typiste kantoorbediende In de vishal en op zee Indonesië beschuldigt Nederland in een brief aan de UNO Minister weigert bouwvergunning voor noodzakelijk zwembad Opbrengsten van suikerbieten en tarwe zijn i iterk gestegen Gevangenisstraf wegens oplichting geëist Westduits schip met tien opvarenden vermist Beroep op burgerij om zelf openhad te bouwen Wethouder van Amster dam wordt geen Kamerlid W. Boerlage bedankt als voorzitter van Dierenbescherming Kerstboomverbranding op maandag 2 januari Nederlandse politiek in Nieuzv-Guinea een dreigend gevaar voor vrede en veiligheid Waterleidingbuis brak Dijk verzakt in Engeland Motorrijder verleende geen voorrang Autobusongeluk in Londen Inbraak bij bureau Wijsmuller Man valt van steiger BEVERWIJK MOET WACHTEN Haarlemse rechtbank Meisje over de grens gesmokkeld V 'AG 30 DECEMBER I960 Aanvoér van donderdag De aanvoer van vis in IJmuiden bestónd donderdag uit 3J90 kisten waarvan 203 tong en tarbot, 3 heilbot, 205 schol, 5 schar, 510 haring, 380 makreel, 735 schelvis, 531 wijting, 175 gul en kabeljauw, 15 leng, 6 ham, 8 heek, 23 poon, 371 koolvis, 20 diversen. Pryzen van donderdag Per kilo: heilbot f4.203.30, grote tong f4.704.10. grootmiddel tong f4.404.00, kleinmiddel tong f 4.303.70. tong I f 4.40 3.70, tong II f3.40—2.50, tarbot I f4.50— 3.50. Per 50 kilo: tarbot IV f 80—70, grote schol f 3634, grootmidel schol f 4234, kleinmiddel schol f 6045, schol I f 6254, schol II f7543, schar f4641, verse ha ring f 25.4018, makreel f 21.4010, mid del schelvis f 6050. kleinmiddel schelvis f 5636, grote schelvis f 6546, schelvis I f 5029, wijting f 228, grote gul f 5440, middel gul f4540. kleine gul f2616, ham f 148108. kleine heek f2016, poon f 108, kleine zwarte koolvis f 3116, kleine witte koolvis f 40. Per 125 kilo: grote kabeljauw f 360140. grote zwarte koolvis f 9470. grote witte koolvis f 138100, leng f 80—67. Besommingen van donderdag IJM 20 f8100. RO 53 f 10.200, IJM 33 f 14.300. IJM 79 f 8600. IJM 57 f 15.800, IJM 209 f4380, KW 164 f4200, IJM 72 f3220, IJM 177 f 2370, IJM 109 f510, IJM 61 f710. Aanvoer van vrijdag In IJmuiden voerden vrijdag een traw ler, een logger en vier kotters 900 kisten aan, waarvan 140 schelvis, 55 wijting, 40 gul en kabeljauw, 10 koolvis. 200 haring, 110 makreel, 320 sprot, 30 varia, 50 stuks kabeljauw, 30 schol, 1500 kilo tong. SCH 117 Ondex-neming 3 (17 december) 470 kisten waarvan 55 wijting, 140 schel vis, 40 gul en kabeljauw, 10 koolvis, 110 haring, 100 makx-eel, 15 varia, 50 stuks stijve kabeljauw. Prijzen van vrydag Expox-t: grote regels kabeljauw f 180— 130, kleine x*egels kabeljauw f82, kisten grote kabeljauw f 160, kisten kleine kabel jauw f138, grootmiddel tong f4.805.00, kleinmiddel tong f4.704.80, tong I f4.80, slips f 3.60. grote tax-bot f 4.705.00. Binnenland: kleinmiddel schelvis f60 70, pennen f5765, braad 1 2330, wijting f 25, grote gul f 58, middel gul f 42. torren f 29. zwarte koolvis f 8592, grote tong f5.00, schol III f51—56, schol II f 68—76. sprot f 1520, haring f 2023, makreel f 20 25, paapjes f 12. Voor zaterdag IJM 18 Ai'iadne met 500 kisten. Dit schip zal vermoedelijk pas maandag lossen. Scheveningén De aanvoer in Schevéningen was 45 schelvis, 200 wijting, 20 koolvis, 40 haring, 15 makreel. 350 spx-ot, 50 schar en schol, 50 stijve kabeljauw, 1500 kilo tong. Advertentie Vóór spoedige indiensttreding vragen wij Schriftelijke sollicitaties te richten aan Postbus 5 IJmuiden De voorzitter van de afdeling-Velsen-Be- verwijk van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, de heer W. Boerlage te Velsen-Zuid heeft als zodanig bedankt. Wel zal hij gewoon bestuurslid blijven. Het voorzitterschap is sedert gis teravond in handen van de heer J. P. Weij- burg te Santpoort. Tijdens de gistex-avond gehoudeii be- stuui'svergadering heeft het bestuur te vens het besluit genomen een gedeelte van het achtex-stallige bedrag, dat ingevolge de sctatuten aan het Hoofdbestuur ver schuldigd is, over te maken. Over de grootte van dit bedi-ag bestond verschil van inzicht tussen het afdelings bestuur en het hoofdbestuur van de lande lijke vereniging. Het hoofdbestuur zag zich genoodzaakt maatx-egelen te nexrxen. Deze bestonden uit het stopzetten van de verspx-eiding van het vex-enigingsorgaan ïnet ingang van de maand januax-i 1961. Nu besloten is de statutaire afdx-acht te vol doen, kunnen de leden van de afdeling (x-uim 1100) in de komende maand het or- gaan normaal in hun brievenbus verwach ten. De leden van het besluit van het be stuur per circulaix-e op de hoogte gesteld Van 10 tot 15 april zal in Velsen weer gecollecteex-d worden ten bate van de af- delingskas. Er is veel geld nodig voor de instandhouding van de nuttige zaken in het Kerbex-t-asiel aan de Heex-enduinweg te IJmuiden-Oost Op 20 januari vindt in de Theeschenke- rij in park „Velserbeek" de traditionele vex-loting met kienen plaats. Bovendien zal hier naar alle waarschijnlijkheid een zeer interessante lezing over het diex-enleven in het algemeen wox-den gehouden door een deskundige. Het bestuur van Dierenbeschex-ming ver zoekt ons tevens te willen wijzen op het ge vaar dat morgenavond oudejaarsdag weer bestaat voor de dieren. Dieren wor den bijzonder nex-veus van het knallen van voetzoekers en andere explosieven. Men wordt daarom vriendelijk verzocht niet in de buui-t van het Kerbex-t-asiel zijn vuur- werk te willen afsteken. Het is tevens raadzaam de dieren om streeks twaalf uur middernacht, morgen avond binnenshuis te houden. Meex-dere malen liep een hond of kat vexnvondingen op, zodat het dier moest worden afge- iriaakt. Indonesië heeft de UNO gewaax-schuwd dat de Nédérlandese politiek in West- Nieuw-Guinéa een „dreigend gevaar voor de vi-ede en de veiligheid" vormt en dat Indonesië mogelijk verplicht zal zijn te genover deze politiek „krachtiger maat regelen" te nemen. Deze waarschuwing is vervat in een brief van het hoofd van de Indonesische delegatie bij de UNO. Sukradio Wirjopranoto, aan Hammar- skjoeld. In de brief woi-dt een aanval gedaan op „de niet-aflatende meedogenloze metho den van de Nederlandse regei-ing, toege past in een deel van Indonesië die onver mijdelijk moeten leiden tot botsingen lus sen de Indonesische en de Nederlandse strijdmacht". Het zenden in de laatste tijd van Ne derlandse lucht-, marine- en legerondei-de- len voor de versterking van de defensie in West-Nieuw-Guir.ea bewijst overvloedig dat de Nederlandse regering besloten heeft tot handhaving van haar koloniale heer schappij, in weerwil van een stijgende weerstand van de bevolking van het ge bied, aldus de brief. „In de afgelopen maanden heeft deze weerstand geleid tot volksoproeren, sta kingen en boycot-acties. De Nederlanders hebben een wreedaardig gebruik gemaakt van hun gewapende macht om stakingen en boycotacties te onderdrukken in olie centra, bijvoorbeeld in Seroei, Sox-ong, Biak en Merauke. Dit heeft een enorm aantal doden en gewonden veroorzaakt. Ook zijn de Nederlanders tegen massale uitbraken uit gevangenkampen op dezelfde nietsont ziende wijze opgetreden. Terwijl de Nederlandse regering ver klaart, in West-Nieuw-Guinea humanitai re doeleinden na te streven, heeft het Ne- derlanse koloniale bestuur zonder genadé de bevolking die het einde wenst van de koloniale heerschappij, vervolgd en zelfs vermoord". In de bx-ief worden de „moorden" van november 1959 in de Baliemvallei „een van de ergste incidenten" genoemd. In dit verband wordt een aanval gedaan op het verlenen van een onderscheiding van controleur Gonsalves voor hetgeen wordt aangeduid als „het vei-moox-den van de bewoners van de Baliemvallei in een zo genaamde pacificatie-campagne". De heer Gonsalves, aldus Wirjopranoto, die daarbij diverse bronnen aanhaalt, zou zich hebben schuldig gemaakt aan „dood slag, moedwillige brandstichting en moord" en zou het verlenen van medische hulp aan gewonden hebben verboden. Na gewag te hebben gemaakt van fond sen ten bedrage van 28 miljoen voor versterking van de Nederlandse bezettings troepen. in december door het Nederland se parlement goedgekeurd, wordt gezegd: „Voor Indonesië betekent deze Nederland se beslissing niet slechts een versterking van de Nederlandse bezettingstroepen, doch ook de voorbereiding van een totale agx-essie tegen Indonesië". Wirjopranoto verzocht Hammerskjoeld, de brief aan de delegaties van de leden- staten der UNO te doen toekomen als „een officieel document van de Verenigde Na ties". Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft desgevraagd meegedeeld dat de Neder landse regering nog niet op de hoogte is van de inhoud van de Indonesische brief aan Hammarskjoeld. Een eventuele reactie erop kan. zo voegde hij eraan toe. pas na beraad door de regering worden verwacht. Een jaar en drie maanden heeft dè of ficier van Justitie bij de rechtbank in Haarlem, mr. G. W. F. van der Valk Bou- inan, dondex-dagmiddag geëist tegen een 35-jai-ige vex-tegenwoordiger uit IJmuiden. die in zijn woonplaats en in Oegstgeest kassiex-s van bijkantoren van een grote bankinstelling had bewogen geld (in to taal 538,-) af te geven tegen twee onge dekte cheques van een Duitse bankinstel ling. Bovendien zou hij goederen gekocht hebben, zonder deze te betalen. De man had een zaak gehad, die failliet was gegaan. Daax-op was hij naar Duits land vertrokken, waar hij een baantje had gezocht. Hij was reeds eerder voor oplich ting veroordeeld geweest. De raadsman, mr. A. R. van IJlzinga Veenstra, sprak er in het pleidooi zijn ver wondering over uit dat de banken het geld zo gemakkelijk hadden afgegeven. De president, xrxr. N. Reeling Brouwer, bepaalde de uitspraak op 12 januari. Het wegdek van het kruispunt Hoofd straatAnemonenstraat in Santpoort werd donderdagavond ovei-stroomd door leiding water. Een bi-euk in de waterleiding was hier de oorzaak van, Van zeven uur tol half twaalf zijn mannen van het gas- etx waterbedrijf bezig geweest met het her stellen van de schade. De gemeentereini- gingsdienst strooide zand in verband met het gevaar van opvx-iezing. Besommingen van vrijdag OOGST VAN HET WEGDEK De .jaarlijkse kerstboomverbranding zal in het nieuwe jaar op maandagavond om zeven uur plaats hebben. Op enkele cen trale (maar wel veilige) punten in de uit gestrekte gemeente Velsen, zullen dan de vlammen weer hoog oplaaien, zal de vreug de eveneens ten top stijgen, wanneer op het laatste nippertje het vuur wil net uitgaan iemand met een grote boom komt. De verbranding zal voor Kerstboombe- zitters te IJmuiden geschieden op het ter- i-ein tegenover het Marktplein, voor Vel- sen-Noord vindt dit plaats op het terrein aan de Grote Hout of Koningsweg en in Santpoort in het Burgemeester Weerts- plantsoen. Het gemeentebestuur van Velsen heeft gemeend aan deze verbranding een bij zondere attractie te vex-binden. Indien na melijk de bezitters van bomen deze maan dagmiddag vanaf 1 uur naar genoemde plaatsen bx-engen, zullen zij uit handen van een gemeente-ambtenaar een versnapering ontvangen. Op die plaatsen wordt het dus geven en nemen. KW 90 5220. KW 143 f 5750, SCH 117 12.300. Op zee Het was wèer slecht wéér om de noord. De trawlers deden maar ëen paar trekken. De Nicolaas Senior ving in twee trekken 45 manden hoops, de Jan Senior in twee trekken 60 manden hoops, de Voorloper in één trek een groot pak. De Nestor is naar vertrokken; de kotters zijn alle binnen. Bij de politie te VèJsen is aangifte gé- daan van dé volgende gevonden voorwer pen: Zwarte damesschoen 1., 1 paar grijs wol len handschoenen vulpen, zilverbon 2,50, 2 ball-points, zwarte regencape, sjaal, goudkleurige ring met steen, grijzen dames handschoen, groene kinderhandschoen, grijze herenhgndschoen, bruine portemon nee met inhoud, blauwe zwembroek met handdoek, zwarte paraplu, groen-gele kin derportemonnee. zaklantaarn, blauwe tas met inhoud, bruine herenhandschoen r.. poi-temonnee met inhoud, zwarte dames handtas, bril met koker, plastic tabakzak inhoudende geld. autoped, witte gymschoen gebreide muts, sleutelring met 3 sleutels, grijs kinderhandschoentje r„ speelgoed hondje, grijs-blauw wollen want, snij brander, leder dameshandtasje, groene legertas met inhoud, hoofddoek, rode kin derportemonnee, bx-uin-gele nappa hand schoen, witte mohair sjaal, 1 paar rode glacé dameshandschoenen, bankbiljet van 10, jongenspet, witte portemonnee met inhoud, rode zwembroek met handdoek, 1 paar bruine herenhandschoenen, schaar, herenpolshorloge, mèisjeshandschoen 1., kindex-leesboekje 1 paar motox-wanten en een doublé armband horloge. Deze voorwerpen zijn terug te halen elke dinsdag van 17 tot 18 uur en elke zaterdag van 12 tot 13 uur aan het hoofdbureau van politie te IJmuiden-Oost. Een aardverschuiving waarbij tien duizendton grond verdween heeft zich Voorgedaan in het Engelse graafschap Hampshire, waar een deel van een spoorlijn verzakte. Persoonlijke onge vallen deden zich niet voor, doch de materiële schade is aanzienlijk Met het herstel van de dijk zullen zeker veer tien dagen heengaan. Op het kruispunt Wijkerstraatweg Grote Hout of Koningswég in Velsen-Noord verleende een 43-jarige motorrijder don derdagmiddag geen voox-rang aan de be stuurder van een personenauto. Het gevolg was een aanrijding, waarbij de motorrijder en zijn duopassagier beiden éen rechter beenbreuk opliepen. Zij werden in het Antoniusziekenhuis in IJmuiden opgeno men. Twintig mensen werden gewond toen in Londen een dubbeldeksbus na een aanrijding met een vrachtauto een winkelpui ramde. Zowel de pui als de bus werd flink beschadigd. In de nacht van woensdag op donderdag is ingebx-okexi bij bureau Wijsmuller in IJmuiden. Uit een bureaula werd een be- dx*ag van achthonderd gulden meegenomen. De politie heeft de zaak in oxxderzoek. Uit twee nieuwe flatwoningen in Ooster- wijk zijn donderdag enkele douchekranen en verchx-oomde deurknoppen ontvreemd. Een 27-jarige ÏJmuidenaar viel donder- dagmox-gen van een steiger aan de Eaer- straat in zijn woonplaats van vijf meter hoogte. Hij kwam er af met schaafwonden en een verrekte spier. Na te zijn behandeld in het Antoniusziekenhuis kon hij naar huis gaan. Burgemeester en Wethouders van Beverwijk hebben in samenwerking met vertegenwoordigers uit de gemeenten Heemskerk en Castricum en met het bestuur van de n.v. Sportfondsenbad Be verwijk in oprichting voortdurend getracht goedkeuring te verkrijgen voor de bouw van het combinatiezwembad aan de Kui- kensweg. Het plan is goedgekeurd door het departement van Volksgezondheid en Gedeputeerde Staten hebben zich accoord verklaard met. de financiële opzet. De rea lisering van het bouwplan wacht uitslui tend nog op dé goedkeuring van de minis ter van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid. Momenteel wordt een plan uitgewerkt voor de bouw van het instructiebad met het open bad als onderdeel van het totale plan dat dan op een later tijdstip voltooid kan worden. Hierbij wordt dan gerekend op de medewex-king van aannemex-s en van de burgerij, zodat het motief van de over spannen arbeidsmarkt geen beletsel meer behoeft te zijn. Met de afgevaardigden uit de gemeen ten Heemskerk en Castricum is afgespro ken, dat dit plan de volgende maand zal worden bespx-oken. Wanneer dit plan pers pectieven biedt, zal opnieuw de medewer king van het betx-okken departement wor den gevraagd. MIAMI, (Florida) (V.S.) (UPI) Het Westduitse motorschip, „Ann Chx-istin", (424) met tien bemanningsleden is reeds vijf dagen overtijd. Het is op 21 decem ber uit Miami naar Kingston (Jamaica) vei'trokken. De Amerikaanse kustwacht heeft mee gedeeld, dat navraag bij Caraïbische ha vens geen resultaat heeft opgeleverd. Ook een vliegtuig, dat was uitgezonden om het vermiste schip op te sporen, keerde onver richter zake terug. Vandaag is een groot scheepse opsporing begonnen zowel door schepen als door vliegtuigen. Mr. R. van den Bex-gh, wethouder van Amsterdam, heeft aan de voorzitter van het Centx-aal Stembureau bericht, dat hij een benoeming tot lid van de Tweede Ka mer als opvolger van de heer H. J. Hof- st.ra niet zal aanvaax-den. Het is hem ge bleken, dat het niet mogelijk is zijn ambt van wethouder van Amstex-dam met het lidmaatschap van de Tweede Kamer te verenigen zonder tenminste een van deze beide functies onvoldoende te vervullen. Mr. Van den Bex-gh verklaart voorts dat hij zich voor een benoeming tot bux-ge- meester van Amex-sfoort niet beschikbaar heeft gesteld. In eèn uitvoerig schrijven van 26 sept. 1960 is nogmaals met een keur van argu menten bij de minister aangedrongen op het verlenen van de benodigde goedkeu ring en het verstrekken van bouwvolume, desnoods in fasen, vex-deeld over 1960, 1961 en 1962. De Artsenkring heeft hierbij aan sluitend bij de nxinister de urgentie van de bouw bepleit. In een gesprek met de betrokken Hoofd ambtenaar van het Departement voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid is on zerzijds de suggestie gedaan te beginnen met de bouw van het openbad, met mede werking van vrijwillige werkkrachten uit de burgerij, zodat er geen beroep van be tekenis op de arbeidsmax-kt zou behoeven te wox-den gedaan. Op 22 december 11. werd het volgende antwoord van de minister ontvangen. „Het aantal aangehouden èanvx-agen rijks goedkeuring voor bouwwerken, welke in het IJmondgebied tot uitvoering moeten wox-den gebracht en de gezamenlijke bouwsommen daarvan zijn zeer hoog. On der deze aanvragen bevindt zich een groot aantal aanvragen, waarvan de uitvoering zeer urgènt wordt geacht. Naast éen groot aantal aanvx-agen rijksgoedkeuring voor nijvei'heidsobjecten wacht ondex-meer een aantal aanvragen voor ux-gente ziekenhuis objecten en scholenbouwobjecten op afdoe ning. Hoewel de bouw van een zwembad in Uw gemeente als wenselijk kan worden beschouwd, acht ik het toch niet verant woord, de goedkeuring voor dit v:erk of een deel daarvan te verlenen, zolang niet in de zeer dringende behoeften op voren genoemde gebieden kan worden voorzien. Het is mij tot mijn spijt niet mogelijk een tijdstip te noemen, waaróp de goedkeuring van het onderwerpelijke werk wel zou kunnen worden verleend." Ondanks dit teleurstéllende bêricht zet het gemeentebestuur én het bestuur van de N.V. Sportfondsenbad Beverwijk zijn pogingen om tot de bouw te komen voort. Het centraal bureau voor de statistiek heeft zo juist de uitkomsten bekend ge maakt van de definitieve oogstx-aming 1960. Er wordt daarbij wederom uitdrukkelijk gewezen op het feit, dat dé cijfers alleen op de hoeveelheden betrekking hebben en derhalve genei-lei aanwijzingen bevatten omtx-ent de kwaliteit van de geoogste px-o- dukten. Zo blijkt bij de granen, gelijk te verwachten viel, over het algemeen een hoger vochtgehalte voor te komen dan normaal (17 percent). Gemiddeld be draagt dit voor gerst iets meer dan 19 percent, voor de overige granen 21a 22. percent. Naar gebied lopen deze percenta ges nogal uiteen. Mede door de hoge ge middelde opbx-engst werden met name voor tarwe en suikerbieten opbrengsten bex-eikt als nooit tevox-en. De totale tarwe- opbrengst lag met 590.000 ton 19 percent boven het gemiddelde van de laatste tien jax-en. De hoogste hectare-opbrengst voor tarwe werd genoteex-d in Friesland, waar wintertarwe gemiddeld 5.880 kg per ha opleverde, gevolgd door Zeeland met 5.600 kg. De opbrengst aan suikerbieten bedroeg 4.76.000 ton, d.i. x-uim de helft meer dan vorig jaar. 'Aan voedei-bieten werd op een kleinere oppervlakte ruim twee keer zoveel geoogst als in 1959. De consumptie aardappelen zijn, vergeleken bij de voor lopige i-aming van oktober, enigszins te gengevallen. De netto-produktie van klei- aardappelen ligt nu op het gemid delde peil van de laatste tien jaren, Op verschillende plaatsen in Amster dam. is de oliebollenactie van Anti- Reuma gestart voor de bouw van een nieuw reuma-centrum in de hoofdstad. Taltijke radio- en t.v.-sterren verleen den hun medewerking, hetgeen de ver koop aanmerkelijk stimuleerde. Op de Dam zien we in de kraam v.l.n.r. Willy Ruys, Heintje Davids, Wim lbo en Li Hang in hun nieuwe rol als oliebollen verkopers. vóór zandaai-dappelen ligt zij er tién per cent boven. Ook voor zaaiuien blijkt de opbx-engst minder gunstig dan bij de voor lopige raming vei'wacht wérd. Bij een ge middelde opbrengst per ha van ruim 30.000 kg wordt een totale produktie verwacht van 155.100 ton. De stx-o-opbx-engsten kun nen over het algemeen gunstig wox-den genoemd. Nog dient te wox-den opgemerkt, dat op een aantal percelen als gevolg van de weei-somstandigheden niet kon wox-den geoogst. Voor granen betx-eft dit in totaal een oppex-vlaktè van 5.700 ha waarvan 1.260 ha tarwe, 1.450 ha rogge en 1.340 ha ha ver. Voorts 2.280 ha aardappelen, 18: ha suikex-bieten en 250 ha zaaiuien. Duitse douanebeambten hebben éen 16-jai-ig meisje uit Gx-oningen aangetrof fen in de koffex-ruimte van een Duitse per sonenauto, die bij Nieuwe Schans de grens wilde passeren Het meisje was dinsdag van huis weggelopen. De inzittenden van de Duitse auto, twee jongemannen uit Wil helmshaven, hadden zich door het meisje laten ovex-halen haar illegaal over de grens te helpen. De Duitse autoriteiten hebben haar aan de Nederlandse politie ovex-gedx-agen. Belgische trawler naar Huil Twee Belgische trawlers, de Belgische schipper en de „Prinses Paola". die op weg terug waren naar Oostende, na voor de kust van IJsland te hebben gevist, zijn donderdag naar Huil gex-oepen. Zij brachten een gi*ote hoeveelheid vis op de markt. De Belgische consul weigerde commen taar te leveren op de aankomst van de Belgische vissersvaai-tuigeo.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 7