THEO LANCEE 20 April 1871-22 October 1947 Wie op 76-jarige leeftijd, na een welbesteed, gelukkig leven, vol geestkracht en ook lichamelijk nog geheel fit, na een kort ziekbed plotseling uit dit leven wordt weggenomen, is wel te benijden. Dit was de troost voor hen, die achterbleven, toen Iheo Lancée op 22 October 1947 onverwacht uit hun midden werd weggerukt. Hij was enige dagen tevoren in de Maria Stichting opgenomen om een kleine behandeling te ondergaan. Alles scheen zich gunstig te ontwikkelen, toen 's morgens om half negen, midden in een kwinkslag, het woord hem op de lippen bestierf. Groot is de vriendenkring, die hem betreurt. Zijn buiten gewone verstandelijke vermogens, de gave om ingewikkelde situaties te overzien, maar vooral zijn trouwe vriendschap en zijn grote hoffelijkheid trokken velen onweerstaanbaar aan. Uit bescheidenheid trachtte hij altijd op de achtergrond te blijven, maar zijn helder oordeel en de grote gave om in on berispelijk gebouwde volzinnen klaar en duidelijk zijn mening uiteen te zetten maakten, dat hij overal waar hij kwam al spoedig de leiding moest nemen. Toen hij zich in 1929 metterwoon te Haarlem vestigde, lag de meest bewogen tijd van zijn carrière al achter hem. Dat was stellig de tijd, toen hij als voorzitter van het N. O Ax. zijn gave als organisator en redenaar ten toon spreidde. Hij was toen Hoofd van een school te Amsterdam en tevens leraar aan de Gemeentelijke Kweekschool. De onderwijzersopleiding trok hem aan en hij zou zijn verdere loopbaan in die tak van dienst doorbrengen. Hij werd benoemd tot Directeur van de Rijkskweekschool te Groningen. Toen in 1919 de Onderwijs raad werd gesticht, werd Lancée benoemd tot lid van dit college, welke functie hij tot zijn dood bekleed heeft. Het is alleen aan ingewijden bekend hoeveel diensten hij m die functie het Nederlandse onderwijs heeft bewezen. Hier kwam hem de gave te pas van helder en juist te kunnen formuleren en menig artikel in de onderwijswetgeving toont de sporen van zijn scherpzinnigheid en zijn taalbeheersing. In 1929 werd hij op zijn verzoek overgeplaatst naar Haar-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 44