Groen 8& Co L' Jg§ lit NAAIMACHINES 'ERELD NIEUWS Oost-Westduits handels akkoord op de valreep verlengd Handelsverdrag is een noodbrug tussen Bonn en Moskou In 1960 200.000 Oostduitsers naar het Westen uitgeweken De Gaulle zou de Fransen in Algerije garanties geven Tip ■111 Is Moboetoc zou actie in Kivoe serieus voorbereiden Franse marine brengt een Italiaans schip op Kerkelijk conflict over Z.-Afrikaanse apartheid VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 3 Westduitse eisen zijn ingewilligd, maar de dreiging van een nieuwe blokkade is afgewend Centrale Verwarming Ollestook-instaülaties Pope's echtgenote bezoekt president Soekarno Drie doodvonnissen in Irak Doodstraffen in Jordanië R eactiesnelheidsmeters in Oostenrijkse café's Gaitskell constateert een „oorverdovende stilte" Geruchten over ontmoeting Adenauer-Kroesjtsjev Parijs zou zich spiegelen aan Cyprus voorbeeld rPIMRllI &p de raatótoel UNO meldt arrestaties van Europeanen door Loe m oemba-aanh angers Kerkelijk nieuws BONN - Amper twee dagen voor het Oost- duits-Westduitse handelsakkoord zou ver lopen, bereikte gisteravond te Berlijn de Westduitse en Oostduitse onderhandelaars na dagenlang overleg toch nog een com promis. Zij maakten hekend dat het han delsakkoord op 1 januari normaal zal worden voortgezet. Op 30 september zegde de Westduitse regering, daarbij gesteund door de op positiepartijen te Bonn en de regering van West-Berlijn, het handelsakkoord metOost- Duitsland per 31 december op. Het mo tief voor deze stap was de Oostduitse ac tie tegen Westberlijners en Westduitsers die gehinderd zouden worden in hun be wegingen naar en van Bei-lijn. In de prak tijk is van deze Oostduitse paspoortmaat regel niet veel terecht gekomen. De West duitse regering eiste desondanks de for mele intrekking van de maatregel als voorwaarde voor het weer in werking tre den van het handelsakkoord. De onderhandelaars maakten gisteravond niet bekend wat de nieuwe overeenkomst inhoudt. Men geloofde gisteravond te Bonn niet dat de Oostduitse regering de West duitse eis heeft ingewilligd en dus de paspoortmaatregel formeel zou hebben in getrokken. Dat zou een politieke nederlaag voor de Oostduitse communisten zijn ge weest. In het midden Veeleer gelooft men dat de onderhande laars, met toestemming van hun respectie ve regeringen te Bonn en Oost-Berlijn heb ben besloten de paspoortmaatregel de jure maar te laten zoals zij is. Daardoor ver valt ook de Oostduitse tegeneis om een ge heel nieuwe handelsovereenkomst maar dan afzonderlijk voor Bonn en voor West- Berlijn op te stellen. Men houdt het dus bij de oude overeenkomst, die reeds van 1951 dateert, waarbij Oost-Duitsland een handelsakkoord sluit met het gehele mo netaire gebied van de Deutsche Mark, dus met de bondsrepubliek en West-Berlijn. Daarmee kan Oost-Berlijn er prat op gaan zijn paspoortmaatregel dan toch maar te hebben gered. Bonn kan nu zeggen dat het handelsakkoord voor 1961 ook geldt voor West-Berlijn gelijk het woensdag beklon ken Russisch-Westduitse handelsverdrag. Het gevaar is nu in elk geval vermeden dat het handelsverkeer tussen Oost- en West-Duitsland zaterdagavond beëindigd zou moeten worden. Vermeden is daarmee ook dat de Oostduitsers een extra rem op Advertentie BLOEMENDAAL TELEFOON 54855 DJAKARTA (UPI) Yvonne Pope, de echtgenote van de in Indonesië ter dood veroordeelde Amerikaanse vlieger Allan Pope, is door president Soekarno te Dja karta in audiëntie ontvangen. In of ficiële kringen heeft men zich van com mentaar op het onderhoud onthouden, maar volgens waarnemers heeft zij wel licht een beroep op de president gedaan om haar man gratie te verlenen. Pope is op 29 april van dit jaar ter dood veroordeeld, nadat, hij door een krijgsraad schuldig was bevonden aan het besturen van bommenwerpers van de luchtmacht der Indonesische rebellen in 1958. Een ver zoek voor een hernieuwd proces is op 2 december afgewezen. Een beroep voor het hoogste militaire tribunaal is nog han gende. Als laatste redmiddel kan Pope een beroep doen op Soekarno. BAGDAD (Reuter) Een Iraakse krijgsraad heeft woensdag twintig men sen tot de dood door de strop veroordeeld naar aanleiding van de dood van vier men sen bij ongeregeldheden, welke zich vorig jaar maart te Mosoel voordeden na de mislukte opstand onder leiding van kolo nel Wahab Sjawwaf. Van zeventien be klaagden werd het doodvonnis gewijzigd in levenslange dwangarbeid. De overige doodvonissen moeten worden bekrachtigd door premier Kassem. Zeven beklaagden kregen gevangenisstraffen, terwijl vijf tien werden vrijgesproken en twintig wer den veroordeeld tot het betalen van een schadeloosstelling aan de verwanten van de slachtoffers. AMMAN (Jordanië) (UPI) Elf man nen, onder wie twee Syrische functiona rissen, zijn in Amman, de hoofdstad van Jordanië ter dood veroordeeld, omdat zij schuldig bevonden zijn aan een aanslag met een tijdbom op de vroegere Jordaanse premier Hazza Madjali. De aanslag werd 29 augustus gepleegd in het kantoor van de premier, die met elf anderen om het leven kwam. Vijf andere verdachten werden vrijge sproken. Vier van de ter dood veroordeel den waren in voorarrest. De anderen, onder wie de Syriërs, werden bij verstek veroordeeld. het handels- en personenverkeer te West- Berlijn en West-Duitsland in werking zou den stellen als tegenmaatregel tegen de Westduitse opzegging van het handelsver drag. Men neemt algemeen aan dat bij het bereiken van dit compromis, waarbij Bonn er ongetwijfeld het slechtst is afge komen (het moet immers een strenge eis inslikken) Washington en Moskou een handje hebben geholpen. In beide hoofd steden acht men een verscherping van de situatie rond Berlijn op dit ogenblik niet opportuun. Op 1 januari a.s. worden in Oostenrijk nieuwe verkeerswetten van kracht, die de politie toestaan, bestuurders van motor voertuigen een alcoholproef te doen onder gaan en die dc straffen, gesteld op rijden- onder-de-invloed, aanzienlijk verzwaren. Boetes van 5.000 tot 30.000 schilling kunnen dan worden opgelegd. Restaureurs en caféhouders die vrees den dat de nieuwe wetten een aanzienlijke schadepost voor hun omzet kunnen gaan vormen, hebben nu een toestel aangeschaft dat hun gasten in de gelegenheid stelt, zichzelf te toetsen. In het apparaat brandt een groen lampje dat plotseling op rood springt. Op dat ogenblik komt een ge wicht van een helling rollen. De gast moet nu dit gewicht afremmen door op een knop te drukken. De reactiesnelheid wordt auto matisch geregistreerd en de man aan de knop verneemt of hij nog tot rijden in staat is. De initiatiefnemers geloven dat de cliëntèle hun uitvinding ook appreciëren als een leuk tijdverdrijf. ALGIERS (Reuter) Een Italiaanse kustvaarder van 200 ton, de „Minima S", bevindt zich in de oostalgerijnse haven Bó- ne nadat het maandag door een Frans ma rinevaartuig was aangehouden en opge bracht. Volgens de berichten zijn Ameri kaanse militaire rugzakken, koppels en re genjassen en Joegoslavisch glaswerk ge lost. De „Minima S" was op weg van Triest naar Tunis. Vorig jaar werd „Mimina S" eveneens met een voorraad kleding aangehouden. Men nam toen aan dat de zending be stemd was voor de Algerijnse rebellen, die van Tunis uit opereerden. STOCKHOLM (UPI) Zweden zal bij Frankrijk protesteren tegen aanhouding en doorzoeking van drie Zweedse vrachtsche pen in de Middellandse Zee. BONN (UPI) De Westduitse regering heeft een aantal Franse voorstellen in stu die. die moeten verzekeren dat Westduitse koopvaardijschepen geen wapens vervoe ren, die voor de Algerijnse rebellen be stemd zijn. De Westduitse regering hoopt dat de Bondsdag spoed zal betrachten bij de behandeling van een wetsontwerp, dat alle verschepers van wapens verplicht hun lading te doen vergezeld gaan van een speciale vergunning. LONDEN (Reuter) De Britse Labour- leider Hugh Gaitskell heeft in een nieuw jaarsboodschap aan de partijleden gezegd, dat er bij de regering „een oorverdovende stilte" over het buitenlandse beleid heerst. Hij vindt het tijd worden besprekingen te beginnen over een toelating van China tot de UNO en over een ontwapende zone in Centraal Europa. Ook zou er over een reorganisatie van de UNO moeten worden gesproken „opdat de nieuwe betekenis van de Aziatische en Afrikaanse landen erin wordt weerspiegeld". De ondertekening van het Westduits- Russische handelsverdrag, die thans op morgenochtend te Bonn is vastgesteld, heeft in de Westduitse hoofdstad tot de gedachte geleid dat er vrij spoedig toch een gesprek tussen bondskanselier Ade nauer en de Russische eerste minister Kroesjtsjev kan komen. Men is het er in alle politieke kringen te Bonn over eens dat Moskou tot een compromis over het handelsverdrag bereid bleek omdat de Russen thans, nu in Washington de rege ring Kennedy op poten wordt gezet, de tijd niet rijp achten om het probleem Ber lijn in een internationale ruzie om te zet ten. Ze hebben eenvoudigweg geen belang bij een nieuwe spanning, zegt men te Bonn. Men neigt hier tot de overtuiging dat Adenauer zelf de stoot tot de spoedige ondertekening van het handelsverdrag ge geven heeft. Dit verdrag zou op 12 de cember reeds worden ondertekend. De Westduitse eis om het verdrag formeel ook te laten gelden voor het gehele monetaire gebied van de Duitse mark (dus ook voor West-Berlijn) was voor de Russen onaan vaardbaar en de ondertekening kwam daai-door niet tot stand. Adenauer zal het nu morgen bij monde van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Van Scherpenberg, bij een monde linge verklaring over Berlijn laten. Hoogstwaarschijnlijk zal de staatssecreta ris zeggen dat Bonn het verdrag heeft aan gegaan voor het gehele Duitse mark-ge bied, waarop de Russen nauwelijks ten hoogste met een zogenaamd protocolair protest zullen reageren. Daarmee zal de zaak beklonken zijn en zal het nieuwe verdrag voor de periode 1961-1963, gelijk het oude van de neriode 1958-1960, zowel voor de Bondsrepubliek als voor West- Berlijn gelden. Zakelijk Wat bezielde Adenauer zo uiterst zake lijk over de Westduitse eis van 12 decem ber heen te stappen en het nu maar te laten bij een (de Russen sparende) ver zekering voor Berlijn? Terwijl toch nog altijd boven West-Berlijn de dreigende eis van Kroesjtsjev hangt volgens welke dit stadsdeel een zogenaamde vrije stad moet worden; van het Westen afgesneden en dus aan de communistische willekeur overge leverd. Het handelsverdrag, zo zegt men te Bonn, is voor de kanselier geen commer ciële affaire. Het omvat voor 1961 wel een totaal handelsverkeer van 1,8 miljard mark (Nederlands-Westduits handelsver keer 1959: 6,6 miljard mark) tegen 1959 1.36 miljard mark. De Russen willen voor al ruwe olie, dieselolie, stookolie, voeder- granen, tarwe en ijzererts leveren aan de Bondsrepubliek. Voor de kanselier gaat het bij deze goederenstroom echter in de eer ste plaats om pure politiek. Hij wil het contact met Moskou niet verloren laten gaan. Zoals hij ook uiterst coulant reageerde toen ambassadeur Smirnov enige maan den geleden te Bonn op een openbare ver gadering onbehoorlijk tegen minister Er- hard optrad, zo is hij ook thans bereid redelijke eisen in te slikken. Voor de bondskanselier bestaan er bepaalde BONN. In 1960, tot en met vandaag, hebben rond 200.000 inwoner? van Oost- Duitsland dit communistisch geregeerde land verlaten. Van hen meldden zich er 150.000 in West-Berlijn aan. In Oost-Ber lijn zijn gisteren strengere maatregelen aangekondigd om aan deze massale vlucht van vakarbeiders en specialisten uit de zo genaamde arbeiders- en boerenrepubliek een einde te maken. Het stadsbestuur heeft in de verschillen de woonwijken onder meer commissies van het Nationale Front aangewezen om de illegale vlucht te bestrijden. Officieel staat vast dat in de periode januari-september 1960 147.212 Oostduit sers asiel in West-Duitsland of West-Ber lijn hebben gevraagd. Daarbij komen 37.577 vluchtelingen in de maanden oktober en november en ongeveer 14.000 vluchte lingen in december, hetgeen in totaal meer dan 198.000 maakt. Dat zijn ongeveer 560 mensen per dag die Oost-Duitsland in 1960 om politieke redenen hebben verlaten. In 1959 waren het er in totaal 143.917. Sedert 1949 kwamen rond 2,6 miljoen Oostduitse vluchtelingen over de grens, van wie de helft jonger was dan 25 jaar. machtsposities, waaraan hij niets kan veranderen bij voorbeeld de Russische machtspositie in Berlijn. Daarvan gaat hij uit omdat ook het Westen in Berlijn een machtspositie heeft die hij ten koste van alles ongeschokt wil handhaven. Men spreekt nu te Bonn van de „noodbrug" die Adenauer en Smirnov tussen Bonn en Moskou hebben gelegd. Een brug over principiële verschillen van mening, die wat wankel aandoet, maar die Adenauer de gelegenheid biedt met Moskou in ge sprek te blijven. En dat acht hij blijkbaar met het oog op de Duitse hereniging en de kwestie Berlijn zeer noodzakelijk. Advertentie Onder de Franse bevolking in Algerije lijkt de wind wat te draaien in een rich ting die president De Gaulle iets welge- valliger kan zijn. Het ziet er naar uit dat de Franse „colons" zich vertrouwd begin nen te maken met het vooruitzicht van een Algerije, waarin zij niet langer de eerste viool-solo zullen kunnen spelen. Die interessante psychologische ontwikkeling zouamwerll u-bgln Golvn eieedeedro zou de Gaulle morgen willen bevorde ren, zo werd gisteravond in Parijs ver wacht. door zijn landgenoten in Algerije minimum garanties te geven waarvan Frankrijk bij eventuele onderhandelingen met het FLN nooit zou afwijken. Met het oog daarop wordt de laatste da gen in Parijs veel gesproken over Cyprus, waarvan de staatkundige structuur ten behoeve van een vreedzame coëxistentie tussen Grieken en Turken Frankrijk voor de oplossing van het Algerijnse probleem tot voorbeeld zou strekken. Naar we uit betrouwbare bron vernemen, moet de mi nister-president van Cyprus zich in Pa rijs bevinden om De Gaulle van advies te dienen. Ondertussen worden ook in het open baar de voorbereidingen voor het komen de referendum getroffen. De eerste affi ches tonen een moslim en een Fransman die elkaar broederlijk de hand reiken om gezamenlijk op te wekken „ja" te zeggen tegen het nieuwe Algerije dat de weg van de vriendschap is ingeslagen. „Paris Pres- se" beweert dat De Gaulle de schets voor Donderdag vond in Brussel een grote massa-betoging plaats van stakers. Tijdens deze demonstratie werd de bij gaande foto gemaakt van stakers, die over de daken van auto's heen een bankgebouw met stenen bekogelen omdat zich in het bankgebouw nog werkwilligen bevinden. (Telefoto ANP) dit propaganda-biljet zelf gemaakt moet hebben. In elk geval is het wel zeker dat de generaal ook de propaganda-campag- ne voor het ja-woord bij het referendum, waarvoor miljoenen nieuwe francs zijn uit getrokken, van zeer nabij wenst te volgen. Terwijl de Fransen in Algerije verwach ten dat De Gaulle morgen in zijn oude- jaarsboodschap nadrukkelijke garanties zal geven over hun resterende toekomst mogelijkheden in dat land, heeft maar schalk Juin het vuur van het verzet tegen de politiek van het staatshoofd door mid del van een open brief nog eens stevig aangepookt. Juin maakte zijn brief open baar nog voor De Gaulle, die in zijn bui tengoed Colombey-les-deux Eglises zijn nieuwe redevoering voorbereidt, haar had kunnen lezen. De maarschalk verwijt de president der republiek, met wie hij al vijftig jaar bevriend is, dat hij hem de laatste maanden stelselmatig buiten alle belangrijke beraadslagingen heeft gehou den. Óm die reden heeft hij, zo verklaart de maarschalk, zijn toevlucht tot een open brief moeten nemen. Frankrijks enige maarschalk, die in zijn open brief de woor den „laatste alarm" uit de pen zijn ge vloeid heeft ongetwijfeld definitief met het Elysée gebroken. Door deze nieuwe ma nifestatie tijdens de referendumcampagne heeft Juin zichzelf tevens tot held en vaan deldrager in het kamp der ultra-rechtse oppositie verheven. Zelfs uit Madrid be reikten hem van de zijde van het voort vluchtige ex-kamerlid Demarquet, mede beschuldigde in het barricaden-proces, al felicitatie-telegrammen. De kolonisten in Algerije hebben hun vrienden en relaties in Frankrijk overla den met brieven waarin zij hun verzoeken tegen De Gaulle te stemmen. ORAN. (UPI) In Oran deden donder dag geruchten de ronde dat Pierre La- gaillarde illegaal Algerije is binnengeko men. De geruchten kwamen in omloop nadat op het nabijgelegen strand een klein vaar tuig met Spaanse kentekenen verlaten werd aangetroffen. Andere geruchten wil len dat generaal Raoul Salan met Lagail- larde de overtocht van Spanje naar Alge rije zou hebben gemaakt. Kaarten Wat de kerst- en nieuwjaarskaarten be treft, behoeft u zich om mij geen zorgen te maken. De schoorsteenmantel staat mooi vol. Ik heb er de pendide mét de coupes voor op de badkamer moeten zet ten en op de piano hebben de portretten van wijlen de ooms en tantes moeten wij ken voor het hartelijk-bedrukte geweld van de lawine. Aan mijn popidariteit be hoeft niemand te twijfelen. Vooral bij de leveranciers blijk ik bemind te zijn: voor hun rekening zijn zesendertig van de achtenveertig. Het overblijvende dozijn wordt eerlijk gedeeld tussen zes onbeken de lezeressen op leeftijd en zes personen uit de kennissenkring. Bij de leveranciers winnen de kerst mannetjes en de hulsttakjes het van de mailcoaches en de kerkjes in de sneeuw. De lezeressen zochten (en vonden) het in de jonge honden en de bloemen. De ken nissen liggen op hoger cultureel niveau: twee Van Goghs, twee Mondriaans, één Oma Mozes, één douanier Rousseau (schele leeuw in oerwoud onder maan licht). Bij die van de kennissen is er één van een heer, die onder zijn naam heeft doen drukken „Ridder in de Orde van Oranje- Nassau"; ik heb al rn.ijn hoop op 30 april aanstaande gevestigd om mij met een bronzen medaille te kunnen revancheren, nu het groothertogdom Luxemburg nog steeds verzuimd heeft mijn verdiensten voor de Europese zaak te erkennen door middel van het commandeurschap van het Bronsgroen Eikenhout. Anderzijds heb i k géén kaarten rondge stuurd-, ten dele om principiële redenen, doch voornamelijk omdat je onder de gul den nauwelijks meer iets kunt krijgen dat van de schoorsteenmantel of de piano in uw oog springt. Met mijn populariteits- coëfficiënt zou dat mij op een kleine vijf honderd gulden komen te staan; die kan ik beter gebruiken voor weldaden in stilte of een weekend in Parijs. Als ik w él kaarten zou versturen zou ik het in sneeuwlandschappen en mailcoaches zoeken. Die zijn even afgezaagd als Vin cent en Claude Monet, maar ik denk dat zij de tijd krachtiger zullen weerstaan. Er is best kans dat over honderd jaar de mensen Vincent zullen hebben losgelaten, maar de tijd zal nooit kunnen verhinderen dat kerkjes in de sneeuw ontroeren. Trou wens ook een nest jonge honden zal in 2060 even vertederend zijn als nu. En bij de Douanier kan best eens een kink in de kabel komen, al zou ik niet direct weten wat een kink is. Wat ik vooral prettig vind is dat mijn leveranciers zo dol op mij zijn. Zij wensen mij, stuk voor stuk, alle geluk toe. Dit is trouwens helemaal wederkerig. Geen mens ter wereld is meer verknocht aan zijn slager, bakker en schoorsteenveger dan ik. Wie geen ret-ourkaart van mij ontvangt moet daar dus niet verdrietig om zijn, want er is zoals hierboven is uiteenge zet niemand die er een krijgt, behalve de ambassadeur van Luxemburg. Overigens zal ik blij zijn als alles weer normaal is. Want de pendule met coupes staan toch wel onwennig in de badkamer. Fiom Flaneur Advertentie VERKOOP VAN ALLE MERKEN DUS RUIME KEUZE 91 if* C I GROTE HOUTSTRAAT 181 n U VL I. TEL. 14444 Critiek op Ben Goerion. Zionistische en anti-Zionistische Amerikaanse Joden hebben donderdag eensgezind critiek uitgeoefend op de Israëlische premier David Ben Goerion wegens diens af keurende uitlatingen aan het adres van Joden die niet voelen voor emigratie naar de jonge staat Israel. Kernreactor. Bandoeng, de vriendelijke bergstad op West-Java, krijgt een kern reactor als geschenk van de Verenigde Staten. Opvolging. Omar Loufti, de permanente afgevaardigde van de Verenigde Arabi sche Republiek bij de UNO zal volgen de maand de Russische ambassadeur Valerian Zorin opvolgen als president van de Veiligheidsraad, aldus is giste ren door het UNO-secretariaat bekend gemaakt. JOHANNESBURG (Reuter) Dr. J. D. Vorster, secretaris en penningmeester van de Kaapse Synode der Nederduits Gere formeerde kerk in Zuid-Afrika, heeft don derdag in een vraaggesprek met het rege ringsgezinde blad Die Transvaler de ver klaring, welke officiële afgevaardigden van deze kerk over de apartheidspolitiek hebben afgelegd, veroordeeld. Zij hadden het standpunt ingenomen, dat tenzij vol ledig gebiedsapartheid uitvoerbaar is naturellen in blanke gebieden uitein delijk volledige politieke rechten moe ten krijgen. Volgens dr Vorster had deze verklaring het daglicht niet mogen zien. De besluiten van de conferentie van de Wereldraad van Kerken te Johannesburg, waarbij een aantal afgevaardigden van de Nederduits Gereformeerde kerk zich had den aangesloten, zullen nooit door de Kaapse kerk aanvaard worden, aldus dr. Vorster, die, naar hij zei, de eenheid van de kerk en de toekomst van de Boerenna- tie van groter belang acht dan het twijfel achtige voorrecht van het lidmaatschap van de Wereldraad. LEOPOLDSTAD (UPI) Verontrusten de berichten uit Boekavoe in de Kongole se provincie Kivoe hebben te Leopoldstad het vermoeden doen rijzen, dat kolonel Moboetoc spoedig in zal grijpen om de orde ter plaatse te herstellen. Men vreest namelijk dat deze provincie anders zal overlopen naar het kamp van de Loe- moemba-aanhangers. De UNO heeft gisteren onthuld dat Kon golese soldaten een aantal Europeanen in Boekavoe hebben gearresteerd en mishan deld. Volgens andere berichten zijn de openbare diensten en vele particuliere be drijven gesloten na het optreden van de troepen. De Kongolese plaatsvervangende Commissaris van Defensie, Nestor VVatoe- moe, is in Kivoe. waar hij op familiebe zoek was, gearresteerd. Het feit, dat het Kongolese leger gis teren alle vijftien vliegtuigen van de bin nenlandse luchtvaartmaatschappij in be slag heeft genomen, wordt, in Leopoldstad gezien als een bewijs van het voornemen van Moboetoe een militaire actie in Kivoe te beginnen. Deze onderneming wordt door waarnemers een goede kans van slagen ge geven, daar een belangrijk gedeelte van de troepen in Kivoe trouw is gebleven aan de kolonel. In een door de UNO in Elisabethstad uitgegeven communiqué wordt verklaard, dat troepenversterkingen van de Volkenor ganisatie naar Boekama in Katanga zijn gezonden, waar opstandige Baloeba-krij- gers twee dagen geleden een trein zouden hebben aangevallen. In het communiqué wordt gezegd, dat een onderzoek ter plaat se, geleid door de Ierse kolonel Henry Byr ne heeft aangetoond, dat de Katangese be richten over de dood van zeventien passa giers ongegrond zijn. Bij aankomst van de trein in Boekama, waren Ierse blauwhelmen op het station aanwezig geweest. Een groep gewapende Baloeba was inderdaad het station gena derd, maar op de vlucht geslagen toen de Ieren twee waarschuwingsschoten hadden gelost. Later werden 25 passagiers door de op standelingen gearresteerd, maar geen van hen is mishandeld. Twaalf van hen zijn reeds losgelaten en over de vrijlating van de dertien anderen wordt nog onderhan deld. Beroepen te Amsterdam-Watergraafs- meer (vac. W. Glashouwer) G. C. Tromp te Alkmaar. Bedankt voor Dirksland J. C. Schuurman te Bleskensgraaf. Bedankt voor Waddinxveen (vac. J. v. d. Haar) G. Vos te Bennekom. Kernbom. Het Engelstalige blad China Post dat op Formosa uitkomt, heeft be richt over inlichtingen te beschikken volgens welke communistisch China zijn eerste kernbom eind 1961 tot ont ploffing wil brengen. Souvenir. In Columbia, in de Amerikaan se staat Zuid-Carolina, is een voorma lige employé van het Amerikaanse mi nisterie van Defensie wegens diefstal van geheime stukken gearresteerd. De 38-jarige Arthur Rogers Roddey had on geveer 200 geheime documenten mee naar huis genomen, toen hij in augus tus j.l. wegens inkrimping van het per soneel was ontslagen. Bayer. De ontploffing van woensdagavond in de verffabriek van Bayer in Lever- kusen in West-Duitsland heeft naar la ter bekend is geworden twee doden en 23 gewonden geëist. De materiële scha de wordt geraamd op drie miljoen mark. Raketbases. De Deense militaire auto riteiten hebben zich bereid verklaard een oefenterrein voor raketten van het type Honest John te vestigen in een gebied in Jutland, waar vissers geen last van de oefeningen zullen hebben. Aanvankelijk was een plaats uitge zocht, waar dit wel het geval zou zijn. Moumie. De Zwitserse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de journalist William Bechtel, die de Zwit serse en de Franse nationaliteit bezit. Hij wordt ervan verdacht de leider van de oppositie in Kameroen, Felix Mou mie, die 3 november in een ziekenhuis te Genève is gestorven, te hebben ver giftigd. Bechtel is vermoedelijk op 17 oktober, de dag nadat Moumie in het ziekenhuis werd opgenomen, uit Genè ve vertrokken. Scheepsbotsing. Het 4638 ton metende Rus sische vrachtschip Komiles is bij de in gang van het Kieler kanaal aan de Elbemond in botsing gekomen met het 10,516 ton metende Duitse schip Marie Leonhardt, aldus een mededeling van de Westduitse kustwacht. Hervatting. Generaal Gursel, staatshoofd en premier van Turkije, heeft donder dag aan de pers meegedeeld, dat hij spoedig een hervatting van de politieke activiteit in het land zal toestaan. Deze werd geschorst toen in mei van dit jaar de regering-Menderes ten val werd ge bracht. Ncgerpachters. Het Amerikaanse departe ment van Justitie heeft een hof van ap pel opgedragen de uitzetting van neger pachters in Tennessee stop te zetten. De negers beweren door de blanke ei genaren verdreven te worden omdat zij tijdens de jongste verkiezingen ge stemd hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 3