'DE VAL VAN DAMIATE' DE RESTAURATIE VAN HET WANDTAPIJT UIT DE OUDE RAADZAAL VAN HET STADHUIS Er zijn maar weinig plaatsen in ons land, waar het histo rische verhaal nog zo werkelijk leeft als in Haarlem. De histo ricus moge al tot de conclusie komen, dat de verovering van Damiate enige maanden vroeger of later heeft plaats gehad, hij moge aan de hand van de gegevens komen tot een ge wijzigde voorstelling van zaken en besluiten, dat het zaag- schip, waarmede de ketting tussen de torens werd doorgevaren, eigenlijk een soort drijvend fort was, terwijl de Haarlemmers de eer van het wapenfeit zullen moeten delen met andere West-Friezen, het feit blijft. In 1219 is bij een op zichzelf staande expeditie naar Egypte, volgende op de vijfde of Hon gaarse kruistocht, na veel moeite de stad Damiate aan de mond van de Nijl in handen gevallen van de kruisvaarders en de Noord-Hollanders hebben daarbij een rol van betekenis vervuld.1 Het is vooral in de 16e en 17e eeuw, dat deze geschiedenis een grote plaats gaat innemen in de verbeelding. De gehele stadspropaganda is er van doordrenkt. Er werd toen, al was het op andere wijze, zeker niet minder reclame gemaakt dan nu. Om de leuze 'Drinkt Haarlems bier' ingang te doen vinden, liet de stadsregering haar vergezeld gaan met grote geschenken aan de naburige steden. Zevenendertig schenkingen in de vorm van gebrandschilderde ramen in een eeuw zijn er archi valisch bekend. Als het jaar er maar even aanleiding toe gaf, stelden ze de val van Damiate voor of het verhaal van de be loning, die er onmiddellijk op volgde, de vermeerdering van het wapen door den patriarch van Jeruzalem en den keizer met kruis en zwaard! Hiervan zijn als grote exemplaren nog de ramen te Gouda en te Edam intact. Het prachtige raam uit de St Bavo met deze voorstelling is in de 18e eeuw ten offer ge vallen aan de plaatsing van het orgel. In 1619 zou men op grootse wijze het vierhonderd jarig herdenken van de val van Damiate hebben moeten vieren, maar het hoofd van de Hol landse magistraten stond toen niet naar feesten. De spanning

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 103