ENIGE PUBLIEKE INSTELLINGEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN Een nog altijd zeer bruikbare gids voor Oud-Haarlem (en Brederode) gaf A.W. Weismann in het Bulletin van de Oud heidkundige Bond van 1913; voor dit doel leent zich ook nog steeds G. van Arkel en A. W. Weismann, Noord-Hollandsche Oudheden II 2, bl. 3 ev. en vooral de recentere Voorloopige Lijst der Neder- landsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst: de Provincie Noordholland, bl. 109 e.v. Een handig en beknopt gidsje is: Mevrouw J. M. Sterck-Proot, Rond gangen door Haarlem (1938). STADHUIS Geopend alle werkdagen van 9 tot 14 uur; des Zaterdags van 9 tot 12 uur. Bezienswaardig zijn de hal, de oude raads zaal en een enkel ander vertrek; voor bezichtiging wende men zich tot de boden (boven). GROTE OF SINT BAVOKERK Te bezichtigen dagelijks van 9-12, 14-17 uur tegen be taling van 25 cents per persoon, ingang Kosterij, Oude Groenmarkt 23. Zeer bezienswaardig zijn de Koorbanken (irWi en het Koorhek (1510), de koperen lessenaar de 'Pelicaan' (1499), het schilderij van Geertgen tot St. Jans, de 3 scheepjes van het Scheepmakersgilde, de H Geest- of Brood- bank, de Pilaarbeschilderingen en het orgel (1738)- In de kerk ziin o.a. begraven: Frans Hals (koor no. 56), Bilderdijk (Zuidbeuk), Saenredam. Bezichtiging van de toren na overleg met de Koster. Orgelbespeling: Donderdag van 1 cl16 uur, April tot en met October; Dinsdag van 19.30-20 uur, Mei tot en met September. Toegang vrij. Aanbevelens-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 124