Toeristenstroom (60.000 gasten) deed kassa’s rinkelen DCIJ ontvangt Twijzelerheide Scheidsrechters trekken nieuwe trainer aan Firma Koster in bezit schrootpers Damcompetitie begint Afzet bladgroenten door vrije dag gestagneerd Fi HANS STRUIK UIT IJMUIDEN PIT-collecte IJ ,WrlTI Vermeulen-Hollandia bv. ZATERDAG SEPTEMBER 8 1973 TJMUIDER COURANT ZATi Nazeisoen Vrijwilligers B FDCWA fiTTTil 01 Velsen-Zuid Driehuis Wijk aan Zee Velsen-Noord Badplaats Bakkum Castricum Beverwijk Strandvervuiling kan onzichtbaar en vakkundig hersteld worden door Vermeulen-Hollandia. Vakbekwame plaatwerkers bekleders en spuiters met hart voor elke auto staan daar persoonlijk voor in. U bent zeker van de nieuwste richtapparatuur en een uiterst moderne spuiterij en drooginstallatie. Heemskerk Uitgeest IJmuiden IJmuiden-Oost Santpoort A r I <4' (Van een onzer verslaggeefsters) (Van onze dammedewerker) GJ (Van een onzei’ verslaggevers) O 19 G Helmstraat, autoschade Abeelenstr. IC verlenging het Wijk blijvend sta na vei kei ter om lan uit ons Ha voi lei< Vier Duitse monteurs monteren op het terrein van de firma Koster aan de Randweg de autowrakkenpersmachine, die enkele dagen geleden is aangekomen. maal uit bosrijke streken: Gelderland en Overijssel. Hen trekt de eenvoud van de badplaats, de rust en de gemoedelijkheid van de bevolking. En voorts is de cen trale ligging van Wijk aan Zee in 20 minuten zit je immers in Amsterdam erg in trek.” Hervormde Gemeente, Engelmundus- kerk, Kerkplein 9 ds. L. Brink; 10 uur- ds. E. Sneller. Breking des broods. Donderdag 19 uur Bijbelbespreking. Oud Katholieke Kerk Adelbertuskerk, Wilgenstraat 10, 10 uur hoogmis. R.K. Kerk St. Engelmundus, Driehui- zerkerkweg 8.15, 11.30 en 18 uur: Missen. R.k. Kerk. H Odulphus, Odulfustraat, zaterdag 19.15 u.. zondag 9.30 en 11.30 u. Ned. Herv. Kerk, Julianaplein, zondag 10 u. ds. A. Goudsmit-Aalbers. 1 In' 19 mo ten J. V R N rr E I avi om He „V vai In’ ste M Di R. Hi F. Bi B. W o: w VI J< Z’ B R.k. Kerk. H. Joseph, Wijkerstraatweg 55, zaterdag 19 u., zondag 9, 10.30 en 12 u. Ned. Herv. Kerk. Noorderkerk, Stra- tingplantsoen, zondag 10.15 u. ds. J. G. Bouwman (H. Avondmaal). DCIJ komt dit jaar met een super sterk team uit, waardoor de verwachting gerechtvaardigd is, dat het een goede kans maakt naar de hoogste klasse van de KNDB, de ereklasse, te promoveren. Aan deze eerste wedstrijd tegen Twijze lerheide zit nog een extra feestelijk tintje. Door haar fusie met Sportief zal DCIJ voor het eerst in de schitterende „rode zaal” van het gebouw Fidelius spelen, hoek Zeeweg-Willembeeksweg in IJmuiden. De wedstrijd begint om 13.00 uur. Arbiter is N. B. J. Imming uit Alkmaar. ,,’t Is alleen zonde dat er niet meer aan vakantiespreiding wordt gedaan”, verzucht VVV-secretaris H. E. M. ter Horst. „Gezien de weersomstandigheden dit beleven we volgens mij de eerst komende vijfentwintig jaar niet meer hadden we er nog een best aardig naseizoentje kunnen uitslepen. Volgend jaar zal het wel iets beter gaan: dan duren de Duitse vakanties tot begin september. En van de Duitsers moeten we het toch wel hebben. Negentig per cent van de gasten zijn oosterburen. Verder krijgen we veel Fransen, Engel- sen, Noren en Zweden op bezoek. En Hollanders, niet te vergeten. Bijna alle- WIJK AAN ZEE. Het wordt rusti ger in Wijk aan Zee. De scholen zijn weer begonnen: de meeste toeristen heb ben, aanmerkelijk bruiner van tint, de thuisreis aanvaard. De zomerhuisjes staan grotendeels leeg, de strandstoelen gaan in revisie, de patatboeren met va kantie en de campinggrassprietjes rech ten bevrijd van hun maandenlange zeildoekenlast opgelucht de steel. WIJK AAN ZEE GLUNDERT Aan het einde van het toeristenseizoen maakt een zonovergoten Wijk aan Zee de balans op. Glunderend. De weergoden hebben zich dit jaar weer eens van hun beste zijde laten zien; de gestage toeris tenstroom heeft de kassa’s beschaafd, doch aanhoudend doen rinkelen; de kwaliteit van het zeewater is in vergelij king tot voorgaande jaren aanmerkelijk verbeterd; de nieuwe strandafgang bij Camping Rolandsduin heeft aan alle verwachtingen voldaan; het toeristensei zoen is kortom tot aller tevredenheid verlopen. BEVERWIJK. Over tien dagen kan de firma Koster, groothandel in oud papier, metaal en afvalstoffen, de don derdag afgeleverde autowrakkenpersma chine starten en zo’n veertig wrakken per uur tot blokken Ijzer persen. Vol gens de heer Koster jr. is het de eerste autowrakkenpersmachine in Noord-Hol- land boven het Noordzeekanaal. In het nabije verleden informeerde firma Kos ter alle gemeenten in dit deel van de provincie over de toekomstige aanschaf van de machine. Een aantal gemeenten heeft positief gereageerd. „Met wat er uit de IJrnond aan wrakken en schroot komt kan ik dat ding niet laten draai en”, meent de heer Koster jr. Het appa raat afkomstig uit West-Duitsland, kost te de firma Koster een lieve duit: ruim zeseneenhalve ton. Het VVV-bestuur is er bij monde van voorzitter J. Bolhuis en secretaris Ter Horst van overtuigd, dat Wijk aan Zee als badplaats weer meer in opkomst is. „Een voorbeeld. Dit jaar hebben we in totaal dertig inwoners van Marmager, een plaatsje in de Eiffel, op bezoek gehad: volgend jaar komen er zestig. Dat is toch wel een bewijs dat je het goed doet. Een hoop mensen, die dit jaar in Wijk aan Zee hebben gebivakkeerd, hebben trouwens ai weer ruimte voor volgend jaar gereserveerd. Het feit, dat W(jk aan Zee over méér dan voldoende parkeerruimte beschikt waar in Ne derland kun je je wagen zo dicht bij de zee kwijt? is daar ook niet vreemd aan. Verder hebben we er door de pier een leuke en goed bereikbare recreatie mogelijkheid bij gekregen, terwijl ook de activiteiten van „Arion” en de rond vaarten op de Noordzee bij de gasten erg zijn aangeslagen.” R.k. Kerk. O.L. Vrouw Hemelvaart, Brederodestraat, zaterdag 19 u., zondag 8.30, 10 en 11.30 u. R.k. Kerk. H. Pancratius, Dorpsstraat, zaterdag 18 en 19 u., zondag 7.30, 9, 10.30, 12 en 18 u.; Bethlehemkerk, Piet Heinlaan, zaterdag 18 en 19 u., zondag 9.30, 11 en 12.15 u. 11.30 u. zondagschool. Jehova’s Getui gen. Speeltuingebouw De Snip, Geijsen- dorfferlaan, zondag 15 u. openbare le zing: „De beesten uit Openbaring Wat symboliseren zij?” 16 wachttorenstu die; dinsdag 19.15 u. theocratische school, 20.15 u. dienstvergadering. R.k. Kerk. H. Agatha, Breestraat 101, zaterdag 19 u„ zondag 8.30, 10, 11.30 en 18 u.; O.L. Vrouw van Goede Raad, Arendsweg 57, zaterdag 19 u., zondag 9, 10.30 en 18.30 u.; Regina Caeji, Hilbers- plein 1, zaterdag 19 u., zondag 10, 11.45 BEVERWIJK. Het gaat aan de groenteveiling nog steeds niet goed met de afzet van de enorme aanvoer van het grote uitgebreide sortiment van groen ten. Door de extra vrije dag in verband met het regeringsjubileum stagneerde deze afzet ook, maar het zomerse weer is er wel oorzaak van dat vooral de afzet van de bladgroenten stagneert. In het midden van de week waren er dagen met een aanvoer van 10.000 kisten sla; voor de eerste soort werden nog prijzen betaald tot 22 cent per krop. Ook de aanvoer van spinazie blijft maar door gaan met eenzelfde prijsbeeld, de goede kwaliteit ging tot 30 cent per kilo. Andijvie heeft zich lange tijd op een goed prijspeil kunnen handhaven. Bos peen kan men steeds goed verkonen voor prijzen tussen de 40 en 88 cent per bos. Met de bloemkool is het ook fout gegaan; matige prijzen die voor de eer ste kwaliteit rond de 40 cent per stuk lagen. Prei behoort tot de produkten die dagelijks in grote hoeveelheden aan de veiling komen, maar hiervoor bestaat veel vraag met prijzen die tussen de 50 en 78 cent per kilo lagen. Trouwens de winterprodukten doen het toch niet slecht, hoewel de aanvoeren nog maar bescheiden zijn, breekpeen. knolselderij en verschillende koolsoorten gaan vlot weg. De tomaten geven weer goede prij zen te zien hoewel de aanvoeren beschei den zijn. Uiteraard kan een seizoen nooit zo succesvol verlopen, of er blijven wel een paar „voor verbetering vatbare” puntjes hangen. Zo is de strandvervuiling de VVV nog steeds een doorn in het oog, ontving men wat klachten over stof-, stank- en geluidsoverlast door Hoog levens en hadden verscheidene gasten be zwaren tegen de af en aan rijdende vrachtwagens met betonblokken, die vooral in de stille uren een oorverdo vend geraas produceren. Veel waarde ring heeft het VVV-bestuur voor de activiteiten van de Wijk aan Zeeër Red dingsbrigade. Het VVV-bestuur hoopt komend seizoen nog meer medewerking, en niet alleen op financieel gebied, van de plaatselijke middenstand te mogen ontvangen. Al met al mag de badplaats dit jaar terugkijken op een geslaagd toeristensei zoen, waarbij echter wel moet worden aangetekend dat Wijk aan Zee de toeris tische attracties de afgelopen maanden ook wel in de schoot werd geworpen: de Toer-In trok heel wat belangstellen den naar de badplaats, de gestrande Komend seizoen is de VVV voorne mens, nog meer festiviteiten voor de badgasten te gaan organiseren. Men denkt bijvoorbeeld aan Brabantse kof fietafels op het Julianaplein, een kunst en curiosamarkt en duinexcursies. Se cretaris Ter Horst: „Die activiteiten staan nog niet vast. We gaan eerst in andere badplaatsen de behoeften peilen. Pas daarna stellen we een programma op”. Het nieuwe VW-kantoortje in de Be- verwijkse stationshal heeft dit seizoen een enorme drukte te verwerken gehad. Ter Horst: „Vooral door de medewer king van vrijwilligers kon dit kantoortje draaiende worden gehouden. We hebben nu twee vaste krachten in dienst: Loes Nijhuis bemant het stationskanitoor, me vrouw Tromp-Morre onze vestiging in Wijk aan Zee. Die willen echter ook wel eens een vrije dag hebben. Overigens hebben in verhouding maar weinig bad gasten van dit nieuwe kantoor gebruik gemaakt: er is wel verschrikkelijk veel „gewone” informatie over de toonbank gegaan. Of het kantoor functioneert, is dan ook geen vraag meer.” De bouw van dit kantoortje kon, zo melden de VVV-bestuursleden bedroefd, niet uit de opbrengst van de in het voorjaar door de VVV aan de Bever- wijkse middenstand verzonden „bedel brief” worden bekostigd. Het tekort zal door de VVV uit eigen middelen moeten worden aangezuiverd. Men hoopt in deze dan ook vurig, dat de VVV-leden de contributiebetaling niet al te lang zullen uitstellen, terwijl ook nieuwe leden (er hebben zich dit jaar al vrij veel nieuw komers aangemeld) met open armen zullen worden ontvangen. VVV-voorzitter Bolhuis, vergezeld door secretaris Ter Horst (links) en informa- trice Loes Nijhuis: tevredenheid alom. „Wan Chun” droeg veel bij tot de flore rende „dagjesrecreatie”, het muziekcon- caurs van „Arion” oogstte alom succes, terwijl door de verlenging van de noorderpier op het Wijk aan Zeeër strand een blijvend kikkerbadje („Swindje”, zeggen de autochtonen) ont stond. Het heeft de badplaats, gelet op de uitspraak „het weer is koopman”, dit jaar dan ook beslist niet tegen gezeten. Een scala van factoren, waar volgend jaar niet al te veel op mag worden gerekend, wil Wijk aan Zee tenminste blijven meedraaien in de vaart der vol keren. Aan de VW zal dat zeker niet liggen. IJMOND. Vandaag, zaterdag 8 sep tember, start de bondscompetitie van de Koninklijke Nederlandse Dambond. Damclub IJmuiden zal de tien beste spelers van „Twijzelerheide" ontvangen. (Van een onzer verslaggevers) IJMOND De scheidsrechtersvereniging IJrnond heeft een nieuwe trainer aan getrokken in de persoon van de heer H. Struik uit IJmuiden. Op advies van de trainende scheidsrechters heeft het bestuur tot deze stap besloten. De vereniging wordt nog getraind door de heer Akkermans. De scheidsrechtersvereniging wil voor de jeugdleden van de voetbalverenigingen in de IJrnond een spelregelwedstrijd organiseren. Dit is een van de winteractiviteiten van de club. Op de eerste club avond in het nieuwe seizoen komt de heer Nijland uit Amsterdam spreken over de samenwerking tussen scheidsrechters en grensrechters. De training van de scheidsrechters zal niet zoals vorig jaar plaats vinden in IJmuiden, maar in de nieuwe gymzaal van De Schouw in Velsen-Noord en wel iedere woensdagavond van half acht tot half negen. Het apparaat kan ruim 500 ton schroot per week verwerken. Het ver- dichtingsproces in de machine gaat bij zonder snel. Van vier zijden worden er specialisten in koetswerk sinds 1884 Daardoor niet duurder, wel beter. Oudeweg 30,Haarlem, tel:023-319344 Zestigduizend gasten hebben, naar schatting, van begin juli tot eind augus tus van de badplaatsfaciliteiten geprofi teerd. De duizend bedden, waarover de VVV in Beverwijk en Wijk aan Zee kan beschikken, zijn vrijwel voortdurend be slapen geweest. De verliezen uit de eer ste helft van het seizoen zijn redelijk gecompenseerd. Wijk aan Zee heeft zich, met een knipoogje naar de weergoden, ook dit jaar weer volledig als familie- badplaats kunnen presenteren. BEVERWIJK. Van 10 tot en met 15 september is er een PIT-collecte, bestemd voor het Protestants Interker kelijk Thuisfront. Het PIT steunt onder meer het vormingswerk binnen de krijgsmacht en het werk in militaire tehuizen. R.k. Kerk. Mariakerk, Spoellaan 1, zaterdag 19.30 u., zondag 9.45, 11, 12.15 en 17 u.; H. Laurentius, A. Verherent- straat 2, zaterdag 19 u„ zondag 8.30, 10, 11.30 en 18.30 u. Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, zondag 10 u. ds. D. Verhoef, 19 u. ds. G. van Schuppen. Geref. Kerk. Morgensterkerk, Vrij- burglaan, zondag 9.30 u. drs. E. P. Bos ma van Waingapu (Ind.) met medewer king van groot bejaardenkoor Beverwijk (Kindernevendienst), 19 u. ds. G. F. Ch. Goslinga van Amsterdam. Baptistengemeente IJrnond, Maerten van Heemskerckstraat 41, zondag 10 u. ds. R. Reiling, 10 u. zondagschool, 16 u. Spaanse dienst. 19.30 u. jeugd. enorme schuiven in werking gesteld, die het schroot of een autowrak in no-time tot een pakket ijzer verwerken. Via een sleuf, waarin op gezette tijden een sta len mes naar beneden valt, levert de persmachine de firma Koster hanteerba re pakketten schroot af. Het terrein van de firma Koster is wat te klein geworden om alle materia len op te slaan. De wrakken en het schroot stapelen zich hoog achter het kantoor en de werkplaatsen aan de Randweg op het industrieterrein op. Twee enorme kranen met magneten zul len straks dag in dag uit grote happen uit die ijzervoorraad pakken en in de bak van de persmachine laten vallen. De heer Koster jr. verwacht, dat vele gemeenten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal of autohandelaren, die hun wrakken willen verdichten, van de persmachine gebruik zullen gaan maken. R.k. Kerk. O.L. Vrouw Geboorte, Lan- gebuurt 37, zaterdag 19 u., zondag 8, 9.30, 11.30 en 18 u.; aula Vrijburgschool, za terdag 19.30 u„ zondag 9.30 u. Hervormd-Gereformeerde Federatie. Dorpskerk, Kerkbuurt, Uitgeest, zondag 10 u.; Hervormde Kerk, Dielofslaantje, Akersloot, zondag 10 u. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk, Ka naalstraat 10 uur. ds. G. Abelsma; 19 uur: ds. J. M. D. van der Berg. Bethlehemkerk, Gijzenveldplantsoen, 10 uur: ds. G. de Voogd (jeugddienst) 19 uur: ds. P. Hazekamp. Chr. Gereformeerde Kerk, Marconi straat, 10.30 en 17 uur: ds. R. van Beek. Gemeente Gods, Moerbergplantsoen, Cultureel Centrum, 10 uur dienst. Oud Katholieke Kerk, Koningin Wil- helminakade, 10 uur: hoogmis; 18.30 uur: vesper. Leger des Heils, Edisonstraat 14, 10 uur. Heiligingssamenkomst, 19.30 Op- wekkingssamenkomst. Gereformeerde Kerk, Ichtuskerk 9.30 uur: ds. J. L. Bel, Kindernevendienst; 17 uur: ds. P. C. Koster. Petrakerk, 9.30 uur: ds. P. C. Koster; 17 uur: ds. D. Soepboer. Zeeweg Ziekenhuis, Aula. 14.30 uur: viering open avondmaal. Doopsgezinde gemeente. geen dienst. R.K. Kerk Gregorius, Kanaalstraat, 8.30 en 10.45 uur Eucharistieviering. Baptistengemeente IJrnond. J. P. Coenstraat 10 uur: D. P. R. Bouhof; 19 uur: ds. R. Reiling. 10 uur: zondags school; 20.15 uur: jeugdbijeenkomst. Ver. van Vrijzinnig Hervormden, ’t Braambos, Zeeweg 10.30 uur H. M. van Wel. Bethelkerk, Zeeweg, 9.30 uur: ds. D. Soepboer; 17 uur: ds. J. L. Bel. Jehova’s Getuigen. Koninkrijkszaal, Velserduinweg 248, 18.30 Openbare le zing en wachttorenstudie, vrijdag 19.30 uur vergadering. Pinkstergemeente, Velserduinweg 161, 10 uur: H. Sas; 19 uur: D. P. Harten dorp. Hervormde Gemeente Goede Herder kerk, Velserduinweg 52, 10 uur ds. Jo Brezet. R.k. Kerk Laurentius van Brindisië, Willemsbeekweg. Missen om 9.30, 10.45, 12 en 18 uur. Christengemeenschap, uur J. van der Zande. Vergadering van Gelovigen, Hervormde Gemeente Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 10 uur: ds. D. J. Spijkerboer. De Hoeksteen, Hoek Duinweg/Willem de Zwijgerlaan, 10 uur: ds. G. J. Rijks; 19 uur: ds. D. J. Spijkerboer (jeugd dienst). Adventskerk, Prov. Ziekenhuis, uur: ds. K. J. F. Keuning. Chr. Gereformeerde Kerk, Pniëlkapel, Pastorieweg 1, geen opgave ontvangen. Gereformeerde Kerk, Burg. Enschede laan, Fr. Netscherlaan 9.30 uur: drs. J. Bosman; 19 uur: ds. A. van Leeuwen. R.K. Kerk O.L.V. kerk, Fr. Netscher laan, zaterdag 19 uur, zondag 10 en 11.30 uur: missen. Volle Evangeliegemeente, Patricius- laan 10, 10 uur J. J. Bronsveld, met gelijktijdig Kindersamenkomst en oppas dienst; 15.30 uur: doopdienst. 10 uur en 19.30 u.; Twaalf Apostelen, Van Riemsdijklaan 132, zaterdag 19 u., zon dag 9.15, 11, 12 en 17 u.; H. Jozef, Laan der Nederlanden 68, zaterdag 19 u„ zon dag 9, 10.30, 11.45 en 19 u.; St. Jozefrust- oord en Lommerlust, Peperstraat 17, zaterdag 18.30 u., zondag 7.30 en 10 u. Voor directe bediening (H. Oliesel) voor Beverwijk, Wijk aan Zee en Vel sen-Noord op zondag en werkdagen bel len 2804 (telefoonnummer St. Jo zef rustoord). Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk, Kerk straat, zondag 10 u. ds. J. Bezemer; De Opgang, Florastraat, zondag 10 u. ds. G. van Schuppen (Bediening H. Doop); Vre- devorstkerk, Laan der Nederlanden 152, 9 u. ds. R. Pomp; Prinsesselaankerk, Prinsesselaan 10, zondag 10 u. ds. R. van ’t Lindenhout. Geref. Kerk. Middelaarkerk, Moens- plein 8, zondag 9.30 u. ds. G. F. Ch. Goisiinga van Amsterdam (Kinderneven dienst), 17 u. ds. A. van Leeuwen Z. 39; Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152, zondag 10.30 u. ds. A. van Leeuwen (Kindernevendienst), 17 u. ds. G. F. Ch Goslinga van Amsterdam. Geref. Kerk (vrijgemaakt). Immanuel- kerk, Olieslagerslaan 20, zondag 9 en 17 u. ds. F. de Vries (’s-Gravenhage). Geref. Kerk (vrijgemaakt buiten ver band). Prinsesselaankerk, Prinsesselaan 10, zondag 8.30 en 17 u. Vrije Evangelische Gemeente, Van Riemsdijklaan 1, zondag 10 u. br. M. Broekhoff (Tuil), 17 u. ds. P. J. Mietes (Zeist). Evangelisch Lutherse Gemente, Ko ningstraat 119, zondag 11 u. ds. J. Mos- tert. Pinkstergemeente Beverwijk-Heems- kerk. Willem Hovyschool, Schans 11, zondag 10 u. de heer J. W. de Cock. Chr. Geref. Kerk. Evangelisch Luther se kerk, Koningstraat 119, zondag 9 en 14.30 u. ds. R. van Beek. Maranatha-kapel, Wilgenhoflaan 82, zondag 10 en 17.15 u. kerkdiensten, 11.30 u. zondagschool. Doopsgezinde Gemeente, Meerstraat 62, zondag geen dienst wegens gemeente- dag in Krommenie. Leger des Heils, Geijsendorfferlaan 4, zondag 10 en 19.30 u. samenkomsten,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1973 | | pagina 4