Brussel verwacht bemiddeling van de teruggekeerde vorst Motie van KVP en VVD wellicht compromis over woningbouw VUUUWERÜ Chief Whip Regering noch oppositie is bereid iets toe te geven HET WEER Lesvliegtuig Rijks luchtvaartschool verongelukt Oplossing kabinetscrisis in laatste fase WINTER-OVERHEMDEN BROEKEN Gerard van Praa Koning en koningin terug Geweigerd getuigenis Zachter Het woord is aan „BOUWPAKKETTEN" ©.a. In de krant van heden SPOEDIG EINDE KABINETSCRISIS VERWACHT 'T FEESTPALEIS VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 46e JAARGANG NUMMER 49 Kantoor: Lange Nieuwstraèt 427, IJmuidén. Geopend van 9-12.30 en 2-5 uur. Zat. 9-1 uur. Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. Haarlem: hoofdred. en alle afd. Telef. 15295. IJmuider Courant DAGBLAD VOOR VELSEN-IJ MUIDEN, SANTPOORT, DRIEHUIS, BEVERWIJK EN OMGEVING Verschijnt dagelijks beh. zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 c., p. kwartaal 7,65, franco per post 8,15. Losse nummers 12 ct. Giro-rekening IJmuider Courant no. 129288. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuidén: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie: P. W. Peereboom en Mr. H. C. van der Mi je BRUSSEL (ANP) De terugkeer van Koning Boudewijn, een socialistische aankondiging dat de staking tot het einde zal worden voortgezet, een verklaring van de regering dat zij niet zal toegeven, nieuwe massa-demonstraties, verdere sabotagedaden en een vrijwel ongewijzigd stakingsbeeld tekenen de toestand in België, dat donderdag zijn tiende stakingsdag heeft beleefd. Nieuwe berichten ook over botsingen tussen betogers en de ordediensten, die tot een krachtiger optreden werden gedwongen door een fellere houding van de stakers. De schade, die de actie van de socialisten tegen de „eenheidswet" heeft aangericht, wordt door het Belgische ministerie van Economische Zaken geschat op 150 miljard frank (ongeveer 11.25 miljard gulden). De ernst van de ontwikkeling in zijn land heeft Koning Boudewijn doen besluiten zijn huwelijksreis in Spanje tc onderbreken. Koning Boudewijn en Koningin Fabio- la, gefotografeerd tijdens de rit naar het paleis te Laken. Het Belgische koninklijke paar is gisteren uit Spanje in België teruggekeerd. (Telefoto) NICOSIA, (Cyprus) (TJPI) Aarts bisschop Makarios, president van de re publiek Cyprus, heeft geweigerd gehoor te geven aan een dagvaarding van het constitutionele hof om als getuige te ver schijnen in de zaak tegen beweerde discri minatie van Turkse Cyprioten. Met nieuwe betogingen in het vooruit zicht verwacht het Belgische volk, dat de vorst zijn invloed zal kunnen doen gelden op de stakingsvloed. Waarschijnlijk zal de Koning in een radiorede een oproep tot het Belgische volk richten om de eenheid, wel ke het land zo treffend heeft getoond bij zijn huwelijk, te bewaren. Ook verwacht men, dat de Koning zal trachten de tegen over elkaar staande christelijk-sociale partij en de socialistische oppositie over te halen gezamenlijk te zoeken naar een vreedzame oplossing van de crisis. Terwijl eex-ste minister Eijskens met het kabinet vergaderde over noodmaatregelen, kwamen vandaag enige honderden beto gers samen voor het socialistische „Volks huis" in Brussel. De demonstranten hiel den een tram aan en vernielden alle ruiten van de wagens, nadat zij de passagiers hadden gedwongen uit te stappen. Gisteravond zijn drie jongelui aangehou den, die hadden gepoogd vernielingen aan te richten aan de spoorbaan tussen Brus sel en Namen in de buurt van Groenen- dael. Rijkswacht chargeert De bereden rijkswacht voerde met de sabel een charge uit op de betogers die joelend en met stenen werpend door de stad trokken. Ook kwamen de twee mach tige waterkanonnen in werking, die de heethoofden natspoten. Het was gistei'en, zo meldt onze cor respondent, een dag van betogingen en relletjes in België. Desondanks is de toe stand vrijwel onveranderd gebleven, al schijnt de neiging het werk te hervatten te blijven bestaan. De Koning en Koningin zijn van hun huwelijksreis te Bx-ussel te ruggekeerd. Zowel de regering als de voor zitter van de Belgische socialistische pax~- tij heeft laten weten dat zulks niet op hun verzoek is geschied. De socialist Col- lai-d heeft echter gezegd dat hij het als noi-maal beschouwt wanneer het hoofd van de staat in bewogen dagen als die, welke België thans beleeft, op zijn post is. Dit deelde hij mede op een persconferentie te Brussel voor de buitenlandse journalisten. Hij heeft eveneens verklaard dat de sta kingen zullen blijven voortduren tot de in trekking van de eenheidswet, zelfs wan neer de stakingskassen zullen zijn uitge put. Die mededeling lijkt nogal optimis tisch. De socialisten, zo zei hij nog, zijn bereid samen met de regex-ing een oplos sing te zoeken voor het door de staking gestelde px-obleem. Maar de eenheidswet kan, naar hun ooi'deel, niet de grondslag vox-men voor een oplossing die zin heeft. Anderzijds heeft eerste minister Eijs kens, nadat hij een delegatie van de so cialistische betogers had ontvangen, laten weten dat hij eventueel bereid is om, na dat de algemene bespi-eking van de een heidswet in de Kamer is afgehandeld, de vele ingediende amendementen aan een voorafgaand ondex-zoek van een commissie uit het pax-lement te onderwerpen. Hij zei tevens dat hij geen onderhandelingen ge voerd met de chxristelijke (rooms-katholie- ke) vakbonden en dat hij bereid is met om het even wie de zaken te bespx-eken. Men zou daarin een begin van toenade ring tussen de partijen kunnen zien. Eijs kens is reeds gisteravond door de Koning ontvangen. Vanmiddag zou de premier de buitenlandse pers te woord staan. Men verwacht echter niet dat hij dan belang- ï-ijk nieuws te vertellen zal hebben. Te Brussel, Antwerpen, Gent en Brug ge hebben stakers gistex-en nogal rumoe rig betoogd. De leidex-s hebben de volgelingen kenne lijk niet in de hand kunnen houden, want ondanks pogingen daax-toe, werden op de weg die de stoet volgde, verscheidene rui ten van warenhuizen, banken en ruiten van warenhuizen ingewox-pen. De politie en de rijkswacht had kennelijk order zo lang mogelijk te wachten, met ingrijpen. Pas toen bij het Zuid-station vuurtjes in het vuil, d at overal langs de trottoirs ligt, werden gestookt, auto's van de post werden omgegooid, en van twee autobus sen de ruiten vei-bx-ijzeld en de banden werden doorgesneden, voerde de bereden rijkswacht een charge uit. Toen was het ook snel ïriet het opi'oer gedaan. Blijkbaar hongex-ig en dox-stig geworden van het door de wind en de kou marcheren, en het schreeuwen, vonden de betogers lafe- Vex'wachting tot mox-genavond: Zwaarbewolkt met hier en daar opklaringen en op de meeste plaatsen enige regen of mot regen. Matige, nu en dan krach tige wind tussen zuid en zuid west. Zachter. Volledige weerrapporten op pagina twee. nis in de ontelbare cafeetjes van de buurt. Te Antwerpen trokken vijfduizend beto- gei-s door de stad. Ook daar sneuvelden enige lichtx-eclamés en ruiten, onder ande re Van het centuryhotel. Toen de stakers het Centx-aal Station wilde binnendringen, werden zij met traangasgranaten verdre- Verwarring In hét zuiden van het land blijft de toe stand verward. De regering deelde offi cieel mee, dat er daar steeds meer wex-k- willigen zijn. Het socialistische vakver bond beweert liet tegendeel. Een feit is dat de stakingsposten nogal tekeer gaan. De trein van Luik naar Bx-us sel is tot ontsporing gebracht door het on klaar maken van een wissel. Ongelukken zijn bij die ontspox-ing niet voorgekomen. In de Borinage wex-den vele wegen ver- spex-d, en wat ex-nstiger is, er worden op de wegen scherven van glas en scherp ge veilde ijzeren haken geworpen. In het bij zonder langs de grote rijksweg van Ber gen naar Bx-ussel zijn daardoor vele auto mobilisten, onder andex-e ook Nedex-land- se vx-achtautochauffeurs, genoodzaakt ge weest nieuwe banden op te zetten. Te Chaxderoi werden van de ti-ams, die uit de remise kwamen de ruiten vex-nield. Te Namen hebben stakei-s ongeveer veer tig autobussen onklaar gemaakt. Te Luik zijn veertien betogers achter slot en gren del gezet. Zij reden per motorfiets de win- keliei-s af en dwongen deze onder bedrei ging de zaken te sluiten. Te Antwerpen zij de stakers gisteren nogal actief gèweest. Bij verscheidene gx-ote fabrieken stonden zelfs posters met een zwachtel om het hoof en zij zeiden dat zij verwondingen hadden opgelopen tijdens de betogingen te Gent. Politie zoi-gde er echter voor dat de werk- willigen hun werk konden bereiken.. Dat is niet gelukt bij de scheepswerf van Cdcke- rill. Daar mocht alleen de kassier en zijn helpers, die vandaag de lonen moeten uitbetalen, naar binnen. Bij General Mo tors en bij Ford werkt ongeveer twee derde van het personeel. Bij de Bell Telephone was zelfs een nog groter deel naar het werk gekomen. In de haven werd de geleidelijke hervatting voortgezet. Ex- zijn weer zes zeeschepen binnengekomen en zowel de Boudewijnsluis als de Royers- sluis zijn tot 's middags bediend geweest. Mme De Stael: De mens keert altijd toch weer tot zich zelf terug, als hij steun behoeft. En gelukkig is hij, die zijn eigen kracht ongeschonden weet te bewaren. Vanochtend is bij de landing op net vliegveld Eelde een Beechcraft-lesvliegtuig van de Rijksluchtvaartschool verongelukt. Volgens de tot dusver bekende gegevens bevonden zich een instructeur en twee leerlingen aan boord van dit toestel. Het is bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend welke insti-ucteur en welke leerlingen het zijn. Vex-moedelijk zijn twee der drie inzittenden om het leven gekomen. Advertentie •k 1 deurs kast geheel leg 84.75 „DE HOUTHAL" HOUT - TRIPLEX en BOARD KENNEMERLAAN 159 - TELEFOON 7770 (Van onze parlementaire redacteur Vanmorgen heeft de informateur, prof. De Gaay Fortman, weer gesproken met de minister-president, prof. De Quay, en in de namiddag, na? afloop van de minister raad, zou hij in het gebouw der Eerste Kamer nog spreken met de ministers Zijl stra en Van Aartsen en de A.R.-Kamer- leden Bruins Slot, Roosjen en Van Eiber gen. Deze gesprekken hebben betrekking op de tekst van de af te leggen regerings verklaring. Aan de oplossing van de kabi netscrisis wordt dus de laatste hand gelegd. Weerrapporten 1, 2 Agenda van IJmond en Haarlem 2 Uit het binnenland 2, 4 Op de Praatstoel 3 Buitenianets, nieuivs 3, 6 Kunst 4 Uitgaan in Haarlem4 Medische verzorging 5 Uit stad en omgeving -5, 7 Kerkelijk Leven6' In de Vishal en op zee7 Feuilleton 9 Horen en Zien 9 Beeldverhalen 9 Beurs 11 Economisch nieuws11 Scheepsberichten 11 Sport 13 Dit nummer bestaat uit veertien pagina's (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede-Kamerfractie van de A.R. moet volledig bakzeil halen. Zij gaat akkoord met de motie-Andriessen (getekend door K.V.P. en V.V.D.), waarin 2500 woningen (in plaats van 5000 zoals de A.R. wilde) extra worden gevraagd in 1961 met nader beraad in de loop van het jaar over nog eens 2500 woningen extra. Van afremming van de woningbouw in de niet-gesubsidieerde vrije sector kan geen sprake zijn. In de vergadering in Utrecht van het A.R.-pai-tijbestuur beeft prof. Zijlstra gezegevierd. De Kamerfractie moet het hoofd in de schoot leggen. Het is nu te verwachten dat de Koningin de ontslagaanvrage van het kabinet-De Quay zal weigeren, omdat het conflict is opgeheven, zodat alle mi nisters in hun functie gehandhaafd blijven. Er moet dan echter weer een regeringsverklaring worden afgelegd waarom het kabinet toch aanblijft. In de vergadering van de ministerraad van heden wordt deze verklaring opgesteld. Indien de A.R.-fractie daarvan tevoren inzage wenst om te beoordelen of zij er als compromis mee akkoord kan gaan. zou de kabinetscrisis dit jaar niet meer worden opgelost, maar in het begin van volgende week. Voor Koningin Juliana zou dat een eenzame oudejaarsavond worden, want Prins Bernhard en de Prin sessen vertrekken vanmiddag naar Oostenrijk. Er is woensdag en dondex-dag nog ge- spx-oken over het scheppen van enige waarbox-gen voor de toekomst van het ka binet, opdat men over een maand of twee maanden niet opnieuw in een crisis zit, maar tot het maken van formele afspra ken is het niet gekomen omdat de kabi netscrisis dan veel langer zou gaan du- x-en, terwijl bovendien de V.V.D. niet be reid is tot bindende afspx-aken. Velen zijn echter van mening dat de positie van het kabinet-De Quay alleen al stex-ker is gewox-den omdat de A.R.-frac tie het niet zal dux-ven riskeren een twee de maal moeilijkheden te vex-oorzaken. Voor moeilijke punten als kinderbijslag- verzekering en mammoetwet rekent men op een wisselende meerderheid voor het kabinet. Enige deining heeft gisteravond nog de x-adiox-ede van het A.R.-Kamerlid dx-s. Ha- zenbosch veroorzaakt, waarin geen spx-a- ke was van toegeven, maar waax-in hij nog eens uitvoerig uiteenzette dat de A.R.- fractie in geweten niet andex-s heeft kun nen handelen, omdat zij waar wilde ma ken wat tegenover de kiezex-s was beloofd. De A.R.-fractie, zei drs. Hazenbosch, wil de aan haar geweten geen concessies doen en toen er een kabinetscrisis di'eigde was er voor de fractie geen weg terug meer. De rede van drs. Hazenbosch wekte de meeste ex-gernis in eigen kring omdat hem in Utrecht door de vertegenwoox-digers van de A.R.-kiesverenigingen duidelijk te ver staan was gegeven dat hij buiten zijn boekje was gegaan. Het werd al spoedig bekend dat hij niet namens de A.R.-frac tie had gesproken, maar voor zichzelf. In Utrecht is gebleken dat de jonge ge neratie van de A.R. ten volle achter prof. Zijlstra staat. Zijn positie in de partij, maar ook in het kabinet en tegenover het pax-lement, is door de kabinetscrisis aan zienlijk vex-stex-kt. Ofschoon de radiorede van drs. Hazen bosch op het laatst nog roet in het eten van de informateur dreigde te gooien, twij felde men in de politieke kringen niet' meer aan een spoedige oplossing van de kabinetscrisis. Prinses Birgitta van Zweden brengt haar vakantie door bij haar verloofde Prins Johann-Georg van Hohenzollern op het slot Langenburg. Het verloofde paar in wat men noemt genoegelijk samenzijn. Drs. Hazenbosch: A.R.a fractie kan niet anders Het Tweede-Kamexdid voor de A.R.P. de heer C. P. Hazenbosch heeft voor de ï-adio als zijn mening te kennen gegeven dat de houding van de A.R.-fx-actie in de Kamer niet alleen vex-antwoox-d was maar ook plicht. Zij was, aldus de heer Hazen bosch, duidelijk in 's lands belang, èn met het oog op de ernst van het woningvraag stuk èn met het oog op de zuivex-heid in de politiek. Het was de A.R.-fx-actie, niet om het mi nisteriële leven van wie dan ook begoxxnen. Maar toen het kabinet meende de zaak op scherp te moeten zetten was er geen weg tex-ug. Ook tegen de inderdaad hoge prijs van een kabinetscrisis bleef de fractie staan voor haar taak. Het liep, aldus de heer Hazenbosch. tussen het kabinet-De Quay en de A.R.-fractie wel vaker wat stroef. In dit verband herinnerde hij aan de gebeurtenissen rondom de Lauerszee, de cocktailparty van de ministex--presi- dent, de loonpolitieke moeilijkheden in de metaalindustrie en de ernstige ki-itiek op het landbouwbeleid. De leden van de A.R.- fractie zijn geen dromex-ige romantici die menen dat zij altijd krijgen kunnen wat zij graag hebben willen. Het zijn nuchtere mensen die heel goed weten dat in het he le leven en dus ook in de politiek het geven en nemen een eigen plaats moeten inne men, aldus de heer Hazenbosch. Ir. Vos (P.v.d.A.) handen in de zak" ,Met de De vice-voorzitter van de Partij van de Ax-beid ir. H. Vos is van mening dat de door het afgetreden kabinet geschapen te genstellingen vrijheid voor beter gesi- tueei-den en bepei-king voor minder dx-aag- kx-achtigen een van de voornaamste oorzaken is van de kabinetscrisis. Voorts Advertentie BARTELJORISSTR. HAARLEM TEL. 13439 IEIDSESTRAAT (BIJ KONINGSPLEIN» AMSTERDAM TEL. 223596 SUÈDE DAMES. EN HERENJASJES is hij van oox-deel dat de „antirevolutio naire schietpartij over de woningbouw in werkelijkheid over het hoofd van minis ter Van Aartsen op minister Zijlstra was gericht", omdat deze bewindsman bij her haling het ax-gument van de overspanning hanteert bij vraagpunten die zijn goedkeu ring niet kunnen wegdragen. Deze uitspraken deed de heer Vos tij dens een in „Marcanti" in Amsterdam gehouden jaarwisselingsbijeenkomst van de federatie Amsterdam van de partij van de arbeid. „Bij de kabinetsformatie zullen wij met de handen in de zak toekijken", aldus de spreker. „Anderen hebben het zo gewild en we blijven dus in de oppositie. Maar als px-of. De Quay met een zwakke ploeg terugkomt, dan krijgen wij het als partij nog gemakkelijker dan we het in de afge lopen anderhalf jaar reeds hebben ge had". Voor het land en voor de democx-atie, hoopte ix\ Vos dat men van het conflict gebruik zou maken om het kabinet te re organiseren en dat men ook in zeegaat met een program waarover overeenstem ming bestaat. Advertentie ENORME SORTERING TROMPSTRAAT 22 - IJMUTDEN (O op hdtrs l/p! 20 STUKS F 1- IN HET BEKENDE GROEfJE DOOSJE SPECIALE AANBIEDING flanel gevoerd 3 verschill. kleuren 3L/3 PLEIN 1945 no. 48 - TELEF. 7549 Kennemerlaan 100 - 106 i e stf Tel. 5501

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1