JAARVERSLAG 1947 Werd een vorig maal door Uw secretaris begonnen met de opsomming van wat de leden kon worden geboden, thans zou ik willen aanvangen met dat, wat met volbracht is kunnen worden. De geringe geldmiddelen, waaraan ook de geld- zuivering met geblokkeerde saldi debet is, verhinderden het gereedmaken van enkele nieuwe uitgaven of herdrukken, zo- Sls een studie van Ds H. J. Plaggemars over De Nederduitse Hervormde Gemeenten van Spaarnwoude en Spaarndam en hun kerkgebouwen, een leerboekje voor de leerlingen van de 4e 5e en 6e klas der lagere scholen over Haarlem s geschiede nis, de tweede druk van de Jeugdherinneringen van onze Voorzitter en van de Rondwandelingen door Mevrouw J. M. Sterck-Proot. De verbouwing van de eerste verdieping van de Hoofdwacht tot het onderbrengen van onze steeds groeiende verzameling bleef behoren tot een der vrome wensen Ge lukkig kreeg de contributieverhoging op de Algemene Ver gadering van 14 November haar beslagSlechts een 55-tal leden vonden hierin aanleiding tot bedanken; door propaganda hopen wij deze achterstand spoedig in te halen. Als tastbaar bewijs van hun lidmaatschap ontvingen alle leden het 100 bladzijden grote Jaarboek 1946, bevattende de gebruikelijke verslagen, elf necrologieën, drie artikelen, de lijst van publieke instellingen en bezienswaardigheden en een uit voerige kroniek. Verder roep ik m Uw herinnering op de lezing van de heer H. B. E. Warnaars op 25 Januari, een praatje bij een aantal lichtbeelden in kleuren van de oude stad, van Prol ir M. T ZwiERS over Bouwen van alle dag op 12 Maart, van Mej. JJr G. T. van Ysselsteijn over het onderwerp: Iets over de restauratie van het wandtapijt De val van Damiateuit de oude Raadzaal te Haarlem op 19 April, van Ds H. J Plaggemars over de Historie van de Hervormde kerk van Spaarndam en Spaarnwoude op 19 No vember. De excursies naar Beverwijk op 26 Juli en die naar Leiden op 15 November met de ontvangst van de burgemeester ter plaatse staan in ons geheugen met voldoening gegri jaarlijkse wandeling op Elswout op 25 October trok honderden deelnemers. Tenslotte ontmoette het bestuur de leden op de Algemene Vergadering op 11 Juli, waar na de sombere noot aan gevend een tekort van 1111,90, onze vreugde werd gewekt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 11