- 83 - waardig ter raadpleging zijn het door onze Vereniging uit gegeven plaatwerk: J. W. Enschedé, de St. Bavo of Groote Kerk; beknopter: de St. Bavo of Groote Kerk te Haarlem, Drukkerij Erven Loosjes 1927; J. W. Stoffers: De Groote of Sint Bavokerk te Haarlem na de restauratie, 1915. FRANS HALSMUSEUM Geopend op Zon- en Feestdagen respectievelijk van 13 tot 15 uur, van 13 tot 16 uur en van 13 tot 17 uur. Op werk dagen in November-Februari van 10 tot 15 uur; Maart-Mei, September en October van 10 tot 16 uur; Juni-Augustus van 10 tot 17 uur. Gesloten op Nieuwjaarsdag en de dag, waarop de verjaardag van het Hoofd van het Vorstelijk Huis wordt gevierd. Toegangsprijs 25 cents per persoon; op Zondagen en eerste Woensdag van elke maand gratis. Al dadelijk is het fraaie oude gebouw zelf - het voormalige Oudemannenhuis gestoffeerd met antieke meubelen, een grote attractie. De kern van het museum vormt een grote collectie schilderijen, vervaardigd door Haarlemse meesters uit verschillende tijden; het belangrijkst natuurlijk de elf schilderijen van Frans Hals, waaronder de acht wereld vermaarde Schutters- en Regentenstukken. Een korte cata logus van de schilderijen, benevens een geïllustreerde gids zijn in het museum verkrijgbaar. Ook bergt het museum specimina van de allereerste voortbrengselen van de boekdrukkunst, de z.g. 'Costeriana'. Ook hiervan is een catalogus te bekomen. Voor het lidmaatschap van de Vereniging tot uitbreiding van de Kunstverzamelingen van het museum wende men zich tot de Directeur. BISSCHOPPELIJK MUSEUM Gevestigd Jansstraat 79. Geopend dagelijks van 10 tot 16 uur, des Zondags van 13 tot 15 uur. Het Museum is gesloten des Maandags en op de algemeen erkende Christelijke Feestdagen. Toegangsprijs 25 cents per persoon. Bevat voornamelijk sculpturen, borduur werk, schilderijen, handschriften en penningen; tevens een kunst- en kerkhistorische bibliotheek.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 125