- io8 - DECEMBER Wegens zijn benoeming bij de Nederlandse Opera ver laat Gijs Beths de Haarlemse Orkestvereniging als eer ste concertmeester; Jan Hesmerg volgt hem op. Installatie van burgemeester Mr P. O. F. M. Cremers. f Ds H. J. van Royen, Heemstede, emeritus-predikant der Nederlands Hervormde gemeente. 3. De gemeenteraad benoemt tot directeur van de HBS b de heer K. Gorter, leraar aan de school; een crediet van 293.000 wordt beschikbaar gesteld voor de bouw van 21 middenstandswoningen aan de Pleiadenstraat; aan Ir D. Kruyf wordt eervol ontslag verleend als directeur van Bouw- en Woningtoezicht. 4. Wethouder D. J. A. Geluk huldigt 93 ambtenaren, die in de oorlogsjaren 25 of 40 jaar aan de gemeente verbon den waren en het jubileum niet wilden vieren. 5. Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau de heren J. M. Ridderikhoff, inspec teur der P.T.T., en F. Smit, directeur van het Postkantoor; aan C. Koster wordt de eremedaille in brons toegekend. 6. Tot rechter in de Haarlemse rechtbank is benoemd Mr N. Smits, thans substituut-griffier; zijn installatie geschiedt op 16 December. 8. f Dr J. Roorda, arts. 10. Viering van het veertig-jarig bestaan van de afdeling Kennemerland van de Vereniging van Christelijke Onder wijzers. 12. De heer G. D. Gratama neemt afscheid als voorzitter van de commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs. 13. De heer E. Winkelman, oud-opzichter van de algemene begraafplaats. 16. 'Het Sterhuis' van de afdeling Haarlem van de Neder landse Vereniging tot behartiging van de belangen van Jonge Meisjes, gevestigd aan de Nieuwe Gracht 100, dat in de bezetting gesloten moest worden, wordt weer in gebruik genomen. 17. f Ds C. M. Briët, emeritus-predikant der Nederlands Hervormde gemeente van Heemstede. 19. Burgemeester Mr P. O. F. M. Cremers opent een pluim vee-tentoonstelling in het Concertgebouw.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 150