Geen onderzoek naar proeven in F.O.M.-laboratorium a Uitgaan in Haarlem Saaimachine Nota over spreiding van u.t.s. bij Tweede Kamer ingediend Sovjet-maanlaboratorium zou gereed zijn voor lancering Het „goede heertje" van Barneveld wegens verduistering in arrest 4 Amsterdamse wethouder noemt actie der communisten „de grootste volksm isleiding I I NAAR SCHAAP LOPEN Communisten terug in raadscommissies Grote bedrijvigheid gesignaleerd op Russische raketbases „De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor onder regie van Sjarov bij „Ensemble Wim lbo naar V.P.R.O. Russische minister van Landbouw vervangen Dr. Bruins Slot en de kabinetscrisis Ln»e>n 1 Toestand bij ulo-onderwijs is zeer precair In Amsterdam U.t.sin K enne nier land is verantwoord LEZEN EN LATEN LEZEN VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 99 De Amsterdamse gemeenteraad zal geen onderzoek laten instellen naar het karakter der wetenschappelijke werk zaamheden die verricht worden op het F.O.M.-laboratorium voor inassaspectro- grafie aan de Kruislaan in Amsterdam. De raad verwierp, met alleen de stemmen van de zes communisten voor, de door de C.P.N.-fractie ingediende desbetreffen de motie en nam een door dezelfde partij ingediende nota voor kennisgeving aan. In deze nota wordt onder meer bezorgd heid geuit over het feit dat men in het laboratorium erin geslaagd is een theore tische hoeveelheid uranium 235 af te scheiden. Tevens wordt de vrees uitge sproken dat hierdoor de mogelijkheid is geschapen voor een eigen atoombompro- duktie in samenwerking met West-Duits- land. B. en W. hadden eveneens een nota bij de raad ingediend, waarin gezegd wordt dat er in het laboratorium gezocht wordt naar zwakverijkt uranium dat uitsluitend kan worden gebruikt voor wetenschappelijke en industriële doelein den. Voor de produktie van de atoombom is zwaarverrijkt uranium nodig van meer dan 95 percent. In het laboratorium is het percentage voor zwakverrijkt uranium van 2 a 3 percent nog niet eens bereikt en men staat nog aan het begin van een omvangrijk onderzoek. Van een „atoom- fabriek" in Amsterdam, zoals op borden tijdens protestmarsen was te lezen, is volgens wethouder mr. De Roos geen spra ke. „Dit is de grootste volksmisleiding welke men zich denken kan" zei hij. Mr. De Roos ontkende niet, dat het uit eindelijke resultaat van het wetenschappe lijk onderzoek ten goede of ten kwade kan worden gebruikt. Dit onderzoek staat in ons land evenwel onder toezicht van de daartoe aangewezen organen. Niettemin bestaat er voor de politici een grote ver antwoordelijkheid, door ervoor zorg te dra gen dat de uiteindelijke resultaten van een onderzoek niet worden misbruikt. Advertentie BEVERWIJK Kruisstraat 25 HAARLEM Haarlem ZAANDAM Tel. 12921 Secretaris Hoofden van Scholen: De toestand bij het ulo-onderwijs is op het moment zeer precair. De stroom van leerlingen is vaak zo groot dat verschei dene uloscholen zich genoodzaakt zien toe latingsexamen te laten doen. Dit heeft de heer J. W. Harting, secretaris van de Ver eniging van Hoofden van Scholen gezegd op de vergadering die deze vereniging in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschap pen in Utrecht heeft gehouden. De heer Harting uitte ook kritiek op de benoeming van ulo-hoofden. Het is reeds herhaaldelijk voorgekomen dat mensen met bij voorbeeld alleen maar een akte voor wiskunde l.o. tot hoofd van een ulo school werden benoemd. Hier wordt, al dus de heer Harting, geen aandacht ge schonken aan de capaciteiten voor het hoofdschap. De spreker achtte een derge lijk verschijnsel denigrerend voor het hoofdschap. De heer Harting sprak voorts zijn ern stige bezorgdheid uit over het vakonder wijs op de scholen. Er wordt thans weinig of niet meer gezongen, zo zei hij, terwijl ook weinig aandacht besteed wordt aan het onderwijs in tekenen, natuurkunde en gymnastiek. Met 21 tegen 18 stemmen heeft de Am sterdamse gemeenteraad besloten alle raadscommissies met één lid uit te brei den. In de commissies zullen dan de eerst volgende vergadering in het nieuwe jaar communistische raadsleden worden be noemd. De raad maakte met deze beslissing een besluit ongedaan dat in 1955 werd geno men, nadat de grote meerderheid van de raad had uitgesproken dat de communis tische raadsleden niet meer het vertrou wen van de raad hadden als gevolg van hun aandeel in de staking van het ge- meentepersoneel (de tramstaking) in dat jaar. De aantallen leden van de commis sies werden toen met één verminderd en de communisten geweerd. De voorzitter van de C.P.N.-fractie, de heer L. Seegers, die de afgelopen jaren de terugkeer van zijn fractie in de be stuurscommissies herhaaldelijk had be pleit diende enkele weken geleden vrij on verwacht een motie in waarin B. en W. werden uitgenodigd een voordracht in te dienen tot uitbreiding van de commissies met één lid, „teneinde de mogelijkheid te scheppen de discriminatie ten opzichte van enige raadsleden op te heffen". De raad nam deze motie met 22 tegen 20 stemmen aan. Over het voorstel van B. en W. heeft alleen mej. Koenen (K.V.P.) gesproken, die verklaarde dat er in haar fractie geen principieel verschil van mening bestaat ten aanzien van het al of niet toelaten van de communistische raadsleden in de raadscommissies, doch dat zij persoonlijk niet tegen de voordracht zal stemmen aangezien zij het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst acht dat alle raads leden deel moeten uitmaken van de com missies van bijstand. Het voorstel werd daarna aangenomen waarbij tegenstem den alle aanwezige P.v.d.A.-leden, de wet houders behalve de heer A. in 't Veld (prot.chr.) en drie van de vier aanwezige K.V.P.-leden. De P.v.d.A.-woordvoerder, drs. Den Uyl, noemde de actie der communisten tegen het laboratorium voor massaspectrografie en de directeur in hoge mate betreurens waardig, mede omdat de arbeid van een aantal wetenschappelijke medewerkers erdoor wordt bemoeilijkt. „Daar de werkzaamheden op het labo ratorium van vreedzame aard zijn, heb ben B. en W. geen enkele behoefte aan een motie' tot het doen instellen van een onpartijdig onderzoek. Het zou slechts het intrappen van een open deur zijn" zei bur gemeester Van Hall. De raad verwierp de communistische motie met 26 tegen 6 stemmen. De staatssecretaris van O., K. en W., drs. Stubenrouch, heeft bij de Tweede Kamer de nota betreffende de spreiding van uitgebreid technische scholen (het zo genaamde U.T.S.-plan) ingediend. De nota moet worden beschouwd als een eerste po ging om tot een verantwoorde spreiding van uitgebreid technische scholen te ko men en draagt een voorlopig karakter. Een der conclusies is dat in Noord- en Zuid- Kennemerland (inclusief dc IJmond) de stichting van een u.t.s. verantwoord is. Staatssecretaris Stubenrouch heeft ge meend voor de eerstkomende jaren te moeten volstaan met het „opvullen" van de thans duidelijk aanwijsbare leemten in de spreiding van het scholenapparaat. Daarbij is uitgegaan van een raming be treffende de deelneming aan het u.t.o. om streeks 1965. Het lijkt verantwoord deze dan landelijk gezien op circa 18 per mille van de 15- tot en met 21-jarige jongens te stellen. Gebleken is dat de verschillen in hoogte van deelneming in de onderscheiden gebie den in ons land een sterke tendens tot nivellering naar het landelijke deelne- mingscijfer vertonen. Daar de veronder stelling echter gewettigd is dat ook na de periode van ongeveer vijf jaren, waarover het spreidingsplan zich uitstrekt, de stij ging in de belangstelling voor het u.t.o. niet tot stilstand zal zijn gekomen, kan het rekening houden met regionale differentia tie in de deelneming naar een later tijd stip worden verschoven. Er is voorts een uitvoerige beschouwing gewijd aan de omvang die een u.t.s. moet hebben om onderwijskundig en econo misch verantwoord geacht te kunnen wor den. Dit heeft tot de conclusie geleid, dat de redelijk aanvaardbare grootte van een volledige school, omvattende de afdelingen bouwkunde, werktuigbouwkunde en elek trotechniek, in het algemeen tussen circa 430 en 630 (d.i. gemiddeld ruim 500) leer lingen zal dienen te liggen. Op een aan de nota toegevoegde kaart, waarop de deelneming aan het u.t.o. per gemeente is aangegeven, zijn een twintig tal gebieden aangegeven, waarin de deel neming aan het u.t.o. duidelijk lager ligt dan in de overige gebieden van Nederland. Hieruit blijkt onder andere dat In het oosten van Friesland de stichting van een u.t.s. verantwoord is. (In de begroting voor het dienst jaar 1961 is de subsidiëring van een protestants-christelijke school in Drachten voorgesteld.) In het noordelijk gedeelte van Twen te plaats zou zijn voor een u.t.s. Uit spreidingsoverwegingen in de Gelderse Achterhoek te zijner tijd de stichting van een u.t.s. overwogen zou kunnen worden. In het gebied noord- en zuid-kenne- merland (inclusief IJmond) de stich ting van een u.t.s. verantwoord is. In Rotterdam de stichting van twee u.t.s.-en verantwoord is (in de begro ting voor het dienstjaar 1961 is de sub sidiëring van een protestants-christe lijke en een tweede neutraal-bijzon - dere u.t.s. voorgesteld). In de slotbeschouwing van de nota wordt ingegaan op de verdeling van de u.t.s.-en naar de onderscheiden richtingen. Indien het subsidiëren van de in de be groting voor het dienstjaar 1961 voorge stelde vijf scholen door de Staten-Gene- raal wordt goedgekeurd, zullen er 18 niet- confessionele, 8 protestants-christelijke en 8 rooms-katholieke scholen zijn die als vol ledige u.t.s. zijn te beschouwen of daartoe zullen uitgroeien. De jongste der vier overgebleven leden van de groep van „De Zeven Amsterdamse Joffers", Betsy Westendorp-Osieck, is don derdag tachtig jaar geworden. Ter gelegen heid hiervan heeft zij in het Amstelhotel in de hoofdstad een receptie gehoudendie door talrijke autoriteiten en kunstenaars werd bezocht. Tientallen bloemstukken- werden de zaal binnengedragen, terwijl mevrouw Westendorp de vele felicitaties in ontvangst nam. Onder de aanwezigen bevonden zich ook twee van de drie andere nog in leven zijnde Joffers, mevrouw Jo Bauer (links van de jubilaresseen me vrouw Coba Surie (rechts). De vierde Jof, fer, mevrouw Coba Ritzema, was wegens ziekte verhinderd. Over de Russische ruimtevaartplannen, waarvan wjj gisteren berichtten dat waarschijnlijk binnen een maand kunnen worden gerealiseerd, meldt het persbureau UPI vandaag uit Londen, dat volgens westelijke deskundigen aldaar vele tekenen duiden in de richting van een Russische lancering van een robot-laboratorium naar de maan en/of een bemande raket in een baan rond de aarde. Een paar maanden geleden bevonden beide projecten zich reeds in een vergevorderd stadium. Volgens inlichtingen ontvangen van achter het IJzeren Gordijn is het robot-laboratorium sindsdien gereedgekomen. Het andere project, de satelliet met een astronaut, heeft enige vertraging ondervonden door de mislukking begin deze maand van de jongste ruimteraket, die bij terugkeer in de atmosfeer verbrandde. Volgens in de Londense pers verschenen berichten heerst er een ongewone bedrij vigheid op de Russische lanceerbases en zijn een aantal varende controlestations voor het beluisteren van radioseinen van raketten naar de stille en Indische Oceaan vertrokken. Deze berichten heeft men ontvangen van de westerse geheime diensten, werk zaam achter bet. IJzeren Gordijn. De Russen zouden van mening zijn, dat het Amerikaanse project Mercury, waar bij een van de zeven reeds jaren in op leiding zijnde astronauten in de ruimte zal worden geschoten, niet voor de tweede helft van 1961 kan worden uitgevoerd Naar alle waarschijnlijkheid zullen zij dus proberen de concurrentie een stap voor te blijven. Ontslag WASHINGTON (AFP) Dc directeur van het Amerikaanse bureau voor Lucht en Ruimtevaart, Glennan, heeft in een rapport aa i president Eisenhower gezegd In gedachten bezig met het opmaken van een balans over een jaar toneelleven in Nederland bemerkte ik opeens, dat ik tot dusver heb verzuimd verslag uit te brengen van „De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor" van William Shakespeare, in de enscènering door professor Peter of Pjotr Schar off of Sjarov (wanneer komt. er ein delijk eens een behoorlijke regeling voor de fonetische spelling van Russische na men?) door het zuidelijke „Ensemble" voor het voetlicht gebracht. Het is nog De Barneveldse gemeentepolitie heeft op verdenking van verduistering een 42-jarige vertegenwoordiger uit Terschuur gearres teerd, die bekend heeft ten nadele van zijn werkgever, een meelhandel en vee voederfabriek in Utrecht, ƒ54.000,- te hebben verduisterd. Onvoldoende controle bij de boekhouding en het salaris van 260,- netto per maand, waarvan hij een gezin met vier kinderen moest onderhouden hebben er waarschijn lijk mede toe geleid dat de vertegenwoor diger tot deze verduisteringen is geko men. Hij was sinds anderhalf jaar werk zaam bij de meelhandel en veevoederfa briek. Naast zijn werk als vertegenwoor diger, het aan de man brengen van pluim veevoeders bij de talrijke kippenhouders in deze streek, had hij zonder dat zijn werkgever daarvan wist, nog een eigen kippenhandeltje opgezet. Bij zijn afnemers van voeder verkocht hij jonge kuikens, die moesten worden opgefokt. Hij verkocht de dieren op contractprijs, hetgeen beteken de dat hij zijn afnemers garandeerde dat deze kuikens na een aantal weken een be paalde prijs zouden opbrengen. In het be gin floreerde deze transactie redelijk goed. Maar toen de prijzen van kuikens daalden, moest hij met verlies werken omdat de boeren, aan wie hij de kuikens had ge leverd. aanspraak maakten op dé gegaran deerde prijs. Hij betaalde die pluimvee houders vlot uit, maar met het geld van zijn werkgever, dat hij ontving bij het incasseren van de rekeningen. Onder de pluimveehouders kreeg hij de naam van „Het goede heertje van Barneveld" om dat hij heel gemakkelijk was te beïnvloe den. Velen maakten hiervan misbruik en trachtten medelijden bij hem op te wek ken door te vertellen dat hun kuikens waren doodgegaan. Intussen hadden zij de dieren elders verkocht. Bij zo'n bericht vergoedde „het goede heertje" de gedu peerde boeren de aanschaffingsprijs van de kuikens en het voer, dat zij in de op- fokperiode hadden gebruikt. Voorts lever de hij aan boeren, die verklaarden met ziekten onder hun pluimveestapel te kam pen te hebben, gratis bestrijdingsmidde len voor pluimveeziekten, die hij elders kocht, ok met geld van zijn werkgever. Veevoeder is tamelijk prijzig zodat het geld, dat hij voor geleverd voer ontving, soms in de duizenden liep. Voorts leefde hij anderhalf jaar lang tamelijk royaal en huurde hij veel auto's. Veel beter is hij zelf echter niet geworden van de ruim een halve ton, die hij verduisterde. Naast zijn salaris van netto ƒ260,- per maand ont ving hij geen provisie voor hetgeen hij verkocht. Bovendien was er onvoldoende controle op zijn werk. De boekhouding werd gevoerd naar gegevens die hij zelf ver strekte. Zo kon het gebeuren, dat hij een bepaalde hoeveelheid veevoeder afleverde, het geld ervoor inde, maar slechts de helft afdroeg aan zijn werkgever. Ook was hij niet karig met een fooi, wanneer de boe ren de veevoederrekeningen betaalden. Voorts gaf hij soms flinke kortingen op het voer, zonder dat zijn werkgever daar van wist. De vertegenwoordiger is ter beschikking van de Justitie te Utrecht gesteld. TONEEL Vrijdag 30 december, Stadsschouwburg, 20 uur: De Nederlandse Comedie speelt „Coriolanus" van Shakespeare, onder regie van Johan de Meester. Medewer kenden zijn onder andex-en Ko van Dijk. Ank van der Moer. Heieen van Meurs, Nienke Sikkema en Han Bentz van den Berg. Zondag 1 januari, Stadsschouwburg, 20 u.: Toneelgroep Puck speelt „De verliefde garnaal" van Anthony Kimmins, ondei regie van Egbert van Paridon. Mede werkenden zijn onder anderen Sylvain Poons, Ellen de Thouars. Albert Abspoel Ria Vroemen en Bob Verstraete. Dinsdag 3 januari. Stadsschouwburg. 20 u.: Toneelgroep Theater speelt „Lijmen" van Elsschot. bewerkt door Manuel van Log- gem en onder regie van Fred Engelen Medewerkenden zijn onder anderen Lo van Hensbergen, Bernard Droog, Inge borg Elsevier. Elly van Stekelenburg en Hans Culeman. MUZIEK Dinsdag 3 januari. Concertgebouw, 20.15 uur: Het N.Ph.O. geeft het vijfde concert in de serie D. onder leiding van Henri Arends. De violist André Gertler en de alt Sonia Kurwin verlenen hun mede werking aan het programma, waarop werken staan van Bonporti, Monteverdi. Vivaldi. Wagner en Alban Berg. Donderdag 5 januari. Concertgebouw. 20 uur: Orgelconcert door Piet Kee. DIVERSEN Zondag 1 januari, Concertgebouw, 20 uur: Soiree dansante van de dansacademie „Schröder". Zondag 1 januari, Zuiderkapel, Zuider straat, 15 en 19.30 uur: Interkerkelijke ieugdontmoetingsdag met medewerking van Jan Eveleens en Hennie Godvliet Des avonds vertoning van de film „Hid den Treasures". Maandag 2 januari. Minerva theater, 14.30 uur: Het Haags jeugdtoneel geeft een opvoering van de „Avonturen van Dik Trom in het Circus". Woensdag 4 januari. Concertgebouw, 10 en 14.30 uur: Jeugdvoorstellingen onder auspiciën van de dienst Sport- en Jeugd zaken. Donderdag 5 januari. Stadsschouwburg, 20 uur: De toneelvereniging „Di-oste" speelt „Strikt zakelijk". Dinsdag 3 januari, Gebouw „Nieuw Ber kenrode", Herenweg. 14 uur: Kinder matinee met medewerking van de par terre-acrobaten „De Francelly's en de aci-obatische clown „Up Kiki" (Katho lieke Arbeiders Beweging). Iedere zaterdag in het sportgebouw aan de Kleverlaan: Jongerensociëteit Haarlem. TENTOONSTELLINGEN Bisschoppelijk Museum, Jansstraat. Oude religieuze kunst, schilderijen, middel eeuwse beeldhouwwerken. Dagelijks ge opend van 10—17 uur: zondagen 1316 uur. Frans Halsmuseum: Permanente tentoon stelling van werken uit de Haarlemse school van de 16de eeuw tot op heden Dagelijks geopend van 1015 uur, des zondags van 1315 uur. Nieuwjaarsdag gesloten. Voormalig woonhuis Jacobus van Looy Kleine Houtweg 103: Op donderdagen geopend van 10—12.30 en van 13.3017 uur. op zondagen van 1417 uur. Museum „Huis van Looy", Kleine Hout weg: Van 17 december tot 16 januari 1961 tentoonstelling van werken van de Ne derlandse kring van tekenaars. Dageliik? geopend van 1017 uur. des zondags van 1417 uur. Op nieuwjaarsdag is het mu seum gesloten. Kunstzaal 't Goede Uur. Nieuwe Kerks- plein. Gedurende de maand december tentoonstelling van schilderijen, teke ningen ^n aquarellen van Dik van Gu- lik. Dagelijks geopend van 10 tot 22 uur Lijst van door de Stadsbibliotheek in Haarlem aangeschafte boeken. Romans: Kades, het geheim van de blauwe trein; Kaeser, Losgeslagen jeugd; Timmermans. Omnibus, dl. 2, Toergenew, Verzamelde werken, dl. 3; van Veldhuizen, De wilde eenden; Frankau, Road through the woods; Gallico, Mrs Harris goes to New York; O'Connor, The violent bear it away; Scott, The Chinese love pavilion. Ontwikkellngsboeken: Barbault, Dat bent u. maagd; >d. Dat bent u, Weegschaal; Bamtn, Een geloof verovert de wereld; Couwenberg, Het Ne derlandse partijstelsel in toekomstperspectief: Baruch, Nieuwe wegen in de seksuele opvoe ding; Ruurs-Broekhuijsen, De lichamelijke op voeding van de kleuter; Riketik.. gaan de pen nen; van Bremen, Verwarming: Westers, Begin selen der techniek van de handel; Beekman, De hoenderwereld, 8e dr.; Dubois, Voor eigen reke ning; Roland Holst, Verzamelde werken, dl. 4 (verzameld proza, dl. 4); idem, Verzamelde wer ken, dl 2 (verzamelde gedichten, dl. 2); Clark, The nude, a Stydy of ideal art: d'Espezel en Fosca, Meesters van het palet, de schilderkunst door alle eeuwen; Webern, Wege zur neuen Mu- sik; Lukan, Die Alpen vom Mont Ventoux bis zum Kahlenberg; Laffont, Boudet en Pognon. Geschiedenis van Europa en de Europese geest; Pirenne, Geschiedenis van Europa, dl. 1; den Tex. Oldenbarnevelt, dl. 1. Dagelijks van 21 tot 22 uur klassiek grammofoonplatenconcert. Kunstcentrum „Dc Ark", Nieuw Heilig land. Van 4 december tot 7 januari ten toonstelling van werken van Hans van Wijk. Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Tijdens de grammofoonplatencon- certen op maandag, woensdag en vrijdag van 18 tot 20 uur. Vishal, Grote Markt: Van 18 december tot 8 januari tentoonstelling van werken van de Groep, met als gast Raymond Picque Dagelijks geopend van 1017 uur. Des zondags van 13—17 uur Avondopenstel ling maandag woensdag en zaterdag var 2022 uur. Oudejaarsavond en Nieuw jaarsdag gesloten. niet te laai om dit verzuim in te halen, want deze kluchtige komedie wordt nog steeds gespeeld. Gebrek aan enthousiasme moge dienen als excuus voor deze ver traging. De hax-dnekkige ovei'levering wil, dat Shakespeare dit weinig briljante blijspel, nauwelijks meer dan een kluchtig diver tissement eigenlijk, heeft geschi-even op verzoek en ten pleziere van koningin Eli zabeth de Eerste van Engeland, die de komische ridder Falstaff. snoevende schut ter en schi-ansende schavuit, uit „Hendrik de Vierde" voor de grap wilde terugzien, het liefst op belachelijke vrijersvoeten. Zij heeft haar vorstelijke zin gekregen, dub bel en dwars. Merkwaardig genoeg is dit blijspel, waarin men vei-geefs naar dich terlijke kwaliteiten zoekt, door de eeuwen heen populair gebleven. In Engeland aldus heeft de tegenwoordige artistieke dii-ecteur van de Old Vic eens gezegd speelt men dit stuk gemeenlijk zó snel. dat niemand de tijd heeft om te beseffen hoe zwak het is.. Sjarov echter heeft er van alles en nog wat bij verzonnen om de pret te verhogen, niet eeps ten onrech te, want op de een of andere manier moet de waai-achtige. humor, uit realisme vo.ort- komen. Met zijn vaak vermakelijke detail handelingen heeft hij met Italiaanse ko medianten in een vorig seizoen in het Théatre des Nations te Parijs een op merkelijk succes geboekt, dal aanleiding is geworden hem in déze stijl ook eens zijn krachten te laten beproeven in een land, dat hem leerling, medewerker en navolger van Stanislawski vooral hul digt als de ideale vertolker van Russische stukken van omtrent de eeuwwisseling Door verschillende oorzaken is deze proef niet zo gelukkig uitgevallen als stellig ge hoopt en misschien verwacht mocht wor den. Om te beginnen genoot hij de voortdu- i-ende tegenwerking van de door Joseph Carl uit Wenen ontworpen decors, die meer met Nicolai of Humperdinck dan met de forse stijl van het Elizabethaanse toneel te maken hadden en die het geheel iets kindei-achtigs gaven. Ik gebruik die verleden tijd, omdat mijn mening is ge baseerd op een voox-stelling in Eindhoven, waar gebrek aan ï'uimte de nadelige fac toren extra deed uitkomen. Daarbij kwam vervolgens, dat de meeste acteurs waren aangespooi'd tot karikatui-ale creaties, die zij door het anders gericht zijn van talent, bij gebrek aan gespecialiseerde techniek onvoldoende konden i-ealiseren Van de vele bijrollen mogen eigenlijk al leen de malse juffrouw Quickly van Mag- da Janssens en de schuchtere Peter Sim ple van Jules Hamel zonder reserve wor den geprezen. De anderen konden de ver gelijking met de herinneringen aan de kleumjke opvoering door de Haagse Co medie onder regie van Michael Benthall van jaren terug nauwelijks of in het ge heel niet dooi-staan. De beide titelheldin nen wei-den door Sigrid Koetse en Shii-een Sti-ooker puntig en pikant weei-gegeven Maar zij waren beslist te jong voor deze rollen en daarmee ging het meest karak teristieke van de grappigheid vei-loren. Jan Retèl liet de genotzuchtige opsnijder Falstsff zelfs in de meest groteske situa ties van gedupeerdheid iets aandoenlijks behouden. Al kan men zich een vervaar- lijker ci-eatie voor-stellen, men kon in ieder geval hartelijk om hem lachen. Hoogte punt is de dubbele ironie in het gesprek met de door Ton van Duinhoven gespeelde meneer Ford, maar zelfs ten aanzien daar van moest de waardering betrekkelijk blijven. David Koning Kees Brusse regisseert De oude draai do os De V.P.R.O. heeft de heer Wim lbo be reid gevonden, de produktie op zich Ie nemen van een aantal televisie-ontspan ningsprogramma's in 1961. De data zullen nog nader worden vastgesteld. De beer Kees Brusse zal in 1961 een aantal afleveringen van het televisie-pro gramma „De oude draaidoos" gaan regis seren. De presentatie van deze program ma's blijft in handen van de heer Simon van Coliem. EXPOSITIE IN „BLOEMENHEUVEL" VAN WERK VAN RUDOLF BONNET In „Bloemenheuvel" te Bloemendaal wordt van 8 tot 30 januari een expositie gehouden van schilderijen en tekeningen uit Bali en Ttalië van Rudolf Bonnet. dat dc Verenigde Staten in 1961 een be mande raket zullen lanceren, die een bal listische baan zal beschrijven, en daarna een bemande kunstmaan in een baan om de aarde zullen brengen. Het rapport was een bijlage van Glennans schriftelijk ver zoek om ontslag aan de Amerikaanse pre sident. Volgens dit document zullen Ame rikaanse geleerden in 1962 een laborato rium lanceren dal op de oppervlakte van de maan moet landen, iets dat de Russen dus reeds volgende maand willen probe ren. De eerste landing van een Amerikaan op de maan is voorzien voor 1970. Eerder, in 1963, zal de eerste reuzenraket van het type Saturn worden gelanceerd. De andere plannen omvatten: in 1964 de lancering van een sterrenwacht, die in een ruimtebaan zal moeten komen, en een ver kenningstocht in de richting van Mars of Venus door een onbemand i-uimtevaartuig, in 1966 of '67 de eerste lancering van een raket met kei-nvoortstuwing en in 1968, '69 of '70 een poging om een ruimteschip in een baan om een andere planeet te brengen. MOSKOU (Reutei') De Russische mi nister van Landbouw Vladimir Matskevilsj is van zijn functie ontheven en opgevolgd door Michail Olshansky, vice-president van de Lenin academie van Landbouw. Matskevitsj krijgt een bestuui'sfunct.ie in een provincie van de ï-epubliek Kazakstan. Hij wordt gedeeltelijk verantwooi-delijk geacht voor „tekoi-tkomingen" bij de ver bouw van gi-aan in pasontgonnen gebieden in het oosten van de Sovjet-Unie. De eer ste seci-etaris van de communistische partij in de Sovjet-republiek Armenië, Soeren Tovmasjan, is naar een andere post over geplaatst en opgevolgd door Jakov Nikito- vitsj Zarobyan, seci-etai-is van de Armeen- se communistische partij en afgevaardig de in de Opperste Sovjet van Ai-menië en de Sovjet-Unie. De wisseling in de partij lei ding van Ai-menië werd bekendge maakt op een plenaire vergadering van de communistische partij in die republiek. Op deze bijeenkomst voerde Fi-ol Kozlov, secretaris van het centrale comité van de Sovjeti-ussische communistische partij het woord. In een gesigneerd hoofdai-tikel heeft de hoofdredacteur van het dagblad Trouw naar aanleiding van reacties op de hou ding van de A.R.-Kamerfractie die geleid heeft tot de kabinetscrisis, ontkend dat er een peivsoonlijke tegenstelling Berghuis- Bruins Slot en Ziilstra-Bi-uins Slot is. Wat het woningbouwbeleid betreft, ging het om een zakelijk meningsvei-schil. Wat de A.R.- fractie bewogen heeft, aldus dr. Bruins Slot is de noodzaak van hulp aan de wo ningzoekenden. Ik weet dat dit ook de mi nisters ua aan het hart ligt. Maar de af weging van de vei'schillende belangen deed hier de wegen uiteen gaan. En dan doet men zijn keuze, naar eer en geweten. Het valt mij op en het vei-driet mij dat zo weinig christenmensen in hun kritiek daarvoor oog hebben gehad. Men zoekt naar alleiiei niets met de zaak te maken hebbende bijeengeraapte motieven, die er niet zijn. Het is uitsluitend het motief der christelijke verantwoordelijkheid-waardoor wij hebben getracht ons te laten leiden, aldus de hoofdredacteur van Trouw, tevens voorzitter van de A.R -fractie in de Twee de Kamer. De Volkskrant De Volkskrant meent echter dat dr. Bruins Slot eigenlijk zou moeten zeg gen: „Wij hebben een motie ingediend en laten aannemen, hoewel wij wisten dat daardoor het kabinet zou vallen. Sinds dien hebben wij van onze partij gehooi'd dat wij fout gehandeld hebben. Daarom verklaren wij nu dat het kabinet de mo tie niet behoeft uit te voei-en". Zoiets kan in de politiek niet, schrijft de Volkskrant vei-der. Het zou het politieke einde beteke nen van alle veertien anti-revolutionaire Tweede-Kamerleden. Dus wordt gezocht naar een meer elegante oplossing. Een uit weg is altijd dat er een misvei-stand ge weest moet zijn. Zo in de geest van: de ministers dachten dat hun geestverwanten hun vertrouwen hadden opgezegd. Bij een nader onderzoek bleek dat dit niet het ge val was. De heer Bruins Slot verklaai*t dat het inderdaad slechts om een zakelijk verschil ging. Dus kan het kabinet blijven zitten, aldus het blad. De Telegraaf De Telegraaf zegt er het volgende van: Dr. Bruins Slot heeft nu zelf een ver klaring afgelegd, waarin staat dat het op treden van de fractie niet uitgelegd mag worden als een uiting van wantrouwen ten opzichte van het kabinet en van sommige van zijn leden. Men zou zo zeggen dat na deze terugtocht niets meer een wederop- treden van het kabinet-De Quay in pre- cies dezelfde samenstelling en bezetting in de weg staat. Of dr. Bi-uins Slot zijn positie als vooraanstaand senior-kamerlid zal kunnen handhaven, is een kwestie die hij zelf en zijn partij zullen moeten oplos sen, aldus De Telegi'aaf. Het Parool Het Parool schrijft dat het centraal comité der A.R.-kiesvei-enigingen niet zo ver is gegaan het optreden van dr. Bruins Slot en de zijnen uitdrukkelijk af te keu ren. Wat dit betreft, heeft het oude staats rechtelijke beginsel van het dualisme tus sen Kamerleden en kiezers, waarin sterk de nadruk wordt gelegd op de eigen ver- antwoordelijkheid der Kamerleden de A.R.P. de kans geboden althans haar neus weer buiten de deur te steken, zij het een geschonden neus. En hoe luidt het oude spreekwoord ook weer: Wie zijn neus schendtAldus het Parool.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 4