- 13 - te scheiden, moeilijker nog was de taak de gestorven directeur te vervangen. Hoewel van gans andere geaardheid dan Van Mourik Broekman slaagde hij evenwel ook hier en mocht zich tot zijn dood in de warme vriendschap zijner leraren en de achting zijner leerlingen verheugen. Na de ook voor het schoolleven zo moeilijke oorlogsperiode hadden wij allen hem gaarne tot zijn pensioen nog een rustig schooljaar gegund, maar, evenals zijn voorganger, moest ook hij in het harnas sterven, diep betreurd en gemist door zijn gezin, zijn school, maar evenzeer door allen, met wie hij in de kring van de Lutherse kerkeraad of elders geregeld in aanraking placht te komen. Naast een uiterst scherp en op exact denken ingesteld ver stand beschikte Van den Berg over een weergaloos doceer- talent. Hij behoorde tot die weinige bevoorrechte leraren, die kans zien letterlijk iedereen wat van wiskunde bij te brengen. Dat zijn geduld en gevoel voor humor, zijn toewijding voor de jonge mens hierbij een grote rol speelden, zullen talrijke jongeren en ouderen zich met dankbaarheid blijven herinneren. Humor, gevoel voor de betrekkelijkheid der aardse dingen, en niet het minst van het eigen ik, was als een rode draad door de levensopvattingen Nan Van den Berg heengeweven. Daarnevens bracht een diepgefundeerd geloof in het Jenseits en in God zijn gedachte en streven, ook in het wetenschappe lijke, op een hoger plan dan alleen het rationalistische. Zijn aangeboren bescheidenheid liet slechts aan weinige intimi dit schone innerlijk zien. Doch ook bij oppervlakkige kennismaking kon men het vermoeden, het straalde als het ware van zijn uiterlijke persoonlijkheid af. Voegen we hier nog bij een fijn ontwikkeld muzikaal gevoel en een niet geringe belezenheid op wijsgerig en religieus ge bied, dan kan men zich enigszins voorstellen, hoe louterend deze zuivere mens in zijn dagelijkse omgang ongewild op zyn omgeving, jong en oud, inwerkte. Geld, eer, invloed, zo las ik bij een Amerikaanse schrijver, doen niets ter zake; wat van belang is, is uitsluitend, hetgeen men van zich zelf geeft. Een juist woord en in toepassing ge bracht door Dr W. van den Berg. Hij heeft zichzelf ten voile aan anderen gegeven en het is onze plicht dit niet te vergeten. G. Spoelder, Gymnasii Rector

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 31