- 15 - In de nazomer van 1908 begon zijn studietijd te Delft, die kort voor het einde in 1914 door de mobilisatie werd onder broken. Als luitenant trouwde hij met Mejuffrouw R. G. A. van Royen, dochter van Professor L. A. van Royen uit Delft. In staat gesteld om zijn studie te voleindigen, behaalde hij in 1917 zijn diploma als ingenieur. In Januari 1918 trok het gezin naar Indië en wel, zoals toen door de oorlog aangewezen was, via Amerika. Zijn werk vond hij bij de Semarang-CheribonStoom- tramweg Maatschappij, zijn woonplaats in Tegal. De inrich ting van deze tramlijn tot een spoorweg voor zwaarder verkeer vereiste nieuwe bruggen en daarbij vond Van Scherpenberg een interessante taak. Met verlof in Nederland teruggekeerd (1924), trad hij in dienst van Van Hattum Blankevoort, en wel als leider van een werk, bestaande in het maken van een groot uitwaterings kanaal met de bouw van een nieuwe zeedijk nabij Van Ewijck- sluis, een der voorbereidende werken voor de afsluiting van de Zuiderzee. Toen was nog niet te voorzien welk een belangrijke taak later bij de afsluiting in zijn handen zou worden gelegd. Hij werd in 1925 belast met de leiding van een werk op de Weser, nabij Bremerhaven, en, nadat ook dit goed was ver lopen, woonde hij met zijn gezin een korte tijd op een buitentje bij Ell in Limburg, waar kanaal- en sluiswerken onder zijn leiding tot stand kwamen. In 1926 was intussen de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken opgericht, die met de Staat een contract voor de bouw van de afsluitdijk afsloot. Tot de samenstellende ondernemingen behoorde ook Van Hattum Blankevoort en dit werd aanleiding, dat Van Scherpenberg als Chef van de Oostelijke afdeling onder de leiding van de bekende Ir J. A. Ringers bij de 'M.U.Z.' werd gedetacheerd. Daarmee begon voor hem een glansperiode in het leven, evenals voor alle anderen, die het voorrecht hadden, dit unieke, door en door Hollandse werk, dat in binnen- en buitenland zo zeer de aan dacht trok, mede te mogen beleven. De uitvoering werd een doorslaand succes. In 1933 was Van Scherpenbergs taak hier volbracht en verhuisde hij met zijn gezin van Harlingen naar Bloemendaal aan de Hooge Duin- en Daalse weg, waardoor de verbinding met Haarlem weer werd hersteld. Later bouwde hij zich een huis aan de Ruysdaelweg in Overveen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 33