SCHIPHOL GAAT IN 1961 WEERVERDER UITBREIDEN keelpijn Gargilon K.L.M. maakt goede start in het straaltijdperk NIEUW: BP SUPER HAARDBRANDOLiE met anti-roest Vraag uw plaatselijke handelaar Eenendertig aangetast; landbouwbedrijven worden rijksweg wordt omgelegd SCHIPHOL ZOALS HET WORDT met Partij van de Arbeid komt nu niet terug in de regering Nieuw stationsgebouw in 1964 gereed Maarschalk Juin richt brief aan De Gaulle Omzet en een hogere produktie hielden gelijke tred 4 m rmt* rnmml w Jmrmk mmmu/m///. m Rijksweg onder startbaan Nieuwe Schipholweg Onteigening jÊÈk, snel en doeltreffend N.V. PHILIP5-DUPHAR OUD-MINISTER SUURHOFF Kerkelijk nieuws DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 1 «Jd» -1 life t h» HOOrODCRP BADHOEVEOORP SCHAAL 1 25000 Q?/! De aanleg van een nieuwe startbaan voor straalverkeers- vliegtuigen heeft in korte tijd het dorp Rijk in Haarlemmer- 'rnéër van de kaart geveegd! De bewoners zijn naar elders verhuisd, de resterende landbouwgronden zijn verkaveld en - vrijwel niets herinnert meer aan het voormalige dorp Rijk. Nu deze startbaan in gebruik is genomen, zijn nieuwe uit breidingsplannen voor de luchthaven Schiphol gereed ge komen. Deze betekenen opnieuw een inbreuk op de struc tuur van Haarlemmermeer. Er behoeft nu geen dorp te verdwijnen, maar wel vele boerenhoeven, want het grond gebied van niet minder dan eenendertig bedrijven wordt aangetast. De rijksweg van Amsterdam naar Den Haag moet worden omgelegd en de stationsgebouwen van de lucht- haven (ontvangsthallen, douaney verkeerstoren, e.cl.), die nu langs de ringvaart liggen, zullen in het jaar 1964 zijn ver vangen door een gehéel niéuw gebouwencomplex in het verkeersareaal, dat in het hart van het banenpatroon is geprojecteerd tegen de thans bestaande, met stippellijnen aangegeven, rijksweg Amsterdam—Den Haag aan. De Sloter- weg, die de verbinding vormt van Badhoevedorp met de provinciale weg Haarlem—Hilversum, zal voor alle verkeer worden afgesloten. Dit houdt in, dat ook het busverkeer van Amsterdam naar Leiden en Hillegom in de toekomst van Lijnden naar Hoofddorp van de Hoofdweg gebruik zal moeten maken. De Hoofdweg zal in verband daarmee aan zienlijk moeten worden verbreed en verbeterd. Op deze kaart zijn de uitbreidingen van Schiphol aangegeven. De bestaan de rijksweg AmsterdamDen Haag is met een stippellijn aangegeven. Voorts maakt de tekening het tracé van de nieuwe rijksweg duidelijk. De nieuwe Schipholweg, oostelijker dan de be staande, is eveneens geprojecteerd. Wanneer men op de tekening de met stippellijnen aangegeven rijksweg volgt en bedenkt, dat thans alleen de gronden beneden deze weg'in het bezit van de n.v. Luchthaven Schiphol zijn, wordt het 'duidelijk in welke belangrijke mate de nieuwe plannen vooral de landbouw gronden in Haarlemmermeer aantasten. De geprojecteerde startbanen door snijden vele percelen en daarbij gaat ook een flinke strook grond aan weers zijden van de banen voor de landbou wers verloren. De totale uitbreiding van de luchthaven, zoals deze op bijgaande tekening is aange geven, vergt een bedrag van zo'n 200 miljoen gulden. Het gehele project zal 'waarschijnlijk in 1965/'66 zijn voltooid. De n.v. Luchthaven Schiphol moet haast maken, want de snelle ontwikkeling van het luchtverkeer noodzaakt daartoe, wil .Schiphol de reputatie in het wereldlucht- verkeer handhaven. Na de oorlog luidde de algemeen geac cepteerde prognose, dal de luchthaven om streeks 1975 twee miljoen passagiers per jaar zou „verwerken". Recente onderzoekingen, getoetst aan de praktijk van de laatste jaren, wijzen ech ter in dc richting, dat deze schatting met niet minder dan vijftig procent dient te worden verhoogd en dus voor 1975 gere kend moet worden op drie miljoen passa giers. De omvang van het verkeer met straal- verkeersvliegtuigen moet voor 1963 worden geraamd op rond honderd starts per week. De hoofdeigenschappen van het uitbrei dingsplan zijn de volgende: De luchthaven heeft een ovei-zichtelijk banenpatroon, dat een logische verkeers regeling bevordert. Zij schept de mogelijkheid van gelijktij dige en onderling onafhankelijke starts en landingen en doet dit met het minimum aantal banen in een streek, waar sterke winden waaien uit vele richtingen. Vooral in de slechtzicht-landingsrichting, doch ook in andere richtingen is dit plan open voor de mogelijkheid van twee lan dingen plus een start tegelijk. Het plan biedt mogelijkheden voor uit breiding zonder bedrijfsstornis. Het nieuwe verkeersareaal aan de rijksweg en de volgens het plan te ver groten technische arealen waarborgen door ruime opzet een gezonde ontwikkeling dei- bebouwing. Er is een goede vèrbindings- mogelijkheid voor rijdende vliegtuigen en voertuigen tussen verkeersareaal en tech nische arealen. Van de rijksweg Amster dam-Den Haag-Rotterdam wordt volop profijt getrokken. De mogelijkheid voor spoorwegaanslui ting blijft bestaan. In het gedurende de laatste jaren steeds verder uitgewerkte plan gaat het verleng de van geen der banen over Amsterdam. De baan door het dorp Rijk is gereed. In 1961 wordt de baan in de richting Aalsmeer-Badhoevedorp verlengd van de huidige 2550 meter tot 3300 meter, eerst tot de rijksweg. Het laatste gedeelte van de verlenging wordt voltooid als de rijks weg Amsterdam-Den Haag is omgelegd, waarmee dus niet lang meer kan worden gewacht. In 1961 begint men ook reeds met de aanleg van de baan in de richtingen Hoofd dorp en Amsterdamse Bos voor zover deze op eigen terrein (beneden de rijksweg) is geprojecteerd. Op de tekening geeft een streepjeslijn aan, waar de rijksweg met een tunnel onder deze baan door zal gaan. De rijksweg wordt waarschijnlijk met iets flauwere bocht omgelegd dan op de tekening staat aangegeven. Aangenomen mag worden dat deze werkzaamheden in 1962-'63 worden vol tooid. Dan volgt in 1963-'64 de aanleg van de baan in noordelijke richting, die dus een zeer belangrijk landbouwgebied door snijdt tot aan de Hoofdweg van Lijnden naar Hoofddorp. Bij het ingebruiknemen van deze nieu we banen, zal ook het nieuwe verkeers areaal tot ontwikkeling moeten zijn geko men, dat in het hart van het banenstelsel is geprojecteerd. De plannen dienaangaan de zijn ook reeds concreet. Het is de be doeling dat het nieuwe stationsgebouw in 1964 gereed zal zijn. De plannen voor de uitbreiding van de luchthaven reiken tot de huidige provincia le Schipholweg (Haarlem-Ouderkerk), maar wanneer de rijksweg Den Haag- Amsterdam is omgelegd zal deze aan de overzijde van de Schipholweg onder Bad hoevedorp aansluiting moeten krijgen naar Amsterdam. Voorlopig kan daarin worden voorzien door het verkeer via de bestaande Schip holweg terug te leiden naar het huidige traject van de Haagse weg, maar een der gelijke noodoplossing kan niet lang wor den gehandhaafd. De verwachting is dus redelijk, dat binnen enkele jaren ook de uitvoering van de reeds geprojecteerde nieuwe provinciale weg, parallel aan de Schipholweg, dwars door Badhoevedorp heen, aan de orde zal komen. Dit geldt ook voor de aansluiting van de rijksweg Den Haag-Amsterdam door de Amster damse tuinstad Osdorp naar de westelijke havenuitbreiding van Amsterdam, met een aftakking naar Haarlem. De onteigeningsprocedure voor het aan te tasten gebied langs Sloterweg en Hoofd weg is nog niet officieel ingezet, maar met dc eigenaren en de pachters van de landbouv.'percelcn heeft de directie van de n.v. Luchthaven Schiphol reeds contact op genomen tijdens een in Hoofddorp gehou den vergadering, waarvoor ook waren uit genodigd de gewestelijke raad van het Landbouwschap en dc plaatselijke bestu ren van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de Katholieke Land- en Tuinbouwbond. Zeer waarschijnlijk zal de directie van de luchthaven aan Sloterweg en Hoofdweg minder weerstanden ontmoeten dan des tijds in het dorp Rijk, omdat hier geen sprake is van een gesloten dorpsge meenschap met zeer gevarieerde belangen (school, kerk, middenstand, e.d.) Naast de regeling van de geldelijke schadevergoeding poogt de directie van Schiphol grondcompensalie toe te passen. Voorts zal worden getracht met ruilverka veling de resterende grond zo doeltreffend mogelijk te verdelen. Maar het overleg verkeert nog slechts in het beginstadium. De aantasting van het landbouwareaal treft in meer of mindere mate twintig pachters, 29 eigenaren en elf eigenaren- gebruikers. PARIJS (UPI) Maarschalk Alphonse Juin heeft in een open brief aan De Gaulle geprotesteerd tegen de plannen van dc president Algerije onafhankelijkheid te verlenen. De 72-jarige, in Algerije geboren maar schalk verklaart dat De Gaulle het Franse volk oorspronkelijk had beloofd dat Alge rije met Frankrijk zou worden geasso cieerd. Thans wordt het volk echter ge vraagd te beslissen in „de oprichting van een onafhankelijke staat in Algerije met alle dramatische gevolgen voor Frankrijk, voor Algerije en voor de vrije wereld." Het was het eerste formele protest van de genei-aal tegen De Gaulle's beleid ten opzichte van Algerije sinds vijftien maan den geleden, toen de president hem berisp te wegens een verklaring ten gunste van het streven der „colons" naar een „Frans Algerije". Juin verklaarde dat De Gaulles plan in zake Algerije een slag zou zijn voor de Franse economie en onvermijdelijk de re patriëring ten gevolge zou hebben van de meer dan een miljoen kolonisten en Alge rijnen die voor Frankrijk zouden stemmen. Hij sprak van „de bloedige drama's die een dergelijke exodus temidden van een uitbarsting van rassenhaat zouden verge zellen." Van een internationaal standpunt bezien zou het risico van een totale kernoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet- Unie erdoor worden vergroot. Juin, die tijdens de tweede wereldoorlog het bevel voerde over de vrije Franse Franse strijdkrachten in Noord-Afrika en Italië, wees op de belangrijke rol die Frans Noord-Afrika in de oorlog had ge speeld. Hij herhaalde zijn standpunt dat de enige veilige oplossing ligt in de inte gratie met Frankrijk en dat de politiek van De Gaulle neerkomt op een „gevaarlijk gokspel". Advertentie ZUIG WEG Oud-minister J. G. Suurhoff heeft op een bijeenkomst van de Partij van de Ar beid in Vianen als zijn mening te kennen gegeven dat de Partij van de Arbeid stel lig niet in de regering zal terugkomen als gevolg van de huidige kabinetscrisis. Mee- regering van de Partij van de Arbeid noemde de heer Suurhoff alleen mogelijk, wanneer de kiezers in 1963 duidelijk laten blijken dat zij achter deze socialistische doelstellingen staan. De regering-De Quay noemde hij een zwakke regeringsploeg met zeer zwakke ministers, behalve de ministers Zijlstra en De Pous. De heer Suurhoff noemde het voorts een bekend feit dat niet minister Van Rooy. maar minister De Pous de loonpolitiek voert. Zowel minister Zijlstra als minister De Pous is. aldus deze socialistische oud-minister, econoom van zijn vak. die de neiging heeft om de problemen van de bc-heersing der conjunctuur met een rekenlineaal op te lossen. Zij zijn zich er nfet van bewust dat "er sociale kanten aan dit vraagstuk zijn. Ze bekijken daardoor de vraagstukken .te star en te rechtlijnig. Hij noemde hen voorts theoretische econo men die in het kabinet geen krachtige tegenspelers in de sociale sector hebben. Hij zei tenslotte zich de houding van de A.R.-fractie te kunnen voorstellen, toen zij het been stijf hield nadat minister Van Aartsen niet van plan was de 5000 wonin gen die in de motie-Eibergen waren ge vraagd, te honoreren. ƒ)/-. Drees: Kabinetscrisis was ongemotiveerd Dr. W. Drees heeft op een in Gouda ge houden jaarwisselingsbijeenkomst van de Partij van de Arbeid, gewest Gouda zijn visie op de kabinetscrisis gegeven. Hel zal niet iedereen duidelijk zijn, waarom de A.R.-fractie haar ministers naar huis heeft Volgens tot nu toe bekende gegevens ziet het er naar uit dat de produktie van de K.L.M. dit jaar naar schatting achttien percent hoger zal zijn dan in 1959. In het vorige jaar werd 540 miljoen ton kilometer geproduceerd, verwacht wordt dat de produktie dit jaar 637 miljoen ton km zal bedragen. Deze produktiestijging is een gevolg van de modernisering van de vloot der K.L.M. met straalvliegtuigen en met schroef turbinevliegtuigen; de maatschappij stelde in 1960 zeven (van een bestelling van twaalf) Douglas DC-8-straalvliegtuigen in bedrijf en kreeg daarnaast de twaalf door haar bestelde Lockheed „Electra" schroefturbinevliegtuigen ter beschikking. De verkoop heeft deze produktiestijging geheel kunnen bijhouden: de beladings graad kon zelfs met 0,4 percent stijgen tot 59,7 percent. De stijging der produktie zal in 1961 nog groter zijn omdat de vijf in dal jaar af te leveren DC-8-toestellen met de zeven reeds in bedrijf gestelde en de ge hele K.L.M.-,,Electra"-vloot dan volledig kan worden gebruikt. In 1960 is het aantal vervoerde passagiers met 23 percent gestegen ten opzichte van 1959; circa 256.000 passagiers meer en in totaal naar schatting 1.360.000. Het vrachtvervoer is in 1960 met 20 per cent toegenomen, het postvervoer mei 14 In 1959 werd in totaal 31,2 miljoen kg vracht vervoerd, in 1960 37.4 miljoen kg. Dit vrachtvervoer geschiedde met lijn- vliegtuigen, met speciale vrachtmachines en met 180 vrachtcharters. Het vrachtver voer door de lucht op de route over hel noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan blijkt, evenals het passagiersver voer door de lucht, elk jaar groter te worden. In 1959 vervoerde de K.L.M. bijna 3,2 miljoen kg post, in 1960 zal, naar verwacht wordt, ruim 3.6 miljoen kg post vervoerd zijn. Het luchtnet van de K.L.M. is thans 270.000 km lang. Dit net verbindt 108 steden in 77 landen. De vloot bestaat thans uit 102 toestellen. Deze toestellen waren in 1960 circa 203.700 uur in de lucht, twee percent minder dan in 1959, toen 207.000 uur werd gevlogen. Het aantal gevlogen Advertentie gestuurd. De Kamer vroeg weliswaar 5000 gesubsidieerde woningen meer, desnoods met beperking van de woningbouw in de vrije sector, maar de regering steunde de motie-Andriessen (K.V.P.) door 2500 wo ningen meer toe te staan en de mogelijk heid open te laten voor de resterende 2500 woningen. Dl*. Drees achtte het voor een A.R.-partij, die vertrouwen heeft in de re gering. niet voldoende meer gemotiveerd om desondanks de eigen motie van 5000 gesubsidieerde woningen te handhaven en daardoor direct op een kabinetscrisis aan te sturen. Er is gesteld, aldus dr. Drees, dat het kabinet meer vrijheid zou brengen en meer persoonlijke verantwoordelijkheid. Deze elementen zijn thans reeds belang rijk teruggedrongen. De woningwetbouw is beperkt, omdat- er ruimte moest worden gemaakt voor premiebouw. terwijl de aan vragen voor premiebouw thans niet meer te verwerken zijn. Het waren deze vrij heid en verantwoordelijkheid, die volgens dr. Drees tot het conflict hebben geleid. Dr. Drees constateerde bij de christe lijke partijen ook een zeker onbehagen over de duidelijke invloed van de K.V.P. in de regering. De motie-Andriessen van de K.V.P. werd wel door de regering en de eigen A.R.-ministers gesteund. Zo lang de protestantse partijen menen, aldus dr. Drees. met de K.V.P. in zee te moeten gaan en niet met de Partij van de Arbeid, zal de K.V.P. steeds haar invloed blijven behouden. De protestanten moeten hier over, volgens de oud-minister-president, dan ook niet klagen. Dr. Drees zou het hebben toegejuicht wanneer er iets was gebleven van de geest van samen aanpakken, zoals die tijdens de bezetting en de eerste naoorlogse jaren bestond. Uiteraard konden K.V.P. en P.v.d.A. slechts samenwerken via de weg van compromissen, maar voor beider geest stond toen nog de samenwerking in landsbelang, aldus spreker. Bij de huidige regeringspartners blijkt geen compromis- gedachte mogelijk te zijn. Het gehele dagelijks bestuur van de Christelijk Historische Unie heeft op een vergadering in Utrecht ingestemd met de houding die de christelijk-historische Tweede-Kamerfractie heeft aangenomen bij de behandeling van de motie, waarin werd aangedrongen op de bouw van 2500 woningwetwoningen en 2500 premiewonin gen meer. Het dagelijks bestuur acht het zeer ern stig en, van christelijk standpunt uit ge zien. niet langer te tolereren dat 15 jaar na de bevrijding in ons land nog zo'n grote woningnood heerst. Het beschouwt de ingediende motie zuiver zakelijk en los van persoonlijke verhoudingen en kan zich zeer wel met de inhoud daarvan ver enigen. Het dagelijks bestuur sprak voorts als zijn mening uit dat het kabinet, dat als een extra-parlementair kabinet geen for mele bindingen heeft met de fracties, te ver is gegaan door op de gronden welke daarvoor werden aangegeven, heen te gaan. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Koudekerke (Zld.) L. J. Al ten a te Steggerda. Aangenomen naar Amsterdam (Willem de Zwijgerkerkgemeente A) P. F. Th. Aal- ders te Middelburg. Aangenomen de benoeming tot voorgan ger van d° afdeling GiessendamHardinx- veld (Ned. Prot. Bond): J. Brinkerink te Oosterhesselen. Beroepen door de classis Amsterdam als predikant voor buitengewone werkzaam heden C. Lebbing, kand. te Amsterdam. kilometers was in 1960 vijf percent meer: 81.400.000 tegen 77.500.000 in 1959. De maatschappij voerde in 1960 ruim duizend chartervluchten met passagiers uit, waarvan ongeveer 380 naar het weste lijke halfrond. In totaal werden, hoofd zakelijk met lijndiensten, naar schatting ruim 23.000 Nederlandsp emigranten ver voerd naar de Verenigde Staten. Canada. Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Daarnaast zijn nog 26 chartervluchten met buitenlandse emigranten uitgevoerd. Het aantal employés der K.L.M. nam in I960 met zeven percent toe tot 18.600. Ruim 6.500 daarvan zijn in het buitenland werk zaam. Het vliegend personeel omvat thans 2.380 personen, waarvan 8-10 vliegers 460 boordwerktuigkundigen. 100 telegrafisten, 580 pursers en hofmeesters en 300 stewar dessen De maatschappij beschikt in 178 steden in 81 landen over 201 eigen kan toren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 4