SOEPEN KERKEN EN RASSEN !N ZUID-AFRIKA Wees wijs koop bij Gijs Dansschool T. Griek enige flinke meisjes Gijs Plokker VLAAMS VERZET TEGEN DE STAKINGEN Frankrijk gaat door met zijn onverstoorbaar kernproeven Welke timmerman VAN GELDER ZÜIEI N.V. a EEN TYPISTE b EEN TELEFONISTE De Jubileum-polls loopt deze week af 6 Grootste faculteit De religie in Israël Huwelijksgeschenk Gebed in oudejaarsnacht De Vlaming wil baas in eigen huis zijn Oude kerk gekocht Vierde is al in voorbereiding genomen TELEVISIE mm ,.v" In dit dagblad Aanmelden van nieuwe leerlingen in de eerste week van januari Privéles op elk gewenst uur. JOH. ENSCHEDÉ EN ZONEN GRAFISCHE INRICHTING N.V. VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 Op de oecumenische conferentie over ras senvraagstukken. gehouden in Johannes burg, hadden velen hun hoop gevestigd op een gemeenschappelijke houding der ker ken ten aanzien van het voor de toekomst van Zuid-Afrika zo kritieke rassenpro bleem. Na zeven dagen besprekingen ach ter gesloten deuren is er wel overeenstem ming bereikt in een reeks belangrijke pun ten. maar in het beslissende vraagstuk van de apartheidspolitiek kwam men toch niet tot eenheid van opvattingen. De We reldraad van Kerken had het initiatief ge nomen tot deze conferentie die noodzake lijk was geworden omdat vooral tussen de Anglikaanse kerk, die elke vorm van ras senscheiding afwijst, en de Nederduits-ge- reformeerde kerken in Zuid-Afrika, die de apartheidspolitiek van de regering in prin cipe goedkeuren, met name na de botsin gen tussen negers en blanken in april, felle tegenstellingen ontstonden. In hun slot verklaring hebben de gede- geerden (van de acht bij de Wereldraad aangesloten Zuidafrikaanse Kerken en van de Wereldraad zelf) eenstemmig elke wijze van discriminatie verworpen, maar niet temin onderstreept dat hun overtuigin gen over de apartheidspolitiek in de Unie ver uiteenlopen. In de verklaring wordt onder meer gezegd: „Wij zijn overtuigd, dat de waardigheid van ieder mens het recht in zich besloten houdt om waar hij ook zijn woonplaats mag hebben land te bezitten en aan de regering van zijn land deel te nemen. Op grond hiervan is een politiek die dit recht van de niet- blanke bevolking bij voortduring bestrijdt, niet te rechtvaardigen. Wij zijn van me ning dat geen principiële bezwaren tegen een rechtstreekse vertegenwoordiging van de gekleurde bevolking bestaan en hopen dat de toepassingen van dit beginsel bin nen afzienbare tijd in beschouwing zullen worden genomen". Dr. W. A. Visser 't Hooft, secretaris generaal van de Wereldraad, die aan de besprekingen heeft deelgenomen, deelde mee dat vooraanstaande vertegenwoordi gers van de blanke christenen aldaar, die in nauw contact met d'e vertegenwoordi gers van de niet-blanke bevolking staan, de situatie in Zuid-Afrika bijzonder ernstig achten. Volgens Visser 't Hooft was de huidige toestand in hoge mate te wijten aan het gebrek aan menselijk contact. Hij sprak er zijn tevredenheid over uit dat de conferentie een volledig oecume nisch stempel had gehad en zich in de discussies gekenmerkt had door een „ver antwoord en waarachtig geven en nemen". In het afgelopen najaar hebben zich 205 nieuwe studenten aan de theologische fa culteit in Helsinki laten inschrijven, waar van 99 vrouwelijke studenten. Dit aantal is tot dusver nog niet eerder bereikt; het hoogste aantal bedroeg tot nu toe 115. To taal studeren tegenwoordig ruim 600 stu denten aan de theologische faculteit Hel sinki die daarmee de grootste theologische faculteit ter wereld is geworden. De Finse kerk, beducht voor een sterk gebrek aan predikanten in de nabije toe komst, heeft, zich veel moeite getroost om jonge mensen te winnen voor de studie van de theologie. De theologische is daar de enige faculteit waar het aantal stude renden onbeperkt is. De vrouwelijke theo logen kunnen in de Lutherse Kerk van Finland niet het volledige ambt van predi kant uitoefenen: onder hen werken even wel velen bij het onderwijs, het jeugdwerk en in kerkelijk werk ten behoeve van vrouwen. Met .het oog op de grote toeloop wordt thans overwogen of de theologische facul teit Helsinki moet worden uitgebreid dan wel of men een nieuwe faculteit moet stichten. Professor B. Akzin, hoogleraar in de politieke wetenschappen in Jeruzalem, heeft op uitnodiging van de Nederlandse minister van O. K. en W. colleges gegeven in Groningen. Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag. Hij gaf daarin een beknopt overzicht van de verhouding tussen staat en godsdienst. „Deze aldus Akzin is nog niet ge kristalliseerd. Israel aarzelt nog tussen een milde vorm van staatsgodsdienst en de scheiding van kerk en staat naar het model van een land als België bijvoor beeld. De Israëlische regering ondersteunt de bouw van gebedshuizen van alle gods dienstige stromingen en betaalt de salaris sen der geestelijken. Van deze regeling profiteren dus ook de Mohammedanen en Christenen die tot de kleine Oosterse Gemeenschappen behoren, zoals Kopten en Abessijnen. De protestant se, rooms-katholieke en Grieks-orthodoxe kerken wensen geen geld van de Israëli sche regering te ontvangen, aangezien zij grote sommen uit het buitenland krijgen. Hoewel de Sabbat en de Joodse feestdagen de officiële rustdagen zijn, kunnen Christe nen en Moslims desgewenst hun winkels op Sabbat open houden en respectievelijk op zondag en vrijdag sluiten". De Federatie van Protestantse Kerken van België heeft aan koning Boudewijn en aan dona Fabiola ter gelegenheid van hun huwelijk een gravure aangeboden die da teert uit 1650. Ze stelt voor de Leo Belgi- cus, de zeventien Provinciën in de vorm van de Leeuw. De gravure vertoont als bij zonderheid de beelden in medaillon van de kardinaal-infant Ferdinand van Oosten rijk, gouverneur-generaal van de Spaanse Nederlanden, en van Prins Frederik Hen drik, Stadhouder van de Verenigde Pro vinciën. Bovendien staan er op de gravu re de schetsen van de paleizen van Brus sel en Den Haag. De kunstenaar heeft de toenadering willen symboliseren tussen het protestantse noorden en het katholieke zuiden. Tijdens de jaarwisseling zullen de zen dingsarbeiders van de Gereformeerde Kerken overal in de wereld in gebed ver- BRUSSEL (ANP) Twee Vlaamse bla den hebben woensdag gewaarschuwd tegen de mogelijke politieke gevaren van de sta kingen in België, die vandaag de tiende dag zijn ingegaan. „De Standaard" schrijft, dat wie deze dagen van Vlaanderen het Waalse land binnenrijdt, in een andere wereld komt. „Meer dan ooit blijkt thans het wezenlijke verschil tussen de Vlaamse en Waalse ge westen". Het blad betoogt, dat de staking is uit geroepen door een vakbond, die voor drie vierden een Waals karakter draagt en herinnert aan anti-Vlaamse uitlatingen van Waalse vakbondleiders, die de stakin gen leiden. „Wij zijn het hardgrondig beu, dat de zieke man van Wallonië steeds weer het Belgische huishouden overhoop haalt. In 1950 verjoegen de Walen een Koning, die onze achting en sympathie genoot. In 1955 legden zij ons een schoolwet op, die het Vlaamse land verontwaardigd had ver worpen. Vandaag sturen zij aan op een il- ligale krachtproef met de regering en zet ten zij het leger tot muiterij aarjwij weigeren nog langer ons lot te verbinden aan zulke onverantwoordelijke elemen ten." Het blad wijst tenslotte op de economi sche gevolgen van de stakingsactie voor Vlaanderen en besluit: „Hoe lang nog gaan wij de dupe zijn? Hoe lang nog gaat Vlaanderen dulden, dat de Waalse agitatie de Vlaamse expansie ondermijnt en af grendelt? De tijd wordt rijp voor een gron dige federalisatie van de instellingen. De Vlaming wil baas in eigen huis zijn", al dus De Standaard. De „Gazet van Antwerpen" stelt met voldoening vast, dat de regering er niet aan denkt een duimbreed te wijken voor het straatlawaai, noch voor de dreige menten in de rode pers. „Een herhaling van 1950 (de koningskwestie) valt dus niet te vrezen". Het blad betoogt, dat de stakingen zijn georganiseerd door de uiterst linkse Waal se vleugel van de socialistische partij en noemt daarbij de naam van de leider daarvan, Renard. „Gaan de Vlamingen kastanjes uit het vuur halen voor iemand, die eens doodsbedreigingen tot hen richt te? De arbeidende bevolking van Vlaande ren is te goed voor knechtenwerk". De „Gazet van Antwerpen" wijst ver volgens op het opzijschuiven van het par lement door Renard c.s. en voegt hier aan toe: „Zodra men de instellingen opzij schuift om andere middelen aan te wen den is niets meer veilig, zelfs de nationale eenheid niet. Indien machteloos wordt toe gezien en Renard zijn gang kan blijven gaan, wie zegt ons dan dat de Vlamingen bereid blijven hun lot aan dat van Wallo nië te verbinden?" Buitenlandse persstemmen LONDEN (Reuter-AFP) De Londense Times constateert dat de stakingsacties van de socialisten duidelijk bedoeld zijn om de regering-Eyskens ten val te bren gen. Het feit dat de rooms-katholieke vak bonden op raad van kardinaal Van Roey niet aan de stakingen deelnemen, acht het blad gunstig in economisch opzicht, maar niet gelukkig voor de verhouding tussen de vakbonden. Ook het vooruitzicht op een ka binet op bredere basis acht het blad hier door niet bepaald beter geworden. De conservatieve Daily Sketch is van mening dat de huidige stakingen het be staan van België bedreigen. Niet alleen de regering-Eyskens, maar de gehele consti tutie staat op het spel, aldus de Daily Sketch. NEW YORK (Reuter-AFP) De New York Times noemt de stakingen ernstig voor de economie van het land, die reeds zwaar getroffen is door het verlies van Kongo. Het blad meent dat de gebeurte nissen kunnen leiden tot een politieke cri sis en nieuwe verkiezingen. Hoewel men de aard van de gebeurtenissen niet te licht moet nemen, ziet het blad echter geen reden om overmatig gealarmeerd te zijn over de mogelijke economische en po litieke gevolgen. Het blad constateert dat er duidelijke grieven zijn van de arbeiders over het feit dat de sociale voorzieningen van de omstreden eenheidswet te lijden zullen hebben, en van de liberalen over het feit dat de belastingen zullen worden ver hoogd. Toch zal men geld bijeen moeten brengen om het zware gemis aan inkom sten tengevolge van het verlies van Kongo te compenseren. Tevens heeft men reeds lang ingezien, dat het sociale welvaart programma ernstige misbruiken met zich brengt, die herzien moeten worden, aldus de New York Times. Het blad is van oordeel, dat de rege ring-Eyskens wellicht te haastig is ge weest en te veel tegelijk heeft willen doen. Hierdoor heeft zij zich bloot gesteld aan aanvallen. De kwestie zou misschien eerst op het politieke vlak door middel van nieu we verkiezingen moeten worden opgelost. Een nieuw kabinet zou evenwel ook ge noodzaakt zijn te bezuinigen en het socia le welvaartsprogramma te herzien. „Dan kan men verwachten dat het gezonde ver-»* stand en de burgerlijke discipline van de Belgen zullen leiden tot herstel van de rust in het land", zo meent het blad. Officiële Publikatie TERUGGAAF OMZETBELASTING De handelaar die op 1 januari 1961 personen auto's, motorrijwielen en banden daarvoor in ongebruikte staat ten verkoop in voorraad heeft, kan bij de inspecteur der invoerrech ten en accijnzen c.q. omzetbelasting tot 1 april 1961 een verzoekschrift indienen voor restitutie van omzetbelasting in verband met de per 1 januari 1961 verlaagde tarieven. De fabrikant van sigaretten, die op 1 januari 1961 al dan niet op verpakkingen aange brachte zgels voor sigaretten in zijn fabriek in voorraad heeft, kan in verband met de per 1 januari 1961 verlaagde heffing van om zetbelasting voor sigaretten, restitutie van omzetbelasting verkrijgen. Hiertoe dient vóór 8 uur des morgens op 2 januari een verzoekschrift in tweevoud bij de inspecteur der invoerrechten en accijnzen te zijn bin nengekomen. Vorenbedoelde teruggaven worden alleen verleend indien zij tenminste 25.bedra gen. Nadere inlichtingen omtrent de vereiste ge gevens voor de verzoekschriften en de per centages kunnen verkregen worden bij ge noemde inspecteur. enigd zijn. In Indonesië, In Pakistan, in Argentinië en in Brazilië, en ook in Neder land wordt dan gebruik gemaakt van de zelfde liturgie die in het. zendingscentrum in Baarn is ontworpen. Deze liturgie, die uiteraard in het bijzonder afgestemd is op de zending, geeft ook ruimte voor het per soonlijk gebed. De Hervormde Gemeente in het Brabant se plaatsje Halsteren heeft met het Minis terie van Financiën overeenstemming be reikt betreffende de aankoop van de oude St. Martinuskerk. De kerk is vanaf de Re formatie in handen van de Hervormden geweest fot 1809, daarna tot 1908 voor de room-katholieke eredienst gebruikt en sindsdien ongebruikt gebleven. Het hui dige hervormde kerkje is veel te klein ge worden. In 1940 telde Halsteren slechts tien protes tantse gezinnen, nu ongeveer honderd. De St. Martinuskerk zal eerst nog gerestau reerd worden en daarna begin 1962 in ge bruik genomen worden. FARIJS (UPI) Terwijl zij de protes ten over de derde kernbomontploffing in de Sahara naast zich neer legt, gaat de Franse regering van de vijfde republiek voort met haar plannen om het gebruik van kernenergie bij de verdediging of voor opzienbarende industriële projecten, te bevorderen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei. dat Frank rijk zal doorgaan met de serie proefont- ploffingen. Naar verluidt kan een vierde kernontploffing in het centrum voor we tenschappelijk onderzoek te Rcggane bin nen enige weken worden verwacht. Frankrijk is het enige land dat de proe ven met kernwapens voortzet, terwijl de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie zich hiervan reeds twee jaar hebben onthouden. De Franse deskundigen zouden zich nu in het bijzonder gaan bezighouden met de ontwikkeling van goed vervoerbare kern bommen of oorlogskoppen met kernlading voor raketten of geschut. Deze wapens zouden de gewenste aan- valskracht geven aan de vijftig supersoni sche straalbommenwerpers van het type Mirage IV, welke Frankrijk in de komen de vijf jaar wil bouwen. De oorlogskoppen zouden bestemd zijn voor de bewapening van een kernonder zeeboot, en eer. kruiser bewapend met ra ketten, en lange-afstand projectielen die de Franse regering in 1970 hoopte te be zitten. De vorming van een onafhankelijke strijdmacht, uitgerust met kernwapens, is evenwel niet het enige doel waar Frank rijk naar streefde aldus de woordvoerder van het ministerie. Sommige ontploffingen zullen onder gronds teweeg worden gebracht. De Fran se deskundigen willen het gebruik van kernenergie beproeven bij de aanleg van kunstmatige havens, bij het opnieuw tot leven wekken van oliebronnen, waarin de olie nog wel aanwezig is, maar waar geen kracht meer is om deze naar de opper vlakte te stuwen, en bij andere grootse in dustriële projecten. Duizend dieren Over de ontploffing van dinsdag, ge naamd „Rode Jerboa" (een klein woestijn diertje) werd maar weinig bekend. Vol gens een officieel rapport zou de radioac tieve neerslag beperkt zijn gebleven tot een klein gebied. Wel is duidelijk gewor den, dat de Franse deskundigen vorderin gen hebben geboekt naar de ontwikkeling van de massa-vernietigingswapens. De eerste proefexplosie geschiedde dit jaar op 13 februari. „We gaan ons nu toeleggen op de pro- duktie van een wapen, dat gemakkelijker in het gebruik en bij het vervoer is," z6 werd gezegd. Er zijn ook proeven geno men met een verbeterde wijze om stra- lings-brandwonden te behandelen. De proefdieren waren geiten, ratten en konij nen. Sommige beesten hadden inspuitingen gekregen om hen beter bestand te maken tegen de straling. De duizend dieren werden per vliegtuig naar Compiègne gebracht waar de uitwerking zal worden bestudeerd. Een ander doel van de jongste proef is ook geweest, betere beschermings middelen te ontwerpen te gebruiken in éen oorlog met kernwapens. Het Japanse weerkundige observatorium heeft verklaard dat de Franse kernproef klaarblijkelijk te klein was voor registra tie door instrumenten in Japan. De Ghanese regering heeft uiting gege ven aan haar „verrassing en ontsteltenis" over de Franse kernproef, Nigeria, Tune sië en Japan hebben officieel geprotes teerd. De „voorlopige Algerijnse regering" heeft te Caïro laten weten dat de derde kernbomontploffing „een ernstige les iè voor die Afrikaanse leiders die geloven hun lot met dat van Frankrijk te kunnen ver binden". Concertgebouw - dinsdag 3 januari - 8.15 uur Dirigent HENRI ARENDS Solisten ANDRc GERTLER - viool SONIA KURWIN alt Programma: Bonporti - Concerto grosso; Monteverdi - Lamento di Arianna; Vivaldi - Vioolconcert in g; Berg - Vioolconcert: Wagner - Vorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde. Entrée 4.60 en 3.60 (a.i.). Kaartverkoop Alphenaar. Kruisweg 49. tel. 10125. 's Maandags tot 1 uur gesloten. in huur en door huur in eigendom, compleet met antenne voor 30.per maand of 7.50 per week. Keus uit: PHILIPS, ERRES, GRUNDIG, ARISTONA. 2 jaar gratis onderhoud Vraagt inlichtingen bij N,Y. HEES CO. - B. KRAAY - Stephensonstr. 61 KONINKLIJKE PAPIERFABRIEKEN PAPIERMAKERS SINDS 1784 vraagt voor het secretariaat van het Centraal Laboratorium te Velsen N. De werkzaamheden van deze medewerkster om vatten in hoofdzaak de verzorging van corres pondentie en het uitwerken van technische rapporten. Voor deze functie is enige ervaring gewenst, terwijl kennis van de moderne talen tot aanbeveling strekt. Voor de bediening van een eenvoudige telefoon installatie en het verrichten van lichte kantoor werkzaamheden. Sollicitaties te richten aan: Koninklijke Papierfabrie ken Van Gelder Zonen N.V.Centraal Laboratorium, Velsen Noord, Postbus 54. Beverwijk. U kunt hem nog vol maken Alleen volle polissen hebben waarde wil in zijn vrije tijd wat bijverdienen? Brieven No. Y 94. Juwelen, Goud en Zilver inkoop H. W. DAMES Kruisstraat 19, Haarlem b. d. Ridderstr. Telef. 16910 :'i!i f, "M 'ZM mm. is uw advartentl* omkleed met het vertrouwen, dat dit dagblad beeft ZIJLWEG 49 HAARLEM TELEFOON 14441 Nieuwe clubs voor beginners, halfgevorderden en gevorderden, - Speciale cursus voor gehuwden. - Aparte cursus voor Zuid-Amerikaanse dansen. Inlichtingen en inschrijving dagelijks. HAARLEM KLOKHUISPLEIN 5 vraagt voor één der binderij-afdelingen leeftijd 1822 jaar. De werkzaamheden bestaan onder andere uit hêt ponsen, perforeren, tellen, spiraleren en controleren van bedrukt papier. Sollicitaties: van 10.00—12.00 of 14.00—16.00 uur. Klokhuisplein 5. Haarlem, VOOR Dl APPELBOLLEN GOUDREINETTEN per kg 0.35 R IK L A M E 1 groot blik APPELMOES 1e soort0.65 3A literspot ANANAS0.88 1 grote pot SNIJBONEN, zachte 0.79 1 fles prima WIJN van 1.851.49 10 prima SINAASAPPELEN1.00 Verder NOTEN, PINDA'S enz. Dagelijks VERSE GROENTE en FRUIT tegen lage prijzen EXTRA REKLAME: Bij een besteed bedrag van 2.50 een half pond PRIMA KOFFIE voor0.75 Wij wensen U een prettige oudejaarsavond en een gelukkig nieuwjaar DE ROEMERSTRAAT 11 - IJMUIDEN Speciaal Visserij-leverancier

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 6