Nieuw postkantoor tegenover Marktplein li Massaal en dominer end V Op 14 april open T oelichting van de architect Vandalisme In de vishal Roeivereniging De Stern verlaagt leeftijdsgrens Proef met lichte skiff -Hl Prijswinnaars op beroepenshow in Utrecht DCIJ versloeg BDC Marktberichten MAART 1969 Driedubbel m&mm Schelp Bestuursverkiezing Kort nieuws m i' -1 gelegd, die niet alleen het aanzien ver beteren, maar die tevens voorkomen dat de wagentjes tegen de muren kunnen stoten. Dat het postkantoor in IJmuiden over een veel grotere en betere accommodatie gaat beschikken blijkt uit twee sprekende cijfers. Tot nu toe had men in totaal de beschikking over 485 vierkante meter vloeroppervlak. In het nieuwe gebouw beschikt men over 1461 vierkante meter; een verdriedubbelling dus wat de ruim te betreft. Bouw en inrichting zijn duidelijk op de toekomst gericht, maar toch kan men zich afvragen hoe de postdienst in de zeer be perkte accommodatie nog zo voortreffe lijk heeft kunnen funktioneren. De direc teur van het postkantoor a arzelt desge vraagd geen moment met het antwoord: „Wat onmogelijk leek, bleek mogelijk te zijn dankzij de bijzonder goede onderlinge sfeer bij het personeel. Wat hier in IJmuiden kon, zou bij voorbeeld in Am sterdam waarschijnlijk onmogelijk zijn geweest zonder een intens gekanker. Hier in IJmuiden hielp men elkaar sportief en met veel improvisatievermogen door de moeilijkheden heen". Dit grote compli ment betreffende de mentaliteit van de IJmuidense PTT-ers willen we de betrok kenen niet onthouden, waarbij we graag de hoop uitspreken, dat die sfeer ook in het nu zeer grote gebouw niet verloren zal gaan. Ai ■jr-ïnttt* (Van een onzer verslaggeefsters) IJMUIDEN Over smaak valt niet te twisten, maar we hebben nog niemand gesproken die zich enthousiast en gloedvol uitliet over het nieuwe post- en radiogebouw aan het Marktplein als een stedebouwkundige aanwinst. Het architectenbureau n.v. K. B. Sijmons Dzn. en K. L. Sijmons Dzn. (BNA) schrijft er zelf het volgende over. Op maandag 14 april gaan de deuren voor het publiek open. Wie straks het postkantoor betreedt komt eerst in een ruimte welke in de toekomst dag en nacht open blijft. Hier bevinden zich de postbussen, driehonderdzeventig in getal, welke dienen ter vervanging van de 125 postbussen in het kantoor aan de Hout manstraat en in het bijkantoor aan de Kanaalstraat. Deze afdeling is in feite een soort „zelfbedieningspostkantoor" met verschillende automaten voor zegels en d ergelijke, alsmede waarschijnlijk een weegschaal voor het berekenen van de porti. Natuurlijk kan men hier ook de brieven in de bus doen en er is zelfs een speciale box waarin men pakjes kan laten glijden, zodat men voor het ver zenden daarvan ook niet meer afhanke lijk is van de openstellingsuren. Ook be vindt zich in dit „mini-postkantoor" een openbare telefooncel. Deze ruimte, met kleine rode tegeltjes aan de wanden bekleed, staat door mid del van een draaideur in verbinding *met de eigenlijke hal van het postkantoor, de wachtruimte voor het publiek dus, die alleen op de gestelde uren toegankelijk is. Dit is een immens grote, modern inge richte hal. Aan de loketten kan het pu bliek snel worden geholpen, mede dankzij de automatisering van vele handelingen. Direct naast de toegangsdeur bevindt zich een merkwaardige „telefooncel" in de vorm van een geheel doorzichtige plastic schelp, waarvan de vorm zodanig is, dat het geluid van degene die spreekt binnen de schelp zou moet enblijven han gen, terwijl de schelp anderzijds het ge luid van buitenaf niet of nauwelijks zou toelaten. Deze Zweedse schelp is nieuw voor de PTT in Nederland, die met deze zeer moderne wandtelefoon een proef wil nemen. In de hal staan, aan de zijde van de Lange Nieuwstraat, twee grote stenen tafels met houten banken er omheen ten dienste van het publiek. Voorts is in de vloer van de hal een sokkel aangebracht, waarop een kunst werk wordt geplaatst. Opmerkelijk zijn de TL-verlichtingsar- maturen die in het houten plafond zijn weggewerkt en welke de indruk wekken grijze onderdelen van het plafond te zijn. Achter de loketten is het meubilair en de kantoorinventaris gloednieuw en mo dern. Aan de achterzijde van het gebouw be vindt zich de ook al weer zeer grote ruimte voor de afdelingen expeditie en bestelling. Men zou er met de bestel wagens in rond kunnen rijden, hetgeen overigens niet de bedoeling is. Hier wordt een zeer modern sorteringssysteem toe gepast met halfronde sorteerkasten, die het ver reiken overbodig maken. Ook in deze hal worden vele handelingen geauto matiseerd. Tussen deze hal en de ruimte achter de loketten bevinden zich onder meer de kantoren van de chefs van de afdelingen geldzaken en expeditie en bestelling. De directiekamer bevindt zich op de eerste verdieping, waar ook nog een kamer voor de administratie beschikbaar is en een grote kantine voor het perso neel op het ogenblik ongeveer zeven tig mensen die aan zeer moderne eisen voldoet. Door middel van een harmonicawand kan een gedeelte van de kantine als ver gaderruimte worden afgescheiden. In de niet voor het publiek toeganke lijke ruimten heeft men nog de beschik king over velerlei dienstruimten, onder meer voor het archief, sanitaire voorzie ningen, douches, een ondergrondse rij wielstalling en zelfs een zeer grote onder grondse garage. De veiligheidsdienst van de PTT krijgt ook alle accommodatie die men nodig heeft, zelfs een onder grondse schietbaan, maar die veiligheids Volgende maand zal deze hal geheel gereed zijn om het publiek te ont vangen. De ruimte is aanzienlijk gro ter en gerieflijker dan de gang van de oude school, waarin het hoofd postkantoor aan de Houtmanstraat thans is gevestigd en waarin het publiek weinig accommodatie kon worden geboden. diensten gaan pas op volle toeren draaien als ook Scheveningen Radio als hoofdge bruiker het gebouw betrekt. Dat zal over ongeveer twee jaren het geval zijn. Wel gaat direct al funktioneren de vol-automa- tische brandbeveiliging die onmiddellijk signalen geeft als zich ergens rook ont wikkelt. Voor het interne vervoer wordt gebruik gemaakt van wagentjes. Speciaal in de brede gangen zijn lage „trottoirs" aan- In deze immense ruimte zullen vanaf 14 april de afdelingen expeditie en bestelling worden ondergebracht. Op dit moment wordt er nog hard ge werkt om de sorteerruimte in gereed heid te brengen. (Van een onzer verslaggeefsters) IJMUIDEN Ofschoon het grote nieuwe gebouw aan de Lange Nieuwstraat, tegenover het Markt plein, waarin onder meer het post kantoor gehuisvest wordt, door velen bepaald niet als een verfraaiing van de omgeving wordt beschouwd wat het exterieur betreft, moet worden erkend dat het interieur van het nieuwe hoofdpostkantoor wèl repre sentatief is. „Het post- en radiogebouw in IJmui den begrenst het Marktplein als een vrij zware en dominerende massa. Het oor spronkelijke plan voor deze plein begren zing was minder massaal, wat lichtvoet! HAARLEM Bij de sluiting van de Zevende Nationale Beroepenmanifestatie in de Bernhardhal van de Jaarbeurs in Utrecht op zaterdag heeft mr. ir. M. Goote, oud-inspecteur van het onderwijs, een legpenning en een oorkonde uitge reikt aan de prijswinnaars in ruimt 50 technische wedstrijdberoepen. Mejuf frouw A. M. Strobel uit Haarlem kreeg een eerste prijs voor haar inzending lithografie en de heer G. M. Visser uit IJmuiden behaalde een eerste prijs in de gector onderhoud elektrische installaties ger opgezet. In het eerste stadium van het project waren de gemeentelijke dien sten de belangrijkste partners en het postkantoor was slechts een toegevoegd onderdeel. Het gebouw had toen een U- vorm; met de opening naar het plein gekeerd. In een later stadium werd niet de gemeente Velsen de opdrachtgever van het architectenburo, maar de Cen trale Directie der PTT. Voor de gemeen telijke diensten werden de eerste en tweede verdieping gereserveerd. Daaren tegen trad Scheveningen Radio toe als hoofdgebruiker en het postkantoor als nevengebruiker en daarmee werd de con ceptie totaal gewijzigd. Scheveningen Radio, als hoofdgebrui ker, bepaalde lengte, breedte en hoogte van het gebouw naar de aard van dat be> drijf. Het volgen van het funktiepatroon gaf de mogelijkheid de zware massa van het gebouw te geleden. Zo ontstonden onder meer voor elke „bewoner" een eigen ingang, trappenhuis en liften. riet stereotype aanzien van gelijke ge ledingen en gelijke gevelindeling, bij voorbeeld als lagen van een spekkoek, de een boven de andere, kon hierdoor worden vermeden. De mogelijkheid tot afwisseling werd dankbaar aanvaard. De twee bovenste verdiepingen, met afwij kende bestemmingen, werden gebruikt om een speels silhouet aan het gebouw te geven. De betekenis van de dakopbouwen zul- In de hal staat het publiek een mo derne spreekkap ter beschikkingeen primeur voor de Nederlandse post kantoren en bij wijze van proef aan gebracht. Het is een doorzichtige plastic schelp van Zweeds fabrikaat, die het geluid van buitenaf door zijn ronde vorm moet afstoten en het ge luid van degene die van de telefoon gebruik maakt als het ware vast moet houden. (Van een onzer verslaggevers) BEVERWIJK Zowel in het gymnas tieklokaal aan de Groenelaan als in de Christelijke MAVO-school aan de Duin- wijcklaan zijn in het afgelopen weekend ergerlijke vernielingen aangericht. In het gymnastiiekgebouw was het ma teriaal verspreid, maar er wordt niets ver mist. Men heeft zich toegang verschaft, door middel van een kapotte ruit. Erger lijke baldadigheid werd ook in de MAVO- school geconstateerd. Er waren potplanten in de gang gegooid, in de lerarenkamer was koffie en choooladepoeder uit de auto maat over de grond gestrooid en een kof fiezet-apparaat vernield. Vermoedelijk is de deur van het gebouw niet afgesloten geweest. (Van een medewerker) IJMUIDEN Maandag werden in IJ- muiden in totaal 11.500 kisten vis aange- len eerst duidelijk worden als de zend-1 VOerd, waarvan 743 kisten tong en tarbot, en ontvangstantennen geplaatst Zullen zijn. De hoornparabool en sprietantennes zijn een onderdeel van het geheel. riet is de bedoeling dat de hoornpara- boolantenne door flood-light zal worden aangelicht, zodat ook 's nachts 1 heilbot, 2680 schol, 45 schar, 860 haring, 1610 makreel, 125 schelvis, 2720 wijting, 1615 kabeljauw en gul, 5 leng, 15 haai, 10 poon, 1025 koolvis en 46 diversen. Prijzen per kilogram, in guldens: heil bot 6,70, gr. tong 4,73-4,20. grm. tong 5,25- vanaf de schepen in de sluizen en in het 4,77, kim. tong 6,79-5.89, kl. tong 1 7.84- Noordzeekanaal het gebouw een rol blijft t>784, kl. tong 2 7,04-6,40, tarbot 1 9,50-8.30. spelen en zelfs een affiniteit krijgt met per 125 kilogram: gr. kabeljauw 232-134, scheepsarchitectuur. gr. koolvis zwart 46-40, gr. leng 110. De gevelbekleding werd bepaald door Per 50 kilogram: tarbot 2 290-240, gr. en de aanwezigheid van agressieve lucht van grm. schol 45-36, kim. en kl. schol 1 44-38, de nabij gelegen Hoogovens en chemische kl. schol 2 44-22. schar 56-34, verse haring bedrijven. De keuze viel op een harde 58-15, makreel 37,60-15,60, kl. schelvis 1 natuursteen (muschelkalksteen) welke 80, kl. schelvis 2 80-50, wijting 37-12. gr. niet spoedig verweren zal. Wat het in- gul 62-56, middel gul 61-57, kl. gul 62-52, terieur betreft was het scheppen van een kl. leng 40, kl. haai 34-32, poontjes 85-75, goed leefklimaat het uitgangspunt. Het gebouw kwam in korte tijd tot stand in een bouwteam-verband van opdrachtge ver, hoofdaannemer (Aannemingsmaat schappij P. van Eesteren) en installa teurs. kl. koolvis zwart 21-16. Besommingen, in guldens: KW 137 6.650, 38 3.850, 172 4.300, 173 5.320, 200 4.550, 194 7.440. 136 5.000, 134 4.880, 146 7.220, 116 3.110. 206 6.530. 26 2.630, 166 4.820, 160 4.890. 63 3.480, 162 2.950, 103 3.500. 195 8.230. 186 3.780, 226 5.420. 110 4.400, 90 3.030, 91 2.140, Aldus de toelichting van het archïtec- 108 2.530, 222 6.920, 191 3.810. 193 2.280, 98 tenbureau. (Van een onzer verslaggeefsters) VELSEN. De jaarvergadering van de roeivereniging „De Stern" in IJmui den werd ditmaal vrij druk bezocht en vooral ook de jongere leden gaven blijk van hun belangstelling. Naast de gebrui kelijke agendapunten kwam er een be langrijk voorstel aan de orde, namelijk het verzoek van de Koninklijke Neder landse Roeibond om een proef te willen nemen met het leren roeien van kinderen onder de veertien jaar. In Duitsland is men hier reeds enige tijd mee bezig en de heer Schroder uit Hamburg, die in Nederland een causerie hield, een film draaide en een demon stratie gaf, toonde aan dat juist deze kin deren heel gemakkelijk en in zeer korte tijd kunnen leren roeien, door middel van een speciaal instructieschema. Naar aanleiding hiervan besloot de KNRB 'n aantal speciale lichte polyester skiffs aan te schaffen en deze beschikbaar te stellen voor de verenigingen die er een proef mee willen nemen. Het oude ma terieel is namelijk te zwaar voor de jonge kinderen. Deze skiffs zijn berekend op kinderen, die niet zwaarder zijn dan vijf tig kilo. Het is gebleken dat scullen (het roeien met twee riemen) voor deze jonge kinderen de voorkeur verdient boven boordroeien (met één riem) in verband met eventuele lichaamsafwijkingen die bij jonge kinderen bij boordroeien kun nen optreden. Vandaar de aanschaf van deze lichte skiffs. Het bestuur van de roeivereniging „De Stern" besloot een proef te nemen, maar moest daarvoor de toestemming van de ledenvergadering vragen in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap, tot nu toe veertien jaar. Men besloot voorlopig een proeftijd van èèn jaar aan te nemen en de leeftijd waarop men lid kan worden te verlagen tot twaalf jaar, mits de kinderen niet meer op de lagere school zitten. Eén skiff is er reeds door „De Stern" aan gevraagd en indien er meer dan vijftien deelnemers (sters) zijn, kan men een een 2de skiff in bruikleen krijgen van de KNRB. Er zal een speciale commissie worden aangesteld, die zich met de in structie van deze jonge kinderen zal be lasten. Er zal waarschijnlijk voor hen een apart oefenuur in de week worden inge steld. Bij de bestuursverkiezing is de heer H. Veen als voorzitter herkozen. In de plaats van de heer J. G. Sporry werd tot penningmeesteres benoemd mevrouw H. van Linden Tol-Focken en tot commissa ris van het botenhuis de heer P. M. Schmitz. Verder bleef het bestuur onge wijzigd: C. B. Dutry van Haeften, com- Spreekuur. In Beverwijk is wethou der A. J. Hermes woensdag 26 maart ver hinderd om spreekuur te houden. missaris van instructie, T. L. Bolland, commissaris van materieel en mevrouw E. M. Bolland-Polderman secretaresse. In het jaarverslag wordt uitvoerig mel ding gemaakt van de ingebruikneming van het nieuwe club- en botenhuis. Men hoopt de toegang naar het botenhuis en de parkeergelegenheid nog te kunnen verbeteren. Het verslagjaar kenmerkte zich door een sterke stijging van het le dental en een opmerkelijke belangstelling van de jeugd. Na afloop van de jaarvergadering ver toonde de heer Veen een door vier leden gemaakte film van onder meer de bouw van het nieuwe botenhuis en de andere hoogtepunten uit het verenigingsjaar. De lichte polyester oefenskiff voor de jonge jeugd. 4.000, 128 2.890, 190 4.130, 197 11.540, 164 17.820, 101 12.160, 159 7.330, 87 7.740, 111 1 450. 167 5.130. 96 2.260, 215 5.040, 92 2.570, 130 4.400. 178 4.100, 55 7.610, 220 4.350, 183 4 940, 59 3.060, 117 2.130, 100 2.650, 119 3.510, 196 6.210, 174 4.400, 156 3.170, 102 2.430. IJM 46 7.880, VL 45 5.100, VL 3 3.800, VL 16 2.520. Drieëndertig vaartuigen hebben dins dagmorgen in IJmuiden aangevoerd: 2820 (Van onze dammedewerker) IJMOND. De jaarlijkse ontmoeting tussen de Damclub IJmuiden en de Be- verwijkse Damclub is in een 28-14 over winning voor DCY geëindigd^Het eerste I -,g 75Q0 kUo. tiental van Beverwijk was goed op dre gram tong en 4200 stijve kabeljauwen, want tegen de Noordhollandse kampioe- aangvoer bestond uit 100 kisten en nen behaalden de BDCers een 12-8 score 1 hetgeen een zeer goede prestatie is De uitslagen luiden: Pippel- Nijman' 1-1. Dukel- Graanstra 2-0. Duivenbode- Diemeer 0-2. v.d. Berg- Hogeboom 2-0. Vooys- Adelaar 1-1. v. Straten-Visser 2-0. Beukema-Diemeer 2-0. Binkhorst- Sierstra 0-2. De Haas- Beentjes 0-2. v.d. Steen- De Munnik 2-0. Kok-As 1-1. Gomes-Roemeling 2-0 Schut- Tuinebrier 0-2. Ott- Rijlvoort 2-0. Lonzem- de Graaf 2-0. Abee- Adelaar 1-1. Boer- Ruiter 1-1. Blok- v.d. Steen 1-1. Heilig- Ruiter 2-0. Huisman- Bindsber- gen 2-0. Winter- Kamslag 2-0. BEVERWIJK. De noteringen aan de groentenveiling Kennemerland waren 240 kleine kisten schelvis, 970 kisten en 1450 kleine kisten wijting, 160 kisten gul en kabeljauw, 490 kisten koolvis, 100 kis ten en 608 kleine kisten haring, 180 kis ten en 410 kleine kisten makreel, 400 kisten schol, 10 kisten tarbot, 280 kisten varia. Prijzen, per kilogram, in guldens: tar bot 10-9.60, grote tong 4.89-4.69, grootmid del tong 5.30-5.05, kleinmiddel tong 7.24- 6.83, tong I 8.09-7.52, tong II 7.32-6.78. Per 125 kilogram: grote en middel ka beljauw 152-144, grote en middel kool vis 46-37.50, grote leng 112-102. Per tien stuks: grote kabeljauw 140-126, middel kabeljauw 71-57. Per 50 kilogram: grootmiddel schelvis 65, kleinmiddel schelvis 69, schelvis I 71, schelvis II 60-50, kabeljauw I 71-61, ka beljauw II 62-55, kabeljauw III 55-48, koolvis I 18-16, koolvis II 26-16, grove schol 43-37, schol II 45-39, schol III 32-25, ,x N maandag als volgt: spinazie 102-131, ra- schar 60-44, poon 72, gestripte wijting dijs 48-53, witlof 123-154, waspeen 42-44, 34-17, dichte wijting 12, tarbot 374-220, prei 125-178, breekpeen 28-42, uien 16-30, griet 190-150, haring 20-14, makreel 44- gele kool 36-41, witte kool 22-31. 13, ham 162, heek III 50. Scheveningen. Dindagmorgen werden in Scheveningen I aangevoerd: 30 kisten schelvis, 30 kisten wijting, 40 kisten gul en kabeljauw, 1000 kilogram koolvis, 230 kisten haring, 580 kleine kisten haring, 700 kisten makreel en 10 kleine kisten heek. Urk Maandag zijn in Urk door 63 vaartuigen I aangevoerd (in kilogrammen) en geveild (in guldens): 51160 tong, 4.47-8.03; 2894 I tarbot, 3.90-8.82; 472 griet, 2.33-3.20; 60.000 schol, 0.55-0.98; 9000 kabeljauw, 0.52-1.-; 3000 wijting, 0.38-0.66; 600 schar, I 0.52-1.04. Van 17 tot en met 22 maart werd 127.088 kilogram Noordzeevis aangevoerd, I ter waarde van 372.603,53.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1969 | | pagina 7