgenavond: Aanvankelijk opklaringen, zwakke wind en temperatuur plaatselijk enkele graden be neden het vriespunt. Later toe nemende kans op neerslag, in het zuidwesten van het land stijging van temperatuur en tot matig of krachtig aanwakkeren de zuidelijke wind. Volledige weerrapporten op pagina twee. gezegd dat het Centraal Comité van AiR.- Kiesvei-enigingen vei-onti-ust is door de loop der gebeurtenissen in de vorige week. Met allen die ten dien aanzien verant- woordelijkheid of zorgen dragen is het centx-aal comité overtuigd van de hoge prioriteit welke aan de bestx-ijding van de woningbouw moet worden toegekend. Be treurd wordt dat omtrent deze zaak, van welker ernst allen in de kring van de A.R. Partij overtuigd zijn. een kabinetscx-isis is ontstaan. Men is er van ovex-tuigd dat de zox-g van de regering voor de handhaving van het evenwicht in de volkshuishouding mede strekt ten behoeve van de opheffing der woningnood. Men is van ooi-deel dat de huidige politieke opbouw van het ka binet geacht moet worden in de gegeven omstandigheden in's lands belang'te'zijn. Het optx-eden van de voorzitter van het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigin gen (dr. Bei-ghuis) wordt door alle leden In Luik hadden demonstranten een personenwagen omgegooid. Bij het station Brussel-Zuid bescha digden oproerkraaiers een stadsbus. De informateur, prof. De Gaay Fortman, heeft gisteravond te zynen huize minister Van Aartsen ontvangen. Deze laatste arri veerde tegen half elf. Nadat prof. De Gaay Fortman door de radio had kennis genomen van de verkla ringen van het Centraal Comité van Anti- Revolutionairc Kiesverenigingen en van de A.R.-Tweede-Kamerfractie, werd het gesprek voortgezet in tegenwoordigheid van minister Zylstra, die laat op de avond nog ten huize van de informateur kwam. Met prof. Zijlstra werden tevens genoem de verklaringen besproken. Deze bijeen komst duurde tot omstreeks één uur 's nachts. Vanochtend heeft de informateur een bezoek gebracht aan prof. Oud, voorzitter der V.V.D.-fractie in de Tweede Kamer, in diens woning te Rotterdam. Vanmiddag zou prof, De Gaay Fortman de heer An driessen, waarnemend voorzitter der K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer, ont moeten in het gebouw der Eerste Kamer. Vanavond is de informateur van plan weer mét de ministers Van Aartsen en Zylstra te spreken. van het centx-aal comité unaniem goedge keurd. In de vex-klaring die door dx\ Bruins Slot als voorzitter van de A.R.-Tweede Ka merfractie werd afgelegd wordt gezegd dat de houding van de fractie zowel in de Kamer als bij het zoeken naar een oplos sing voor de gerezen moeilijkheden be- Manschappen van de militaire- en ma- rine-politie stonden op wacht bij het bu reau van eerste-minister Eyskens en by andere ministeries. Parachutisten en af delingen van het leger bewaakten stations, het hoofdpostkantoor en belangrijke pos tale bijkantoren. Vandaag reden er nog minder trams dan gisteren in de hoofdstad. Onze correspondent meldt dat de situa tie vanochtend vroeg vrijwel onveranderd was. De staking voor het personeel van bus en tram, die gisteren door de socia listen op touw werd gezet, is niet helemaal heerst wordt door de eigen verantwoorde lijkheid dié zij heeft mede voor de oplos sing van de bestaande woningnood. In alle ernst streeft de fractie naar een versnel ling van de oplossing daarvan, zoals in de Tweede Kamer door haar tot uitdrukking is gebx-acht. Dit streven, aldus de verkla- ring, mag uiteraard niet woi'den gezien als een uiting van wantrouwen ten opzichte van het kabinet of van sommige van zijn leden. De fractie heeft begrip voor de be- gx-ensde mogelijkheden van de bouwmarkt, maar is van oordeel dat binnen de gi'enzen der mogelijkheden, door de bouwmarkt ge boden, de uiterste ki-achtinspanning nodig is om de gewenste versnelling van de wo ningbouw te bei-eiken. Indien afremming onvermijdelijk blijkt dient deze naar haar mening op evenwichtige wijze plaats te vinden zowel in de vrije sector als met betrekking tot de gesubsidieerde volkswo ningbouw (Zie voorts pag. 4) In Brussel hebben de stakex-s, gistex-en van enige trams en bussen de ruiten inge slagen. In Gent heeft de rijkswacht,- na dat zij met stenen en stukken ijzer werd bekogeld, de betogex-s met traangasgrana ten uiteengedi-even. Van die gebeux-tenis hebben de socialisten getx-acht profijt te trekken: eei'st hebben zij het gex-ucht ver spreid dat er doden waren gevallen. La ter moesten zij toegeven dat alleen enige personen licht waren gewond en dat een vrouw naar het ziekenhuis was vervoerd. (Vervolg op pagina 3) Gistermiddag om half een is de snelste ;migrantenvlucht ter wex-eld begonnen: net een DC-8 straaltoestel van de K.L.M. vei-trokken 124 Nedeidandse emigx-anten van Schiphol naar de andex-e kant van de aardbol. Zij worden vrijdagochtend 7 uur plaatselijke tijd in Sydney, Australië, ver wacht. Deze groep, die in Nederland nog een wintei-se Kerstmis heeft gevierd, zal zaterdag een zomerse Oudejaarsavond be leven in het nieuwe vaderland. Het uit al le delen van Nederland afkomstige gezel schap bestaat uit ruim 60 volwassenen en een even groot aantal kinderen. Een van de emigi-anten is de 40-jarige zich pax-agnost noemende tuinder M. B. Dijkshoorn uit Breda, die gaat pogen met zijn vrouw en 5-jarig dochtex-tje in Austra lië een nieuw bestaan te vex-werven. De Nederlandse Emigx-atiedienst heeft het be ter geoordeeld het pax-anormale beroep van Dijkshoorn niet op de officiële papie ren te vei-melden. Hij zelf zei er op Schip hol het volgende over: „Ik ga mijn gave daar voorlopig als hob by uitoefenen. Ik stam uit een tuindex-s- familie uit Honselei'sdijk in het Westland en ik heb het tuindersvak toch bijgehou den. Ik weet er nog alles van". De heer Dijkshoorn, die zei in Nederland vijf vei-dx-inkingsgevallen te hebben opge lost, haalde een wichelroede uit zijn bin nenzak, sloeg daar een lus in en demon streerde hoe hij op telefonisch hem gestel de vragen placht te antwoorden. Sloeg de lus van hem af, dan was het antwoord „Neen". Kwam de lus naar hem toe, dan wex-d het „Ja". Hij hoopte in Austx-alië met de wicheli-oede olie in de grond te gaan zoeken. Hoewel hij vele vx-oegex-e emigx-anten de toekomst in het nieuwe vadexdand heeft voorspeld kon hij dat voor zich zelf en zijn familie niet doen. „Een paragnost kan al leen goede uitspraken doen als hij volko men los staat van het probleem en er zich dus absoluut objectief op kan concentre ren", verklaax-de zijn vrouw. „Als mijn man dat voor ons zelf zou proberen, dan zou hij met allerlei subjectieve kennis moeten woi*stelen en dat gaat niet". Weerrapporten 1, 2 Agenda van IJ mond en Haarlem 2 Uit het binnenland- 2, 4 Van Dag tot Dag3 Op de Praatstoel 3 De Kleine Wereld 3 Buitenlands nieuws 3 Uit stad en omgeving5, 7 In de Vishal en op zee6 Toch Is Het Zo9 Feuilleton 9 Beeldverhalen 9 Horen en Zien 9 Beurs 11 Scheepsberichten 11 Economisch nieuws11 Sport 13 Advertentie Gezellige OUDEJAARSAVOND Neem dan TELEVISIE van VELSERDUINWEG 173 - TEL. 4402 PHILIPS - ERRES - SIEMENS - GRAETZ Erkend service-dealer. Tijdige plaatsing met le klasse antenne Betaling te regelen Advertentie Voor Oudejaarsavond SAUCIJZEBROODJES 25 ct SNEEUWBALLEN gevuld met slagroom30 ct APPELBEIGNETS 25 ct APPELBOLLEN 25 ct BITTERBALLEN 10 ct HALVE KIP. gebraden in roomboter ƒ2.25 SALADES in diverse prijzen KENNEMER AUTOMATIEK VELSERDUINWEG 19 - TELEF. 8402 René Doumic: Geen enkel verlies is onherstelbaar, tenzij het verlies van zelfvertrouwen en achting voor zichzelf. Nieuwe uitbreidingen van de lucht haven Schiphol staan voor de deur. Deze zullen van vérstrekkende be tekenis zijn. Volgend jaar reeds zal een begin met de verdere uitbreiding van de luchthaven worden gemaakt. Met de totale uitvoering van de plan nen is een bedrag van zo'n twee honderd miljoen gulden gemoeid. De consequenties van de aanleg van nieuwe startbanen zijn, in het kort, de volgende: De rijksweg Amsterdam—Den Haag moet worden omgelegd. ■fe De gronden van niet minder dan 31 landbouwbedrijven zullen worden aangetast. De luchthaven krijgt nieuwe stationsgebouwen. ■fa De Sloterweg wordt voor alle verkeer gesloten. De Hoofdweg van Hoofddorp naar Lijnden moet worden ver breed en verbeterd. •fe De aanleg'van de nieuwe Schip- holweg zal niet lang op zich kunnen laten wachten. Men zie artikel op pagina 4 Doox-dat de overheidstoeslag op room boter opnieuw is verlaagd, zijn de prijzen voor de consument, zowel wat de verse als de koelhuisboter betreft, weer geste gen. De totale verlaging van de toeslag be draagt thans 30 cent per kilogram (onlangs 12 cent en thans nog eens 18 cent). De consumènténprijs per pakjé gaat hierdoor met ongeveer acht cent (per 250 gram) om hoog. Advertentie OUDEJAARSAVOND APPELFLAPPEN 25 ct Appelbeignets 25 ct Sneeuwballen 35 ct Ananasbeignets 35 ct Sauzijzebroodjes 15 en 30 ct Gevulde pasteitjes 65 ct Pasteitjes, ongevuld 30 ct Ragoutbroodjes, gevuld 55 ct Kaas- en hamsoesjes. 100 gr. 90 en 95 ct Russische eieren 50 ct Kleine salades 25 - 75 en 1-00 Huzarenschotel 3.50 - 5.00 - 7.50 enz. Zalmsalade 3.50 - 5.00 - 7.50 enz. Russische eierenschotel 3.50 - 5.00 - 7.50 enz. Hors d'Oeuvre 4.00 Bxtterschotels, per stuk 3.00 Oudejaarsavond zijn wij geopend tot 8.30 uur CENTRUM GALERIJ - TELEF. 4302 Natuurlijk alles met roomboter bereid Advertentie ENORME SORTERING TROMPSTRAAT 22 - IJMUIDEN (O.) WILLEMSBEEKWEG 90 - TEL. 5619 Advertentie Heerlijke vleessalade, 100 gr0.45 in zilveren bakjes opgemaakt, 200 gr. 0-75 De echte slagersvleescroquetten 5 voor 1.00 Gebraden ballen gehakt, in 5 min. warm opgediend, 3 voor 1 Ballen gehakt om te braden, 3 voor 1.— Prima Gelderse rookworst, p. st. 0-88 Overheerlijke gekookte worst, 250 gr. 0.75 i Onze bekende leverworst. ..IJmond's Roem", 250 gr0.65 Hierbij een prettige Oudejaarsavond toegewenst door PLEIN 1945 No. 53 - IJMUIDF' BRUSSEL (UPI) Koning Boudewijn en Koningin Fabiola der Belgen hebben hun huwelijksreis naar Zuid-Spanje voortijdig afgebroken en zijn uit Sevilla vertrokken voor de terugreis naar Brussel. Onderwijl marcheerden vanmorgen een tienduizend betogers naar het centrum van de Belgische hoofdstad. Zij hadden zich verzameld bij het „volkshuis" waar het hoofdbestuur van de Bel gische socialistische partij zetelt. Zij trokken de stad door in gesloten formatie, in rotten van zestien man naast elkaar, de armen ineengehaakt. Zij besloegen de schele breedte van de straten. Oorspronkelijk leek het erop of zy zich naar de verboden „neutrale zone" zouden begeven. Toen zij echter de sterke af delingen van de bereden rijkswacht en vele politiemannen in auto's zagen die zich in het gebied waar de regeringsgebouwen en het koninklijk paleis zijn gelegen bevonden, veranderden zy van richting. By elke krui sing die de optocht passeerde stonden po- litie-agenten, versterkt met rijkswachters, die de zijstraten afsloten. Stenen troffen ruiten van bankgebouwen die werden ver brijzeld. geslaagd. Meer dan de helft van het open bare vervoer kon gehandhaafd blijven. De treinenloop, met name die in het noorden van het land, neemt toe. De re- gering-Eyskens heeft afwijzend beschikt op een nota van de socialistische Kamer fractie, waarin onmiddellijke bijeenroeping van het parlement wordt geëist. De Bel gische ambassadeur in Madrid heeft Ko ning Boudewijn het verzoek van de rege ring overgebracht voorlopig geen gevolg te geven aan zijn voornemen naar Brus sel terug te keren. Dit nummer bestaat uit veertien pagina's Advertentie Voor een

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1