Verbandstoffenhandel wil „Veilig Verkeer" aanklagen Minister van Justitie sprak met spijtoptanten op de „Waterman" AGENDA Zes jaar geëist tegen Velsenaar wegens overval op oude vrouw OLIFANT Stijging van temperatuur Melk één cent duurder na 1 januari Jongen kreeg brandwond door vuurwerk Vlam sloeg in pan met oliebollen: buurthuis in de as gelegd Verzending van zeepost Jongen speelde met vuur: kleuterschool afgebrand „Geen beknotting van geschiedenisonderwijs op de scholen" 2 Wegens „onjuiste mededelingen" over een verbanddoos voor autorijders NOV is voor pensioen op 60-jarige leeftijd Tien percent van de uitgereikte visa wordt niet opgenomen Haarlem Velsen-IJ muiden Beverwijk Sleepboot voor Aruba Nederlandse schepen op Arabische zwarte lijst Dr. J. F. E. Einaar in Nederland HAARLEMSE RECHTBANK Brillekoker als „stille getuige" bracht politie op spoor Jeugdbond vraagt: NOV wil kortere schaal van onderwijzerssalarissen TUSSIPECT hoestsiroop: VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 De advocaat van een verbandstoffenhan del in Leeuwarden, mr. J. Vis, zal de rechtbank in Utrecht vragen, gerechtelijke maatregelen te nemen tegen het Verbond voor Veilig Verkeer op grond van vermeen de onjuiste, mededelingen die dit verbond aan de Nederlandse pers zou hebben ver strekt. De verbandstoffenhandel brengt sinds 1953 een verbanddoos op de markt, die sedert deze zomer wordt verkocht door een Gorcumse firma in autoaccessoires. Als extra service krijgen de kopers een gratis aanvulling van de verbanddoos, wanneer zij een deel van de inhoud bij een ver keersongeval gebruikt hebben. Het ver bond voor Veilig Verkeer, zo deelde de Gorcumse firma ons mee, heeft reeds in september een exemplaar van deze ver banddoos ter recensie ontvangen voor het door dit Verbond uitgegeven orgaan „Weg wijs". Toen men in november bij het Ver bond informeerde naar de beooi'deling van de doos, werd medegedeeld, dat de doos niet geschikt zou zijn en dat men zelfs overwoog, „Volksgezondheid" erin te kennen. Op 11 november deelde het Ver bond aan de Gorcumse firma mee, dat de inhoud van het wat het Verbond noem de „ijskastdoosje" bestond uit „bijeenge raapte spullen". De Gorcumse firma heeft daarop het verbond gevraagd, een meer omlijnde kritiek te geven en opbouwende gegevens te verstrekken, waardoor bereikt zou kunnen worden dat de automobilist kan beschikken over een praktisch ver- banddoosje. In de brief van het verbond rie hierop volgde, werd de verbanddoos „afgekraakt", waardeloos genoemd en werd de fabrikant verweten, geen begrip van verbandstoffen te hebben. Met dezelfde post deelde het Verbond mede, dat het, na informaties te hebben ingewonnen bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden, tot de conclusie was gekomen, dat de Leeuwarder firma geen verbandstoffenfa- briek maar een groothandel in verband stoffen was. Op 22 november heeft de Gorcumse fir ma het Verbond geschreven alles te zul len doen om verbeteringen in de samen stelling van de gewraakte verbanddoos aan te brengen. Men hoopte hierin op korte termijn te slagen. Daags daarna vroeg het Verbond reeds, wanneer men gereed dacht te zijn met deze verbeterin gen, aan welke vraag op 7 december de mededeling werd verbonden, dat men nu snel een beslissing wenste te zien, omdat Veilig Verkeer anders een recensie zou geven, die niet bepaald gunstig zou zijn. Telefonisch is het Verbond op 14 decem ber medegedeeld dat een brief onderweg was, van .ie inhoud waarvan men het Ver bond voor Veilig Verkeer toen reeds op de hoogte stelde. In de brief stond, dat verbeteringen in de samenstelling van de doos waren aangebracht en dat zowel de Gorcumse firma als de verbandstoffen handel in Leepwarden het op px-ijs zou stellen, de nieuwe doos te laten keu- ren. Dit heeft het Verbond niet afgewacht. Op 16 december stuurde het de Nederland se pers als „achtergrond informatie" een vernietigend oordeel over de verbandtrom- mel. De Leeuwarder firma meent thans, dat deze schriftelijke mededelingen die door het Verbond voor Veilig Verkeer i.e. door de directeur, de heer H. Machiel- sen, aan de pers zijn verstrekt, in strijd zijn met de waarheid; dat ten onrechte wordt gesteld dat de autoverbanddoos volkomen onbruikbaar en waardeloos is en dat door het Verbond op denigreren de wijze de inhoud van de doos is toege licht. De Leeuwarder firma heeft door reeds verschenen publikaties in de dagbla den die op grond van de mededelingen door Veilig Verkeer zijn gedaan, zeer ern stige schade geleden, zo deelde de direc teur, de heer J. Visser ons mede. Advertentie TUSSIPECT hoestsiroop wèg hoest, wèg pijn Hij zei voorts talrijke enthousiaste brie ven te hebben ontvangen van gebruikers van deze verbanddoos die naar zijn me ning praktisch is ingericht en de bezitter in staat stelt, snel hulp te verlenen bij verkeersongevallen. Ook in het orgaan „De Autokampioen" van de A.N.W.B. is de verschijning van deze autoverbanddoos volgens de heer Visser van harte toege juicht. De heer Visser deelde voorts mede, dat direct na het verschijnen van de aan vankelijk gunstige publikaties over zijn vei'banddoos door een bemiddelaar een bod op zijn zaak is gedaan, welk bod en kele dagen later werd verdubbeld. Hij is hier niet op ingegaan, omdat hij meende dat de bemiddelaar, die de naam van zijn opdi-achtgever niet bekend wilde maken, handelde in opdracht van het verbandstof- fenkartel. Desgevraagd vei'klaax'de de voorzitter van het Verbond voor Veilig Verkeer, jhr. Th. Roëll, niets over deze affaire te we ten. De secretaris van het Verbond, jhr. mr. J. van Doox-n, deelde ons mede, dat er door het Verbond een onderzoek naai de samenstelling en inhoud van de doos was ingesteld, maar hij kon niet mede delen door wie dit was geschied. Van het verzenden van de „achtergrond informaties" aan de pers zei de heer Van Doorn niet op de hoogte te zijn ge weest. Het oi-gaan „Wegwijs" van Veilig Verkeer, waarin de verbanddoos wordt gerecenseerd, is niet zo uitvoerig in zijn kritiek als de circulaire die het verbond aan de pers verstrekte. Dit werd toege schreven aan het gebrek aan plaatsruimte. Het ministerie van Landbouw en Visse rij brengt in herinnering, dat de prijs van de consumptiemelk als gevolg van de ver hoging van het vetgehalte met ingang van het nieuwe jaar met 1 cent per liter zal worden verhoogd. Overeenkomstig het ad vies van het Produktschap voor Zuivel heeft de minister van Landbouw en Visse rij de heffingen op koffiemelk en room voorlopig ongewijzigd gelaten, zodat de prijzen van deze melkprodukten voor de consument geen wijziging zullen onder gaan. In Rotterdam is een 9-jarige jongen in de ouderlijke woning aan het spelen ge gaan met een zo genoemde „Wonder baars". Hij zwaaide dit vuurwerk rond in de kamer en daarbij raakten zijn kle ren in brand. Met een flinke wond aan de borst is hij in een ziekenhuis opgenomen. De algemene vergadering der Neder landse Onderwijzers Vereniging (N.O.V.) heeft het hoofdbestuur opgedragen stappen te ondernemen die er toe kunnen leiden dat de pensioengerechtigde leeftijd facul tatief ingaat bij het bereiken van de leef tijd van zestig jaar of bij het bereiken van veei-tig dienstjai-en. De afdeling Epe had dit voorgesteld. Op verzoek van het hoofdbe stuur werd de opdr-acht zo geïnterpre- teerd dat zij pas behoeft te worden uitge voerd, als het hoofdbestuur de tijd daar voor gekomen acht. Gisteren is in de buitenhaven van Vlis singen de „Waterman" binnengelopen met aan booi'd 124 passagiers uit Indonesië, voor het merendeel spijtoptanten. Slechts enkele repatrianten bevonden zich bij de ze gi-oep. De minister van Justitie, mr A. C. W. Beerman heeft een bezoek aan boord ge- bracht en met enige spijtoptanten gespro ken, o.a. met de heer A. Damwijk, voor malig kantooi-hoofd van het Hogei-e Ge rechtshof in Djakarta. Bij diens gezin was ook de 16-jarige zoon Karei, die tot twee maal toe als verstekeling heeft getracht naar Nederland te komen, omdat hem een uitreisvisum werd onthouden. De laatste keer werd hij aan boord van de „Oranje" in Singapore gesnapt. Hij heeft daarna twee maanden in de gevangenis doorge bracht. De heer Damwijk slaagde er ten slotte in voor deze zoon een uitreisvisum te bemachtigen. Na zijn gesprekken met de gezinnen heeft minister Beerman onder meer ver- klaai'd, dat onder de spijtoptanten een groeiend gevoel van onzekerheid gaat heer sen, omdat Indonesië de diplomatieke be trekkingen met Nederland heeft verbro ken. Hij had gehoord, dat Nederlandei's in Indonesië, wanneer zij inzake Nieuw- Guinea een Nederlands standpunt inne men, worden ontslagen. Voorts was de minister tot de conclusie gekomen, dat ve le Nederlanders wensen te repatriëren of als spijtoptant wensen te worden aange merkt, omdat zij hun kinderen een Ne derlandse opvoeding willen geven. Vooi'ts zeide hij er van overtuigd te zijn, dat het beleid, dat het kabinet heeft gevoerd ten aanzien van de spijtoptanten, juist is ge weest. De groep Nederlanders, die zich in 1951 uitsprak voor de Indonesische na tionaliteit, omvatte ongeveer 50.000 per sonen; 15.000 hiervan kunnen als spijtop tant woi'den aangemei'kt, zodat ongeveer zeventig percent blijkbaar geen spijt heeft. Stadsschouwburg: Vandaag 20 u.: Neder landse Comedie met „Coriolanus". BIOSCOPEN Cinema Palace: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u„ zondag tevens 16.15 u. (Oudejaarsavond alleen 19 u.): „Alles de lucht in", a.l. Frans Halstheater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., echter zondag 14, 16.30, 19 en 21.15 u. en dinsdag 14 en 20 u.: „Een stem in de mist", 18 j. (Oudejaarsdag gesloten.) Lido Theater: Vandaag 19 en 21.15 u.: „Marina", a.l. Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., zondag tevens 16.15 u. (Oudejaarsavond alleen 19 u.): „Echt iets voor Conny", a.l. Iedere ochtend 10.30 en 11.30 u.: Huwelijk Boudewijn en Fabiola. Luxor Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., zondag tevens 16.15 u.: „Flitsende degens", 14 j. Minerva Theater: Vrijdag 20.15 u„ zater dag 14.30 en zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „De roemrijke daden van Danny", a.l. Rembrandt Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u„ zondag tevens 16.15 u.: „Zó zal je er een hebben", a.l. Roxy Theater: Vandaag tot en met maan dag 14.30, 19 en 21.15 u., echter zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „Parachutisten-com mando", 14 u. Studio Theater: Dagelijks 14.15, 19 en 21.15 u., echter zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „Doctor in love", 18 j. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag zondag en maandag 20 u.: „On the beach". 14 j. TENTO ONSTELLINGEN In 't Goede Uur: Tot 1 jan. expositie van schilderijen, tekeningen en aquarellen van Dick van Gulik. Dagelijks 1022 u. Kunstcentrum „De Ark" (Nieuw Heilig land 13): Tot 1 jan. exposities van wer ken van Hans van Wijk. Dagelijks 917 u., tevens ma., wo., vrij. 1820 u. Museum Het Huis Van Looy (Kamper laan): Tot 16 januari expositie van de Ne- derlandse Kring van Tekenaars. Dagelijks 10—17 u., zondags 1417 u. Vishal: Tot 8 jan. expositie van werken van De Groep Dagelijks 1017 u. (tevens ma., wo. en za. 2022 u.). zondags 1817u (Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag ge sloten.) VRIJDAG 30 DECEMBER Thalia, 20 u.: „Simson en Delila". Rex, 20 u.: „Mein Kampf". ZATERDAG 31 DECEMBER Thalia, 20 u.: „Simson en Delila". Rex, 19 u.: „Mein Kampf". VRIJDAG 30 DECEMBER Rennemer Theater. 19 en 21.15 uur: „De hel van Birma". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Echt iets voor Conny". W. B. Theater, 20 uur: „De gemaskerde vleermuis". ZATERDAG 31 DECEMBER Rennemer Theater, 19 uur: „De hel van Birma" (Eén voorstelling.) Luxor Theater, 19 uur: „Echt iets voor Conny". (Eén voorstelling.) W. B. Theater, 20 uur: „De gemaskerde vleermuis". Een felle brand heeft vanmorgen vroeg een buurtgebouw in de buurtschap De Ho ge Enk in de gemeente Doornspijk in de as gelegd. De gehele nacht waren de be woners aan het oliebollen bakken geweest en bij het opzetten van een nieuwe pan met olie sloeg de vlam daarin. In korte tijd stond het gebouw in lichterlaaie. De brand weer van Doornspijk kon tegen de vlam menzee niets meer uitrichten en moest zich beperken tot het nathouden van de belendende huizen. De gehele inventaris, waaronder 800 boeken en een orgel en ook 5.000 oliebollen, waarvan de opbrengst be stemd geweest zou zijn voor een meisjes koor en de leesbibliotheek, ging verloren. Het gebouw was wel, de inventaris niet tegen brand verzekerd. Dit is mede van invloed geweest op het door de regering ingenomen standpunt. Het overbrengen van de spijtoptanten naar Nedei'land. meende de minister, stuit op vele moeilijkheden. De ervaring heeft ge leerd, dat tien percent van de uitgereikte visa niet wordt opgenomen. Bij de spijtoptanten was ook de Neder lander L. Luijendijk, die in Malang een aannemingsbedrijf had. Hij vertelde, dat hij in Indonesië geen moeilijkheden heeft ondervonden en uitstekend was behandeld. Naar zijn mening was het een kwestie van geven en nemen. Omdat hij echter zijn twee kinderen, een dochter en een zoon, een Nederlandse opvoeding wenst te ge ven, is hij naar ons land tei'uggekeerd. Daarentegen had het gezin van de heer Keizer uit Djakarta moeilijke tijden door gemaakt. De nu 55-jarige heer Keizer raak te drie jaar geleden zijn beti'ekking door ziekte kwijt en al die tijd heeft hij vrijwel geen enkele ondersteuning genoten, afge zien dan van financiële hulp die hij van een zuster en van de r.k. kerk ontving. Het gevolg was, dat zijn omstandigheden steeds slechter werden, waardoor zijn gezondheid nog verder achteruit ging en hij tenslotte een longziekte opliep. Dit overkwam ook een van zijn vier kinderen. De kinderen variëi-en in leeftijd van drie tot dertien jaar. De heer Keizer en zijn dochtertje lij den nog steeds aan de longziekte en zij ho pen nu in Nedei'land te kunnen genezen. Drie dagen tijd Dat zich aan boord van de „Waterman" minder spijtoptanten bevonden, dan mo gelijk was is een gevolg van het feit, dat dit schip pas drie dagen tevoren toestem ming kreeg Indonesische havens aan te doen. Velen waren toen nog niet gereed voor de reis. Het is echter te verwachten, dat de „Zuiderkruis", die de volgende reis naar Indonesië zal maken, meer spijtop tanten zal kunnen meebrengen. De 124 personen die met de „Waterman" zijn meegekoen, zullen vrijwel allen in contractpensions worden ondergebracht. Toen de „Waterman" in Djakarta ge- meei'd lag, zijn alle Indonesische dekjon gens op drie na van boord gegaan en niet teruggekeerd. De gezagvoerder heeft toen uit de spijtoptanten dertig korveeërs ge- recruteerd. Deze groep heeft tijdens de reis voortreffelijk werk gedaan. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: „m.s. „Argentina" 2 januari en m.s. „Gooiland" 5 januari; Australië: s.s. „Oronsa" 5 januax-i; Brazilië: m.s. „Al- hena" 3 januari, m.s. „Gooiland" 5 januari en s.s. „Amazon" 5 januari; Brits-Oost- Af rika: s.s. „Ferdinand de Lesseps" 5 ja- nuari; Canada: s.s. „Bx-emen" 2 januari; Chili: m.s. „Ceres" 5 januari; Indonesië: m.s. „Braunschweig" 1 januari; Ned. An tillen: s.s. „Baarn" 2 januari; Nieuw-Zee- land: s.s. „Rangitiki" 5 januari; Suriname: m.s. „Ladon" 4 januari; Unie van Zuid- Afrika en ZuidwestijAfrika: m.s. „Penden nis Castle" 1 januari en m.s. „Jagersfon tein" 3 januari. Inlichtingen betreffende de verzendings data van postpakketten geven de postkan toren. Op de scheepswerf Jonker en Stans te Hendrik Ido Ambacht is de motorsleep boot „Arie Kok", bestemd voor de haven van Oranjestad op Aruba, te water gela ten. Bij deze tewaterlating waren ook te genwoordig de heren W. F. M. Lampe, gevolmachtigd minister van de Nederland se Antillen in Nederland, drs. a. Jonkers en drs. K. H. de Boer van het kabinet van de vice-minister-px-esident en ir. A. G. Maris, directeur-generaal van de rijks waterstaat. Voordat mej. M. L. Beaujon, dochter van de oud-havenmeester van Aruba, de doopplechtigheid verrichtte werd het woord gevoerd door minister Lampe die onder meer opmerkte, dat de 29ste december een belangrijke datum is in de geschiedenis van Aruba, want op die da tum verkreeg enige jaren terug Aruba zijn zelfstandigheid, waarvan de opdracht tot de bouw van deze motorsjeepboot onder meer een uitvloeisel was. De „Arie Kok" is 28.85 meter lang en 6.90 meter breed Burgemeester. De heer J. Aantjes is benoemd tot bux-gemeester van de gemeen te Brakel. De heer Aantjes is Nederlands Hex-vormd en lid van de Anti-Revolutio naire Partij. Tot nu toe was hij werkzaam als chef buitendienst bij de organisatie van het verzekeringsbedrijf. K. ter Laan erelid. De heer K. ter Laan, oud-Kamerlid en oud-burgemeester van Zaandam, is tot ei'elid van het Neder lands Volkskundig Genootschap benoemd. De heer Ter Laan, schrijver van tal van wex'ken op volkskundig gebied, waarvan wel de voornaamste zijn het Nieuw Gro ninger Woordenboek en het Folkloristisch Woordenboek was sedert de oprichting tot 1959 voorzitter van het Nederlands Volks kundig Genootschap. De heer Ter Laan wox-dt in 1961 negentig jaar. Nieuwe wereldreis. De „Willem Ruys" zal op 2 januari voor de tiende wereldreis vertrekken. Het schip is geheel volge boekt. Bij de passagiers die in Southamp ton aan boord komen bevinden zich prins Chula van Thailand met zijn echtgenote, en Marcella Ibrahim, sultane van Johore met de 10-jarige prinses Miriam. Zij rei zen naar Singapox'e. Met het schip keren bisschop rngx'. J. Buis en de paters L. J. H. Dassen uit Maastricht en J. M. S. Klijn uit Roosendaal naar het missiegebied in Brits Noord-Borneo terug. Donaupont uit de vaart. Op 2 januari zal de zo genoemde Donaupont aan de Hembrug uit de vaart worden genomen. De pont gaat in dok tot 18 januari. Een kleinere pont zal met de drie x-eeds in be- dx'ijf zijnde boten de verbinding onderhou den. Dit öetekent echter een capaciteits- verlies van 30 pet. Men doet er goed aan het veer aan de Hembx-ug in genoemde pe riode zoveel mogelijk te mijden. Autodief stal ook benzine. De rijks politie betrapte op de rijksweg Utrecht- Den 1-Iaag een 23-jarige jongeman uit Den Haag, die trachtte uit de pomp van een niet-geopend benzinestation te tanken. De auto die hij bij zich had bleek in Den Haag te zijn gestolen. Bij zijn verhoor kwam aan het licht, dat hij begin december in Den Haag nog een auto had gestolen, wel ke wagen hij later in Wassenaar had ach tergelaten. Goederen uit deze auto had hij nog thuis. Clandestien vuurwerk. De Amster damse politie is van plan gedux-ende de laatste dagen van het jaar sti-eng op te treden tegen de clandestiene verkoop van vuurwerk. Slechts een klein aantal „feest winkels" in de hoofdstad heeft vergunning gekregen om vuurwerk te verkopen, maar naar de politie is gebleken hebben talloze andere winkels clandestiene voorraden. In een chocolaterie, een snoepwinkel en een boekhandel heeft de politie reeds be slag gelegd op partijen clandestien vuur werk. Advertentie Het bureau van de Arabische Liga voor de boycot van Israel te Damascus heeft bekendgemaakt dat het vier Nedei'landse schepen en een Duits schip heeft geplaatst op zijn zwarte lijst, omdat deze schepen zich niet hebben gehouden aan de Ax-a- bische boycotvoorschriften. De Nederlandse schepen zijn de „Atlas" (487 ton), de „Aeneas" (496 ton), de „Bo reas" (500 ton) en de „Mïti'opa" (499 ton). Di*. J. F. E. Einaar uit Suriname, die als consul-generaal het koninkrijk in New York vertegenwoordigde, is met een DC- 8 van de K.L.M. op Schiphol aangekomen. Hij zal in Nederland de nieuwe functie van directeur kabinet van de gevolmach tigd minister van Suriname gaan vervul len. Dit kabinet is een samensmelting van het commissariaat voor Surinaamse za ken met het bureau van de gevolmachtigd minister van Suriname in Nederland, mr. dr. R. H. Pos. Dr. Einaar heeft zitting gehad in de Su rinaamse delegatie bij de laatste verga dering der Verenigde Naties. Mr. dr. R. H. Pos, die ter verwelkoming van di'. Einaar op Schiphol aanwezig was bevestigde dat de heer L. Lichtveld (Al be ï't Helman), die tot nu toe voorzitter van de Rekenkamer in Suriname is geweest, een hoge functie zal gaan bekleden bij de Nederlandse ambassade in Washington, uiteraard onder de Nederlandse ambassa- deui\ dr. J. H. van Roijen. De benoeming moet nog geschieden. Een brillekokcr was één van de vele schoenen) gevonden, die sporen van de stille getuigen, die de Velsense recherche op het spoor brachten van de man, die schuldig leek te zijn aan een nachtelijke roofoverval die op de 29ste juni van jïit jaar in IJmuiden was gepleegd op een 75- jarige vrouw, die in het bezit zou zijn van een tas, waarin zich de gelden be vonden van een touringcaronderneming, die eigendom geweest was van haar echt genoot. Donderdagmiddag eiste de officier van de rechtbank in Haarlem, mr. G. W. F. van der Valk Bouman, een gevange nisstraf van zes jaar met aftrek tegen een 35-jarige oud-bedrijfsleider uit Velsen, die van deze roofoverval werd verdacht. De man zelf ontkende echter ten stel ligste schuldig te zijn aan het hem ten- lastegelegde, ofschoon er aanwijzingen wa ren, die sterk in zijn nadeel pleitten. De bejaarde vrouw was in de nacht van 28 op 29 juni plotseling wakker geworden van de aanwezigheid van een man in haar slaapkamei', die haar toeriep: „Ik moet je geld hebben. Beneden staan nog drie kerels en ik heb een revolver. Kom eruit, of word je liever gewurgd?" Later had de man de vrouw nog bij de keel gegrepen met de kreet „Nu ga je eraan!" Daax'op had de vrouw de nachtelijke bezoeker verteld waar zich de door hem gezochte tas bevond. De man was naar de huiskamer gegaan, had de tas waarin geen geld zat meegeno men en was verdwenen. Als getuige verklaax'de de vx'ouw de nachtelijke overvaller niet te hebben her kend (omdat zij toen geen bril droeg), hoewel zij de als verdachte terechtstaan de oud-bedx'ijfsleider vrij goed kende. Kort na deze overval had een man met een blauwe bril 's nachts aange beld bij een 64-jarige inwoonster van Velsen met het verzoek hem binnen te laten. Deze vrouw wier man kort tevoren met een valse telefonische bood schap was weggeroepen had de man niet binnengelaten maar wel de bedrijfs leider herkend, die een ver familielid van haar was. Toen zij in de krant van de overval op de bejaarde vrouw las, lichtte zij de politie in, omdat zij meen de dat er verband tussen beide zaken bestond. De recherche had inmiddels in het huis van de overval een brillekoker gevonden. Bij een sorteerproef wees een rijksspeur hond vijf keer verdachte als eigenaar van dit voorwerp aan. Ook werden in het huis van de moeder van verdachte kleding stukken (onder meer een jasje en hand- De kleuterschool aan de Oude Ooster- beekseweg in Doorwerth is door brand ge heel verwoest. Enige vaten olie, die bij het gebouw lagen, konden door omwonen den tijdig worden verwijderd. De schade wordt geschat op ruim 30.000. Uit het door de politie ingestelde onder zoek is gebleken, dat een zevenjarige jon gen uit Doorwerth bij de kleutei'school met vuur heeft gespeeld. Waarschijnlijk is daardoor het houten gebouw in brand ge raakt. woning van de overvallen vrouw vertoon den. Bovendien maakte een schroeven draaier, die de verdachte in zijn bezit had, dezelfde groefsporen als waren aan getroffen in het kozijn van de achterdeur van het huis van de bejaarde vrouw. Op grond van deze aanwijzingen achtte de officier van Justitie het bewijs van de overval geleverd. Hij complimenteerde de Velsense recherche met het door haar ver richte onderzoek. De verdachte bleef ont kennen en zei geen motief te hebben. De officier van Justitie was van oordeel dat geldgebrek het motief was, aangezien de bedrijfsleider kort tevoren ontslag had ge nomen bij het bedrijf, waar hij gewerkt had. De raadsman van verdachte, mr. H. Luijken, achtte het bewijs niet geleverd en vroeg vrijspraak. Onder meer toonde hij aan dat zijn cliënt op de avond van de overval tot sluitingstijd (twee uur) in een Haarlems café was geweest, voor het ge val hij de overval zou hebben gepleegd. Dat de „stille getuigen" naar de woning van de moeder van zijn cliënt wezen stond wel vast, maar de i'aadsman zag hiervoor als verklaring dat wellicht iemand anders de verdenking op zijn cliënt had willen werpen. De president, mr. N. Reeling Brouwer, bepaalde de uitspraak op 12 januari om twee uur. „Ik heb de indx'uk, dat bij ons volk het historisch besef veelal afwezig is. We zijn erg vervuld van de dingen waarmee we bezig zijn vooral van de waterwex-ken maar van geschiedenis weet de Neder lander te weinig," aldus de burgemeester van Soest, mr. S. P. baron Bentinck, op het tweede jaax-congres van de „Neder landse Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis (N.J.B.G.)" dat in zijn ge meente gehouden wox'dt. De bondsvoox'zitter, de heer G. Dijkstra uit Amstei'dam, haakte hierop in, toen hij zich in een rede uitspraak tegen de voor- stellen vervat in het zogenaamde Bildex-- bex'gx-appox't. In dit door minister Cals ge prezen rapport hebben de inspecteurs bij het middelbaar onderwijs voorgesteld, het aantal uren geschiedenis op de scholen drastisch te beperken ten behoeve van de zogenaamde expressievakken als handen- ax-beid e.d. „Aan de minister moet dui delijk worden gemaakt, welk een waarde een vak als geschiedenis juist in deze tijd heeft," aldus de heer Dijkstra, die het on derwijs in dit vak ziet als iets dat een houvast kan bieden in deze tijd van snel le veranderingen. „Nog in de jax*en 1956- 1957, toen het geschiedenisonderwijs even eens tijdelijk beknot werd, verzochten jon gens en meisjes van 17 en 18 jaar op de middelbare scholen om meer uren geschie- denisonderwijs. Moge de minister er voor zox-g dragen dat een dergelijke situatie zich niet weer zal voox'doen," zo zei de heer Dijkstx-a, die zich reeds had gekeex-d tegen de voorlopige afgewende po ging van de minister om voor het vhmo het eindexamen in de geschiedenis te be knotten tot 20 minuten, terwijl op de hbs-a nog slechts de helft van de kandidaten in de geschiedenis zou worden geëxami- neex-d. Tijdens het congres werd een tele gram aan de minister van Ondex-wijs ge zonden, waarin de bond zijn bezox-gdheid uitspreekt over het voornemen van de re gering, om bij k.b. de ï-egeling voor het afnemen van het eindexamen geschiedenis vhmo in deze zin te wijzigen. Zij acht het een vak dat van onschatbax-e waarde is voor de vorming van de Nederlandse jeugd. Men drong er bij de minister op aan niet in te gaan op de suggesties, die in het Bilderbergrapport zijn gedaan. De algemene vergadering der Neder landse Onderwijzers Vereniging heeft het hoofdbestuur opgedragen stappen te on dernemen die kunnen leiden tot inkorting van de schaal der onderwijzerssalarissen. De afdeling Amsterdam had in de schrif telijke toelichting op haar vooi'stel opge merkt dat een schaal van 26 jaren een unicum is in het Nederlandse loonbestel en dat een salariëring, waarbij men pas tegen het vijftigste levensjaar zijn maximum salaris geniet, moeilijk aantrekkelijk ge noemd kan worden. Het hoofdbestuur aanvaardde gaax'ne de opdracht, maar liet weten dat het deze niet direct kan uitvoeren op grond van een in 1958 tussen onderwijzersorganisaties en regering gesloten compromis. Onderzocht zou namelijk worden hoe de onderwijzers binnen het ovei'heidspersoneel geclassifi- ceei'd moeten worden. Meegedeeld werd dat blijkbaar van overheidswege aan dat onderzoek nog haast niets gedaan is. Advertentie TUSSIPECT hoestsiroop aangenaam, doeltreffend Het K.N.M.I. deelt mede: Een oceaan depressie ten westen van Ierland met een luchtdruk in het centrum van 955 millibar breidt zijn invloed geleidelijk over West- Europa uit. Een in betekenis afnemende regenzone van de depressie verplaatste zich vanmorgen over Engeland langzaam in oostelijke richting. Achter deze zone dringt morgen gematigd zachte oceaan- lucht tot ons land door. In verband met de bewolking zal de temperatuur in de komende nacht in het gehele land boven het vriespunt blijven. In de afgelopen nacht vroor het in het noordoosten van het land nog vijf graden. In het zuidwesten kwam geen vorst voor. WEERRAPPORTEN Advertentie wat een opluchting Zaterdag 31 december Zon op 8.48 uur, onder 16.38 uur. Maan op 16.00 uur, onder 7.02 uur. Hoog en laag water In IJmuiden Vrydag 30 december Hoog water 2.05 en 14.21 uur. Laag water 10.03 en 22.17 uur. Zaterdag 31 december Hoog water 2.50 en 15.02 uur. Laag water 10.50 en 23.02 uur. Het hoog en laag watei te Zandvoort Is 10 tot 15 minuten vroege) dan le IJmuiden. Maximum-temperaturen I «i binnen- en buitenland. c- 121 Neerslag: laatste 24 uur. S3 H O Sta S ëja Den Helder geheel bev, z 2 0,2 Ypenburg geheel bew z 2 0 Vlissingen geheel bew z 4 0 Eelde onbewolkt zo 2 0,3 De Bilt geheel bew zo 3 0 Twente onbewolkt zo 3 0,1 Eindhoven geheel bew zzo 3 0 Zd-Limburg geheel bew zzo 3 0 Helsinki gphppl ">pw O -1 0 Stockholm motregen ono 3 1 Oslo geheel new O 2 0,5 Kopenhagen geheel bew ozo 4 0,4 Aberdeen regen z 4 2 Londen regen z 7 1 Amsterdam mist zzo 2 0 Bx-ussel zwaar bew z 4 0 Luxemburg mist z 1 1 Parijs /waar bPW z 6 1 Bordeaux motregen zzo 9 15 Grenoble geheel bew windst. 2 8 Nice onbewolkt nw 12 0 Berlijn motregen zzo 2 0,1 Frankfort geheel bew. windst. 2 0 München geheel bew w -0 1 Ziirich geheel bew no 3 0 Genève geheel bew ono 3 0 Locarno onbewolkt zw 6 0 Wenen geheel bPw nw 0 3 Innsbruck zwaai bew windst. 0 1 Belgrado geheel bew wzw Athene regen 0 16 Rome licht bew no 8 4 Ajaccio onbewolkt O 8 6 Madrid licht bew. z Mallorca zwaar bew windst. 11 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2