Dr w. van den berg 12 October 1883 - 28 April 1947 Op 28 April 1947 ontviel zeer plotseling aan het Haarlemse Onderwijs Dr W. van den Berg, sinds 1 April 1934 Directeur van de ie H.B.S.-B met vijfjarige cursus alhier. In 1883 te Amsterdam geboren volgde hij na afloop van zijn lagere school-jaren het onderwijs aan de Rijkskweekschool te Haarlem en gevoelde zich met hart en ziel 'bakkeling', zo als de alumni van dit gerenommeerde onderwijsinstituut zich plachten te noemen. Na het behalen der onderwijzersacte kreeg hij weldra een benoeming tot onderwijzer aan de Bloemen- daalse Schoolvereniging, maar, gehoorgevende aan zijn studie- drang, wijzigde hij zijn koers en liet zich na afgelegd Staats examen inschrijven als student in de Wis- en Natuurkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In Juni 1908 doctorandus geworden, verkreeg hij op grond van zijn capaciteiten en antecedenten in September daaraan volgend een tijdelijke benoeming tot leraar in de Wis- en Aardrijkskunde aan het Gymnasium te Haarlem, bij de ver vulling van welke functie de aardrijkskunde aanvankelijk wel een groter deel van zijn werkkracht eiste dan met zijn neigin gen strookte. De tijdelijke benoeming ging in 1910 over in een vaste. Zo trof ik bij mijn komst in 1913 aan ons Gymnasium Van den Berg als jonge leraar. Ik werd spoedig met hem be vriend. Wij spraken veel over onze onderwijstaak en onze studiën (beiden moesten wij promoveren) en na mijn benoe ming tot rector in Februari 1919 was het mij een niet geringe vreugde tegen September van dat jaar tot mijn rechterhand en conrector benoemd te zien Dr van den Berg, pas bij Professor Lorentz op uitnemende wijze gepromoveerd en door een zeer recente wetswijziging bevoegd tot het conrectoraat. Als bijzonderheid zij vermeld, dat hij destijds de eerste gym- nasii conrector was in Nederland, die niet in de Oude Letteren was gepromoveerd. Tot 1934 gaf hij in volle mate zijn onderwijsgaven aan het Haarlems Gymnasium om daarna aan de ie H.B.S.-B de plaats in te nemen ontstaan door het plotseling verscheiden van de diepbetreurde Ir van Mourik Broekman. Het was voor Van den Berg moeilijk van het Gymnasium

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 28