Door de Ieren opgebrachte trawler „Willem" terug in Nederland LiüCQ L0ENDERSL00T S Wild Oprechtheid schipper Pronk leverde clementie op Af&i*Oy\dM cU ówikitbokkéM Dr. Korringa mest oesters uit Portugal hier vet I 1 Haringtrawlvisserij geniet nu internationale belangstelling Uit hele land komt men tulpen kopen in Beverwijk In arrest Nieuwe „Zwarte Zee" wordt de grootste zeesleper ter wereld Wij bakken mei j Oud en Nieuw voor u I I I I J. N. TROMP I I Schipper N. Pronk werd gearresteerd op zijn verjaardag I II I I erom I l l I I l I Jonge tekenaars kregen hun prijzen Hoogste punt bereikt bij torenflat Waterpolodames van VZV speelden gelijk Volgend jaar BOT in IJselmeer Speeltuiniexigd dit jaar in avondvierdaagse „SPARTA" on der vilt VVB-oud tegen jong 6.35 H. S. Drost met pensioen Faillissementen DONDERDAG 29 DECEMBER I960 5 SCHIPPER NICOLAAS PRONK van de VL 121 Willem zal de avond van de negentiende december 1960, de dag waarop hij 55. jaar werd, niet licht vergeten. De trawler viste die avond onder de Ierse kust. Te dicht onder de Ierse kust, namelijk anderhalve mijl binnen de territoriale wateren. Om half zeven terwijl de buit net binnengehaald werd floepte een zoeklicht aan en hield de VL 121 vast. De Ierse marine was waakzaam geweest. Een politievaartuig was in het duister naderbij geslopen, zonder lichten en onopgemerkt door de mannen van de Vlaardingse trawler. „Wij zijn erbij", zei schipper Pronk toen het schijn- werperlicht in de stuurhut viel. Hij schrok niet (ik ben niet zo schrikachtig, zegt hij) maar probeerde te redden wat er nog te redden viel. Dat was niets. Het zoeklicht bleef op de VL 121 gericht. Onmogelijk te ontsnappen. ..Opstomen naar Dunmore". beval de seinlamp van de Ierse patrouilleboot. Daar gingen beide schepen voor anker. Een Ierse marineofficier en een matroos kwamen gewapend en wel aan boord van de Nederlandse trawler. Schipper Pronk stond onder scherpe bewaking. Geen voet kon hij verzetten of de officier links van hem en de matroos aan zijn andere zijde deden dit ook. Overigens waren de Ieren zeer correct in hun optreden. Schipper Nicolaas Pronk werd onder arrest gesteld, op zijn verjaardag. De VI 121 kreeg vervolgens order naar Waterford te varen, vijf kwartier stomen de rivier de Suir op. Daar stonden al een stuk of tien politieagenten de trawler op te wachten. Ook stond daar een grote auto gereed waarin schipper Px-onk, omringd door twee marineofficieren, een mati-oos en drie agenten, moest plaatsnemen. ..Zo'n escorte, wie had dat ooit kunnen denken", zegt Nicolaas Pronk. „Dit is te mooi om waar te zijn." Het was waar. In het politiebureau werd de schipper andex-- half uur lang vex-hooi'd. Hij gaf alles toe, wat viel er te ontkennen? Daai-na wei'd hij teruggebracht naar zijn schip. Vijf pond boete De volgende ochtend kwam de zaak voor de rechter. Om tien uur begaf schip per Pronk zich naar een Iers advocaat De gx-ootste zeesleepboot ter wereld heeft L. Smit en Co's internationale sleep dienst bij de werf J. en K. Smit te Kin derdijk in bestelling gegeven. Het vermo gen van deze supersleepboot zal niet on belangrijk boven de 7000 pk komen te lig gen en de sleepboot een snelheid geven van 18 mijl per uur. De actieradius zal. leeg varend, vrijwel onbeperkt zijn. De naam van de nieuwe sleepboot zal zijn „Zwarte Zee". Zij komt dus in de plaats van de huidige „Zwarte Zee", die reeds de derde van die naam in successie is en daarom na dé indienststelling van het nieuwe schip, die gei-aamd is op eind 1962, de naam „Zwarte Zee III" zal voe ren. L. Smit en Co is tot het bestellen van deze gx-ote zeesleepboot overgegaan we gens het meer en meer verschijnen van supertankers en grote vrachtschepen op de wex-eldzeeën. Deze hebben een water verplaatsing, die varieert van 50.000 tot ever de 100.000 ton. Dit plaatst de zee sleepvaart voor problemen, want als zo'n supertanker in nood komt is er op het ogenblik geen zeesleepboot, die alleen zulk een kolos met een redelijke snelheid kan slepen. Daarvoor zijn ten minste twee gi-ote typen zeesleepboten nodig, wier ver mogen ligt tussen de 3000 en de 5000 pk. De nieuwe „Zwai-te Zee" zal behalve met het gebruikelijke bergingsmateriaal worden uitgex-ust met de modernste brand- blusmidddlen, speciaal voor het bestx-ij- den van brand in tankers. Zo krijgt de achtermast van de „Zwai-te Zee" in de top een schuimbrandbluskanon, dat van boven af iri een bx-andende schip kan spui-' ten. De oude „Zwairte Zee" is 60 meter lang en 8 meter breed. De nieuwe sleep boot wordt 75 meter lang en 12V2 meter breed. De sleeptrossen er komen er twéé naast elkaar —zullen een kilometer lang zijn. De staaldi-aden krijgen gen dia meter van 6 cm. Elke draad weegt onge veer 20 ton. De sleepboot krijgt zes ber gingsankers. De bowkosten worden geschat op ongeveer zeven miljoen gulden. Er zal een bemanning nodig zijn van 30 koppen, maar er zijn wel 50 kooien aan boord, o.a. voor het geval dat men opvarenden van een in nood vei'kerend schip aan boord moet nemen. Advertentie OLIEBOLLEN APPELBOLLEN APPELBEIGNETS APPELFLAPPEN SNEEUWBALLEN - MOORKOPPEN SAUCIJZEBROODJES CROQUETTEN Gevulde KALFSPASTEITJES Ongevulde PASTEITJES Diverse SALADES Grote sortering ZOUTE KOEKJES enz. enz. Banketbakkerij Automatiekhal HUlomdiieHnai PLANETENWEG 4 TEL. 4008 voor rechtskundige bijstand. Een Neder landse vishandelaar trad op als tolk. Een deel van de bemanning van de VL 121 woonde de rechtszaak bij. Alle morele en praktische steun hielp schipper Pronk ech ter niets. „Heeft u binnen de limiet ge vist?" vroeg men hem. „Ja" antwoordde hij. Met dit antwoord verdiende hij zeventig pond, want de rechter veroordeelde hem tot de laagste straf die voor een dergelijke overtreding kan worden verkregen, na melijk vijf pond boete. Gewoonlijk worden schippers in Ierland voor het vissen binnen de territoriale wa- téren veroordeeld tot een boete van 75 pond. De rechter liet echter de overweging zwaar gelden dat schipper Pronk de over treding zo grif had toegegeven. Hij betuig de trouwens zijn spijt dat hij tot een ver- oordeling had moeten overgaan. Persoonlijk kwam de schipper er dus goed af, maar zowel het vistuig als de la ding van de trawler, pasgevangen kostelij ke hax-ing, werden in beslaggenomen. Een schadepost van bij elkaar 2000 pond (een dikke 20.000 gulden). Klachten Woensdag de 21ste kon de VL 121 weer vertrekken. Niet echter nadat schipper Pronk de gezagvoerder van het Ierse ma- rinevaartuig voor een bezoek had uitgeno digd. Ook deze Ier speet het gebeurde zeer. Hij had zijn plicht gedaan. Dat vond schipper Pronk ook, zodat zij als de beste vrienden scheidden. De marineofficier ver klaarde nog dat het opbrengen van de Nederlandse trawler was geschied nadat Ierse vissers ontelbare klachten bij hun marine hadden ingediend over het vissen van Nederlandse schepen binnen de li miet. En dat nu neemt schipper Pronk de Ier se vissers kwalijk. „Een paar jaar terug waren zij doodarm. De vismeelfabrieken betaalden hun maar een shilling per „cran". Wij Hollanders betaalden hun zes tot zeven pond per cran. Daar zijn zij rijk van geworden. Maar na dit geval is het afgelopen met het kopen van Iex-se ha ring", zegt schipper Pronk. „Krijg anders geen al te hoge dunk van die ruiterlijke erkenning voor de rechter. Als ik de kans had geki-egen er tussen uit te knijpen had ik het gedaan. Het lukte niet en de Ieren moesten een voorbeeld stellen. Zodoende. Overigens voor de Iei"se marine niets dan lof. Mijn collega-vissers zijn blij dat zij niet als voox-beelden hebben hoeven te dienen." Op 27 december liep de VL 121 IJmui- den binnen. Schipper Nicolaas Pronk zit in zijn huis aan de Roerstraat in Scheve- ningen te bekomen van zijn avontuur, zo als de foto toont. Hij troost zich met een uitspraak van de Ierse rechter, die zei: „U bent slachtoffer geworden van uw beroep." Dr. Korringa, de directeur van het vis serijlaboratorium te IJmuiden, heeft zeer veel succes gehad met zijn proef met Por tugese oesters, die hij in Portugal opvis te en in Zeeland vetmestte. De vraag in Frankrijk bleek zeer groot en het enthou siasme van de Fransen is zo uitbundig, dat men de proef volgend jaar op grotere schaal gaat herhalen. De Pox-tugese oestei-s, veel boller van vorm dan de Nederlandse platte oestex-s, zijn in Frankrijk een geliefde delicatesse. Al is juist dit jaar de vraag naar Neder landse oesters, die er steeds bekender worden, in Frankrijk zo groot geweest, dat de afzet naar dit land zeer gunstig is ge weest. Het bezwaar van de Portugese oestex-s, die men er eet, is echter, dat ze zo ma ger zijn. Dx\ Korringa, die op het gebied van oesters een wereldfaam geniet, is toen op een lumineus idee gekomen. „Waarom zou ik die oesters niet vetmesten?" dacht hij, en hij voegde de daad bij het wöbrd. Hij ging naar Portugal, schepte 29 ton oesters van de Portugese banken, en bracht ze als deklast in zakken en tenen manden op een schip naar Nedex-land. Hij zette in Zeeland op bepaalde gronden uit en zag toen, dat ze niet alleen zeer snel vet werden maar ook nog groeiden. Nu ook voor de komende zondag, de nieuwjaarsdag, voor de KNVB-seniox-en amateurs geen voetbalwedstrijden zijn vastgesteld kan de voetbalvereniging VVB haar traditie vooi'tzetten om op deze dag 's morgens om half elf op het sportpax-k „Watervliet" de wedstrijd te spelen tussen de oude en de jonge spelers. De opstellingen zijn: VVB jong: A. van den Boogaai'd; J. van der Velde en H. Altena; J. Hoogendijk, A. Both en W. Effern; B. Muskee, G. Stein- voort, W. Fris, A. Luitjes en C. Koppen. VVB oud: A. Nieuwenhuis; M. Meijer en J. Roos; R. Luitjes, F. Bruinzeel en P. Helder; N. Michel, J. van der Linde, F. Kooimans, C. Luntz en J. Duineveld. Scheidsx-echter is de heer D. Grooten- MARKTBERICHT BEVERWIJK Beverwijk, 28 december: andijvie 51-84, boei-enkool 22-39, spruiten 36-77, wasp een 12-37, pi-ei 14-35. knollen 9-25, witlof 49- 73, gx-oene kool 7-14. In Parijs waren ze wild enthousiast. „Ik had nog wel honderd keer zoveel kunnen sturen" zei dr. Korringa, die de proef in 1961 op grote schaal gaat herhalen. Er zijn in het westelijk deel van de Oosterschelde tal van mosselpercelen, die weinig bewerkt worden of in het geheel niet in vex-band met de mosselpax-asiet. Deze pex-celen kunnen goed gebruikt wor den voor deze nieuwe cultuur. Advertentie Wilt u zuinig stoken Gaat u dan een „LINCO" kopen Advertentie )e nieuwste PATENT-STJPER-KOLENCONVECTOI met een totale warmtespreiding. Ideaal voor grote vertrekken. ij geven u vrijblijvend advies, verzorger kkundige plaatsing en smidswerk Meer dan 50 jaar ervaring. Betaling is prettig te regelen. Lange Nieuwstraat 433 435 Voor Oudejaarsavond Appelbollen - Appelbeignets Appeigebakjes - Sneeuwbal len met slagroom - Saucijze- broodjes - Moorkoppen Bitterballen - Kaassoesjes - Zoute Pinda's - Zoute aman delen - Pasteitjes - Zoute koekjes enz. Steeds iets fijner bij KEN NEMERLAAN 8#, UMUIDEN, TELEFOON 5520 Woensdagmiddag zijn de prijzen uitge- ï-eikt aan de deelnemers van de kleur- en tekenwedstrijd, welke was uitgeschreven door het bestuur van de volièrevereniging „Vogelvreugd" te Bevei-wijk, ter gelegen heid van de tentoonstelling die tot nieuw jaar nog geopend is. Een groot aantal kinderen heeft met aandacht geluisterd naar de tweede voor zitter van „Vogelvreugd", de heer A. F. Kee. Deze wees de jeugd erop dat met het tekenen en kleuren van vogels wordt be reikt, dat deze kinderen meer liefde zullen voelen voor deze kleine wezens en zeker nooit meer hun nesten gaan vernielen of er eieren uithalen. Het bestuur van „Vogelvreugd" is zeer dankbaar voor de medewerking. De mooi ste tekeningen geven aan de tentoonstel ling nog een speciaal karakter, zo zei de heer Kee. Hij vónd het jammer, dat nie mand van het onderwijzend personeel bij de prijsuitreiking aanwezig was. Slechts enkele ouders war engetuige van het geluk van de kinderen. Mevrouw J. Pothuma- Mantje-Bi-oersen en de heer W. Langen- dijk hebben namens de jury de prijzen met een toepasselijk woord uitgereikt. De volgende eerste prijzen werden be haald: Schelte Hamersma, Ir. Krijgerschool, Bert Verhoog, Da Costaschool, F. Scheffel, Don Boscoschool, G. Smit, Ir. Krijger- school, H. v. d. Wel, Wilhelminaschool Wijk aan Zee, D. Könings, Wolff en De- kenschool, Sj. Gilliams, Ix-eneschool, M. Klein, Agathaschool, H. Beentjes, H. Hart- school, jongens, T. Hogeboom, H. Hart- school meisjes, L. de Jeeuw (9 jaar) H. Hax-tschool jongens, W. Klarenaar, Leonar- dusschool Heemskerk, M. Heesterbeek Maarten Lutherschool Heemskerk, J. v. d. Tuin, Noorderschool, A. Henneman en J. Burger, Don Boscoschool. Gisteren wapperden de nationale drie kleur en de vlag van Bredero's Bouwbe- di'ijf op de torenflat aan de Wijk aan Dui- nerweg te Beverwijk. Het hoogste punt is bex-eikt bij deze hoogste woning boven het Noordzeekanaal. De Zaanse dames van „Waterlelie" zijn ook in Zaandam er niet in geslaagd de Velsense dames te kloppen. In een felle, soms te felle strijd, hebben beide ploegen eenmaal gedoelpunt. Door ziekte misten de VZV-dames één van haar topspeelsters, Marijke van Koo- ten. Mugje Spanjaard heeft haar echter zeer goed vervangen. Even na de aanvang profiteerde Ans Lint van de Waterlelie van een fout in de VZV-verdediging. De VZV-dames hadden direct haar antwoord klaar en Nel Toom scoorde tegen. Na de rust was deze strijd te fel. De bei de ploegen streden orr de hegemonie. Door een te felle actie van Paula Weij, waarop Minni Seldexijk-Kint haar beheersing ver loor, moest de VZV-speelster het water uit. Met een goed gevoel voor het waterpolo- spel hebben de VZV-dames na dit incident het spel bekwaam bevroren en hoewel de Zaanse ploeg één speelster meer had kwam geen der partijen tot doelpunten. De jonge VZV-aspirantenploeg is tegen de forse Njord-aspirantenploeg ten onder gegaan. Hoewel de cijfers 61 in het voor deel van Njord waren, hebben de jonge knapen van de Velsense Zwemclub zich voortreffelijk geweerd. De Velsense Zwemclub zal de toekomst met deze knapen met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Volgend jaar zal er voor het eerst weer bot worden gevangen in het IJsselmeer. Dat is de stellige overtuiging van dr P. Korringga, de directeur van het visserij- laboratorium te IJmuiden. Met de steeds groter hoeveelheden glas alen, die door de nieuwe methode van dr. Deelder van het laboratorium naar binnen zijn gekomen zonder dat zout water mee kwam, is ook een jonge bot-generatie naar binnen geslopen. De paling is dankzij de methode-Deelder er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Het afgelopen jaar heeft zich echter een verrassing voorgedaan. Want men ver wachtte dat er zeer grote aantallen schier alen zouden worden gevangen, gezien de grote jaarklasse van 1952. Deze klasse ver scheen volgens het boekje eerst .in de kuilen en twee jaar later in het hoekwant, maar in de fuiken kwam ze niet. Men vraagt zich nu af of de alen alleen maar te laat zijn, zodat ze nog komen of dat er een andere oorzaak is. Advertentie TJnuitder Nu de Fransen hun claim op een spe ciale wijtingvisserij hebben laten vallen valt het accent van de besprekingen over de overbevissing op de gemengde visserij. Dit is voor de Nederlandse haringtrawl visserij niet gunstig, want als men een bepaalde verhouding voor de bijvis zou vaststellen, zou dit een belangrijke scha depost zijn. Bij de overbevissingsconventie zijn er be paalde struikelpunten. Zo wil Nederland gx-aag een grotex-e maaswijdte; namelijk 8 in plaats van 7Vs centimeter voor plat vis. Maar Denenmax-ken, en op de aebtex-- gx-ond Frankrijk, voelen hier niet veel voor. Het grootste struikelblok was echter de wijting, waarbij vooral Fx-ankrijk en Schot land grote belangen hebben. Men heeft in oktober de wijtingkwestie in een verga dering van een kleine internationale werk groep nog eens besproken, en daarbij bleek, dat Frankrijk opeens zijn claim had laten vallen. Alle besprekingen zijn nu on der de noemer „gemengde visserij" te- ï-echt gekomen. Bij de Nederlandse haringtrawlvisserij is spx-ake van een gemengde visserij, die feitelijk niet legaal is. Men vangt bij de hax-ing schelvis en wijting met behulp van kleinere maaswijdte dan eigenlijk voor de ze vissoox-ten is toegestaan. Van landen, die deze rondvis bemachtigen met grotere mazen, kan men dan ook protesten ver wachten. Dr. P. Kox-ringa, de dix-ecteur van het Vissex-ijlaboratorium te IJmuiden, is van mening, dat de wijting de sleutel- vis is voor de internationale oplossingen. Men zal dan ook het onderzoek voor deze vissoort intensief moeten voox*tzetten, ook Als bij toverslag is het beeld op de Be- verwijkse bloemenveiling veranderd. Men ziet een vrij behoorlijke veiling met bol- bloemen en al het „rommelige" van voor de Kerstdagen is nu verdwenen. Gelijk met deze verandering viel er nog één op, namelyk de komst van een aantal oude bekenden onder de kopers. Want zodra de tulpentijd in Beverwijk begint komen ze weer uit alle streken naar het Centrum, de kopers uit Groningen. Zwolle, Almelo en natuurlijk niet te vergeten uit Am sterdam en Haarlem. Al deze kopers zor gen er voor dat de bloemen uit de streek Kennemerland weer vlot weggaan. Men verwondex-t zich over het assorti ment en inderdaad is er vergeleken met dat van tien jaar geleden wel een voor uitgang te bespeuren. Want toen waren soox-ten als Hildegarde. White Sail en Krelag Triumph wel de beste. Ze ver drongen de Due van Tol- en La Reine- soorten. Maar op hun beurt worden ook deze soorten weer langzaam van het markt- toneel verdrongen door „Paul Richter", „Lustige Witwe", „Sulphertriomph", „Em my Peeck", terwijl de aloude „Rose Cop land" tot nu toe x-ustig wacht op.een waar dig plaatsvex-vanger voor de vroegbroei. De bloemen waren woensdag weer goed aan de prijs. Een bos Paul Richter ging voor twee gulden per bos weg, Copland 1,75, White Sail f 1,35 en Krelage's een gulden. Narcissen noteerde ongeveer een gulden per bos. terwijl de roodcuppen voor 60 a 70 cent per bos wegging, Blauwe druif jes kwamen tot 37 cent per bosje en hya cinten gingen tot 35 cent per stuk. al is de wijting voor Nederland dan niet zo belangrijk. Is het internationale contact in deze zaak intensief, het is het nu ook op het gebied van de zoetwatervisserij. In Dublin is dit jaar de eex-ste confex-entie gehouden, en men is er in geslaagd een internationale ox-ganisatie op te zetten, waara&n behalve Europese landen ook Israël en Tux-kije meedoen. Het Nederiandse aandeel in het inter nationale zeeondex-zoek is ook in het afge lopen jaar weer belangrijk geweest. Voor het eex-st deed men mee met de „jonge haringsurvey". Er werd een net van sta tions opgebouwd, en door het vissen van haringlarven kon men tal van nieuwe ge gevens bemachtigen over de haring. Op het gebied van het vex-gelijkend vis serij-onderzoek werden verschillende maas wijdten, en materialen bestudeerd. De IJmuidense bioloog drs. Roessingh had hierin een groot aandeel. Hij heeft aan het opstellen van het x-apport over deze zaak in Kopenhagen actief meegewex-kt. Door de pi-oef met kikvorsmannen heeft de heer Roessingh ook een bijdrage ge leverd tot de studie van de gedragingen van het net onder water. Aan de heer H. S. Drost, inspecteur der vissex-ij in het eex-ste district, is met in gang van 1 maai-t 1961 op zijn vei-zoek eer- vol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. De heer Drost, geboi-en op 23 februax-i 1896 te Gombong op Midden-Java, wei-d in 1918 benoemd tot luitenant ter zee derde klasse bij de Koninklijke Marine. In 1919 aanvaax-dde hij een betrekking bij een cul- tuurondex-neming. Gedurende twintig jaar werkte hij in het voormalige Nedex-lands Indië, aanvankelijk op een rubberplantage later op een onderneming van vezelgewas sen. Met de mobilisatie werd de heer Drost in Indië in werkelijke dienst geroe pen. In 1940 trad hij in dienst van de marinereserve in ons land. Tot 1945 was de heer Drost betrokken bij de zeestrijd buiten de Nederlandse wa teren. Wegens zijn uitstekende dienstver vulling op een Nedex-landse ooi-logsbodem wei"d hij in 1942 ondei-scheiden met de be noeming tot ridder in de orde van Oranje- Nassau met de zwaarden. Na de oorlog voerde de heer Drost als luitenant ter zee eerste klasse het com mando in de kazerne van de Mijnoprui- mingsdienst. Op 1 augustus 1946 trad hij als inspecteur der visserijen in dienst van de Dii-ectie der Visserijen van het minis terie van Landbouw, Visserij en Voedsel- vooi-ziening. De heer Drost heeft zijn be kwaamheden speciaal ingezet voor de vis- serijvooi-lichting. Geregeld nam hij als gedelegeerde deel aan internationale be sprekingen over de bevissing van de Noordzee. De besturen van de samenwerkende speeltuinen „Schulpen" en „de Meerwei- den" in Velsen-Noord, die telkens weer een grote activiteit aan de dag leggen, heb ben woensdag deze activiteit voor 1960 afgesloten met een filmprogx-amma voor de jeugd van beide speeltuinen, dat in het gemeentelijk ontspanningslokaal aan de Van Diepenstraat is vertoond. De heer A. J. Marcus, vooi-zitter, wees de verzamelde jeugd op het clubwerk en speciaal de ruilbeurs, die op donderdag middag nog wel een flink aantal klanten kan hebben temeer aangezien er vele ruil middelen zijn. De voorzitter bracht vervolgens ook reeds weer het nieuwe seizoen te berde, waarin de speeltuinbesturen hun activi teiten kunnen ontwikkelen. Hij noemde speciaal het deelnemen aan de avondvierdaagse van de Nederlandse Wandelsport Bond, die gehouden wordt van 20 tot en met 23 juni 1961. De drum band heeft dit jaar met grote animo aan dit wandelfestijn deelgenomen. Het is nu ook de bedoeling, dat de speeltuinjeugd :t deelnemen, althans de gx-otere meis- en jongens. Bovendien zal geprobeerd worden op de scholen een grotere belang stelling voor deze vierdaagse wandelingen te stimulex-en. De heer Max-cus deelde me de in het NWB-vierdaagse comité zitting te zullen nemen. De jeugd heeft zich uitstekend vei-maakt iriet een mooi filmprogx-amma, dat met enige leuke kleurentekenfilms wei"d ge opend. De hoofdfilm met de bekende film komieken Stan Laurel en Olivier Hardy, waarvan de titel onbekend werd gelaten en ook bij het vertonen niet werd prijsge geven, liet deze fantasiex-ijke filmsterren zien in hun Parijse belevenissen. Er is hartelijk gelachen om de dwaze kolder van deze twee jeugdhelden, die de. toe schouwers. enox-m veel plezier gaven. De Haarlemse rechtbank heeft dinsdag in staat van faillissement verklaard: P. T. L. Ringelberg, handelende onder de fix-ma Screen Studio Arsis, Evenwichtstr. 3, Krommenie. Curatrice: mr. H. S. J. M. Fel- hoen KraalOtto, Zaanweg 66, Wormer- veer C. Tauber, schildex-, Sophiastraat 10 rood, Haarlem. Curator: mr. P. Estié, Heem- steedse Dreef 183, Heemstede. A. J. Bersée, Verlengde Koepellaan 6, Bloemendaal. Curator: mr. W. Boers, Prins Mauritslaan 113, Overveen. J. van der Voet, Prévinaireweg 11a, Hoofddorp. Curator: mr. J. F. Jansonius sr., Heererxweg 178. Heemstede. In deze faillissementen is mr. N. Smits tot i-echter-commissaris benoemd. Wegens gebrek aan actief werden opge heven de faillissementen van: G. J. Willems, vertegenwoordiger, han delende onder de naam Svenska, Soutman- straat 32, Haarlem (uitgespx-oken op 25 ok tober 1960). Curator: mr. J. F. M. M. Brons, Damstraat 23, Haarlem; van C. H. F. M. Scholte, zaaketaende on der de naam C. en S. Camping en Sport, Ged. Oude Gracht 117, Haarlem (uitge sproken op 22 maart 1960). Curator: mr. G. J. Vermeulen, Lorentzplein 20, Haarlem; en van P. J. Leeupwendal, kruidenier, Vincent van Goghlaan 58 II. Haarlem (uit gesproken dd. 21 juni 1960). Curator: mr. G. J. Vermeulen, Lorentzplein 20, Haarlem. Wegens het verbindend worden van de enige uitdelingslijsten zijn geëindigd de faillissementen van: J. van Es, brood- en bankerbakker, Meerstraat 21, Rillegom (uitgesproken op 2 juni 1959). Curator mr. A. R. van IJlzinga Veenstra, Ged. Oude Gracht 92, Haarlem. G. H. Bekooy; lasser- constructeux-, Turfmarkt 4, Haai-lem (uitge sproken op 19 april 1960). Curator mr. J. Spsey, Ged. Oude Gracht 65, Haarlem. BURGERLIJKE STAND BEVERWIJK. GEBOREN: Robert, z. v. H. Fijnheer en E. A. Houter; Johanna C. C. M„ d. v. C. F. P. Baltus en M. Welboi-en; Engel A. L„ z. v. M. P. Slotemaker en P. Romeijn; Sylvia, d. v. G. Brouwer en K. A. Bakelaar; Arend, z. v. H. Lieben en W. G. Niemeijer; Ger- tx-udis A. M„ d. v. J. M. A. van Noort en J. M. Bleeker; Johannes H., z. v. L. P. Laarhoven en D. Zwaan; Erik J. C„ z. v. F. W. S. Kx-aaijeveld en W. de Weerd; Jóhan C., z. v. C. J. Marree en T. Procee; Hen- riëtte, d. v. D. Thijs en J. Smalbrugge; En- gelbertus J. W„ z. v. W. J. Meijer en A. Hopman; Johanna M. J., d. v. J. P. G. Stolk en J. M. Groenendaal; Maria M., d. v. M. van der Meer en M. C. Swertz; Hilda B. A., d. v. J. K. de Haan en A. Doorenbos. ONDERTROUWD: J. C. Scheerman en G. M. Dux-ge; A. C. de Nijs en C. M. A. Win kelhuizen; C. W. Kerkhof f en A. J. van Amersfoort. GETROUWD: B. de Wilde en J. C. Bas- tiaan; J. Sandberg en C. E. Phillipson; P. A. Appelboom en P. J. Fiseler. OVERLEDEN: P. Terluin, oud 85 jaren, wedn. van N. Brunes; H. Kooiker, oud 73 jaren, geh. met M. A. G. Riga; J. Bakkum, oud 58 jax-en, wedn. van G. Molenaar; H. C. Peekei, oud 21 jaren; J. H. Hofman, oud 90 jaren; H. Braun, oud 87 jaren, wedn. van J. Teuling; N. Boer, oud 73 jaren, wed. van A. den Duijf; J. Roede, oud 76 jaren, wedn. van C. J. van den Bos; A. M. Ketel, oud 79 jaren, wed. van H. W. Meuleman; J. den Breems, oud 77 jaren. BURGERLIJKE STAND CASTRICUM. GEBOREN: Paulus P., z. v. P. C. Neijens en E. Neuvel. ONDERTROUWD: J. Haanraads te Hei- loo en A C. Zonneveld te Casti-icum. GEHUWD: N. M. Twisk en M. C. Twisk; G. C. van der Himst en G. F. van Gijten- beek; C. N. Bijman en M. M. Schut; A. Luijt en J. H. van Duin. OVERLEDEN: M. P. Sloof, oud 63 jaren. Advertentie Koopt bij uw vast tapijt ons dubbele levensduur van uw tapijt een extra isolerende tussenlaag een sterk geluiddempende vloer prijs per m2 2.35 Alleenverkoop bjj de tapytspecialisten MARKTPLEIN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 5