fm Voetbal in Kennemer land Hof verwierp beroep in faillissement Den Besten Sleepboot „Upesi" met vier lichters naar Perzië Havenberichten formule meubelen Beslissingen bij IJmond-volleybal zijn deze week gevallen OLIEBOLLEN 2 halen één betalen Medische verzorging tijdens het weekeinde Lustrumviering met een toneelstuk SPECIALE AANBIEDING in 1960 GERUITE JONGENSOVERHEMDEN Hoving verhoord 5 Laatste reis onder Nederlandse vlag „Wijkeroog" keerde in 1960 bijna 18.000,- uit Alarmklok in de bollencultuur geluid Betaling abonnementsgeld per giro Tielrooy leidt DCIJ- wintertoernooi Terrasvogels wacht zware strijd Zeer velen bij begrafenis van de heer G. Versteeg Veel prijzen voor Fauna Felisema (h)eerlijke borrel Slijterij - Wijhandel FRANS VAN ROOY Afdeling bejaarden 10 jaar Nieuw schip voor de HAL Handenarbeidlokalen Kennemerstaten" voor DE SOCRATES-AFFAIRE VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 Tussen de sleepboten van bureau Wijsmuller in IJmuiden lag donderdag een vreemde. Het was de „Upesi" van de V.N.S. in 's-Gravenhage. De „Upesi" is door de V.N.S. verkocht naar Perzië. Men was druk bezig het schip vaarklaar te maken voor de tocht naar Basra, die de sleepboot zal maken met vier lichters, eveneens voor Perzië, achter zich. Het transport zal waarschijnlijk nog deze week uit IJmuiden vertrekken. De „Upesi" staat deze laatste reis die zij onder Nederlandse vlag maakt onder bevel van kapitein W. J. W. van Gruisen uit Els- loo. Kapitein Van Gruisen is vijfenvijftig jaar oud. Hij voer 26 jaar lang voor „De Paketvaart" in het Verre Oosten. In 1952 kwam hij in dienst van Wijsmuller-Baam, welke maatschappij het transport van IJ muiden naar Basra verzorgt. Het is kapi tein Van Gruisens vierde grote sleepreis. Na het transport in Perzië te hebben afge leverd zal de bemanning van tien koppen naar Nederland terug vliegen. Kapitein Van Gruisen denkt twee maanden over de reis te doen. Een roemrijke geschiedenis heeft de „Upesi" niet gehad. Het schip is stil ge komen en gaat ook weer vrijwel onopge merkt weg. In 1954 is de sleepboot bij de Scheepswerf Westerbroek in Groningen ge bouwd. Het schip is lange tijd in Mom basa aan de oostkust van Afrika gestatio neerd geweest voor bijzondere diensten. Grote wapenfeiten heeft het niet op zijn naam. De technische gegevens van het schip zijn: lengte over alles 35 meter, breedte De bekende zegelactie van de winkeliers vereniging „Wijkeroog" kan er op bogen in een buitengewone belangstelling te staan van de huisvrouwen, die hun inkopen ge regeld in de Velsennoordse winkels doen. Deze belangstelling vloeit voort uit het feit, dat aan het einde van elke maand de gespaarde zegels van de inkopen kunnen worden ingeruild voor waardebonnen, die altijd hun geldigheid blijven behouden. Opmerkelijk was dit tijdens de Sint Ni- colaasactie van dit jaar toen in één maand bijna achtenveertighonderd gulden aan waardepapieren aan de zegelsparende in woners kon worden uitgekeerd, welk be drag tevens voor een deel de verhoogde omzet ten aanzien van 1959 uitmaakte. In 1960 kon aan de kopers worden terug betaald 17.765,90, welk bedrag in 1959 15.839,07 was. Voor december 1960 is hierbij een som van 2.087,60 als restitutie aan achtentachtig deelnemers. Een nieuwe ziekte bedreigt de Neder landse bollencultuur: het tulpenstengel- aaltje. Wanneer deze ziekte niet onmiddel lijk met alle kracht wordt bestreden, kan zii een belangrijke schadepost betekenen voor de gehele tulpenteelt. Tijdens de gehouden vergadering van de afdeling Heemskerk van de Koninklijke Algemene Vex-eniging voor Bloembollen cultuur heeft de heer S. P. van der Pelt deze alarmerende woorden gesproken. Spreker gaf aan welke verschijnselen zich kunnen voordoen, die echter bijzonder moeilijk zijn te ontdekken. In vroeger jaren heeft men het aaltje ontdekt in de nar cissen, waartegen door prof. Van Sloch- teren de strijd werd aangebonden. Dit aal tje kon men bestrijden door het geven van heetwaterbaden, maar de tulpenbollen die besmet zijn met het stengelaaltje, bleken ook na een heetwaterbad nog het aaltje in zich te hebben. De heer Van der Pelt be toogde op deze avond dat men alleen met aller medewerking dit kwaad zal kunnen verhelpen. U kunt het uzelf gemakkelijk maken door het abonnementsgeld voor het volgende kwartaal te voldoen op onze postgirorekening no. 129288 ten name van De IJmuider Courant. U bespaart daarmee incassokosten en vermijdt geloop aan de deur. Het te gireren bedrag is f 7,65, post- abonnees f 8,15. U kunt het ons gemakkelijk maken door uw giro-opdracht te verzenden vóór het eind van de maand, voor zien van uw juiste naam en adres Wij behoeven dan geen kwitanties uit te zenden. Indien u voor een ander gireert, wilt u dan het bezorg adres van de krant vermelden? Voor automatische girobetalingen (het allergemakkelijkste) zijn for mulieren op aanvraag gaarne ter beschikking. In dat geval dient men wel voor voldoende saldo op de giro-rekening zorg te- dragen. .DE ADMINISTRATIE Donderdag kwamen in IJmuiden aan: Fischbek van Dakar: Noorderkroon, Wismar; Ank T, Karls- vik, hout voor Zaandam; Ruhr, Vesteras; Jagers fontein, Hamburg; Peregrine, Londen; Maas, Hamburg; Rhein, Kogenaes; Gaasterland, Recife; Orland, Köping, erts voor Hoogovens; Descubri- dor, Rotterdam, laden Binnenhaven; Wilhelm Doerenkamp. Las Palmas; Pavonis, Wenermeer: Katowice, Stettin; Lubox, Mantluoto; Argonaut, Wismar; Christl, Kotka; Naess Endavour, Noord zee (proefvaart); Ciudad de Quito, Rotterdam; Wulp, Rotterdam. Vrijdag kwamen in IJmuiden aan: Leonidas van Rotterdam; Wieka, Norsbron. Donderdag vertrokken uit IJmuiden: Henriette B naar Gothenburg, walsmateriaal; Heike, Ko penhagen, cokes van IJmuiden; Jan Brons, Lon den, walsmateriaal van Hoogovens; Anmika, Nor- resundet; Flardinga, Rochester, kunstmest van Hoogovens: Naess Endavour, Noordzee (proef vaart); Ruby, Portsmouth, kunstmest van IJ muiden; Noorderkroon, Mostyn, bijlegger IJmui den; Hyrcania, Rotterdam; Rien Teekman, Ham burg; Leapaul, Hamburg; Gemma, Rostok; Axel, Gdansk; Mariekerk, Marseille; Martini, Horsens; Taras, Gibraltar; Ladon, Rotterdam; Mount Eve rest, Fredericia; Tilly, Delfzijl, ledig van Zaan dam; Audacia, Rouen: Selma Nimtz, La Guaira; Hermann Lithmeer, Wismar; Pacific, Londen, ijzer geladen: Vliestroom, Manchester; Torgu. Malmö; Vogtland, Hamburg; Hera, San Juan de forto Rico. (Indien achter de scheepnaam en de haven van herkomst of bestemming geen nadere aan duiding volgt, betekent dit dat het schip van of naar Amsterdam is gegaan). 7.92 meter, brutotonnage 242, netto 69 ton, diepgang 3.05 meter. De „Upesi" wordt voortgestuwd door twee motoren van 300 p.k. elk. Aanvankelijk heette het schip „Upesi II". Toen het in dienst kwam bij de V.N.S., al in 1954, werd de „II" wegge laten. Voor deze laatste reis was het meer dan een jaar in Amsterdam opgelegd. De „Upesi" heeft geen radar aan boord, wel een echolood en een radiotelefonie-instal- latie. De vier lichters zijn in Makkum (Fries land) gebouwd. In Amsterdam werden zij twee aan twee op elkaar gelegd en als zo danig zullen zij de overtocht maken. Run ners zullen er niet aan boord zijn. Met dertien spelers in de hoofdklasse is het wintertoernooi van DCIJ bijna ten einde. De voorsprong die Theo Tielrooy op Dukel en Laros heeft veroverd is van groot belang voor het veroveren van de clubtitel. De zes eerst geplaatsten gaan met behoud van het aantal punten spelen om de club- titel van DCIJ. Voor de hoofdklasse zijn er deze week slechts twee partijen gespeeld. De partij Leen Vooys-P. v. d. Berg is in een voordelige ■=telling voor laatstgenoemde afgebroken. J. van Straten-Leo Binkhorst remise. De stand van het toernooi is: 1. T. Tielrooy 11 7 4 0 18 2. B Dukel 11 5 5 1 15 3. H. Laros 8 2 6 0 10 4. H. v. Gex-revink 10 3 5 2 11 5. L. Vooys 7 2 4 1 8 6. Ir. M. Krijgsman 8 2 3 3 7 7. H. Swier 8 2 3 3 7 8. T. Postma 9 2 2 5 6 9 P. v. d. Bex-g 5 1 3 1 5 10. A. W. Beukema 6 1 3 2 5 11. J. van Straten 9 1 4 4 6 12. K. v. d. Steen 6 1 2 3 4 13. Leo Binkhorst 10 2 2 6 6 De onderste zes gaan met de bovenste zes van de le klasse spelen om de staart - borden van D. C. IJ. In de 1ste klasse is de verrassing van het toernooi de 16-jarige Cees van Duiven- bode uit de J. P. Coenstraat. Hij staat met een grote voorsprong aan de kop en heeft goede kansen dat hij voor het damseizoen 1961-62 in het 1ste tiental van D.C.IJ. zal uitkomen. De uitslagen luiden: H. J. Winter ver liest van Moleman; Cees van Duivenbode wint van J. de Boer. Jan Tijms verliest van Bosma en D. Ott wint van Apeldoorn. Voor de eerste clubavond in het nieuwe jaar komt Zandvoort op bezoek als laat ste wedstrijd in de Kennemerland-corhpe- titie. Tot de weinige clubs, die op nieuw jaarsdag voor competitie-voetbal in actie behoeven te komen, behoort ook Terras vogels uit Santpoort. Deze club maakt be paald moeilijke tijden door, in de eerste plaats al, omdat ze nog steeds zonder eigen terrein is en voorts, omdat het met het eerste elftal de kurk waar de ver eniging op drijft niet vlotten wil. En dit ondanks het feit, dat men in deze Santpoortse voetbalkringen aan het begin van het seizoen tengevolge van enkele aanwinsten nog al optimistisch was ge stemd, welk optimisme variëerde tussen „mogelijk maken we een kansje op de bovenste plaats" en „de magere jaren zijn nu toch wel voorbij". En thans is de situatie zo, dat de vogels met 3 punten uit 7 wedstrijden de onder ste plaats delen met Hoofddorp Boys Onder deze omstandigheden zal de club op nieuwjaarsdag de strijd moeten aan binden tegen de leiders der afdeling St. Martinus, die na zeven wedstrijden nog geen enkele nederlaag heeft geleden en slechts tegen Lijnden (3-3) en Renova (1-1) twee punten verspeelde. De Vogels uit Santpoort komen dan ook voor een zeer zware taak te staan en het is dus niet te verwonderen, dat de technische commis sie zich nog eens extra over de samen stelling van het elftal beraden heeft. Ten slotte is het volgende elftal uit de bus ge komen: Boeser; B. Disselkoter en Bouwer; Nieuweweg, N. Disselkoter en Van Eden; Rijke, Kramer, Zwanenburg, Thoolen en Postma. Advertentie "n Kempkes produkt aanbouwmeubelen MARKTPLEIN Op de begraafplaats „Duinrust" te Be verwijk is donderdagmiddag het stoffelijk overschot van de heer C. Versteeg ter aar de besteld. De baar die met een groot aan tal bloemstukken gedekt was, werd gevolgd door een groot aantal belangstellenden, ter wijl bestuursleden van de BGV „Turnlust", waarvan de overledene veertig jaar secre taris was, als slippendragers fungeerden. Toen de kist in de groeve was neerge laten heeft ir. W. Singer namens het be stuur van de Kennemer Turnkring ge sproken, er op wijzend dat de overledene bijna 60 jaar de belangen van de turnsport heeft behartigd. In zijn geest zal men ver der werken en men zal hem ten allen tijde dankbaar zijn voor hetgeen hij gedaan heeft. De heer K. van Leeuwen sprak voor de BGV „Turnlust" en bracht hem dank voor zijn werk. Men is in Turnlustkringen droef gestemd over het feit dat men staan de aan de vooravond van de viering van het gouden jubileum, één van de oprichters moet missen. Voor het veteranenkorps van het Ko ninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond sprak de heer F. G. J. van de Berg. Ruim veertig jaar had spreker met Versteeg samengewerkt. Voor de christelijke woningbouwvereni ging „De Voorzorg" voerde de heer J. van der Ploeg het woord. Hij schetste de over ledene als een werkzaam mens, die 27 jaar de belangen van de volkshuisvesting diende. Nadat èen zoon van de overledene, de heer J. C. Versteeg, een woord van dank had gesproken voor de belangstelling ging ds. W. Oorthuis voor met het bidden van het „Onze Vader". (Alle verzoeken zomogelijk voor tien uur zondagmorgen) IJMUIDEN Artsen: J. H. van Ginkel, Kennemerlaan 141, tel. 4058; P. H. J. de Weerdt jr., Oos terduinweg 8, tel. 6158; A. J. van Leusen, Van Tuyllweg 34, tel. 4328. Apotheken: Ledeboer, Kennemerlaan 80. Verloskundigen: mej. J. Winter, Evert- senstraat 3, tel. 5259; mevr. M. Bakker, Snelliusstraat 53, tel. 5053; mej. A. C. van Saase, Rijnstraat 92, teL 7945; mej. E. W. Engelhart, Moerbergplantsoen 143, telef. no. 7949. SANTPOORT Artsen: D. R. Mansholt, Vinkenbaan 23, Santpoort-Station, tel. 8410. Apotheken: Santpoortse Apotheek, Bloe- mendaalsestraatweg 145, Santpoort-Zuid, telefoon 8249. VELSEN Wijkverpleging: zuster Zw. Kuiper, J. P. Coenstraat 145, tel. 6504: IJmuiden en IJmuiden-Oost; zuster C. Nap, Rem- brandtlaan 5, tel. 6195: IJmuiden en IJmuiden-Oost; zuster A. de Ruiter, Ha- gelingerweg 175. Santpoort: Driehuis, Velsen-Noord en Velsen-Zuid; zuster K. Langejan, Brederoodscheweg 106, Sant poort, tel. 7477: Santpoort-Noord en Santpoort—Zuid. VELSEN-NOORD—BEVERWIJK Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot nieuwjaarsmorgen 12 uur: L. J. Vree- ling, Vondellaan 29, tel. 3364. Van nieuw jaarsmorgen tot 's avonds 12 uur: J. H. M. Rolink, Duinvlietstraat 8, Velsen-N., telefoon 02510—3745. Apotheken: Duinwijk, Populierenlaan 44, telefoon 3388. De volièrevereniging Fauna Felisena te IJmuiden heeft de afgelopen twee maanden veel prijzen behaald. Op een vogeltentoon stelling die op 11 november in Aalsmeer is gehouden kregen de IJmuidenaren twaalf prijzen. Fauna Felisena neemt met dertien leden deel aan de grote provinciale vogel tentoonstelling, die „Vogelvreugd" organi seert in Beverwijk van 23 december tot 1 januari. Drieendertig vogeltjes wonnen een prijs, namelijk twaalf eerste prijzen, vijf tweede prijzen, drie derde prijzen, een vierde prijs en twaalf ereprijzen. De resterende volleybalwedstrijden, die deze week zijn gespeeld, hebben de beslis singen gebracht in de voor-com-petitie van de afdeling IJmond NeVobo. Zowel bij de dames als bij de heren konden de le en de 2e klasse worden samengesteld en met deze klasse-indeling zal in januari de gewone competitie beginnen. Tevens hebben enkele verenigingen nog nieuwe teams opgegeven, waaruit de groeiende belangstel ling in de afdeling blijkt. Gezien de ervaringen, welke bij het z.g. Groninger systeem zijn opgedaan, is besloten het spelen van drie sets per wedstrijd en het toekennen van een wedstrijdpunt per gewonnen set, ook verder toe te passen. Bij de dames werden twee wedstrijden gespeeld. De eerste vond plaats tussen Sportbond en O.S. De opgave voor O.S. om hieruit een punt te slepen en zo het le klasserschap te veroveren, bleek on danks het goede debuut van het nieuwe team te zwaar. Met 15-5, 15-12, 15-13 trok Sportbond aan het langste eind en kon zich door deze overwinning herfst- kampioene noemen, omdat het een punt boven VGV eindigde. O.S. bleef op het zelfde aantal punten, als waarmee het de wedstrijd begonnen was en gelijk met DEM 2, dat echter een beter score-gemid delde had en derhalve op de valreep in de le klasse stapte. VCIJ en VCK 2 moesten daarna uitma ken, wie van de twee nog in aanmerking zou komen voor een plaats in de le klasse en VCIJ toonde daarbij de meeste ambitie te bezitten door de wedstrijd te winnen en drie punten aan haar totaal t.oe te voegen. De eindstand is nu geworden: Spox-tbond 8 19 VCIJ 8 13 VGV 8 18 DEM 2 8 12 DEM 1 8 17 OS 8 12 Kennemers 2 8 17 VCK 2 8 10 PSV 8 15 ODIN 8 10 Kennemei-s 3 8 14 VSV 8 10 Tyfoon 8 13 DEM 3 8 3 Helaas is door enkele reglementair ver loren wedstrijden de stand (evenals bij de Advertentie Voor een Willemsbeekweg 90 - Telefoon 5619 Wanneer we aan het eind van het jaar de (voorlopige) competitie-balans opmaken, dan kan ten opzichte van de tweedeklas sers De Kennemers, VVB en Vitesse de juichtoon wel achterwege blijven. Enig voorbehoud zouden we in dit opzicht tegen over Vitesse willen maken, want deze club, zo zwak begonnen, komt de laatste tyd aardig voor de dag 7 punten uit 4 wedstrijden zodat de hoop is gerecht vaardigd, dat deze Castricummers althans aan het eind der competitie een eervolle plaats zullen innemen. Minder goed t.e spreken zijn we over VVB: zeven punten uit 9 wedstrijden is bepaald geen resultaat, om enthousiast over te worden. Het enige troostvolle is gelegen in het feit, dat over het geheel geen sprekende nederlagen werden geleden, dus dat de kans op een verbetering van de huidige positie niet alleen maar een denk beeldige is. De donkerste dagen beleeft De Kenne mers. De Beverwijkse roodzwarten bezet ten momenteel de onderste plaats met 4 punten uit 10 wedstrijden. Nog geen enkele keer verlieten Lejeune en z'n mannen als overwinnaars het veld en de 70 neder laag van tweede kerstdag tegen Alcmaria Victrix deed wel de deur dicht. Ook het doelgemiddelde (1130) wijst er op, dat er heel wat zal moeten veranderen, willen de Beverwijkers het vege lijf redden. De derdeklassers De derdeklassers maken het, over het geheel genomen, niet zo slecht, maar of hel gedegradeerde DEM er reeds dit seizoen in zal slagen het verloren terrein te herwin nen, is voor ons nog een grote vraag. Eer lijk gezegd, geloven we, dat deze Bever- wijkse blauwwitten lijdelijk zullen moeten aanizen dat de strijd om de bovenste plaats zal worden uitgevochten tussen Velsen en CSV met DTS en Wijk aan Zee als zeer belangstellende toeschouwers; belangstel lend in die geest, dat zij er als de kippen bij zullen zijn om er van te profiteren, als Velsen en CSV een inzinking mochten krijgen. Evenals De Kennemers en DEM speelt ook Beverwijk geen grote rol. Toch menen we, dat de roodwitten niet bang voor de onderste plaats behoeven te zijn. Deze lijkt ons meer voor ZAP weggelegd. Tenslotte nog ADO. De Heemskerkers startten dit seizoen in een merkwaardig hoog tempo, doch de laatste 5 wedstrijden, die slechts 2 punten opleverden (tegen de eerste 5 'acht) wijzen er op, dat ADO's kan sen op het kampioenschap vrijwel nihil zijn. Slechte resultaten bij de vierde klassers. Van de twee Velser vierdeklassers mogen we niet veel verwachten. Een eerste plaats dit kunnen we nu reeds wel zeggen is zeker niet voor hen weggelegd, maar wat erger is, ze behoren momenteel tot de ern stigste kandidaten voor de onderste plaats met Kinheim er relatief nog slechter voor staand dan Terrasvogels. Het is dan ook te hopen, dat 1961 spoedig betere resultaten oplevert, anders zou het wel eens kunnen zijn, dat öf Kinheim óf Terrasvogels de weg van Waterloo degradatie naar de afdeling Haarlem opgaat heren) beïnvloed geworden en om dat recht te zetten is besloten aan het eind. van de gewone competitie een versterkte promotie-degradatie als correctie te doen plaatsvinden. De indeling wordt nu, met de nieuwe teams, als volgt: le klasse: DEM 1, DEM 2, Kennemers 2, Kennemers 3, PSV, Sportbond, Tyfoon, VCIJ, VGV; 2e klasse: DEM 3, Kennemers 4, ODIN 1, ODIN 2, OS, VCK 2, VCIJ 2, VSV. Bij de heren De enige herenwedstrijd, die nog moest wordetn verwerkt, was OSADO. In een van de zijde van OS slecht gespeelde wed strijd gingen de Heemskerkers met de eer strijken en dank zij het feit, dat nog een set kon worden gewonnen, werd door de groenwitten een plaats in de le klasse zeker gesteld. Het is overigens frappant, dat behalve de reserves van VCIJ alle eerste teams (ook van de debuterende verenigingen) zich thans in de le klasse hebben verzameld. Hier is de eindstand geworden: Tyfoon 1 8 18 OS 9 13 DEM 1 8 17 Tyfoon 2 9 12 Spox-tbond 8 15 Tyfoon 3 9 11 VCK 8 15 VCIJ 3 8 9 ADO 8 15 DEM 2 8 9 VCIJ 2 8 14 ADO 2 9 1 ODIN 8 13 Met de nieuwe aanmeldingen wordt de samenstelling bij de heren thans: le klasse: ADO 1, DEM 1, ODIN 1, OS, Sportbond, Tyfoon, VCK, VCIJ 2; 2e klasse: ADO 2, DEM 2, ODIN 2 (waarschijnlijk), Tyfoon 2, Tyfoon 3, Tyfoon 4, VCIJ 3. Overgangsklasse De laatste wedstrijden van de eerste helft in de districtscompetitie hebben al leen wat VCIJ betreft een volkomen ver rassing opgeleverd. Blijkbaar geïnspireerd door het Egmondse Rapide, waartegen in de week daarvoor nog gelijk werd gespeeld, maar dat nu in Zaandam een overwinning boekte op het veel sterker geachte Molenwiek, betraden de IJmuide naren het veld in het Vissershop te Zaan dam om Czaar Peter te weerstaan. Na afloop van de eerste set was er voor de Zaankanters nog geen vuiltje aan de lucht (15-9). In de tweede set namen zii weer een voorsprong (7-3), maar met Zwart aan opslag haalde VCIJ op tot 7-8. Nog kwam Czaar Peter gelijk (8-8). Van Rij dacht er anders over en serveerde de IJmuidenaren naar 8-13. Toen heeft het ei- even benauwd uitgezien. De verkregen voorsprong moest met twee time-outs (10-13, 13-13) worden verdedigd en op het nippertje kon met 14-16 de balans in even wicht worden gebracht. Een voorsprong in de derde set werd door de gastheren tot tweemaal toe achter haald en in de slotfase moest nog tien keer worden gewisseld van opslag alvorens VCIJ zich in het gelukkige bezit van een 1-2 voorsprong mocht weten. In de laatste set dreigden de VCIJ-ers toch nog naar een gelijkspel te worden ge leid. Op de stand 14-10 keerde echter het getij. Punt voor punt sleepte de wedstrijd zich naar het einde en met 15-17 kon het IJmuidense team deze set en de wedstrijd de zijne noemen. De Kennemers-dames mochten in de laatste twee wedstrijden het zoet der over winning niet smaken. Noch JHOC uit Alk maar, dat op visite kwam, noch Madjoe in Enkhuizen, waar men naartoe trok, wens ten een punt ten behoeve van de Bevex-- kijksen af te staan. Met 12-15, 15-7, 10-15, 7-15 nam JHOC de volle winst mee naar huis. Tegen de Westfriese ploeg kon het team alleen in de eerste set gevaarlijk worden, maar daarna was het vuur ge blust (16-14, 15-7, 15-8). HEEMSKERK—UITGEEST Artsen: N. T. W. Kersemeyer, Middelweg no. 38, Uitgeest, tel 02513—215. Apotheken: De Heemskerkse apotheek, Maerelaan 48, telefoon 2490. Kraam- en wijkverpleging Witte Kruis Beverwijk en Heemskerk. Wijkverpleging: zr. Verstegeren, Laan van Kanaan 107, tel. 4409. Kraamverzorging: zr. de Ruyter, Laan van Kanaan 107, tel. 4409. CASTRICUM Arts: H. van Nievelt, Burgem. Lommen- straat 10, telefoon 2354. Wijkverpleging: zuster Boots. Koningin Julianastraat 14, telefoon 2544. Verloskundige: mevr. ScholtenKloes, Vinkenbaan 8, telefoon 2590. Apotheek: Apotheek Ouwerkerk, Burge meester Lommenstraat 6, telefoon 2500. Op 23 december was het tien jaar ge leden, dat van de Algemene Bond van Ouden van Dagen in Velsen-Noord een af deling werd opgericht; een afdeling, die niet slechts in deze periode een grote ac tiviteit voor haar leden heeft ontwikkeld maar er bovendien enige jaren geleden reeds toe overging om van de eigen af deling ook een zomeruitstapje met bussen voor de leden te houden. Voor deze zomerreis wordt de belang stelling steeds gioter. De reis wordt moge lijk gemaakt door een groep van dona teurs, die met hun bijdragen hebben be- vordei'd, dat voor de zomerreis de afdeling niet meer afhankelijk is van de sub-com missie voor culturele ontspanning voor de bejaarden in Velsen. Op woensdagmiddag 11 januari zal aan dit tweede lustrum feestelijke aandacht worden besteed. Des middags om twee uur zal de voorzitter, de heer L. v.d. Wal in het St. Jozefhuis aan de Banjaertstraat een beknopt overzicht geven van de voor bije tien jaren, waarna afgevaardigden van verschillende afdelingen, gelegenheid krijgen tot felicitatie. Vervolgens spreekt de heer R. Rippen, voorzitter van het hoofdbestuur van de Bond een propagandarede uit. Voor de leden staat hierna de jaarver gadering op het programma. Hierin wor den de gebruikelijke verslagen uitge bracht en vindt een bestuursverkiezing plaats. Aftredend en herkiesbaar zijn: me vrouw C. E. Harsveld-van der Mey en de heren B. Lute, penningmeester en G. Loots, bode. Voor de leden en donateurs wordt op zaterdag. 21 januari in gebouw „Concor dia" een toneeluitvoering gegeven door de toneelgroep van de personeelsvereniging „De Plaatwellerij", die belangeloos mede werkt. Opgevoerd wordt het blijspel „Met hartelijke groeten". De Holland-Amerika Lijn heeft aan Wil- ton-Fijenoord te Schiedam opdracht gege ven tot de bouw van een zusterschip van het ms. „Gaasterdijk" en het nog niet in de vaart zijnde ms. „Grotedijk". Het nieuwe vrachtschip zal 10.000 ton deadweight meten. De lengte zal ca. 150 meter bedragen, de breedte 20,50 meter. Het schip wordt o.a. uitgerust met twee 75-tons zware laadbomen. Advertentie OUDEJAARSDAG van 10 uur af a 10 ct per stuk Tel. 5520 KENMEMERlAAM A.N.M.B. HOUDT JAARVERGADERING De afdeling Heemskerk van de Alge mene Nederlandse Bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en de Elektrotechnische Industrie (A.N.M.B.) houdt maandag 16 ja nuari in het Hervormde jeugdgebouw haar jaarvergadering. De agenda vermeldt on der meer een bestuursverkiezing. Aftre dend en herkiesbaar zijn de heren A. N. Stubenitsky, J. Dubbelman en D. Snelle. Voorts zal men plannen bespreken voor het komende seizoen. Advertentie ONZE LAATSTE bespaart u 3.75 tot 10 gulden FLANEL EN KATOEN met lange mouwen maten 26 t/m 37 KLEUTER-COATS en wollen Jongens PARKA'S en MONTY- COATS met 20 °/o KORTING Leeftijd 2 jaar vanaf 14.90 KENNEMERLAAN 61 - IJMUIDEN De activiteiten van de vereniging „Ken nemerstaten", waarbij een groot aantal afdelingen is aangesloten, hebben zich reeds enige tijd bepaald tot de bouw van een handenarbeidwerkplaats voor hobby isten. Deze werkplaats, die wordt onderge bracht in een op een stenen fundering ge plaatst houten gebouw aan de Schulpweg in de bocht naar de Beeckzanglaan, nadert langzaam zijn voltooiing. Het gebouwtje, waarvan het hoogste punt inmiddels is bereikt, zal twee zaal tjes bevatten, links en rechts van de in gang met in het midden een magazijn en een kantoortje. Het ligt in het voornemen de lokalen niet alleen te doen gebruiken door perso nen, die graag aan hun brommers willen „sleutelen", maar ook open te stellen voor autobezitters, van wie een brief is inge komen om zich in de reparatie van hun wagens te mogen uitleven. Uit hoofde daarvan wordt zelfs de mogelijkheid ge opperd om achter de werkplaats een brug te bouwen teneinde op een gemakkelijke manier ook de onderzijde van wagen en motor te kunnen bereiken. Echter onder de strikte bepaling, dat het „eigen werk" moet blijven en men zich niet mag lenen om tegen vergoeding anderen te helpen. Dit zou de bonafide reparateur, de be roepsman dus, oneerlijke concurrentie aandoen. Er is reeds een werkcommissie voor het gebouwtje, die het beheer zal behartigen. BURGERLIJKE STAND HEEMSKERK GEBOREN: Wouter J. P., z. van P. J. G. Niesten en van W. M. Kroone; Anna C., d. van N. P. Mul en van E. M. Baltus; Johannes F., z. van J. van Someren en van A J. Kriek; Marion, d. van P. J. Mun tendam en van A. G. Gravemaker; Petrus F. M., z. van P. F. Seignette en van A. Sombroek; Lammert J., z. van L. Bax en van J. van Riessen; Hendricus P. M., z. van J. G. M. Windmüller en van M. P. J. de Vries; Johannes N. H., z. van A. C. Groen en van J. A. Koopmans; Christina M., d. van H. Beentjes en van M. M. van der Mey: Leonardus M., z. van P. M. Borst en van E. J. Dekker te Castricum; Johannes H., z. van J. J. de Jong en van P. M. Bakker; Martinus J. M., z. van B. G. Goover en van H. Voormeer. ONDERTROUWD: C. Neeft en J. Groot te Heemskerk. GETROUWD: P. M. Uytendaal te Vel sen en P. C. Schuyt. OVERLEDEN: Krijn de Groot, oud 73 jaar, echtgenoot van Catharina Kok. De raadkamer van het Amsterdamse Gerechtshof heeft gistermiddag na een korte zitting het door de president-direc teur van de failliete n.v. Socrates de heer Nic. den Besten, aangetekende hoger be roep tegen zijn persoonlijk faillissement verworpen. Het hof bekrachtigde het op 21 oktober door de Amsterdamse recht bank gewezen vonnis waarbij de heer Den Besten failliet werd verklaard. Enkele we ken nadien volgde het faillissement van de n.v. Socrates. De heer Den Besten vertelde aan jour nalisten dat hij nog niet is gehoord in verband met de arrestaties van de oud onderdirecteur van de Amsterdamse Bank T. Hoving en de oud-directeur van de failliet verklaarde n.v. Gebr. Overbeek te Hengelo, de heer H. E. W. De heer Den Besten ontkende dat 3,5 ton aan „De Heilige Daad" zou zijn ge geven. Volgens hem was het 65.000 gid. geweest en de rest was voor zaken op Majorca. Hij houdt vol dat er niets aan de hand is en dat er geen tekort is. Nu hij in de cel zit kan hij niets regelen. Voorts vertelde de heer Den Besten nog dat de Amsterdamsche Bank bezig is met een regeling met alle crediteuren van de n.v. Socrates en sprak als zijn verwachting uit dat deze binnen twee weken kan wor den verwacht. De Amsterdamsche Bank heeft, aldus de heer Den Besten, op hem persoonlijk een vordering van een paar ton. Hij zei te verwachten dat deze zal worden opgenomen in de regeling die de bank met de krediteuren van de n.v. So crates zal treffen. De dinsdag in verband met de Socrates- affaire gearresteerde oud-onderdirecteur van de Amsterdamsche Bank T. Hoving uit Bussum en de Goudse zakenman H. E. W. zullen vrijdag voor de officier van Justitie worden geleid. Ze verblijven thans in het hoofdbureau van politie, waar hoofd inspecteur Molenkamp van de afdeling zwendelzaken en oplichtingen van de Am sterdamse centrale recherche het tweetal gisteren langdurig heeft verhoord. Volgens de officier van Justitie mr. J. F. Hart suiker is niet gebleken dat de heer Ho ving zich bij de kredietverlening aan de n.v. Socrates wederrechtelijk heeft be voordeeld. Wel wordt de oud-bankdirec teur ervan verdacht dat hij zulks heeft gedaan ten aanzien van de n.v. Socrates, omdat hij met het geld van de Amster damsche Bank aan Nic. den Besten kre dieten heeft verstrekt alsof het zijn eigen vermogen betrof. Reeds in het najaar van 1959 zou de hoofddirectie van de Amster damsche Bank de heer Hoving hebben be volen de kredietverlening stop te zetten, doch hij zou zich van deze opdracht niets hebben aangetrokken. I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 5