- 75 voudig reddiet verbonden aan het bekende kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem. Ten gevolge daarvan is zijn jongere broeder Jan toen heer van Brederode geworden. Men kon in de kartuizerkloosters tweeërlei soorten reddieten aantreffen: laici redditi of lekenreddieten en clerici redditi, geestelijken, die reddiet waren. Zowel de een als de andere soort behoorde tot de uitzonderingen onder de bevolking van zulk een klooster. Doorgaans telde een kartuizerconvent geen enkele reddiet. Dirk van Brederode nu was bij Arnhem aan vankelijk eenvoudig lekenreddiet, een soort kloosterknecht of oblaat, die wel is waar de gelofte had afgelegd om zolang hij in het klooster woonde zich aan zekere strenge regels te houden, doch die gerechtigd was om steeds weer in de wereld terug te keren. Hij droeg een eenvoudige kloosterkledij en ver richtte er lichamelijke arbeid. In rang stonden de reddieten onder de lekebroeders. In 1391 is Dirk van Brederode echter bevorderd tot de stand van clericus redditus. In deze qualiteit werd zijn leven ongeveer als dat der koormonniken, hoewel minder streng. Nu kwamen voor hem jaren van studie, omdat hij zich moest voorbereiden voor de priesterlijke staat. In 1402 is hij van Arnhem overgeplaatst naar het klooster te Zeelhem bij Diest, op de Brabants-Limburgse grens. Wij zullen Dirk van Brederode daar terugvinden in gezelschap van zijn broeder en medekloosterling Jan. Zo is Reinouts tweede zoon Jan van Brederode hem in 1390 in zijn leengoederen opgevolgd. Bij het bewogen leven van deze moeten wij wat langer stilstaan. In 1398 heeft hij deelgenomen aan de krijgstochten van hertog Albrecht tegen de Friezen, 's Jaars daarna maakte hij een reis naar Ierland. In Kennemerland teruggekeerd, heeft hij de kapel in Sant poort gesticht, met een altaar gewijd aan S. Patrick. Hij was gehuwd met Johanna van Abcoude. Dit huwelijk was kinder loos gebleven. In het jaar 1402 kozen beide echtgenoten met onderling goedvinden de kloosterlijke staat. Johanna nam de sluier aan bij de Dominicanessen te Wijk bij Duurstede, wier klooster een jaar te voren door haar vader Willem van Ab coude was gesticht. Jan werd eenvoudig lekebroeder of con vers bij de Kartuizers van Zeelhem bij Diest. Tegelijk kwam van de Grande Chartreuse - het grote moederklooster van de Orde - de toestemming, dat Dirk van Brederode uit Monnik huizen ook naar het Zeelhemse huis mocht worden gezonden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 115