LAMBERT HERMANUS KOOLHOVEN 20 December 1862 - 8 October 1947 Op 8 October 1947 overleed 'Bert' Koolhoven, geboren te Bergambacht den 20sten December 1862. Zijn naam wekt herinneringen op aan kleurige bollenvelden, groene cricket- en hockey-velden, golflinks, ijsbanen en bevroren rivieren, jagen en schietwedstrijden. Een buitenman, een sportsman. En dat in de beste zin van het woord. IJverende en hard ijverende voor een overwinning van zijn elftal, maar steeds royaal en fair tegenover zijn tegenstanders. Genietend van een overwinning, maar tevens een verlies met opgewektheid dra gend. Een flinke, betrouwbare, opgewekte kameraad, vol fijne humor; een eerlijke, open strijder. Gezien bij vriend en tegen stander. Hoe groot de invloed van een dergelijke figuur in de Neder- landsche Sportwereld, waarschijnlijk onbewust, op dejeugd, die in zijn dagen de sportvelden bevolkte, wel geweest moet zijn, is uiteraard niet bij benadering te zeggen. Maar dat die invloed groot geweest moet zijn, is buiten kijf. Zeker ook voor hun verdere leven. Er wordt op onze sportvelden heel wat goed opvoedend werk verricht, dat voor karaktervorming van niet te onderschatten waarde is. Een groot deel daarvan mag Koolhoven zeker op zijn rekening boeken. Zijn beroep was bloembollenkweker. Is hij dat geworden omdat het buitenleven hem aantrok, of heeft zijn vak van hem een buitenman gemaakt? Mijn herinneringen gaan niet ver ge noeg terug om dat te kunnen uitmaken. Ik veronderstel het eerste. Maar hoe dit ook zij, ook in zijn beroep heeft hij een zeer vooraanstaande plaats ingenomen. In het jaar 1895 werd op gericht het Bloembollenkwekers-genootschap, een Vereniging die zich ten doel stelde de belangen der kwekers te behartigen en te verdedigen. Deze belangen schenen inderdaad in die jaren door de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, in wier Besturen der Afdelingen en in het Hoofdbestuur voor namelijk exporteurs zitting hadden, niet altijd op de juiste

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 41