Het brandende dal KONING BARRONIX I Alphenaar TccU ió het zo Artis krijgt een nieuw gezicht GEVACOLOR PANDA EN DE MEESTER.VODDENRAPER J DONDERDAG 29 DECEMBER 1960 9 Orakel De radio geeft vrijdag Eerste Duitse douanière aangesteld T elevisie programma Orthodoxe kerk erkent het primaat der Pausen niet FOREVER AMBER door Radu Tudoran Vertaling Margot Bakker Hamer en sikkel in Franse dorpskerk FILM /GEVAERT\ OP OUDEJAARSAVOND GEBEURT HET 60. Nadat de deftige heren en dames over hun eerste hoestbuien heen waren, begonnen ze die scherpe limonade toch wel lekker te vinden. Ze dronken hun gla zen leeg en werden vrolijk. „Nog een rondje!" riep de kolonel. Dit was een tegenvaller voor opa. Hij had er zo op gehoopt, dat hij zijn lastige buren nu ein delijk kwijt zou raken. „Nee!" riep hij, jullie krijgen niets meer. Hoepel op! Jul lie horen hier niet!" „Waarom niet?" vroeg zijn dochter, „dit is toch een her berg? Dan hebben we dus het recht om hier te zitten en wat te bestellen!" Drom melse meid!" bromde opa, had ik haar maar niet zo verwend!" Maar nu kwam Panda hem te hulp. „Opa heeft gelijk!" riep hij. „U hoort hier niet. Als U hier blijft, gaan onze eigen klanten weg, want die voelen zich dan niet op hun gemak. U bent te deftig. Onze klanten moeten er allemaal uitzien zoals die meneer!" En bij die laatste woorden wees hij op een zeeman, die bij de tapkast stond. Dat was duidelijke taal: wie hier klant wilde zijn, moest in lompen gekleed gaan. Maar tot zijn verbazing klopte opa's dochter blij in haar handen. „O, kleintje!" riep zij, „wat een ééénig idee! Kom mee lui, we gaan ons verkleden!" Het is steeds weer een genot, het VARA- forum „Welbeschouwd" te bekijken en vooral te beluisteren, ook al is men het niet in alle opzichten met de conclusies van dit gezelschap of van de leden ervan eens. Het is een forum dat het klappen van de zweep verstaat en ook zijn onderwer pen kiest met grote gevoeligheid voor de publieke aandacht. Jammer dat de popula riteit dit forum blijkbaar enigszins naar het hoofd begint te stijgen, want gisteren liet voorzitter Cammelbeeck zijn voorzichtig heid en tact goeddeels varen in de verlei ding om als een soort orakel een onver hoedse uitspraak te doen over een telegra fisch vlak voor de uitzending binnengeko men vraag, namelijk over de kwestie- Kaufmann. (Zie ook Van dag tot Dag pag 3). De heer Van Randwijk viel de eer te beurt, van dik hout planken te zagen en „namens het Nederlandse volk" een onge motiveerde zwart-wit voorstelling van za ken te geven. Wij hopen dat het „geachte forum" weer spoedig zal terugvallen op zijn bescheiden en voorzichtige basis, zon der zich meer te willen opwerpen als Ne derlands Geweten. De vragen, die in de discussie werden behandeld, waren beide zeer interessant. Net stakingsrecht (naar aanleiding van de gebeurtenissen in België) en de ge wraakte opvoering van „De Duivel en God" door „Theater". Het zou te ver voe ren, deze discussie zelfs ook maar beknopt samen te vatten, doch dat zij verhelderend werkte en knap geconstrueerd was zijn complimenten die wij het forum en zijn leden niet mogen onthouden. Er viel overigens heel wat te bekijken en beluisteren, vooral betreffende de ka binetscrisis. Over dit laatste onderwerp hield onze medewerker dr. E. Van Raal- te een uitvoerige achtergrond-beschouwing en putte het journaal zich uit in mislukte pogingen om nieuws te brengen. Wij me nen dat de taak van de televisie hierbij wel zeer ver wordt overschreden. In de eerste plaats was er geen nieuws te bren gen, omdat de informateur zowel als de A.R.-partijleiders uiteraard in dit stadium onmogelijk feiten of opinies kunnen wegge ven, en in de tweede plaats is de t.v. een beeldmedium, dat uit de evenementen het visuele nieuws dient te puren. En wat voor visueel nieuws zit er in de gezichten of ruggen van politici? „Croissantje Half-Om", zich noemende cabaret, werd naar onze mening al te licht vaardig op het scherm gebracht. Vijf Pa- rijse Nederlanders onder leiding van Dou- de van Herwijnen brachten een statisch, soms doods en zeker niet met Franse spi rit geladen allegaartje, waarmee ze in Parijs niet door de zeef naar t.v. of toneel zouden zijn gekomen. Bij ons lukt het blijkbaar gauw, maar wij zouden de keu ze toch wel een beetje minder zorgeloos willen zien geschieden. Beeldschermer HILVERSUM I. 402 m. 1.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws en S.O.S.-ber. 7.13 Gram. 7.30 Een woord voor de dag. 7.40 Gewijde muz. 8.00 Nieuws. 8.15 Radiokrant. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterst. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Morgendienst. 10.45 Gram. 11.15 Voor de oudere luisteraars... 12.00 Gram. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Gram. 12.53 Gram., eventueel act. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.00 Kamerork. en soliste. 14.50 Koor, blokfluit- groep en sol. 15.15 Gram. 15.30 Blaasorkeste. 16.00 Bloemen en planten, lezing. 16.15 Gram. 16.30 Britse kamermuz. 17.00 Voordr. 17.20 Gram. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Jazzmuz. 18.00 Chris telijke muz.ver. 18.20 Licht progr. 18.50 Regerings- uitz.: Suriname en de Nederlandse Antillen in 1960, door Z.E. de vice-ministerpresident drs. H. A. Korthals. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radio krant. 19.50 Lichte muz. 20.15 Gevar. progr. 21.10 Smederij de eeuwigheid, spel bij de jaarwisseling. 22.00 Samenzang. 22.30 Nieuws. 22.40 Wijd als de wereld, godsd. progr. 23.05 Filharm.-ork. en solist. 23.35 Gram. 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.0 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7.20 Gram. en act. 8.00 Nieuws 8.18 Gram. en act. 9.00 Gymn. voor de vrouw. 9-10 Gram. VPRO: 10.00 Dit en het. andere, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Kamermuz. 11.40 Orgelspel. AVRO: 12.00 Lichte muz. 12.20 Regeringsuitzend.: Voor de landb. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Carillonbespeling en draaiorgelmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Lichte muz. 13.55 De Amsterdamse Effectenbeurs in 1960, praatje. 14.00 Knapenkoor. 14.20 Voordracht. 14.40 Kérkorgëlconc. 15.10 Gevar. progr. VARA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzik. lezing. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Voor de jeugd. 17.53 Act. 18.00 Nieuws. 18.15 Polit. lezing. 18.25 Orgel en mondharmonica. 18.50 De puntjes op de praatje. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Kinderkoor. VPRÓ: 19.30 De stad nu, lezing. 19.45 VPRO- nieuws. 20.00 Nieuws. 20.05 Ontmoeting met Sczes- ny, lezing. 20.15 Litt. progr. 20.30 Aktie Kruis en Munt. VARA: 21.00 Quizprogr. 21.50 Geen tijd..?, klankb. 22.15 Buitenl. weekoverz. 22.30 Nieuws. VPRO: 22.40 Zorg om de mens, gesprek. VARA: 23.00 Soc. nieuws in Esperanti. 23.10 Kamerork. 23.55—24.00 Nieuws. BRUSSEL. 324 m. 12.00 Nieuws. 12.03 Gram. (Om 12.30 Weerber.) 12.50 Koersen. 13.00 Nieuws. 13.15 Orgelrecital 14.00 Kamermuz. 14.40 Gram. 15.00 Die Lustige Witwe, operette 15.30 Gram. 16.00 Koersen. 16.06 Gram. 16.30 Clavecimbelrecital. 17.00 Nieuws. 17.10 Lichte muz. 17.45 les. 18.00 Kamermuz. 18.10 Voor dracht. 18.20 Voor de soldaten. 18.50 Sportkron 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 19.50 Sportkron. 20.00 Ork.conc. 21.25 Kamermuziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Pianorecital. 22.55-23.00 Nieuws. „Haben sie noch etwas zu verzollen?" (hebt u nog iets aan te geven?) Deze per dag duizenden malen gestelde vraag aan de grensdoorlaatpost klinkt sinds enkele dagen ook uit de mond van een achttien jarig meisje, Renate Beitz, uit Aken. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke douane beambte (te Vaals) aan de honderden kilometers lange grenzen tussen de West- duitse bondsrepubliek en haar buurlanden. Renate, die dit jaar na haar h.b.s.- examen een cursus voor adspirant-ambte- naren volgde, solliciteerde daarna bij de „oberfinanzdirektion" naar een post als „douanière". Daar ook de Duitse douane met personeelsschaarste te kampen heeft, kon Renate bij wijze van proef een aanstelling voor de grensdienst krijgen. Men heeft te kennen gegeven dat, als dit experiment slaagt er nog meer vrouwen voor de grenscontroledienst zullen worden aangetrokken. Renate Beitz doet voorlopig haar dienst nog in burger, maar in Keulen is reeds een uniform voor haar in de maak. Dat zal niet groen zijn, zoals haar VOOR DONDERDAG NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Documentaire. 20.30 Gesprekken. 21.00 Een ander mens (The univited), TV-spel. 22.00 Sportpraatje. VOOR VRIJDAG NTS: 20.00 Weekjourn. en weerijs,verz. AVRO: 20.30 Blik in het nieuwe jaar, lezing. 21.00 Flits 21.30 Perry Como-show. 22.10—22.15 Met. het oog op.... Vanavond wordt in het KRO-program- nia het t.v.-spel „Een ander mens" ver toond. Een scène met Ton Kuyl, Frits Butzelaar en Jenny van Maerlant. mannelijke collega's dit dragen, maar duifgrijs: dezelfde kleur als die van de uniformen der stewardessen van de Deut sche Lufthansa. ATHENE (AFP) Metropoliet Nicode- mus, directeur voor buitenlandse zaken van het patriarchaat van Moskou, die mgr. Aleksei, de patriarch van Moskóu, verge zelt bij zijn bezoek aan Athene, heeft op een persconferentie verklaard, dat de nei ging naar vereniging van alle christelijke kerken op zichzelf toe te juichen is. maar zeer veel moeilijkheden oplevert, in het bijzonder door de verschillen in dogma's. Voorts zal de Orthodoxe kerk het primaat van de Paus. hetzij geestelijk, hetzij we reldlijk, niet erkennen. „Deze opvattingen van de Pausen zijn overigens in het ver leden de oorzaak geweest van het schisma in de kerk", zo zei hij. De metropoliet sloot ook de mogelijkheid uit. dat het oecumenische patriarchaat van Constanlinope] spreekt uit naam van alle Orthodoxe kerken. „Hoezeer zij ook het patriarchaat van Constantinopel respec teert. wil de Russische kerk. evenals alle andere Orthodoxe kerken, haar zienswijze zelf tot uitdrukking brenrren en dit is ook het geval met de Griekse kerk." Patriarch Aleksei is vandaag naar Mos kou teruggekeerd. Patriarch Aleksei en aartsbisschop Theoklitos hebben in een communiqué be kendgemaakt, dat zij zullen blijven ijveren voor de eenheid van hun kerken, omdat deze eenheid „een waarborg zal zijn voor het succes van hun streven tot behoud van de vrede in de wereld". Hun overleg heeft „het onschokbaar geloof van de twee ker ken in de grondbeginselen van de Ortho doxe en haar heilige instellingen" aange toond. Patriarch Aleksei heeft aartsbisschop Theoklitos uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou. r' De moderne mens kent de amber alleen nog uit exotische verhalen, waarin harems, reukwater en pasja's een belangrijke rol spelen. Een Canadese pelsjager of de mon teur van een baggermolen kunnen we nu eenmaal moeilijk met amber in verband brengen. Waarmee we maar willen zeggen, dat het gebruik van amber uitsluitend moet worden gezocht in kringen die zich met verfijnde luxe hebben omgeven. Laten we echter beginnen met: een mis verstand uit de weg te ruimen. De amber die in de oudheid werd gebruikt, was ivaarschijnlijk een welriekende balsem, af komstig van de harsen van een boom die ook het zgn. amberhout levert. Maar tegen woordig verstaat men onder amber een produkt dat in de ingewanden van de potvis wordt aangetroffen. Omdat deze walvisachtige zoogdieren in bijna alle zeeën voorkomen, kan amber bijna overal gevonden worden, behalve in de Poolzeeën. De meeste amber komt echter uit de streken rond de Indi sche Oceaan, de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan. Van oudsher behoort de amber tot de klassieke wondermiddelen, maar wegens de kostbaarheid werd zij hier te lande al leen in de. hoogste kringen gebruikt, voor namelijk als voorbehoedmiddel tegen pest en andere ziekten en zij gold als een voor treffelijk geneesmiddel tegen nerveuze aandoeningen. Tot in de 18de eeuw werden door de adellijke dames en heren stukjes amber meegedragen in fijn a-jour bewerk te gouden of zilveren doosjes, waarbij de fijne amberlucht niet weinig zal hebben bijgedragen het verkeer in dit gezelschap dragelijk te doen zijn. Want lichamelijke reinheid was in die dagen een weinig be- oefende deugd, hetgeen ook in d.e hoogste kringen duidelijk aan de reukorganen werd geopenbaard. Hoewel het verspreidingsgebied van de amber zeer ruim is, zijn grote vondsten toch betrekkelijk zeldzaam. Dientenge volge is de prijs altijd nog enige duizenden guldens per kilo. Worden er ergens ter wereld hoeveelheden van enige betekenis gevonden, dan kan de prijs plotseling tot op 1/5 dolen. Dit was bijvoorbeeld een twintigtal jaren geleden het geval, toen 150 kilo amber aan de kust van Californië aanspoelde, waardoor de prijs van dit produkt plotseling in elkaar plofte, zéér tot teleurstelling van de gelukkige vinders, die zich in één klap miljonair waanden. De ambermarkt die in Boston is geconcentreerd en de reukstoffenindustrie als belangrijkste klant heeft, kan dergelijke grote hoeveelheden nu eenmaal niet verwerken en de vinders doen dus goed uitsluitend kleine hoeveel heden aan te bieden. Merkwaardig moet het heten, dat men nog niet precies weet wat amber nu eigen lijk is. Sommige onderzoekers menen dat deze stof uit gal van potvissen afkomstig is, doch anderen menen dat zij op dezelfde wijze ontstaat als de, ook ons niet onbe kende, gal- en nierstenen. In beide geval len is het dan toch het produkt van een ziekte- of aandoeningsverschijnsel van de potvis, waarvoor de mens gaarne een hoop geld neertelt. Deze zieke potvissen brengen ons in her innering dat vele zieke dieren in staat zijn hun eigen geneesmiddelen op te sporen. Daarover een volgende keer. H. Pétillon (Nadruk verboden) Publieke werken van Amsterdam heeft een plan in voorbereiding, dat de dieren tuin „Artis" een geheel nieuw aanzicht moet geven. Hierbij wordt reeds rekening gehouden met de mogelijkheid van uit breiding van de dierentuin tot aan het water van de Muidergracht,' die binnen niet al te lange tijd te verwachten is. Dit heeft de directeur van Artis, dr. E. F. Jacobi, woensdagmiddag medegedeeld in zijn jaaroverzicht. Als onderdeel van deze uitbreiding en vernieuwing zal in 1961 begonnen worden met de bouw van een nieuw nijlpaardenhuis op de plaats van het huidige verblijf. In dit volgens de mo dernste principes op te zetten verblijf zul len de tropische plantengroei en de specia le omstandigheden van een nijlpaard aan elkaar worden aangepast. Volgens dr. Ja- 1819. Met de fles, waarin de geheimzinnige vloeistof zat, begaf Mafala, de alchi mist, zich naar het koninklijk paleis. Daar stonden schildwachten, die hem vroegen, ivat hij kwam doen. Ik wens tot Zijne Majesteit te worden toegelaten, zei hij. Het is zeer belangrijk! De schildwachten lieten hem door; een minister ontving de alchimist en ook hij vroeg naar het doel van zijn komst. Ik heb het middel gevonden, dat de baard van de koning zal doen groeien, zei Mafala, de fles tonend. Is het heus? zei de minister verheugd. Wat heerlijk. Volg me, ik zal u gauw bij de koning brengen! cobi zal dit nieuwe verblijf mooier zijn dan welk ook ter wereld. In verband met de te verwachten uit breiding van het grondgebied van Artis zal voorlopig niets worden gedaan aan het berenhuis. Wel komt tegen Pasen een nieuwe pinguinrots gereed, die aanmerke lijk groter wordt dan zijn voorgangers en plaats zal bieden aan 55 pinguins in zes verschillende soorten. Open kooien een succes In 1961 zal ook een nieuw verblijf voor de casuarissen worden gebouwd en zal het hek rond het giraffenhuis worden vervan gen door een diepe gracht en een lage muur. Inmiddels zijn ook de restauratie werkzaamheden in het aquarium begon nen. De Artisdirecteur liet in zijn overzicht nog andere optimistische geluiden horen. „De houding van de overheid tegenover Artis wordt elk jaar soepeler en daarvan profiteert de dierentuin in hoge mate". Over de resultaten met het nieuwe vogel huis, dat een half jaar geleden werd ge opend, was hij erg tevreden. „Het experi ment met de open kooien is volkomen ge slaagd. Een deel van de vogelbevolking brengt de helft van de tijd door in de ruimte voor het publiek. Het belangrijkste is echter dat wij deze bevolking hebben kunnen uitbreiden van 104 soorten met 251 exemplaren tot 224 soorten met 614 exem plaren". Het bezoekersaantal is weer gestegen eri wel van 654.000 in 1959 tot 690.000 in 1960. Maar dr. Jacobi is pas tevreden als hij jaarlijks een miljoen bezoekers krijgt. Een nieuwe activiteit van Artis is het maken van korte dierenfilms voor vertoning op scholen, bij lezingen en dergelijke. Binnen kort zullen vier films in première gaan: over kraanvogels, apen, de aquariumsfeer en het grootbrengen van jonge roofdieren. WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE 2) Dat zijn er maar een paar dozijn mensen. Enkele honderden achter hen wachten er evenwel op in be weging te mogen komen. En vanavond tegen zeven uur, als de sirenes op het werk loeien, zullen wij ze niet meer kunnen tellen. Toch zal ik niet een van hen vergeten: noch de oude Neaga, die op een nacht, zonder dat men te weten kwam hoe het gebeurd was.. Maar dat wil ik nu nog niet vertellen, later misschien eens. Ook de oude Vladoaje vergeet ik niet, evenmin als zijn op een on gelegen ogenblik afgestreken lucifer. Al evenmin als de boswachter, die verwaari&osde oude man, en de „kleine" zoals zijn dochter werd genoemd, die rondzwierf tussen boorputten en stellages, over de heuvels en door de bossen. Zij hield van bomen, zij hield van paarden en zij bracht jeugd, onschuld en vrolijkheid overal waar zij kwam. Zij had nog nooit iemand kwaad gedaan. Tussen al die met. aardolie besmeurde mensen bleef zij smetteloos. Maar op een avond, terwijl zij dromend door de dalen dwaalde, werd zij door een troepje man nen gegrepen Niets mocht hier zijn zuiverheid behouden. Maar nu groeit het gras weer. Na de aardolie kwam het vuur met zijn zuiverend geweld. En spoedig zullen alle vroegere sporen uitgewist zijn. De wind zal het uithangbord van de arme Dumitrica tenslotte van de laatste spijker rukken. De ruïnes zullen tot op hun fun damenten uiteenvallen en ook daarover zal het gras een deken uitspreiden, Ik hoor nu al hoe het raadsel achtig groeit. De vroegere openingen van de boorput- zullen zich sluiten, zoals zelfs dé diepste wonden in een litteken overgaan. Onder die littekens zullen de ijzeren kolommen verdwijnen. Niemand zal er meer van weten. Niemand zal meer weten van de mensen die hier gewoond hebben, en van hun daden. Wat. het begin van deze wereld was ben ik vergeten. Het eind ervan zou ik niet kunnen vergeten. Ik weet niet wie het eerst hier was en vanwaar hij kwam. Ik weet ook niet vanwaar de tweede en de anderen kwa men. Eigenlijk weet ik maar heel weinig; alleen wan neer de laatste kwam. En met hem zal ik beginnen. HOOFDSTUK I De laatste man kwam op zekere middag in het begin van de zomer, vele jaren na het eind van de eerste grote oorlog, de .weg van Campina af. Hij zat in een geel rijtuig met een grijze kap. Het was een van die rijtuigen, afkomstig van een landgoed, zoals zij vroeger overal op het platteland te zien waren. Dadelijk na de middagmaaltijd was hij uit de stad weggereden en tegen vier uur in Telega, het laatste dorp voor de boorterreinen aangekomen. Onder de grijze kap zat hij dus, Lipanescu, en rechts van hem zat zijn vrouw Angehlina. Beiden hadden zij ruime witte mantels omgeslagen, die hen tegen het stof moesten beschermen. Motoaka, die hen 's morgens was gaan halen, zat nu naast de koetsier op de bok. Voor het rijtuig te Telega over de rivierbrug reed volg de het enkele tientallen meters de brede dorpsstraat. Voor zich uit zagen zij op geringe afstand de badpa viljoens rohdom een meertje, overblijfsel van een vroe gere zoutmijn. Enkele badgasten uit de stad kwamen hun tegemoet: de mannen droegen ruime witte pakken en strohoeden, de gezichten van de vrouwen gingen schuil achter voiles en onder parasols. „De deftigheid komt hier niet zo graag meer baden!" zei Motoaka, terwijl hij zijn hoofd onder de kap stak. „Herinnert u zich nog, mijn waarde Enachitza, dat het hier voor de oorlog zo druk was?" Lipanescu gromde iets achter de zakdoek, die hij ter bescherming tegen het stof over zijn gezicht had uit gespreid. Het stond hem niet aan, dat Motoaka zo'n vertrouwelijke toon tegen hem aansloeg. Dat ontging Motoaka evenwel volkomen. „Jaa, mijn waarde Enachitza", ging hij op dezelfde toon verder, „dat was een mooie tijd! Toen kwamen de deftige heren en dames in zulke aantallen naar hier, dat zij zich in de brede dorpsstraat nauwlijks konden bewegen. Alsof het elke dag kermis was. Weet u nog dat er op Eliasdag altijd een bal werd georganiseerd? Toen heb ik eens vijfmaal van achter een heg gescho ten. De deftige dames vielen haast flauw!" „Let u liever op de weg!" zei Lipanescu enigszins bezorgd. Die dom kop daar zal ons nog in het riviertje rijden!" Het rijtuig was rechtaf geslagen naar de brug en de paarden rukten aan het tuig en hinnikten zenuw achtig. Een paar kinderen aan de oever van het ri viertje begonnen spottende woorden te roepen. De koetsier wachtte tot het rijtuig over de brug was gereden. Daarna boog hij zich op de bok achteruit en sloeg met zijn zweep achter de kap. Twee kinderen met blote voeten lieten zich van de veren van het rijtuig in het stof vallen. Om zich te wreken wierpen zij het stenen achterna. Maar het rijtuig verdween al om de hoek. Motoaka hield zijn mond. Hij was vijfentwintig jaar oud, slank en gebruind. Zijn vriendelijk gezicht kreeg alleen door de haast al te zwarte en al te scherp getrokken wenkbrauwen iets van mannelijke kracht. Met een zwa re distinctie droeg hij een zwart en tamelijk versleten pak. Zijn hoofddeksel was een pet van grijsgeruite stof, waarvan hij de vettig glimmende klep als een kwajon gen zwierig over het ene oog had getrokken. Hij leek geen stedeling en geen boer, geen arbeider maar ook geen kantoorman. Het was onmogelijk zijn beroep te ra den. „Mijn waarde Enachitza, nu breekt het beslissende ogenblik aan!" zei hij. Daarna boog hij zich weer ach terover en probeerde bij wijze van grap zijn reisgezel schap verschrikt te maken. Het rijtuig begon te hobbelen. De weg, die van het plein tegen de heuvel omhoogliep was door het omlaag- stromende regenwater vrijwel onbegaanbaar geworden Het steengruis was gedeeltelijk verdwenen, er hadden zich scheuren in de bodem gevormd en er waren knoes tige boomwortels blootgelegd. De wielen knarsten en het ijzerbeslag ketste op de in de karresporen liggende ste nen. Lipaneseu klemde zich vast. De ongeregelde schok- bewegingen van het rijtuig wierpen hem steeds opnieuw tegen de schouder van Anghelina. Anghelina evenwel dacht met een bezorgde rimpel tussen de wenkbrauwen alleen aan de zaak, die zij onbeheerd hadden achterge laten en lette niet op de kuilen in de weg. Enige tijd zei niemand iets. Alleen het kraken van de wielen, het knallen van de zweep en het zware hijgen van de paarden waren te horen. Aan weerskanten van de weg werden de bomen voortdurend dichter en scha duwrijker en de blootliggende dooreengegroeide wortels werden steeds zwaardere hindernissen voor het rijtuig. Toen het de top had bereikt gaven de bomen zoveel scha duw, dat het leek alsof de avond enkele uren vervroegd was ingetreden. Op sommige plekken kon men even wel links het dal in kijken, waar het volop licht was. Ge heel in de diepte slechts tekende zich een donkerder strook af en daarlangs kaatsten de witte daken het ros sige licht van de ondergaande zon terug. Rechts evenwel was de schaduw des te ondoordring baarder en 't viel moeilijk te raden wat er achter de bo men schuilging, hoe diep en groot het dal zou zijn. Lipa nescu trachtte met opkomende angst en verkillend hart de duisternis te doorboren en klemde zijn vingers vas ter om de leuning. Het rijtuig hobbelde verder en een hevige stoot was er de oorzaak van, dat hij en Anghelina elkaar plotseling recht in de ogen keken. Hij zag de zor gelijke rimpel tussen de wenkbrauwen van zijn vrouw. En hij had zo gehoopt, dat deze tocht haar zou opmonte ren; nu moest hij toegeven dat het niets geholpen had. „En?" vroeg hij overbodig en terneergeslagen. „Ach ik denk aan Lazar", zei zijn vrouw. Lipanescu fronste de wenkbrauwen. Hij vond het onaan genaam dat zij hem aan de zaak in de stad herinnerde. „Wat kan er nu met Lazar zijn?" mopperde hij hu meurig. „Als hij er nu eens met de kas vandoor gaat?" Een nieuwe schok slingerde hen in hun vorige houding terug, zodat hij niet in de noodzaak was antwoord te ge ven. Lipanescu boog zich aan de linkerkant buiten de kap. Hij maakte deze tocht niet voor het eerst, maar herkende de weg toch niet. De eenzaamheid van de wildernis, dat was het hier. Een weg was het nauwelijks, meer een tun nel zonder eind, die voortdurend donkerder werd en ook smaller en op enige afstand voor hem uit geheel ophield. (Wordt vervolgd) Advertentie KRUISWEG 47-49 HAARLEM Een Franse abt, die in zijn kerststalle tje, in zijn kerk, dat „vrede op aarde" moest uitbeelden, een communistisch embleem had aangebracht, heeft dit sym bool thans weer verwijderd. De abt, Robert Tissot, die pastoor is in het dorpje Repes, heeft geen ogenblik rust gehad sinds hij zijn kerststalletje versierd had met een tekening waarop een Ameri kaanse wolkenkrabber, de Eiffeltoren en. een rode hamer en sikkel waren afge beeld. Hij had reeds eerder uitgelegd waarom hij de communistische emble men tussen die van Amerika en Frank rijk had geplaatst. „Ik deed het omdat een derde van de wereldbevolking com munist is en er ongetwijfeld vele commu nisten zijn die het goede pad weer willen ontdekken", zei hij. Hij werd sindsdien overstelpt met tele foontjes en brieven van verontwaardigde parochianen. „Een paar oude dames waren gecho queerd", gaf hij toe, „maar de kerk is niet langer alleen voor oude dames be stemd". De abt heeft de steun gekregen van zijn bisschop, mgr. Duchêne, die verklaard heeft, zijn goede bedoelingen niet in twij fel te trekken. De parochieleden blijkbaar wel. Tissot heeft de gewraakte tekening nu vervangen door een wereldkaart. „Ik ben bestookt en beschuldigd van be doelingen die ik nooit heb gehad", ver telde Tissot aan verslaggevers. „Ik heb er nu genoeg van. Ik heb de tekening ver wijderd zodat ik zelf wat vrede kan krij gen". Advertentie Volgens nog niet officieel bevestig de berichten heeft de kortelings gelanceerde kunstsatelliet op zijn baan ons kleurengamma geraakt en gedeeltelijk vernietigd. Hier door zal binnen enkele lichtdagen - vermoedelijk tijdens de jaarwisse ling - onze kleurwaarneming op aarde geheel veranderen. In plaats van de diverse kleuren zullen wij dan nog slechts de gradaties van een grijze kleur onderscheiden. Stel u voor: grijze oliebollen en grauwe appelflappen Ballistische experts verklaarden echter, dat dit bericht uit de lucht gegrepen is. Gelukkig maar, want voor u is oudejaarsavond immers een der kleurrijkste hoogtepunten van het jaar. Hoe kunt u de sfeer van spelletjes, oliebollen en klin kende glazen, een sfeer van kleur vooral, in uw herinnering bewaren Heel eenvoudig! Haal morgen di- rekt GEVACOLOR kleurenfilm en flitslampjes. Oudejaarsavond is dè gelegenheid om te ontdekken, dat kleurenfoto's zoveel méér vreugde geven dan zwart-wit foto's. Geva- color kleurenfilms zijn geschikt voor èlk toestel. Volgend jaar zult u blij zijn, het afscheid van 1960 op Gevacolor kleurenfoto's te hebben vastgelegd. COM 6017

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 9