"!',lrr" Toneelvereniging Jan van Dommelen gaat zilveren jubileum vieren 3gSfetfïSS ïa^U> !S ifefellS^"' pSfe*^ SKI i heSSEa» EEÈI l Kasteleinsechtpaar Zandvoort YY vindt het welletjes flessendoppen C~33 GROETEN UIT NEW YORK Havenberichten IJmondverenigingen vandaag en morgen Twee jubilarissen bij Hoogovens Él Wfljiriiiri,»,#® Groenteveiling Castricum Betaling abonnementsgeld per giro Eervol ontslag Venray schaft hand- en spandiensten niet af Nu 55 vergunningen voor verkoop sterkedrank DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 li»1 m i?0lfi*f?i%f:*t|||tiXHlIliS11 -1 'J^WMWttlö 1 il fhii 11rrm m'iiriii'381 '131 111! PirMiriWH§| De toneelvereniging Jan van Dommelen" uit Santpoort is waarschijnlijk het eer ste Nederlandse amateur-toneelgezelschap, dat destijds in de trein werd opgericht. Zo zou men hel althans kunnen stellen. In ieder geval is het een feit, dat omstreeks 1936 een drietal Santpoortse forensen de heren Broekhof, Holtman en Post tijdens hun dagelijkse treinreis naar Amsterdam meermalen de mogelijkheid be spraken, tot oprichting van een eigen plaatselijke toneelvereniging te geraken. Ten slotte besloten zij eerst eens te onderzoeken, in hoeverrre er in hun woonplaats animo voor een dergelijke vereniging zou bestaan. Als eerste stap tot dit doel lieten zij aldus in een plaatselijk blad een advertentie opnemen, waarin hun plannen wer den kenbaar gemaakt en men tevens gegadigden voor het lidmaatschap verzocht zich aan te melden. Op 1 januari 1961 zal de heer H. J. Lips te Velsen-Noord veertig jaar in dienst zijn van de Koninklijke Nederlandse Hoogo vens en Staalfabrieken N.V. In 1921 begon de heer Lips zijn loopbaan bij Hoogovens als kantoorbediende bij de afdeling ai-chief. Twee jaar later ging hij over naar de afdeling Inkoop waar hij thans de functie van onderafdelingschef bekleedt. De heer Lips is sinds novem ber 1948 gemeenteraadslid van Velsen (fractievoorzitter A. R.) en sinds 1956 heeft hij zitting in het adviescollege voor het IJmondgebied. Op maandag 2 januari zal de jubilaris in de kantine van de leerlingenwerkplaats aan de Beesemerstraat worden gehul digd. De heer H. E. Veenstra, te Velsen- Noord, zal op dinsdag 3 januari 1961 veer tig jaar werkzaam zijn bij Hoogovens. De heer Veenstra trad in dienst als leer ling-elektricien bij de elektrotechnische af deling. sinas 1953 is hij opzichter eerste klas bij de E.T.A. van de Breedband N.V. De huldiging vindt op 3 januari plaats in het restaurant walserij-oost. DONDERDAG 29 DECEMBER Cultureel Centrum, 20 uur: Kienavond „Kijk Uit". R.K.L.T.S., Beverwijk, 922 uur: Vogel- tentoonstelling. Kinderboerderij, Beverwijk, 9.30—12.30 en 13.30—15.30. VRIJDAG 30 DECEMBER Kinderboerderij, als donderdag. L.T.S. Beverwijk, als donderdag. weken in de hoek en daarna liep het best met café Belle- vue. nieuwe klanten. Zij moes ten aan de waard wennen en Het vertrouwen van de initiatiefnemers werd allerminst beschaamd, want de reac ties op deze advertentie waren dermate verheugend, dat 10 maart 1936 de defini tieve oprichting van de nieuwe toneelver eniging kon plaatsvinden. Over de naam hiervoor heeft nimmer enig meningsver schil bestaan. Men had namelijk de be kende acteur Jan van Dommelen bereid gevonden zich met de regie te belasten, die daarbij geen enkel bezwaar kenbaar maakte, tevens als naamgever te funge ren. Dit was voor de nieuwe toneelver eniging een niet geringe eer. Jan van Dommelen was destijds immers een be kend acteur, die bij Louis Bouwmeester, Willem Rooyaards, Jan Musch, Herman Heijermans en Herman Bouber diverse mooie rollen had gespeeld. Ook kende het publiek hem van verschillende Neder landse films. Onder zijn leiding begonnen kort. na de oprichting de repetities van „De Spaanse Vlieg", de vermaarde Duitse klucht van Arnold en Bach. Men beschikte nog niet over een geschikt repetitielokaal, zodat de eerste tijd genoegen moest worden geno men met de vliering van een der bestuurs leden. Een dergelijk weinig comfortabele omgeving kon het enthousiasme van het jonge ensemble echter geen enkele af breuk doen. Slechts één hunner maakte abrupt een einde aan zijn acteursloopbaan, doordat hij zich „als eigenaar van een grote zaak geen aanmerkingen van Jan van Dommelen wenste te laten welgeval len". De vereniging debuteerde 10 mei 1936 met de reeds genoemde klucht in „De „Weyman" en het succes was van dien aard. dat men onmiddellijk daarna een tweede stuk in studie nam. In de eerste jaren was het voornamelijk de bedoeling, de donateurs een aantal vrolijke en gezel lige avonden te bieden. Vandaar dat de vereniging zich uitsluitend toelegde op het spelen van kluchten als „De Sabijnse Maagdenroof", „De Oom uit Hongarije" en soortgelijke stukken. Langzamerhand schakelde men echter op het betex-e genre over, welke koerswijziging door de Duitse bezetting werd onderbroken. Ook „Jan van Dommelen" weigerde zich bij de zo genaamde „Kultuurkamer" aan te sluiten, zodat de vereniging genoodzaakt was voorlopig met een klandestien onderling contact genoemen te nemen. Bovendien leed men in 1942 een gevoelig verlies, door het overlijden van de bekwame regisseur. Hij werd nog korte tijd vervangen dooi de heer G. H. Pollé uit Haarlem, tot men om de reeds bovengenoemde reden, be sloot de openbare activiteiten tot betere tijden te ondei-breken. Na de bevrijding gaf „Jan van Domme len" de eei-ste voox-stelling in het Thalia theater te IJmuiden, met welke opvoering tevens het tienjarig bestaan werd gevierd. Gespeeld werd Ank van der Moers blij spel „Waar is m'n dochter?" onder x-egie van de heer F. A. J. Hunsche, die hiermee een jarenlange periode in deze functie be gon. Onder zijn leiding heeft „Jan van Dommelen" eveneens talrijke successen mogen behalen, zoals de opvoering van U kunt. het uzelf gemakkelijk maken door het ahonnem,entsgeld voor hel volgende kwartaal te voldoen op onze postgirorekening no. 129288 ten name van De IJmuider Courant. V bespaart daarmee incassokosten en vermijdt geloop aan de deur. Het te gireren bedrag is f 7,65, post- abonnees 8,15. U kunt het ons gemakkelijk maken door uw giro-opdracht te verzenden vóór het eind van de maand, voor zien van uw juiste naam en adres Wij behoeven dan geen kwitanties uit te zenden. Indien u voor een ander gireert, wilt u dan het bezorg adres van de krant vermelden? Voor automatische girobetalingen (het. allergemakkelijkste) zijn for mulieren op aanvraag gaarne ter beschikking. In dat geval dient men wel voor voldoende saldo op de giro-rekening zorg te dragen. DE ADMINISTRATIE Ben van Eysselsteijns „Chateau de Ber- „Jan van Dommelen" repeteert in „Genot en Zorg". Van links naar rechts: mevrouw G. Tabernal, me vrouw J. van Wijngaarden, H. Vening, mevrouw J. Dortmund, regisseur Bert Pijpers en D. Schut, de enthousiaste inspeciënt. Rechts boven: de vele be haalde prijzen. sac", welk kostuumstuk voor de donateurs een openbaring is geweest. Van de vele andere gespeelde stukken noemen wij bij zonder geslaagde opvoeringen van „Men sen in pension", onder regie van Willem van der Veer; „Moord in de pastorie", „Mijn zoons", „Geoi-ge en Margaret" en „Bal des voleurs", onder regie van Peter Brandsma en „Een feestelijke dag", on der regie van Bert Pijpei-s. Successen op toneelwedstrijden De grote afstand tussen „De Spaanse Vlieg" en bijvoorbeeld MillerS drama „Mijn zoons", werd door deze serieus werkende vereniging in de loop der jaren op een voorbeeldige wijze overbrugd. Van daar dat zij reeds lang tot de beste ama teurverenigingen van de IJmond behoort, wier uiterst consciëntieus voorbereide op voeringen, ook door uw recensent, bijna al tijd met het grootste genoegen worden be zocht. Vandaar dat „Jan van Dommelen" ook op de diverse toneelwedstrijden een geduchte concurrente is gebleken, met wier artistieke prestaties terdege rekening dient te worden gehouden. Tot haar mooi ste successen behoort de eerste plaats in het Haghespel van de kring Kènnemer- land met de voortreffelijke opvoering van „George en Margaret" waarmee de vereniging zich een plaats veroverde in de finale voor het Landjuweel. Men herinnert zich wellicht nog, dat de ze trofee uiteindelijk werd gewonnen door „De Haarlemse Toneelclub". Hoewel „Jan van Dommelen" dus de eerste prijs in de finale niet heeft behaald, bestond er toch alle reden voor een alleszins gerechtvaar digde trots. Want op de ranglijst van de ze sterkste Nedexiandse toneelvereniging gen, eindigde zij bij het beste vijftal. De juiste positie wex-d door de jury niet bekend gemaakt. Voorts werden eerste prijzen be haald op wedstrijden in Santpoort en Uit geest, met respectievelijk „Op 't kantje af" en „Mensen in pension" en eindig de de vex-eniging nog tweemaal op de eer ste plaats in het concoux-s van de sectie toneel van de Velser Gemeenschap. Om volledig te zijn, met „Mijn zoons" en „Een feestelijke dag". Daarbij mochten ook haar wei-kende leden, waaronder mevrouw G. persoonlijke prijzen behalen. Evenmin mag onvermeld worden gelaten, dat „Jan van Dommelen", als enige vereniging in de IJmond, over een eigen studio be schikt. Dit knusse onderkómen, „Genot en Zorg" geheten, dat haar door elke andex-e vex-eniging danig wordt benijd, wer destijds nog door wethouder H. de Boer officieel geopend. Er bestaat dus alle re den dit zilveren jubileum op een feeste lijke wijze te herdenken. Dit zal medio maax-t geschieden met de opvoei-ing van een één-acter in zaal „Zomex-lust", zodat een groot gedeelte van de avond kan wor den gei'eserveei'd voor de traditionele spre- kex-s en de huldiging van een aantal ju bilarissen. Hiex-onder bevinden zich me vrouw G. Tabernal en de heer F. Dort mund en een vijftal echtparen, dat de vereniging sedert de oprichting als dona teur is trouw gebleven. James Barrie's toneelspel „De medailles van een oude vrouw" is als eigenlijk jubileumstuk be stemd. Onder regie van Bert Pijpers, zul len hiervan in februari drie voox-stellingen worden gegeven, met welk stuk tevens is ingeschreven voor het toneelconcoui-s van de Velser Gemeenschap. Volledig heidshalve vex-melden wij tenslotte de sa menstelling van het huidige bestuur-. Dit bestaat uit A. Tabernal, voorzitter; H. Ve ning, secx-etaris; A. Ruitei-, penningmees ter; mevrouw J.van Wijngaarden-Bahlen, tweede seci-etai-esse; F. Dortmund, tweede penningmeester en mevrouw N. Schut en W. Huyboom, commissarissen. Mejuffrouw A. van Dijk in IJmuiden heeft om eervol ontslag gevraagd als on derwijzeres aan de Prof. Van der Leeuw- school. Burgemeester en wethouders stel len de i-aad voor dit ontslag te verlenen met ingang van een door hen te bepalen datum. De peenaanvoer op de veiling van Ons Belang te Castricum had in de laatste week van 1960 maar weinig te betekenen. Hoewel de aanvoer 12.000 kilo meer was dan de voorafgaande week was de belangstelling voor dit winterprodukt maar matig. De prijzen hielden hiermede dan ook sterk verband want er kwam geen enkele note ring boven 10,per 100 kilo. De peen, bestemd voor het binnenland, waarvan slechts een klein kwantum aan de markt was kon in het geheel geen afnemers vin den en was dan ook tot ophouden gedoemd. De noteringen waren: peen B f 5.00; peen C 6.60—9.30; peen D 5.10—7.Ó0. Ook in het komende jaar zullen de man nelijke inwoners van de gemeente Venray weer de spade en de houweel moeten op nemen, om, zoals reeds eeuwen, voor de gemeente hand-en spandiensten te vex'rich- ten. De Venrayse gemeenteraad heeft hier toe besloten. Het raadslid Bartels die een vurig plei dooi hield om deze soort van belasting nu maar af te schaffen, kreeg eerst veel bijval, maar bij de stemming over zijn voorstel tot afschaffing van deze middel eeuwse pikeniersdiensten was er echter maar één stem voor en 13 tegen. De te verrichten diensten bestaan hier uit dat elke volwassen mannelijke inge zetene een dag zal moeten werken aan ge meentelijke projecten. Tegen een bepaald bedrag kunnen zij dit echter ook afkopen en deze afkoopsommen brengen elk jaar circa 24.000 in de gemeentekas van Ven ray. Bij Koninklijk Besluit is het maximum aantal vergunningen voor de verkoop van stei-kedrank in het klein voor Velsen vast gesteld op 55. KERSTAVOND VAN K.A.V. In een stemmig versierde zaal van ge- broeders Dam heèft de Heemskerkse af deling van de Katholieke Arbeidersvrou wen woensdagavond het kerstfeest gevierd. In haar openingswoord wees de voorzitster op de betekenis van dit feest. De avond werd op passende wijze doox-gebracht, zang en voordracht wisselden elkaar af. Tot slot vond de opvoering van een toneel spel plaats door de eigen leden. Onder de titel „De reis naar de zon" was dit spel uiteraard afgestemd op deze avond. Voor de dames en haar echtgenoten was het een sïeervolle bijeenkomst. BURGEMEESTER RÜHRMANN BEZOCHT BEVERWIJK. Bui-gemeester J. C. Bührmann van Vel sen heeft woensdag zijn eerste bezoek aan Beverwijk gebracht. Hij maakte kennis met het college van Burgemeester en Wethou ders van Beverwijk en de hoofdinspecteur van politie. In de middag maakte hij met zijn Beverwijkse ambtgenoot, de heer J. G. S. Bruinsma, een rondrit door de stad. Woensdag kwamen üi IJmuiden aan: Veendam van Karlstad; Martini, Vlissingen; Hudson Sound, Canada; Seven Islands, props voor Velsen; Ta- ras. Rotterdam: Kaap Falga, Rundvik; Vanessa, Kopmansholmen; Marjan. Teignemouth; Notos, Delfzijl; Britta, Hamburg; Baarn, Puerto Ordaz; Herman Litmeyer, Rotterdam; Lucas Bols 2, Kramfors; Fiona, Narvik; East River, Baton Rou ge; Tabris, Corpus Christi; Birkenau, Le Havre; Margitta, J, Stettin; Virginia, Rotterdam; Abbe- kerk, Rotterdam; Goote, Duinkerken; Vard, Hau- gesund; Nisse, Rotterdam. Donderdag kwamen in IJmuiden aan: Consul Arlt van Stockhobn; Schinkelstroom, Liverpool; IJssel, Rotterdam; Ittersum, Hamburg; Breda, Hamburg: Labotas, Lissabon: Capella, Bremen; Gesche Rohden, Christinahamn, hout voor Zaan dam. Woensdag vertrokken uit IJmuiden: Lizard naar Londen; Dievertje, Shoreham: Thorwald, Hamburg; Stad Maassluis. Sagunto, ledig van Hoogovens; Thuban, Rotterdam, ledig van IJ muiden; Phoenix, Rotterdam; Rijnstroom, Lon den: Herman Buisman. Puttershoek; Golden Eagle, Sidon; Statenlaan, Londen; Ingrid Weide, Rotterdam; Zaanstroom, Leith; Helemar H, Da- houet; Wexford, Boston, maismeel van Koog aan de Zaan; Ektos, Rotterdam, ledig van Hoogovens; Oberon, Rotterdam; Solent, Ipswich; Brabant, Rotterdam; Egda, Le Havre; Edison, Delfzijl; Norro, Hamburg: Heinrieh. Rotterdam: Limfjord, Utersen; Plato, Rotterdam; Theano, Rotterdam. Donderdag vertrokken uit IJmuiden: Ursa Mi nor, Rotterdam; Magas, Rotterdam: IJstroom, Cardiff: Eemstroom, Londen; Timca, Bilbao; No ren, Oxelosund: Aspen, Stockholm; Henrietta B. Gothenburg, walsmateriaal van IJmuiden: Heike. Kopenhagen, cokes van IJmuiden. (Indien achter de scheepsnaam en de haven van herkomst of bestemming geen nadere aan duiding volgt, betekent dit dat het schip van of naar Amsterdam is gegaan). Als er één bewijs voor de stelling is dat vele kleintjes één grote maken, dan is dat wel het sparen van kroon- kurken. Voor de opbrengst daarvan kunnen invaliden wagentjes woi-den aange schaft. Zilverpapier voor blindegeleidehonden. oud papier voor invalide padvin ders, flessedoppen voor inva lidenwagentjes; met oude rommel, die men gewoonlijk in de vuilnisbak deponeert, kan men andei-en gelukkig maken. Het IJmuidense echt paar J. A. Verrnaat houdt zich al enkele jaren bezig met het verzamelen van fles sedoppen. Via een broer van mevrouw Verrnaat die in Maassluis woont, gingen de IJmuidense doppen naar Groningen, waar een arts vei-der zorgde dat zij ter be stemder plaatse kwamen en de opbrengst eveneens. Een grote omweg, en nu de tus senpersoon in Maassluis niet meer in staat is de kroon- kurken door te zenden,vraagt het echtpaar Verrnaat dan ook of er in Velsen niet een adres is. een centrale post, waar de kroonkurken kun nen worden ingeleverd. Want om een behoorlijke waarde te krijgen zijn grote hoeveel heden doppen nodig en voor bergen kroonkurken is het schuurtje in de achtertuin van huize Verrnaat echt te klein. Het zou de heer en me vrouw Verrnaat spijten als zij zouden moeten stoppen met het accepteren van kroonkurken. Sinds zij langs de neus weg tegenover ken nissen en familieleden heb ben vermeld dat zij dit „oud- ijzer" sparen, stromen de flessedoppen namelijk van alle kanten binnen. Een fa milielid. dat wex'kt op de boot Amsterdam-Harderwijk, bracht een hele lading van boox-d mee, een jongetje graasde café's in IJmuiden af en kwam zo aan zijn dop pen. Dat zijn maar enkele voorbeelden van geestdriftige hulp. I-Iet echtpaar Verrnaat wil liefst niet dat deze bron opdroogt. Dan zouden de doppen weer in de vuilnis emmers belanden en enkele invaliden zonder vervoer middel blijven. De vraag is dus: wie in Velsen wil de kroonkurken inzamelen en er voor zorgen dat van de op brengst inderdaad invaliden wagentjes worden gekocht. In het schuurtje van Verrnaat staan al drie zakken en een grote doos vol doppen van biér- en melkflessen met een gezamenlijk gewicht van on- p°veer tien kilo. de oogst van een half jaar. Dat zou een aardig begin zijn. Het echtpaar Zandvoort achter het buffet. de waard aan hen. Dit schijnt van beide zijden goed gegaan te zijn. De heer Zandvoort voelde zich tus sen zijn klanten als in zijn familiekring. Geen van de vier kinderen, drie dochters en een zoon, had zin in de zaak. Het echt paar Zandvoort heeft dan ook de laatste tijd uitgeke ken naar een „geschikt per soon" om de zaak aan te verkopen en die menen te vinden in de heer Verhey. De heer Zandvoort heeft in Santpoort, aan de Huis te Wissenlaan, een huis ge kocht met een flinke tuin erbij. Verder houdt hij veel van vissen, zodat hij zich met tuinieren en het ontruk ken van visjes aan hun ele ment wel zal vermaken als hij eerst een beetje aan de stilte is gewend. Niet alleen aan de stilte zal het echtpaar Zandvoort moeten wennen maar ook aan de overvloed van vrije tijd. In al die 28 jaar kon er geen dag va kantie af. „Ik had er echt geen behoefte aan", zegt de heer Zandvoort. „En als ik eens een dagje er tussenuit ging en ergens anders een biertje kocht wilde ik altijd weer zo gauw mogelijk te rug omdat ik het in mijn eigen cafc gezelliger vond." Zijn eigen café met de bor den met zeldzame schelpen aan de wand, met het bil jart en met de prachtige grote radiokast. Met de stamgasten, waar je alles mee kunt bepraten, met de leden van de biljartclubs, die enkele avonden per week nog meer gezelligheid bren gen in café Bellevue. Maar in de eerste plaats lokte daar het vertrouwde en geliefde beeld van moeder de vrouw achter het buffet, rustig biertappend temidden van het geklos van biljartballen, geroezemoes van stemmen en slierten sigaretten walm. Dit alles zal hij missen in Ook de lange da- zeven uur opstaan en uur 's nachts naar bed, AL bijna veertig jaar is Piet Zwaaij niet meer in IJmui den geweest. Op 33-jarige leeftijd vertrok hij naar de Nieuwe Wereld. New York werd z\jn woon- en werk stad. De wolkenkrabbers werden zijn werkterrein. Hij was 72 toen hij er nog niet voor terugdeinsde heel hoog boven de grond zijn leidek kersvak uit te oefenen. Een half jaar geleden brak hij echter zijn been. zodat ande ren nu het werk doen. Maar Piet Zwaaij zegt hoe. Ondanks het feit dat Piet Zwaaij al die 39 jaar geen tijd heeft gevonden de At lantische Oceaan weer eens over te steken is hij IJmui den nog niet vergeten. Veel IJmuidenaren, vooral na tuurlijk uit het oudere ge slacht herinneren zich hem ook nog wel. Sinds het eind van de oorlog stuurt hij ieder jaar uit New York naar het bureau van dit blad een enveloppe, inhoudende een nieuwjaarsgroet aan zijn oude bekenden en een dollar om deze advertentie te be talen. Piet Zwaaij is ge trouwd met een Amerikaan se. Hij heeft drie kinderen en schrijft, hoewel hij al bijna veertig jaar Amerikaan is, nog uitstekend Neder lands. Hij geeft zijn vrouw zelfs Nederlandse les Zijn broer en schoonzuster, die aan de IJmuiderstraatweg in IJmuiden wonen, sturen hem geregeld een krant toe. Binnenkort zal het café Bellevue, tegenover het station aan de Wïlhelminakade te Oud-IJmuiden, overgaan in andere handen. Uit de handen van de heer C. Zandvoort in de han den van de heer Dirk Verhey uit Rotterdam, die daar zijn café heeft verkocht. De heer Zandvoort vindt 28 jaar achter de tap welletjes. Hij is nu 68 jaar oud, het wordt hem te zwaar. Wat dat staan achter de tap betreft slaat zijn vrouw hem echter nog met stukken, zij deed dat al als kind. Belle vue was namelijk van het begin van deze eeuw tot 1932 het eigendom van haar ouders. Zij heeft dus haar hele leven achter de tap doorgebracht. Haar man was voor zijn café houderschap aannemer. Hij heeft bijvoorbeeld nog meege holpen met het leggen van de fundering voor de eerste gas houder aan de Trompstraat. In '32 werd het café zijn schoon ouders'te veel. Hij gaf het aannemen van bouwwerken er aan om het aannemen van bestellingen in Bellevue op te nemen. na het bijwei-ken van de boeken, het lezen van de krant en wat napraten in de huiskamer op de eerste ver dieping. In die reedsgenoem- de zeven jaar ging het mak kelijker. Toen had het echt paar Zandvoort een café in Alkmaar, de geboorteplaats van de heer Zandvoort. Alles was gedistribueerd en het café bevond zich in een echte werkbuurt, dus ging het café pas om half vijf 't middags open. Daarvoor had men de tijd aan zichzelf. Een tijd waarin de heer Zandvoort menig visje ving. Mevrouw Zandvooi-t had andere liefhebberijen. Zij verzamelde zeldzame schel pen en zeedieren. Deze laat ste prepareerde zij zelf. Op de borden, die nu de wanden van Bellevue sieren, prijken onder andere schelpen uit de wateren rond Nieuw Guinea en uit de Rode Zee. Ander levend en dood spul uit de Noordzee namen de vissers, Katwijkers, IJmui denaren en Urkers, mee voor haar. „Wij waren slaaf van onze zaak, maar wij hebben ons nooit zo gevoeld. Het spijt ons natuurlijk dat we er mee moeten stoppen, maar in een kalm leventje hebben we toch ook wel zin. En we voelen ons beiden nog kip lekker en gezond...." Het echtpaar Zandvoort heeft vertrouwen in de toekomst. Het begin van de 28-jarige kasteleinsloopbaan van de lieer Zandvoort was niet ei-g hoopgevend'. Er werd net negen maanden gestaakt in het visserijbedrijf, dus een slappe tijd voor de cafés in Oud-IJmuiden. In 1949 maakte het echtpaar Zand voox-t opnieuw zo'n ontmoe digende periode mee. Na ze ven jaar (evacuatie tijdens de oorlog en het wachten op toestemming het oude be drijf in IJmuiden weer op te vatten) vonden de echtelie den hun bedrijfspand totaal door bommen verwoest te rug. Alleen het geraamte stond bij de bevi-ijding nog overeind. Dat moest worden gesloopt. Het café werd ech ter herbouwd en toen het in 1949 klaar was en de deuren weer werden geopend betrad niemand het proeflokaal aangezien dit keer de re ders net „de vloot in de hoek hadden gesmeten". Gelukkig bleef de vloot maar drie Schuin achter café Bellevue staan de droeve resten van wat eens café Elly was. Dichtgespijkerde ramen en deuren, losgescheurd behang en slopers op het dak die de dakribben aan de buiten lucht blootstellen. Steen na steen smakt op de grond. Elly en Nellie hebben nu een nieuw café in de Kanaal straat in Oud-IJmuiden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 7