- io5 OCTOBER-NOVEMBER voerder bij de koopvaardij gedurende de oorlog heeft betoond, toegekend aan de heer O. de Ronde te Heem stede. 25. Een comité uit de burgerij biedt het gemeentebestuur het beeld 'Eva' van de in de bezetting gefusilleerde Johan Limpers aan, ter plaatsing in het Kenaupark. 26. Mejuffrouw C. J. Jansen, oudste inwoonster, viert haar honderdste verjaardag. t De heer W. J. H. Bartels, oud-lid van de gemeente raad. 27. Met 185 tegen 160 stemmen sprak de algemene verga dering van de Algemene vereniging voor Bloembollen cultuur zich uit voor opheffing van alle regeringsmaat regelen. Viering van het 25-jarig bestaan van het Triniteits Lyceum; de oud-rector, Pater Th. Vlaar O.E.S.A., prior van het Thomas College, wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. 28. f De heer H. v. Malsen, oud-bibliothecaris van het Huis archief van H. M. de Koningin. 29. De heer H. Venema, die benoemd is tot inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Meppel, neemt af scheid als hoofd der Bronsteeschool te Heemstede. 30. Op een congres van ex-politieke gevangenen te Leiden wordt Mr B. W. Stomps onderscheiden met het ere-kruis van de Tsjechische regering. NOVEMBER 2. Ds J. E. Drost doet zijn intrede bij de nieuw gestichte Nederlands Hervormde gemeente van Aerdenhout. 4. Het Cremerhuis te Santpoort wordt in gebruik genomen als internaat voor opleiding van verpleeghulpen voor Indië. 5. Benoemd is tot officier in de Orde van Oranje Nassau Mr Dr F. S. Witteveen, oud-administrateur der Provin ciale Griffie. Geopend is een R.K.bureau voor beroepskeuze.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 147