Persoonlijke inkomens in '57 sterk gestegen Surinaamse gecommitteerde keert terug naar zijn land 1OSRAM HEINZ3 Ook vannacht weer vorst Geen vestigingsvergun ning voor familie Kaufmann NV V-organisatie binnen de Nederlandse Onderwijzersvereniging AGENDA Achthonderdduizend televisietoestellen VAN NELLE's Afternoon THEEBUILTJES Mr, H. L. de Vries was werker van het eerste uur aan de opbouw ■van een jong rijksdeel Twee doden in het verkeer *1 2 MINDER MILJONAIRS Haarlem Jeisen'IJ m ui den Beverwijk Inleveringsprijzen voor zuivelprodukten Jongen ernstig gewond door zelfgemaakt vuurwerk DERDAG 29 DECEMBER 1960 De Duitse mevrouw Kaufmann en haar beide kinderen, die als gevolg van een actie van een Nederlands weekblad uit het Duitse dorp Köppern naar Nederland wer den gehaald, hebben bericht gekregen, dat zij geen vestigingsvergunning zullen krij gen. Het werd het gezin Kaufmann in Koppern onmogelijk gemaakt een normaal leven te leiden wegens het feit, dat de heer Kaufmann verwikkeld was in een dorpsruzie met een politiek karakter. De heer Kaufmann zit op het ogenblik in een Duitse gevangenis enkele straffen uit voor delicten, die met „het geval" niets uit staande hebben. Zijn vrouw en beide kin deren logeren als toeristen in een hotel te Oosterbeek. Het Nederlandse ministerie van Justitie hanteert namelijk ten aanzien van de fa milie Kaufmann strikt formeel de Asielwet van 1849, welke bepaalt, dat er slechts een vestigingsvergunning kan worden verleend als de betrokkenen in hun eigen vaderland in gevaar verkeren. Op grond van dezelf de bepalingen zijn tot 1940 toe diverse keren Duitse burgers bij de Nederlandse grens teruggestuurd. Het ministerie van Justitie heeft ver zekerd, dat Kaufmann niet als ongewenste vreemdeling wordt beschouwd. Op het mi nisterie kan men momenteel weinig doen, omdat de minister demissionair is. Het ge zin Kaufmann heeft een fraaie woonwagen en een geschikt terrein in de gemeente Renkum gekregen. Het weekblad is voornemens om een juridische actie te voeren tegen de beslis sing van het ministerie van Justitie. In de Markiezenzaal in het stadhuis van Bergen op Zoom, heeft burgemees ter ir. L. A. H. Peters het eerste plaat selijke actie-comité voor de nationale campagne „Opgeruimd staat netjes" geïnstalleerd. De sichting Recreatie heeft deze actie ontketend om paal en perk te stéllen aan de toenemende verontreiniging van steden, dorpen, stranden en bossen. Burgemeester Peters icees op de gunstige resultaten die in drie jaar in New York op dit gebied zijn bereikt en hij hoopte dat deze actie in Nederland eveneens suc ces zal hebben. Na de installatie hield de gem-eentelijke reinigingsdienst een défilé en werd een demonstratie van vuïlopruimingsmiddelen gehouden. De algemene vergadering van de Ne derlandse Onderwijzersvereniging heeft na langdurige debatten haar goedkeuring ge geven aan de afspraak die het hoofdbe stuur heeft gemaakt met het verbondsbe- stuur van het N.V.V. over de oprichting van een organisatie van N.O.V.-leden die aangesloten zal zijn bij het N.V.V. Er wer den 185 stemmen voor en 152 stemmen te gen uitgebracht. De voorzitter deed een beroep op voor- en tegenstanders, de een heid in de N.O.V. te doen voortbestaan. De nieuwe organisatie zal Algemene Ne derlandse Leerkrachten-organisatie (A.N. L.O.) heten. Zij zal haar statuten mogen ontwerpen die echter moeten stroken met de opvattingen van de N.O.V. Van de twintig hoofdbestuursleden der N.O.V. waren er zeventien voor en drie te gen de oprichting van de A.N.L.O. Een groot deel van het hoofdbestuur der N.O.V. zal tevens het hoofdbestuur van de A.N.L.O. vormen. In de december-aflevering van de „Maandstatistiek van het financiewezen" heeft het C.B.S. gegevens gepubliceerd betreffende de definitieve inkomensverdeling 1957 en vermogensverdeling 1958 (naar de toestand op 1 januari) van natuurlijke personen. Het totale fiscale inkomen in Nederland bedroeg in 1957 22,4 miljard, hetgeen neerkom! op een stijging van 22 percent ten opzichte van 1955 en van 85 per cent ten opzichte van 1950. Onder invloed van tussentijdse belastingherzieningen (verlagingen), steeg het belastingbedrag van 1950 tot 1957 minder dan het totale inkomen namelijk met 64 percent. Het aantal belastingplichtigen steeg in deze periode van zeven jaar met 14 percent. Het gemiddeld inkomen per inwoner kwam in 1957 op ƒ2.066 of wel rond 20 percent meer dan in 1955. In vergelijking- tot 1950 steeg dat gemiddelde met ruim 70 percent. De aantallen belastingplichti gen in 1957 zijn voor de inkomensklassen tussen 5.000 en 15.000 alle meer dan drie maal zo groot als in 1950, terwijl de hogere inkomensklassen afnemende stij gingen te zien geven. In de klassen van de lagere inkomens is een belangrijke terug gang in de aantallen te constateren, met als belangrijkste oorzaak de „opschui ving" naar hogere inkomensklassen ten gevolge van de algemene inkomensstij ging. Bij vergelijking van de bedragen dient men te bedenken, aldus de publikatie, dat het hier steeds gaat om nominale inko mens. Dit betekent dat met de invloed van de inmiddels opgetreden stijging van het prijsniveau geen rekening is gehouden. De percentages van de belastingdruk (loon- en inkomstenbelasting tezamen in percen ten van het inkomen) per inkomensklasse geven een daling te zien. Minerva Theater: Vandaag 20.15 u.: De wereld van Cilli Wang. Stadsschouwburg: Vandaag 20 u.: To neelgroep Theater met „Het Hemelbed". Vrijdag 20 u.: Nederlandse Comedie met „Coriolanus". BIOSCOPEN Cinema Palace: Dagelijks 14. 19 en 21.15 u., zondag tevens 16.15 u. (Oudejaarsavond alleen 19 u.): „Alles de lucht in", a.l. Frans Halstheater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u„ echter zondag 14, 16.30, 19 en 21.15 u. en dinsdag 14 en 20 u.: „Een stem in de mist", 18 j. (Oudejaarsdag gesloten). Lido Theater: Vandaag 19 en 21.15 u.: „Marina", a.l. Van vrijdag af 14, 19 en 21.15 u., zondag tevens 16.15 u. (Oudejaarsavond alleen 19 u.): „Echt iets voor Conny", a.l. Iedere ochtend 10.30 en 11.30 u.: Huwelijk Boudewijn en Fabiola. Luxor Theater: Vandaag 19 en 21.15 u.: „Walter Mitty". Van vrijdag af 14, 19 en 21.15 u., zondag tevens 16.15 u.: „Flitsende degens", 14 j. Minerva Theater: Vrijdag 14.30 en 20.15 u„ zaterdag 14.30 en zondag 14. 16.15. 19 en 21.15 u.: „De roemrijke daden van Danny", a.l. Rembrandt Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., zondag tevens 16.15 u.: „Zó zal je er een hebben", a.l. Roxy Theater: Vandaag 19 en 21.15 u.: „Tarzan, de aapmens", 14 j. Vrijdag tot en met maandag 14.30, 19 en 21.15 u„ echter zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „Parachu tisten-commando", 14 j. Studio Theater: Vandaag 19 en 21.15 u.: „Liefde, dollars en Chianti", a.l. Van vrij dag af 14.15, 19 en 21.15 u„ echter zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „Doctor in love", 18 j. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag 20 u.: „Les quatre cents coups", 18 j. Vrij dag, zondag en maandag 20 u.: „On the beach", 14 j. TENTOONSTELLINGEN In 't Goede Uur: Tot 1 jan. expositie van schilderijen, tekeningen en aquarellen van Dick van Gulik. Dagelijks 10—22 u. Kunstcentrum „De Ark" (Nieuw Heilig land 1-3): Tot 1 jan. exposities van wer ken van Hans van Wijk. Dagelijks 9-17 u., tevens ma., wo., vrij. 18-20 u. Museum Het Huis Van Looy (Kamper laan): Tot 16 januari expositie van de Nederlandse Kring van Tekenaars. Dage lijks 10-17 u„ zondags 14-17 u. Vishal: Tot 8 jan. expositie van werken van De Groep. Dagelijks 10-17 u. (tevens ma., wo. en za. 20-22 u.), zondags 13-17 u. (Zie verder „Uitgaan in Haarlem" van 23 dec.). DONDERDAG 29 DECEMBER Thalia-theatcr, 20 u.: „De hel der verló renen". Rex-theater, 20 u.: „IJsparade". VRIJDAG 30 DECEMBER Thalia-theatcr, 20 u.: „Simson en Delila". Rex, 20 u.: „Mein Kampf". Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Centrum, 9.3012 en 1416.30 u. DONDERDAG 29 DECEMBER Kennemer Theater: Géén voorstelling. Luxor Theater, 19 en 21.15 u.: „Der Czar- daskönig". W.B. Theater: Géén voorstelling. VRIJDAG 30 DECEMBER Kennemer Theater, 19 en 21.15 u.: „De hel van Birma". Luxor Theater, 19 en 21.15 u.: „Echt iets voor Conny". W.B. Theater, 20 u.: „De gemaskerde vleermuis". Het totale, bij de belastingdienst beken de vermogen, in handen van natuurlijke personen, bedroeg per 1 januari 1958 32,7 miljard, tegen 21,2 miljard in 1951, het geen neerkomt op een stijging van 54 per cent. (Uiteraard gaat het ook hier om nominale geldbedragen). In de laatste twee jaren van deze perio de is echter het totale vermogen praktisch gelijk gebleven te weten ƒ32.790 miljoen in 1958 tegen 32.740 miljoen in 1956. Voor een belangrijk deel is dit een ge volg geweest van het verschil in koers- niveau der tw;ee peildata. 1 januari 1956 en 1 januari 1958. Op basis ANP-CBS koersindex 1953 100, stond het algemene koersindexcijfer op de laatste beursdag van 1955 op 221, twee jaar later op 166. De waarde van de aandelen als vermo gensbestanddeel was dus op 1 januari 1958 relatief erg laag. Het behoeft geen verwondering te wek ken, aldus het C.B.S., dat als gevolg hier van ook het aantal miljonairs van 1956 op 1958 belangrijk is afgenomen, namelijk van 2.240 tot 2.080. In de publikatie wordt aan deze groep speciale aandacht geschon ken. Volgens het C.B.S. lijkt de conclusie gewettigd, dat het aantal miljonairs in 1958 geringer is dan het aantal bezitters van naar koopkracht vergelijkbare vermo gens in enig jaar vóór de tweede wereld oorlog. Woensdag is bij de dienst luister- en kijkgelden het 800.000ste televisietoestel geregistreerd. Dit betekent, dat het aantal televisieontvangers, dat op 12 januari 1959 nog pas 400.000 bedroeg, binnen twee jaar verdubbeld is. Hoe snel de groep televisiekijkers zich de laatste tijd uitbreidt, blijkt wel uit het feit, dat het 700.000ste televisietoestel pas iets meer dan vijf maanden geleden, na melijk op 20 juli werd ingeschreven. In totaal werden dit jaar tot en met 24 de cember 213.228 televisieontvangers bijge- boekt, tegen 189.733 in de corresponderen de periode van 1959. Advertentie Met één Van Nclle's „Afternoon'' theebuiltje (groot formaat) zet u een flinke pot heerlijke krachtige thee voor heel de familie! ..iHHUlllW (Van ónze Haagse redacteur) Nog vóór januari wordt de nieuwe di recteur van het kabinet van de gevol machtigd minister van Suriname in Ne derland, dr. J. F. Einaar, in Den Haag verwacht. Dr. Einaar, die in New York consul-generaal van Suriname was en deel uitmaakte van de Koninkrijksdelegatie bij de Verenigde Naties, zal zijn functie op 1 februari 1961 officieel aanvaarden. Daar mee komt dan een einde aan het commis sariaat voor Surinaamse zaken in Neder land. Voortaan zal de Surinaamse verte genwoordiging in Nederland dezelfde struc tuur kennen als die van de Nederlandse Antillen. Het commissariaat was nog een over blijfsel van de aanvankelijke opzet van de Surinaamse vertegenwoordiging, waarbij de politieke vertegenwoordiger later de gevolmachtigd minister de gecommit teerde voor economische en financiële aangelegenheden en ook de directeur van het planbureau min of meer onafhankelijk van elkaar werkten. Het opheffen van het rechtstreeks onder Paramaribo staande commissariaat bete kent ook het ambtelijk einde van de eer ste en enige gecommitteerde van Surina me in Nederland, mr. H. L. de Vries. Deze eenenvijftig jarige Surinamer zal na twintig jaar terugkeren in de commer ciële sfeer welke hem van huis uit ver trouwd is. Mr. De Vries zal namelijk, nadat hij dr. Einaar nog gedurende een maand heeft ingewerkt, een functie aan vaarden in de directie van de Suralco, de Surinaams dochter van de Amerikaan se aluminiumonderneming Alcoa. De Sur alco houdt zich in Suriname bezig met de bauxietwinning en zal later, wanneer het Brokopondoplan voldoende gevorderd is, ook het smelten van het erts ter hand nemen. Budget vervijfvoudigd. Mr. De Vries, die zijn jeugd in Neder land heeft doorgebracht en met een Ne derlandse vrouw is getrouwd, gedurende de oorlog in Engeland in militaire dienst was en van 1946 tot 1949 deel uitmaakte van de directie van de Surinaamse Bank, betreurt het dat hij het commissariaat vaarwel moet zeggen. Als gecommitteerde heeft hij immers niet alleen een belangrijk aandeel gehad in de economische opbouw van zijn land, maar heeft hij de expansie daarvan in de loop van de afgelopen twaalf jaren van dag tot dag kunnen volgen. Enige voor beelden kunnen dat illustreren: het budget van Suriname, dat in het jaar van zijn benoeming tot gecommitteerde 12, mil joen Surinaamse guldens bedroeg, is thans tot het vijfvoudige daarvan geste gen. Het tien-jarenplan is thans het ze vende jaar ingegaan en het Brokopondo plan, dat het bouwen van stuwdam in de Surinamerivier. een bauxietsmelterij en een alurniniumaardefabriek omvat, bevindt zich in uitvoering. Dit project wordt geheel door de Alcoa in ruil voor de bauxietwin- ningsconcessies gefinancierd, waarbij de dam en de smelterij na vijfenzeventig jaar eigendom van Suriname worden. Mr. De Vries behoorde bij deze indus trialisatieprojecten meestal tot de werkers van het eerste uur en dat geldt evenzeer voor een reeks particuliere industrieves- teringen. Toch laat mr. De Vries zich door deze onmiskenbare successen niet verblinden. Op de rijksweg bij St. Philipsland is de 78-jarige mevrouw De Ronde—Boogert uit Bruinisse om het leven gekomen. Zij stak de weg over om in een autobus te stappen, toen zij door een auto werd aangereden. Op de Ookmeerweg in Amsterdam-West is de 51-jarige mevrouw A. J. Ebbelaar Krijne met haar bromfiets geslipt en ge vallen. Met een bloedende hoofdwond werd zij in het Wilhelminagasthuis opgenomen, waar zij overleed. Het bestuur van het Produktschap voor Zuivel heeft besloten, aan de minister van Landbouw en Visserij de volgende inleve ringsprijzen voor zuivelprodukten voor het komende jaar te adviseren: Boter (kwaliteitsklasse I, verpakt in vaten): 356,75 per 100 kg (huidige inleverings- prijs 365); kaas (basisinleveringsprijs voor jonge volvette fabriekskaas) 1,80 per kg (thans 1.70); magere melkpoeder: verstuivingspoeder extra kwaliteit 91 per 100 kg (thans eveneens 91); walsen- poeder extra kwaliteit 87 per 100 kg (thans 38,50). De minister heeft de inleveringsprijzen overeenkomstig dit advies vastgesteld, zo dat zij op 1 januari van kracht worden. Het bestuur van het Produktschap voor Zuivel heeft voorts besloten, de minis- Zuivel heeft woensdag besloten, de minis ter van Landbouw en Visserij in een brief te verzoeken de afschaffing van omzetbe lasting op alle zuivelprodukten te bevor deren. Aanleiding daartoe is het feit, dat enkele leden der Tweede Kamer daarop onlangs eveneens hebben aangedrongen. Het bestuur van het produktschap zou een dergelijke maatregel zien als een comple tering van de in de zuivelsector reeds be staande en pas verworven vrijstel lingen voor de in het binnenland zo be langrijke consumptieprodukten als con- sumptiemelk, kaas en boter. (Zoals bekend is, vervalt de omzetbelasting op boter op 1 januari). De verwerkelijking van het voorstel zal volgens het produktschap geen offer van grote betekenis uit de overheidsmiddelen vragen. Met het vervallen van de omzet belasting op zuivelprodukten waarvoor die belasting per 1 januari nog geldt, zal ca. tien miljoen gulden gemoeid zijn. Dat be drag. zo meent het produktschapsbestuur. zal voor een belangrijk deel aan het land- bouw-egalisatiefonds toevloeien, terwijl voorts een deel ten gunste van de consu menten komt. Hij behoort tot de van temperament wat nuchterder bevolkingsgroep in Suriname en is door zijn opvoeding en zijn studie aan de Economische Hogeschool te Rot terdam en de Amsterdamse universiteit overwegend Westers georiënteerd. Hij juicht het dan ook toe, dat de Surinaamse minister van Financiën, dr. J. J. Sedney, bij de begroting voor 1961 wat pessimisti sche klanken heeft laten horen over de economische situatie van Suriname. „Wij Surinamers lijden vaak aan zo'n ongebrei deld optimisme, dat ik het niet zo slecht vindt dat dr. Sedney zich somber uitlaat", zei mr. De Vries. Diezelfde nuchterheid legt de gecommit teerde aan de dag wanneer het om de grotere politieke autonomie van Suriname gaat. „Ik geloof niet dat dat in het belang van Suriname is en wanneer we ernst maken met de integratiegedachte in het koninkrijk is het niet nodig ook. Suriname kan zich eenvoudig niet de luxe permitte- ren er een eigen defensie, eigen buiten landse vertegenwoordigingen of economi sche betrekkingen op grote schaal op na te houden. Het ontbeert daartoe de financi ële middelen en de mankracht. Wij moeten veeleer dankbaar zijn, dat onse „grote broer" de lasten daarvan op zich neemt en bovendien steeds een plaats voor de Surinaamse en Antilliaanse vertegenwoor digers inruimt wanneer de specifieke be langen van die rijksdelen in het geding zijn. Wanneer Nederland in dat laatste spoor doorgaat en er is op dat gebied meer dan één oplossing denkbaar be staat er ook niet zo'n verschrikkelijke be hoefte aan allerlei eigen Surinaamse ver tegenwoordigingen", aldus mr. De Vries. Honderden studenten. Een andere zaak welke de gecommitteer de zeer ter harte gaat is de verstandhou ding tussen Surinamers en Nederlanders. De Nederlanders krijgen de laatste jaren gelukkig meer gelegenheid met hun rijks genoten uit het Caraïbische gebied kennis te maken, nu er een grooter aantal Suri namers dan voorheen in Nederland komt studeren, niet alleen op academisch, maar ook op middelbaar niveau. Dat is niet al leen gevolg van een royaler beleid bij het verstrekken van studiebeurzen, maar ook van de gunstige ruilvoet van de Surinaam se gulden ten opzichte van de valuta van het vroegere moederland. Voor één Surinaamse gulden ontvangt men immers twee Nederlandse munten van gelijke waarde. De enige tientallen bursa len van 1949 zijn thans aangegroeid tot- een klein legertje van ruim vijfhonderd man, degenen die op eigen gelegenheid komen studeren hetgeen vroeger alleen voor de welgestelden mogelijk was in begrepen. De gecommitteerde houdt met zijn medewerkers een oogje in het zeil, om zijn jeugdige landgenoten te behoe den tegen de materiële ën morele-nadelen welke nu eenmaal verbonden zijn met een verblijf ver van huis. Het is overigens zijn ervaring, dat de Brabander en de Limburger gemakke lijker aansluiting vinden bij de latijnse geest van de Surinamer, met name het Creoolse element, dan de stroevere noor derling. Over de uitbreiding van het landbouw project Wageningen, waarover de Neder landse minister van Financiën, prof. Zijl stra, zich zo weinig geestdriftig uitliet, wilde mr. De Vries hangende het politieke overleg niet veel zeggen. Wat de econo mische beoordeling betreft is mr. De Vries van mening dat men een dergelijk project niet in de allereerste plaats op z'n financieel, maar op z'n politiek-psycho- logische rendement moet beoordelen. Mr. De Vries stelt overigens met voldoening vast. dat vele in Suriname gevestigde Ne derlandse en buitenlandse bedrijven be reid blijven hun winsten ook in zijn land te investeren. Zo keert de gecommitteerde terug naar een jong en bedrijvig land, dat niet alleen met steun van anderen, maar vooral door eigen inspanning bezig is een economische en technische achter stand van eeuwen met reuzenschreden in te halen. Aai i Textielvcrverij uitgebrand. In Hel mond heeft brand gewoed in het fabrieks gebouw van de n.v. textielblekerij en ver verij ..Helmond". Het gedeelte van de fa briek, waar de ververij was gevestigd, brandde geheel uit. De magazijnen, waar grondstoffen en bewerkte stoffen lagen opgeslagen, liepen veel waterschade op. De schade wordt geschat op enkele tiendui zenden guldens. De oorzaak van de brand is niet bekend. Onder bieten bedolven. Tijdens het spoelen van bieten bij de suikerfabriek in Breda kon de 33-jarige M. C. Herrygers uit Zundert niet tijdig op zij springen, toen een grote hoeveelheid bieten naar be neden kwam. Hij werd er onder bedolven en kon pas na enige tijd worden bevrijd uit dc massa bieten, slijk en water. Men heeft nog drie kwartier vergeefs met zuur stofapparaten gewerkt en kunstmatige ademhaling toegepast, maar de levensgees ten waren geweken. De overledene was gehuwd en vader van twee kinderen. Hondcrdzcsjarige overleden. In het ziekenhuis te Sluiskil is op 106-jarige leef tijd overleden mej. J. Veele uit Axel, die de oudste inwoonster van de provincie Zeeland was. Directiewisseling. De gemeenteraad van Amsterdam heeft eervol ontslag ver leend aan dr. E. G. Godfried als genees heer-directeur van het Weesperplein-zie- kenhuis en tot diens opvolger benoemd de heer J. P. Damme, eerste geneesheer aan dit ziekenhuis. Dr. Godfried is door de raad benoemd tot geneesheer-directeur van het Binnengasthuis. Honderd bromfietsen. De recherche te Amsterdam heeft twee mannen aange houden, die ervan worden verdacht zich gedurende de laatste drie maanden schul dig gemaakt te hebben aan heling van honderd bromfietsen. Een hunner, een 69- jarige man, is al tientallen keren met de justitie in aanraking geweest en heeft reeds meer dan 32 jaar gevangenisstraf achter de rug. De andere was nog nooit met de politie in aanraking geweest. NIVA. De algemene vergadering van het Nederlands Instituut van Accountants heeft de aftredende voorzitter, de heer H. C. Treffers, herkozen. Voorts zijn tot be stuursleden benoemd de heren H. Gerrit sen, Wassenaar, mr. P. C. Maan, Amster dam en G. F. Westendorp, Aerdenhout. Advertentie Smulmenu's zijn Snelmenu's WITTE BONEN ln verrukkelijke TOMATENSAUS 0,79 MACARONI in KAASSAUS 0.89 MACARONI met ham in KAASSAUS 1.10 SPAGHETTI ln kruidige TOMATENSAUS 0.79 HORS D'OEUVRE SLA in MAYONAISE 1.15 en 0.69 Een tienjarige jongen in Nijverdal is ernstig aan het gelaat gewond toen hij experimenteerde met zelfgemaakt vuur werk. Er ontstond een felle steekvlam, waardoor de jongen zulke ernstige brand wonden in het gezicht kreeg, dat hij in een ziekenhuis te Almelo moest worden opge nomen. WEERRAPPORTEN Maximum-tem peraturen binnen- en buitenland. Neerslag. laatste 34 uur. Den Helder Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied in onze omgeving boette snel aan betekenis in. Daardoor nam de wind af en bleef het de afgelopen nacht vooral in het oosten van het land helder. Op de meeste plaatsen heeft het vannacht dan ook gevroren. Ook de komen de nacht kan de temperatuur plaatselijk weer beneden het vriespunt komen. Dit yPetlt)Urg laatste houdt verband met een in beteke- "ssmgen nis toenemende rug van hoge luchtdruk, "rih- die over de Britse eilanden naar het oos- ,re ten trekt. Op de westelijke helft van de oceaan bevindt zich een actieve depres- ®n sie, die naar IJsland koerst. De fronten Limburg licht bew ervan trekken snel de oceaan over, maar Helsinki deze zullen morgen boven de Britse eilan- «nrmkhnim den vertraagd worden. Toch zullen ze la- 0slo ter in ons land de kans op neerslag weer Kooenhaeen doen toenemen, terwijl ook de zuidelijke Aberdeen SC licht bew. zwaar oew regen onbewolkt licht bew onbewolki licht bew ozo ózo ozo ozo ozo o ozo ono Dew ozo ono wind gaat aanwakkeren. Vrijdag 30 december Zon op 8.48 uur, onder 16.37 uur. Maan op 15.19 uur, onder 6.05- uur, Hoog en laag water in IJmuiden Donderdag 29 december Hoog water 1.14 en 13.35 uur. Laag water 9.07 en 21.27 uur. Vrijdag 30 december Hoog water 2.05 en 14.21 uur. Laag water 10.03 en 22.17 uur. Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid Het hoog en laag water te Zandvoort is Mallorca 10 tot 15 minuten vroeger dan te IJmuiden. Lissabon gehee regen geiieei bew no regen half bew. onbew><ik: onbewolkt /.waar Dew mist regen onbewolkt mist regen geheel iew onbewolkt sneeuw sneeuw half bew. onbewolkt sneeuw sneeuw zwaar bew half bew. half bew licht bew h--ii' w onbewolk' ono windst. wnw ozo zzo z windst. wzw windst. nw 12 ozo ono windst. ono o zzw n windst. -0 o windst. 11 o 12 w 8 w 13 nw 15 aJ 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0,6 0,1 5 0,1 5 0 0 0 21 0,4 2 0,1 0 1 1 2 0 0,1 1 9 15 2 2 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2