Noorwegen blijft in de W alvisvaart-conventie Koersfluctuaties aan de Beurs van Amsterdam De beurs Handel binnen de EEG met 28 gestegen Ir. Otten onderscheiden Werktijdverkorting bij Sociale Werkvoorziening SCHEEPVAARTBERICHTEN VR U DAG 30 DECEMBER 1960 11 VERRASSENDE WENDING Jhr. R. E. Laman Trip neemt ontslag bij N.K.F. „Bloemendaer js definitief aan Japan verkocht Hogere omzet Houthandel William Pont Daggeld thans weer lager op ll/4 Tussen EEG en EVA met 14 percent Zeeuwsche Confectie 17Vz (16 Philips bloeide onder zijn bekwame leiding Heemaf zal dividend verhogen tot 14 Kort economisch nieuws uit binnen* en buitenland Noorwegen heeft gisteren besloten niet uit de internationale walvisvaartovercen- komst te treden. De reden van het Noorse besluit is dat de voorzitter van de internationale commissie voor de walvis vaart aan Noorwegen, Engeland, Japan en Nederland voorgesteld heeft op 29 febru ari in Londen besprekingen te beginnen voor de vaststelling van nationale contin genten voor het walvisvangst-seizoen 1961/62 voor tachtig percent van de tota le vangst. Volgens eerder genomen beslui ten zal er twintig percent van de totale vangst aan de Sovjet-Russische expedities worden overgelaten. Engeland en Nederland hebben, naar het Noorse bureau meldt, zich bereid ver klaard aan deze conferentie deel te nemen en de voorzitter van de commissie meent, dat ook Japan een pos'fief antwoord zal geven. De Japanse ambassade in Oslo deelde gisteren aan dc Noorse regering mede, dat Japan bereid is over conlingen- ringsvraagstukken te spreken, zo werd of ficieel medegedeeld. Wanneer de besprekingen over de con tingenten een positief resultaat opleveren is het, zo werd verklaard, duidelijk dat ook Nederland weer tot de overeenkomst zal toetreden. Dan zal het ook mogelijk zijn binnen de commissie het vraagstuk te be spreken van de invoering van een stelsel van internationaal toezicht, een kwestie, die door Noorwegen zeer belangrijk wordt geacht. Wanneer de besprekingen over de con tingenten geen positief resultaat opleveren, zal de Noorse regering voor 1 januari 1962 haar positie ten aanzien van de in ternationale overeenkomst voor de walvis vaart opnieuw onder ogen zien, zo werd medegedeeld. „Wankelmoedig" De directeur der visserij van het Minis terie van Landbouw en Visserij, ir. G. J. Lienesch, noemde het nieuws dat Noorwe gen de internationale walvisvangstover eenkomst niet ten tweeden male zou ver laten, „hoogst verrassend". Hij meende dat de Noorse stap „een eerlijke poging" kon zijn om tot een op lossingvan het internationale walvisvangst- geschil te geraken. Zoals bekend heerst er momenteel onenigheid over de verdeling van de te vangen blauwe-walvisseneenhe- den door de expedities in de Zuidelijke IJszee. Nederland heeft indertijd bedankt voor het lidmaatschap van de walvisvangst, conventie nadat de Nederlandse eis voor Commissarissen van de n.v. Nederland- sche Kabel Fabrieken delen mede dat jhr. ir. R. E. Laman Trip met ingang van 1 januari 1961 ontslag heeft gevraagd als directeur van de vennootschap. Het ontslag is door commissarissen aanvaard. In de eerstvolgende vergadering van aandeel houders zullen commissarissen voorstellen de beëindiging van zijn functie per ge noemde datum door eervol ontslag en décharge te bekrachtigen. Commissarissen delen verder mede, dat de heer Laman Trip met ingang van 1 januari aanstaande tot adviseur der vennootschap is benoemd. Ten vervolge op eerder door de Neder landse Maatschappij voor de Walvisvaart verstrekte mededelingen inzake de verkoop van het m.s. Bloemendael naar Japan kan worden bevestigd, dat ook de voor deze transactie benodigde Japanse regerings vergunningen thans zijn verleend en dat, onvoorziene omstandigheden voorbehou den, het m.s. Bloemendael op 2 januari naar Yokohama zal vertrekken. Voor de goede orde voegt de directie van de maatschappij hieraan toe, dat de bij de verkoop te behalen boekwinst niét ten goede zal komen aan aandeelhouders, maar ingevolge het tussen de Nederlandse rege ring en de maatschappij gesloten garantie contract in mindering zal komen op de door de staat in de loop der jaren ver strekte garantie-betalingen. De verkoop prijs van het m.s. Bloemendael bedraagt omstreeks 4,4 miljoen gulden. De in liet laatste .jaarverslag va-n de n.v. Houthandel voorheen William Pont uitge sproken verwachting, dat over 1960 rede lijke resultaten verwacht mochten wor den, is. zo deelt de directie mede. wat hel moederbedrijf betreft, goed in vervulling gegaan. Er is een hogere omzet gehaald, in de lijn met het over het gehele land gestegen om zetcijfer voor hout. Het daarmede behaalde resultaat is bevredigend niettegenstaande gestegen loonkosten, een zeevrachtenstij- ging der laatste maanden, en hoge overlig- gelden in Zaandam tengevolge van vrijwel ononderbroken havencongestie door de zeer grote ditjarige houtaanvoer. Het rentetarief voor daggeld (call mo ney), dat op 23 dezer werd verhoogd van 1 Va tot IV2 percent is thans met een kwart percent verlaagd van IV2 tot 1% percent. Deze verlaging moet, aldus geldkringen. worden gezien als een gevolg van de grote terugtrekkingen door de banken van bui tenlandse uitzettingen, waardoor.de geld markt deze week niet is verkrapt. ADVIESKOERSEN BUITENLANDS BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bank papier geldend in Amsterdam op de vol gende werkdag, luiden: Engels pond 10,54 10.64, Amerikaanse dollar 3.74%3,78Mi. Canadese dollar 3,763,81, Franse frank (100) 75,85—76,35, Belgische frank (100) 7,43—7,48, Duitse mark (100) 90,10—90,60. Zweedse kroon (100) 72,4073,40. Zwitser se frank (100) 87,3587.85, Italiaanse lire (10.000) 59,75—61,75, Deense kroon (100) 54,2555,25, Noorse kroon (100) 52,40 53.40, Oostenrijkse schilling (100) 14,47% 14,57%, Portugese escudo (100) 13,15— 13.30, Spaanse peseta (100) grote coupures 6,17%—6,32 een aandeel van ten hoogste 1.200 eenhe den per vangstseizoen door de andere lan den van de hand was gewezen. Kringen van de Nederlandse walvisvaart lieten zich gisteravond nogal sceptisch uit over de Noorse stap, die zij allesbehalve consequent noemden. Deze kringen meen den, dat de Noren een wat zij noemden „wankelmoedige houding" aannamen in het geschil en dat er in deze sfeer wei nig positieve resultaten te verwachten waren van de onderhandelingen. Men sprak de verwachting uit dat de Nederlandse maatschappij voor de walvisvaart Neder land zou vertegenwoordigen op de komen de onderhandelingen in Londen. Op grond van gegevens die een raming van de uitkomsten over het jaar 1960 mo gelijk maken, mag aangenomen worden dat de handel tussen de zes EEG-landen onderling dit jaar een toeneming zal ver tonen van 28 percent ten opzichte van 1959. Voor de handel van de „zes" met derde landen kan voor dit jaar een importstij ging van 23 percent en een exportstijging van 15 percent worden verwacht. Bij deze ramingen is ervan uitgegaan dat het han delsverkeer van de EEG in het laatste kwartaal van 1960 eenzelfde ontwikke lingsgang vertoont als in de overeenkom stige periode van 1959. Er worden de volgende uitkomsten ver wacht: Handel binnen de EEG: uitvoer in 1960 10.4 miljard dollar, invoer 10.4 miljard (vorig jaar respectievelijk 8,2 en 8,1 mil jard dollar); Handel vqn de EEG met derde landen, inclusief de geassocieerde landen overzee: uitvoer in 1960 19,6 miljard dollar, invoer 20,0 miljard (respectievelijk 17,0 en 16.2 miljard dollar); Handel van de EEG met de EVA: uitvoer in 1960 6.6 miljard dollar, invoer 4,5 mil jard (respectievelijk 5,4 en 3.9 miljard dol lar). Totale buitenlandse handel van de zes EEG-landen: uitvoer in 1960 30.0 miljard dollar, invoer 30,4 miljard (respectievelijk 25,4 en 24,3 miljard dollar). Hieruit blijkt dat het handelsverkeer binnen de gemeenschap, zoals bij de tot standkoming van een douane-unie mocht worden verwacht, sneller toeneemt dan de handel met derde landen. Anderzijds wij zen de cijfers erop dat de sterke expansie van de handel tussen de zes onderling niet ten koste gaat van het handelsverkeer met derde landen. Het bestaan van de gemeen schap heeft veeleer geleid tot een uitbrei ding van de handel met derde landen. In het handelsverkeer met de EVA valt tij voorbeeld een importstijging waar te nemen van ongeveer 14 percent en een exportstijging van 22 percent. De n.v. Zeeuwsche Confectiefabrieken te Middelburg stelt voor over 1960 een divi dend te declareren van 15 percent, ver hoogd met een uitkering uit de dividend reserve van 2% percent, dus totaal 17 percent. (Over 1959 werd 16 percent divi dend uitgekeerd, waarvan één percent ten laste van de dividendreserve). Koningin Juliana heeft ir. P. F. S. Otten, voorzitter van de raad. van bestuur van Philips, ter gelegenheid van diens vijfen zestigste verjaardag op 31 december, be vorderd van commandeur tot groot-offi cier in de orde van Oranje Nassau. De minister van Economische Zaken, de heer J. W. de Pous, heeft de bij deze onder scheiding behorende versierselen gister middag tijdens een intieme bijeenkomst aan de heer Otten uitgereikt. „Als beursfonds is Philips in de periode „Otten" van 1939 tot 1960 geweldig in be tekenis gestegen. Een becijfering toont aan dat de beurswaarde van het aandelenkapi taal van Philips in 1939 nog slechts op een totaal van 113 miljoen uitkwam: 16,3 miljoen preferente aandelen tegen een koers van 140 percent en 52,2 miljoen gewone aandelen tegen een gemiddelde koers van 172 percent. In de tien jaren tot 1950 steeg het kapitaal 42 miljoen prefe rente aandelen en 103 miljoen gewone aandelen) tot ruim het dubbele. De beurswaarde koers prefs 165 per cent en koers gewone aandelen 217 percent was toen ruim 2,5 maal zo hoog op 293 miljoen. De tien jaren 1950-1960 waren voor Philips de „golden fifties". De expan sie in het bedrijf bracht een verzesvoudi ging van het kapitaal 144 miljoen prefs en 651 miljoen gewone aandelen) met zich mee. De beurswaarde werd in die 10- jarige periode niet minder dan 28 maal zo hoog op het fantastische bedrag van circa 8 miljard". Dit staat vermeld in de heden verschenen Philips Koerier, de laatste van 1960, ver vaardigd en in 75.000 exemplaren verspreid naar aanleiding van de 65ste verjaardag van de president van het Philipsconcern, ir. P. F. S. Otten, op aanstaande zaterdag, oudejaarsdag. Over enige maanden zal de taak van ir. Otten worden overgenomen door diens zwager, ir. F. J. Philips, thans vice-president. Zoals bekend, zal ir. Otten zich nog niet geheel terugtrekken. Het ligt in de bedoe ling hem in de jaarvergadering van 1961 te benoemen tot commissaris der vennoot schap en tevens tot gedelegeerd commis saris. De directie van Heemaf n.v. deelt mede dat de gang van zaken over 1960 gunstig is geweest. De resultaten zijn niet achter gebleven bi.i de verwachtingen welke in het jaarverslag over 1959 werden uitge sproken. Naar het zich laat aanzien, zal het bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voorstel len om over 1960 een dividend van veertien percent uit te keren. (Over 1959 was het dividend dertien percent, vermeerdert met een extra uitkering van één percent uit de dividendreserve.) De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft besloten een begin te maken met de werktijdverkorting voor degenen, die onder de voorwaarden van de gemeentelijke Sociale Werkvoorzienings regeling voor handarbeiders werkzaam zijn. In een circulaire aan de gemeentebe sturen bepaalt de staatssecretaris, dat met ingang van 1 januari 1961 één vrije zater dag per maand aan de G.S.W.-werknemers moet worden toegekend met behoud van loon. Abbekerk 29 te Amsterdam. Abida 29 v. Port Hareourt n. Shellhaven. Achilles 29 750 m. z.z.w. Azoren n. Pnt. a Pitre. Acmaea 30 te Cabimas verwacht. Aeila 29 180 m. n.w. Finisetrre n. Curasao. Adrastus 29 te Avonmouth. Aegis 30 te Trinidad verwacht v. Pto. Cabello. Agamemnon 29 360 m. z.w. Flores n. Londen. Aldabi 29 v. Santos n. Rio Grande. Algenib 29 v. Bahia n. Las Palmas. Alioth 29 v. Accra n. Takoradi. Alkaid 29 95 m. n.n.o. Finisterre n. Rotterdam. Alkes 29 48 m. n. Horta n. Baltimore. Alpherat 29 te Rotterdam. Aludra 30 v. Rotterdam n. Buenos Aires. Ameland 30 te Holtenau verwacht. Amerskerk 29 270 m. o. Chagos arch. n. Aden. Ammon 28 v. Curaqao n. Aruba. Ampenan verm. 29 v. Khorramshar n. Damman. Amsteldiep 29 v. Ceuta n. Immingham. Amstelhoek 29 450 m. z.o. Chagos eil. n. Aden. Amstelmolen 30 Ie Karachi. Amstelsluis 29 220 m. n.w. Cocos eil. n. Karachi. Angolakust 29 v Pointe Noire n. Matadi. Anncnkerk 30 te Barcelona. Appingedijk 29 360 m. z.w. Flores n. Le Havre. Arendskerk 29 25 m. n.w. Alexandrië n. Genua. Argos 29 35 m. w. Rome n. Napels. Asterope 29 te Rotterdam. Atys 30 te Berre. Balong 28 v. Singapore n. Penang. Banda 29 te Genua. Barendrecht 4/1 tc Mena Al Ahmadi verwacht. Batjan 29 290 m o. Malta n. Napels. Bawean 30 te Penang. Bennekom 29 52 m. n.w. Ouessant n. Curacao. Billiton 30 v. Bombay n. Karachi. Blitar 29 v. Suez n. Aden. Boissevain 31 te Singapore verwacht. Borneo 29 v. Napels n. Beyrouth. Breda 29 te Amsterdam n. West-Indië. Russum 31 te Rio Grande. Caltex Amsterdam 29 te Port Said. Caltex Arnhem 29 te Malmö. Calt.ex Eindhoven 29 400 m. z.w. Bombay naar Botanybay. Caltex Gorinchem 29v. Brunsbüttel n. Fredericia. Call. Pernis 29 165 m. o. Guardafui n. Mombasa. Caltex Rotterdam 29 200 m. n.n.o. Kaap Villano naar Port Said. Caltex The Hague 29 760 m. n.w. Frcmantlc naar Perzische Golf. Caltex Utrecht 29 1100 m. z.w. Azoren n. Stockh. Camitia 29 600 m. o.n.o. Martinique n. Curasao Cartago 29 te Santa Martha- Grande. Charis 30 v. Rotterdam n. Hamburg. Cinulia 28 190 m. z.w. Montserrat n. Landsend, Cirrus 29 100 m. n.w. Bergen n. Rotterdam. Cities Serv. Valley Forge 15/1 te Rastanura verw Colytto 29 420 m. w. Beyrouth n. Beyrouth. Concopcion 29 te Kenitra. Cradle of Liberty 1/1 te Iwakumi verwacht. Crania 31 te Trinidad verwacht. Dalerdijk 29 v. Rotterdam n. Vlissingen. Delft 29 v. Aruba n. Santa Martha Grande. Diogenes 29 450 m. n.o. Terceira n. Curasao. Dordrecht 2.9 te Brisbane verwacht. Dorestad 28 380 m. n.o. Guadeloupe n. Curasao. Duivendrecht 31 te New York verwacht. Eemland 29 v. Rio de Janeiro n. Vitoria. Eenhoorn 29 20 m. n.w. Casquets n. Hamburg. Elizabeth Broere 29 te Felixtowe. Esso Amsterdam 29 15 m. z.w. Ouessant n. Sidon. Esso Nederland 29 dwars Aden n. Mena. Forest Hill 29 v. Suez n. Mena A1 Ahmadi. Forest Town 29 v. Suez n. Perzische Golf. Friesland KRL verm. 31 v. Beira n. Dar Es Sal. Gaasterdijk pass. 29 Key West n. Houston. Gaasterkerk 29 26 m. z. Ouessant n. Port Said. Gaasterland 29 te Amsterdam. Geertje Buisman 29 te Rotterdam. Gemma 29 30 m z. Kp. Finisterre n. Montevideo. Gloria Maris 29 50 m. z.w. Bornholm n. Ostende. Graveland 30 te Rio de Janeiro verwacht. Grootekerk 29 210 m. n. Dakar n. Kaapstad. Guineekust 29 te Freetown. Hathor 30 te Lattakia. Hector 29 v. Volos te Saloniki. Hecuba 26 v. Puerto Cortez, 29 te Belize. Hera 30 v. Amsterdam n. West-Indië. Hestia 29 te Rotterdam n. Antwerpen. Houtman 3 te P. Elisabeth verw. v. East-London. Isis 29 te New Orleans. Jagersfontein 29 tc Amsterdam. Japara 29 v. Lorenco Marques n. Beira. Jchan van Oldenbarnevelt 30 v. Wellington naar Melbourne. Kalydon pass. 29 Kuria Muria n. Mena Ai Ahm. Kara 7/1 te Curasao verwacht. Karimata 29 100 m. z.w. Wight n. Hamburg. Karsik 29 v. Lorenco Marques n. Dar Es Salaarn. Katelysia 29 te Curasao verwacht. Kelletia 29 350 m. z.o. Kp. Guardafui n. Abadan. Kenia 30 te Rotterdam. Kcrmia 1/1 te Singapore verwacht. Khasiella verm. 30 v. Avonmouth n. Hamble. Kieldrecht verm. 29 v. R'dam, 5/1 te Marseille Kinderdijk 29 170 m. z.z.w. Bermuda n. Miami. Koningswaard 28 I 'm. z.w. Will.stad n. P. Fortin. Kopionella 29 te Napels verwacht. Koratia 29 v. Rotterdam n. Arnoldsvik. Korovina pass. 29 Elbe-2 n. Stockholm. Kosicia 29 v. Buenos Aires n. Port Fortin. Krebsia 29 130 m. o.z.o. Suez n. Singapore. Lo.don 30 te Rotterdam v. Amsterdam. Laertes 27 v. Singapore n. Hongkong. Laga 29 te Fecamp v. Sfax. Lawak 29 v. Kaapstad n. Port Elisabeth. I.eersum 29 150 m o. Gibraltar n. Albany. Lekkerkerk 29 te Akaba. Lemsterkerk 28 v. Genua n. Rotterdam. Leto 29 320 m. o.n.o. Flores n. Londen. Liberty Bell 2/1 te Mena Al Ahmadi verwacht. Loosdrecht 3/1 te Basrah. Maas 29 te Amsterdam. Maasdam 29 v. Port Au Prince n. Nassau. Maashaven 29 230 m. n. Madeira n. Dakar. Maaskerk 29 130 m. w. K. Guardafui n. Mombasa. Maaslloyd verm. 9/1 v. Calcutta n. New Orleans. Mariekerk 29 v. A'dam n. Marseille/O.-Afrika. Maron 29 27 m. z.o. Bermuda n. Antwerpen. Maureen 29 dwars Calais n. Hamburg. Meerdrecht 30 te Rio de Janeiro. Meliskerk 29 v. Port Sudan n. Port Said. Memnon 29 te Trinidad. Mentor 28 tc Kiuluk n. Izmir. Merseylloyd 29 te Buena Ventura. Merwellovd 29 v. Le Havre n. Hamburg. Mitra 4/1 te Curacao verwacht. Mohamed Reza Shah 29 85 m. w.n.w. Malta naar Isle of Grain. Moordrecht 1/1 te Port Said verwacht. Munttoren 30 te Vado v. Aruba. Musilloyd 29 40 m. z. Azoren n. Halifax. Mijdrecht 29 v. Rotterdam n, Mena Al Ahmadi Naess Tiger 29 dwars Ouessant n. Banias. Navicella 4/1 te Curasao verwacht. Neder-Ebro 30 v. Antwerpen n. Bremen. Neder-W.ial 29 250 m. o.z.o. Colombo n. Aden. Neverita 9/1 te Durban verwacht. Nieuw Amsterdam 29 te Port Au Prince. Noordwijk 30 v. Rotterdam n. Monrovia. Nnkerk 30 te Djibouti. Oostkerk 29 v. Aden n. Suez. Ootmarsum 30 le Stettin. Oranjefontein 28 te Port Elisabeth. Oranjestad 29 v Madeira n. Trinidad. Osiris 29 v. Georgetown n. Curasao. Ossendrecht 29 tc Baltimore v. Antwerpen. Overijsel 29 tc Tsingtao. Papendrecht 29 500 m. z. Bermuda n. Gibraltar Parkhaven 29 300 m. n. Dakar n. Lagos. Pendrecht 5/1 te Banias verwacht. Peperkust 29 25 m. n.w. Kp. Palmas n. Takoradi Pericles 30 te Balboa verwacht. Philidora 31 in Suezkanaal verw. n. Gibraltar. Philine 30 v. Suez n. Mena Al Ahmadi. Philippia 29 ten anker n. Suez. Prins Casimir 29 v. Haifa n. Antwerpen. Prins Fred. Hendr. pass. 29 K. De Gata n. Genua. Prins Johan Willem Friso 29 80 m. n.w. Malta naar Haifa. Pr Willem IV 29 7 m. z.z.w. Dungeness n. Ceuta Prins Willem George Frederik 29 v. Bremrehaven naar Hamburg. Provenierssingel 29 te Londen v. Quebec. Pygmalion 29 tc Bourgas. Radja 30 tc Bari. Reza Shah The Great 28 v. Pt. Said n. Thameshav. Ridderkerk 29 75 m. n.w. Oporto n. Rotterdam Rondo 29 v. Cadiz n. Rotterdam. Rotterdam 29 te Cristobal. Rijnkerk 30 te Rotterdam. Salatiga 30 te Suez verwacht. Sarpedon 29 te Hamburg. Scheldelloyd verm. 29 v. Manokwari n. Sorong. Scherpendrecht 31 te Wismar verwacht. Srhielloyd 29 v. Londen n. Le Havre. Sibigo 29 80 m. z.o. Pt. Swettenham n. Brisbane Slamat 29 25 m. o. Muscat n. Bandar Shapour. Sloterdijk 29 2 m. z.o. Lizardhead n. New York Socrates 29 te Curasao v. Trinidad. Soestdijk 30 te Rotterdam. Solon 29 ie Puerto Limon v. Barranquilla. Stad Amsterd. 29 60 m o.z.o. Alicante n. Genua Stad Arnhem 29 v. Rotterdam n. Napels. Stad Breda 29 36 m. w.z w. Casquets n. Vlaard. Stad Dordrecht pass. 29 Gibraltar n. Catania. Stad Haarlem 29 te Rotterdam. Stad Utrecht 29 85 m. z.w. Finisterre n. R'dam Stanvac Pendopo 30 te Pulubukom. Statendam 29 v R'dam, 30 te Le Havre n. N. York. Statue of Lib. 29 70 m. o.n.o. Aden n. Rastanura. Stentor 29 v. Tunis n. Malta. Steven 30 te Sfax. Straat Cook 30 te Melbourne verw. v. Sydney. Straat Magelhaen 29 te Kaapstad verwacht. Sunetta verm. 29 v. Stockholm n. Norrköping. Tahama 29 v. Suez n. Abadan. Talisse 29 te Recife v. Amsterdam. Tamara 29 190 m. z.z.o. P. Rico n. Wilhelmshav Taria 29 410 m. z. Kp. Guardafui n. L. Marques. Telamon 30 te Newport News verwacht. Texel 29 300 m. w.z.w. Bombay n. Suez. Texelstroom 29 60 m. n.n.o. K. Verde n. Fr'town Thuredrecht verm. t.m. 30 te Triest. Tjiliwong 29 te Accra. Tjimenteng 28 v Durban n. Port Elisabeth. Tjitarum 29 tc Dunedin. Togokust 30 v. Amsterdam n. Freetown. Towa 29 600 m. z. St. Vincent n. Las Palmas. Tweelingen 29 15 m. n.o. Ouessant n. Pto. Ordaz Utrecht verm, verm 4/1 v. N. York n. Marseille Van Noort 23 v Napier n. Wellington. Van Waerwijck 29 te Durban verwacht. Vasum 2/1 te Thameshaven verwacht. Viana 5/1 te Anacortes verwacht. Videna 29 150 m. n.w. Ras Al Hadd n. Geelong Vivipara 29 dwars Muscat n. Algiers. Vlieland 28 v. Curasao, 2/1 te Fall River verw. Vlist 29 500 m. n. Azoren n. Rotterdam. W Alton Jones 3! te Philadelphia verwacht. Waterman 29 te Vlissingen. Westertoren 29 v. Abadan n. Suez. Wieldrecht 29 135 m z.w. Ouessant n. Venezuela Wonogiri 29 135 in. n. Kp. Guardafui n. Bombay IJssel 29 le Amsterdam n. Tunis. Zafra 29 te Tranmere. Zaria 29 v. Banias n. Rotterdam. Zwijndrecht 5/1 te Liverpool verwacht. KLEINE VAAR! Adine verm. 29 v. Oporto n. Antwerpen. Alcetas 28 2 m. o Valencia n. Ghandia. Ank T 29 dwars Den Helder n. Zaandam. Ank Winsemius 29 15 m. n. Villano n. Rouen. Annie F 29 v. Maassluis te Boston. Appingedam 26 v. Rotterdam tc Oporto. ACTIEVE Slot 23/12 Gisteren AANDELEN A.K.U 464% 486% Berg Jurg 282 285 Van Berkel 321 gb 339 gb Calvé Delft 772 771 Deli Mij 1 171.10 172 Fokker 489 476 gb Ford d45 gb 542 Van Gel eter 326 323 gb Hoogovens 783 789 Müller N.B 424% 420 b Ned. Kabelfabriek 605% gb 640 gb Philips 1181 1183% Philips Pref 327 329 Unilever 785% 785 Wilton Fijenoord 203 205 Billiton le- 503 Billiton 2e 416% 424 Dordts. Petr 585% 577 Dordts. Petr. 7 Pr. 585 578 Kon. Petr. 1 a 20 f 125.50 [•Con. Petr. 5 a f 20 125.30 t 123.20 Kon. Petr. 50 a 20. f 125.50 f 123.10 Moeara E f 1153.— Moeara E. 1 Wb t 1915 gl 1817.50 Moeara 4 Wb t 1840 gb H.A.L 146% 146% Tava-China Pak 156% 157 K.L.M 1 97.— 98. K.N.S.M. N.B 200% 200% Kon. Paketv 137% 139% Stv. Nederland 177 173 Niev. Goudr 149% 152% v. Omeren 30? 302 Rotterd. Lloyd 164% 167 Seheepv. Unie 156% gl 155% gl OBLIGATIES Nederland 1959 4%.. 101% 101-% Nederl. 1960-1 4 101% 101% Nederl. 1960-2 4'A 101r'/,« 101% Nederland 1959 41 997/,G 99% gl S'taffell. 1947 3'A-3 94%« 9-1 "/ingl 89 rnvesteringcertif. 3.. 88 Invest.eert. 1962-64 3 98%n gl 98% gl B.N.G Won.b. '57 6 1107/w 1 1 07/16 B.N.G. W.b. '58'59 4 100% 100'Vi» Z.-Holl. 1956 4 98% B.N.G. 1958 5'A 105% 105% B.N.G. W.b. "52 4'A.. 98%« B.N.G. rentesp. 1952 180 176% A.K.U. 1944 3% 98% 98% Alb. Heijn w.obl '55 4 123% 123% Phil. 250-1000 '51 4 90% b 90%' PEGEM 1-2 1957 6 110% 110 Convert, obligaties A.K.U. 4 139% 142% Billiton 5 180% 183% Boeke Huidek. 4'A 109 108 Borsumij 3% 86% Ketjen 4 Ver. Mach. 1000 5 181 185 Premieleningen A'm (c en a) '33 100 3 id. Pr.obl. '51 id 2% id. 1956-3 id. 2Vs R'dam 1957 id. 2 Z.-Holl. 1957 id. 2% Z.-Holl. 1959 2'A AANDELEN Participatiebewijzen H.B.B. bel. d. 1/1 pb. Wereldenergie Interunie 50 Robeco 50 Unitas f 50 Ver Bezit v. 1894 ƒ50 Can. Gen. Fund. c.v. Chem. Fund, c.v Mass. Inv. Th. c.v. Tel. Elec. Fd. c.v. Bank-, krediet- en verzekeringswezen Amst. Bank H.B.U, c.v Ned. Midd.st.b Ned. Overzee B. R'damsche B Slavenb. B Twents. B. 5-1000 c.v. Cultuur Bank Ned. Hand. Mij c.v.a. CULTURES Amst. Rubber H.V.A Senembah Besoeki fab •J.avasche cult Ngombezi cult N.I.S.U Vorstenl. 250-500 Handel en industrie A.I.M.E. Alb. Heijn Alg. Norit Amstelbr Amst. Ballast Amst. Droogd A.N.I.E.M. N.B Becht Dyser Beeren Trie Bergh. papier B Blijdenst. 1000 Bols Likeur Borsumij 1000 Breda Mach Brocades Brons,werk B Bührmann Pap Bijenkorf Centr. Suiker Cobra Curag. H. Mij Demka nikkers Co Dorp Co Slot 23/12 Gisteren Slot 23/12 Gisteren 119% D.R.U 119% 103 b 324 325 83% 186% 188% 88% 89% Erdal 782 785 100% 99 174% 175 95 95 Fittingfabr 151% 150% 100% 100% Gerofabriek N.B 200 197 510 518 1 Gist- en Spir 390 385% 1845. 188 185% 1856.— 279% 276 443.— 443.— Havenwerken 180 175 t 216.50 217.— 439 440 236.50 t 237.— Heem, v. d 3fl 398% 474.50 475.— 394 394 f 130.— f 130.50 585 598 12% 12% Hero Cons 204 201 12 12% Heybr. Zéland 288 291 13 13% 598 595% 87/i« 5% exd. Holl. Kattenb 120 119% 314 315 500 1 500 298 300% 389 392 Hoogenstraten 132% 133% 216% 219% Hooimeyer 228 226 192 193% Indola 527 532 196 194 154 154 328% 327% Int. Gew. Bet 230 227 179 179 134% 134% 313 311% 278 27% 28% b 535 526 315 gb 316% Ketjen K. Zw 454 490 203 200 1 283 285 b 109% 115 gb Kondor. De 310 311 135% 140 gb 343 345 540 540 K. N. Zout 1045 1035 84 84 247 245 32 32 Kromhout Mot 228 230 201 224 K.V.T 343 330 Leeuw Papier 3% 3% 452 b 469 121% 120% Lijempf 116 115% 235 232 b L. Gel. Delft 235 240 409 415 480 b 770 755 Meel. Ned Bak 381 386 525 1 Mees Bouwmat 160 b 169% 380 b 380% 217 216% 315 1 308 Naard. Ch. F 412 403 1 64 68 Ned. Aann 446 445 b 191 165 168 131 134% Ned. Export Papierf. 31o 1 319 350 161% 162 174 174% 203 204% b 615 610 Nvma 168 172% 53% 54 Ni.iverd.-ten Cate 398'/? 410 330 Oranjeb 398 390 429'/, 434 Overz. Gas N.B '268 270 145 154 Pap. Geld 685 b 605 b 522 526 233 233% 780% 200 201 411 405 340 345 200 l 192 Rott. Drgd 480 490% Rouppe v. d. Voort. 132 138 257 255% 250 1 391 393 146% 144% 72% 73 b Rijsdijk 295 1 Schelde N.B Schokbeton A.B Scholt. Foxh Schuttersveld Sikkens Groep Simon de Wit Smit Transf Smuld. Mach Spaarnest. 5-1000 Spanjaard Stokvis 500-1000 St.spinn. Tw T.B. Marijnen Thom. Drijver Thom. Mf 500 Thom. Hav Tw. Kabel Tw. O. H Unil. 1000 eert 7 c. pr. Uiiil. 1000 6 c. pr. Unil. 1000 afl. 4% c.pr. Union Rijw Utermöhlen Utr. Asphalt Veen Spinn Ver. Blik Ver. Mach Ver. Touw Victoria Bisc Vihamij Vliss. Katoen Vredest. Rubb Vromen Pap Warvischvaart Wernink's Bn Wessanen Wit's Textiel Wyers Ind Zaalberg Z.-Holl. Bier Zwanenberg-Org. Ver. Staten Am. ENK A Am. Motors Am. Sum. Tob Am. T&T 5-10 a 100 Anaconda Atch. Top Bethl. Steel Cities Serv. 10 a 10 Curt Wright Du Pont Nem. 10 a $5 Gen. Electr Gen. Motors Kenne Copp N.Y. Centr. Railr. Norf. West Railw. Proct. Gamble Republ. St Shell Oil St. Oil N. J Texas Inst U.S Steel Canada Can. Pac. Railw Int. Nickel Vesta: drie kwart miljard verzekerd kapitaal De Vesta Maatschappij van Levensverzekering n.v bereikte dezer dagen een verzekerd kapitaal van drie kwart miljoen gulden. In 1955 werd het halve miljard bereikt. Slot 23/12 Gisteren 337 338 150% 150 940 950 b 274 265 805 781 305 302 320 319 116% 115 640 640 b 133% 135 260 261 197% 195 683 680 1 295 288 202% 203% 540 547 61% 61 151% 152% 130% 130% 90% 90% 214 297 293 1 359 355 300 1 384' 396 237 242 321 320 255 257 170 170 391 390 480 481 368 380 109% 109% 173 168 1 342 342 175 174% 428% 118 b 115% 873 870 21% 20'3/i« 18% 18% 101'/, 104% 45'%* 45% 21% 39% 39% 51 51% 16% 190 75% 75% 41 39'8/.H 77% 77% 16% 96% 136% 55% 54% 75% 75% 40% 41% 135'/, 186% 77 74'/? 21% zo1/. 22 ^"77Z Areas 29 65 m. w. Gibraltar n. Rotterdam. Aries 29 dwars Dungeness n. Leith. Arnoudspolder 29 v. Zcebrugge te R'dam verw. Auriga G 29 op Humber n. Huil. Batavier I pass. 29 La Rocca n. Rotterdam. Berkelborg pass. 29 ET-16 v. Vaasa n. Huil. Bernard John 29 20 m. z. Pelagasol eil. n. Toronto. Bonafide 30 v. Dugeirat te Fleetwood verwacht. Brouwersgracht 29 90 m. o.n.o. Havringe n. Kotka. Catharina 29 80 m. n.o. Texel n. Dordrecht. Con Zelo 29 v. Bordeaux te Middlesboro verw. Eemsmond 29 v. Delfzijl te Gothenburg. Elsa 28 v. Limhamn n. Stugsund. Erasmus 29 20 m. n.o. Ouessant n. Rotterdam. Erasmussingel 29 v. Port Talbot te Par verwacht. Fambo 29 te Royal Sovereign n. Lissabon. Fedala 29 70 m. n. Dakar n. Takoradi. Fiducia 29 v. Londen n. Hoek van Holland. Fiducia 2 29 v. Maassluis te Boston. Francina 29 3 m. z Kp. Roca n. Cagliari. Geèststroom 29 15 m. z. Smlthknoll n. Maassluis. Gemma 29 30 m. z. Kp. Frio n. Montevideo. Helemar H 29 dwars Dover n. Dahouet. Heerengracht 29 dwars Jersey n. Bordeaux. Ida D 29 v. Rotterdam te Goolè. Tda Pieter verm. 29 v. Shoreham n. Rouen. Inspect. Mellema 28 v. R'dam n. Sas van Gent. Jchn M 29 60 m w. Tersch.bank n. Immingham. Joost 28 v. Stocka n. Hudiksvall. Kastanjesingei verm. 29 v. R'dam n. Bordeaux. Konny M 29 80 m. z. Terschell.bank n. Emden. Leemans 29 8 m. o.n.o. Dungeness n. Honflcur. Lëuvehaven verm. 30 v. Rotterdam n. Malmö. Libertas 29 dwars Sandetti n. Lissabon. Lifana 29 te Owers v. Pto. Plata n. Amsterdam. Lingestroom 29 te Galloper n. Amsterdam. Lizard 29 op Thames n. Londen. Lijnbaan 29 dwars Cromer n. Huil. Magdalena 29 60 m. w. Gibraltar n. La Spezia. Maluca 29 20 m. n.o. Ouessant n. Dordrecht. Marcella 29 60 m. w. Esbjerg n. Varberg. Mare Liberum 29 15 m. n.w. Finist. n. St. Etienne. Marie 29 te Sandwettie n. Rouen. Markab 29 5 m. w. Smlthknoll n. Kingslynn. Mascotte 29 120 m. n. Texel n. Rotterdam. Merwestad 29 5 m. z. Haisborough n. Hk. v. Holl. Midas 29 40 m. w. Ouessant n. Ceuta. Mithras 29 50 m. w.z.w. Beachyhead n. R'dam. Mitropa 31 v. Avonmouth te Londen verwacht. Molensingel 29 v. Rotterdam te Leith. Nassauhaven 29 v. Malmö te Aarhus. Nieuwland 29 15 m. o. Spurnhead n. Harlingen. Pavonis 29 pass. ET-12 v. Norsbron n. A'dam. Philetas 29 50 m. z.z.o. Ouessant n. Malta. Plato 29 le Rotterdam n. Bilbao. Procyon 29 te B.orkumriff n. Zwijndrecht. Quo Vadis 27 v. Teignmouth te Roenne. Rien Teekman 29 te Juist n. Gefle. Rudolf J 29 60 m. n. Longship n. Warrenpoint. Scheldestroom 29 op Thames n. IJmuiden. Sonja D 29 v. Rotterdam te Poole. Sparta 29 35 m. n. Texel n. Londen. Spolesto 29 v. Par n. Rotterdam. Texelstroom 29 60 m. n.n.o. K. Verde n. Freetown. Thaletas 29 25 m. z.o. Kp. St. Vincent n. A'dam. Tromp 29 v. Casablanca te Silloth. Urkersihgel 29 v. Rouen te Cardiff verwacht. Vrijburgh 29 op Thames n. Londen. Westerdok 28 v. Rotterdam te Boston. Westersingel verm. 29 v. Newport n. Swansea. Willi Böhmer 29 6 m. z. Texel n. Danzig. Willy 29 -35 m. z.w. Texel n. Bristol. Wilpo 27 v. Norrköping n. Mantyluoto. IJstroom 29 dwars Varn v. A'dam n. Cardiff. Zeester 30 te Savona verwacht. SLEEFVAART Oostzee 25 v. Rio de Janeiro n. Maracalbo. Titan 29 te IJmuiden. Upese 28 v. A'dam n. zee en terug (proeftocht). Utrecht 29 750 m. w.z.w. Honolulu n. Japan. Zeeland 29 100 m. n.n.w. Ferrol n. Baltimore. Verdeelde markt De tendentie voor de internationale waarden was gisteren, voor de laatste beursdag van dit jaar, verdeeld. De om zetten waren, zoals viel te verwachten, van zeer geringe omvang. Aandelen Kon. Olie noteerden circa f 123.20, tegen een vorige slotprijs van 124,70. Ook Hoogovens had den van enig aanbod te lijden waardoor dit fonds op 787 circa 5 punten beneden het vorig slot bleef. A.K.U. lag wederom gevraagd in de markt. De rayonaandelen monteerden circa 3 punten op 484. Philips kon zich zeer goed handhaven en schom melde rond de 1183 (1182%). Unilever ver beterde 2 punten op 785. Vergeleken met de slotkoers op de eerste beursdag, 4 ja nuari van dit jaar, voor A.K.U. op 513, Philips 834, Unilever 808, Hoogovens 900 en Kon. Olie op 179, verloor A.K.U. dit jaar circa 30 en Hoogovens 114 punten. Kon. Olie leed een koersverlies van f 56 ofwel 280 punten op de oude omrekenings basis. Daarentegen boekten Philips en Unilever over 1960 respectievelijk circa 350 en 25 punten koerswinst. Uiteraard zijn de geïncasseerde dividenden etc. van ge noemde fondsen in 1960 bij de koersver schillen niet meegerekend. De scheepvaart waarden sloten 1960 af met prijshoudende koersen. Bij de cultures kon Amsterdam Rubber de flinke koerswinst volledig hand haven op 115. Overigens was het in deze afdeling ook zeer stil. Staatsfondsen ver deeld met geringe koersverschillen naar beide richtingen. In de lokale afdelingen werden aandelen Arnhemsche Scheeps bouw op 208 (204) geadviseerd. Aandelen Gebr. Sanders Behang kregen een paar punten hogere adviesprijs op 192. Aandelen houthandel Alberts werden op 140 bieden geadviseerd. Een bankiershuis plaatste gis teren een zeer grote kooporder voor deze aandelen op 140. Zoals bekend, wordt er op deze aandelen een bod uitgebracht op 130 percent. Vanaf 2 januari zal de beurs handel plaatsvinden van 13.000 tot 14.15 uur. (ANP). Boeke Pluidekoper van 163 op 163%, Boom-Ruygrok van 166% op 166, Spaarnestad van 650 1 op 640 b. VERHANDELDE FONDSEN. 28 dec. 29 dec. Totaal 461 622 Hoger 196 (42%) 244 (39.2"/o) Lager 161 (35%) 202 (32.4%) Gelijk 104 (23%) 17f (28.4%) AVONDVERKEER VAN GISTEREN. Slot A.K.U 488 Kon. Óliet 122.70-123.40 g f 122.80 Philips 1185—1186 g 1186 Unilever 784 Hoogovens New York: Onregelmatig hoger De aandelenmarkt gaf gisteren een on regelmatige koersstijging te zien dank zij American Telephone, staalwaarden en nutsbedrijven. Er was een tamelijk actieve handel. American Tel and Tel stegen nog twee dollar, zodat het Dow Jones gemiddelde op peil bleef, maar Union Carbide ging meer dan 2 omlaag. Over het algemeen sloot de markt in een iets betere vorm dan het gemiddelde aangaf. IBM daalde ongeveer 3 bij de elektro nische fondsen, international Tel and Tel en AMP stegen een dollar of meer. Ameri can Home Products boekte een winst van ongeveer 1 De staalwaarden waren sterk met Jones and Laughlin en Republic onge veer 1dollar hoger. U.S. Steel. Young- stown en Lukens stegen ongeveer een dol lar American Motors en Ford gingen frac ties omhoog. De omzet ter beurze bedroeg 4.340.000 aandelen. Er werden in totaal 1271 waar den verhandeld, waarvan 579 hoger no teerden en 427 lager. Het industrie.gemid- delde kwam van 615.75 op 616.19 dat van spoorwegen van 131.01 op 131.16 en dat van openbare nutsbedrijven van 99,38 op 100,07 (UPI)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 11