- 86 - GEMEENTE-ARCHIEF Het archief is gevestigd Jansstraat 38-40. Geopend op alle werkdagen van g—12, 14~i 7 uur; des Zaterdagsmiddags ge sloten. Behoudens al hetgeen men in een archief mag ver wachten, zijn daar o.a. te raadplegen de historische-topo- grafische atlas, bevattend plattegronden, stadsgezichten en portretten betrekking hebbende op Haarlem en onmiddellijke omgeving en de verzameling Voorhelm-Schneevoogt: prenten van Haarlemse graveurs. De topografische verzame ling en de prentbriefkaartencollectie van de Vereniging Haer- lem kunnen aldaar geraadpleegd worden. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN Gevestigd Spaarne 17. De bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bevat circa 13.000 werken, voornamelijk van natuurwetenschappelijke aard, w.o. een aantal rapporten en verhandelingen op het gebied van de waterstaat, benevens een verzameling wiskundige werken uit de 17de en 18de eeuw, bijeengebracht door Prof Dr. J. Bosscha. Geopend elke werkdag (behalve 's Maandags) van 10-12 uur. RIJKSARCHIEF IN NOORDHOLLAND Gevestigd Ceciliasteeg 12, hoek Jansstraat. Geopend op alle werkdagen van 9 tot 17 uur; des Zaterdags van 9 tot 12.30 uur. Aldaar o.a. te raadplegen de provinciale verzameling van kaarten en platen betrekking hebbende op de plaatsbeschrij- ving en historie van Noordholland, terwijl ook de archief- bibliotheek daarop gespecialiseerd is. DE RUÏNE VAN HET SLOT BREDERODE Kosteloos toegankelijk van Juni-Juli van 9-20 uur; April, Mei, Augustus en September 9-ï8 uur; October-Maart 9-16 uur. Oriënterend voor de geschiedenis, enz. van de ruïne is J. S. Visser: de Ruïne van Br ederode; eveneens doch ouder en beknopter: Jhr Mr Victor de Stuers; de Ruïne van Brede- rode. Beide boeken zijn op de ruïne zelf verkrijgbaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 128