GEERTRUIDAJOHANNA NOORDHOF-DE VRIES 8 September 1890 - 8 Juni 1947 Op de achtste Juni 1947 overleed in de Maria Stichting te Haarlem Mevrouw Geertruida J. Noordhof-de Vries, ge boren te Haarlem de 8ste September 1890. Truida de Vries stamde uit een leraarsfamilie. Haar moeder was tekenleerares en haar vader de bij vele oud-Haarlemmers bekende Herman J. de Vries, leeraar aan de H.B.S. en direc teur van de Burgeravondschool. Na het beëindigen van de meisjes H.B.S. waar zij de enige leerlinge is geweest, die voor elk der vier onderwezen talen een 9 had, was het dus geen wonder, dat ook Truida zich tot het onderwijs aangetrokken voelde. Na de H.B.S. volgde zij een korte speciale cursus voor onderwijzeres. Haar taak als onderwijzeres ving zij aan toen zij circa twintig jaar was. Al zeer spoedig haalde zij de hoofdacte en daarna de acten in de drie moderne talen. In 1921 trad zij in het huwelijk met de Heer G. Noordhof en bleef naast haar gezinstaak haar taak als onderwijzeres ver vullen tot 1937 in welkjaar zij door de wettelijke voorzieningen haar beroep moest beëindigen. Zij bleef echter na 1937 haar capaciteiten en haar vrije tijd in dienst van de gemeenschap stellen en gaf op velerlei ge bied van het sociaal en cultureel leven haar daadwerkelijke steun. Dat haar belangstelling en haar streven ook uitging naar volledige staatkundige gelijkstelling van man en vrouw, was niet vreemd aan de wettelijke voorziening, die haar genood zaakt had, haar beroep als onderwijzeres, dat zij als een roeping voelde, neer te leggen. Zij was een tiental jaren voorzitster van de afdeling Haarlem van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Reeds aan stonds na haar benoeming tot presidente in Januari 1938 werd onder haar leiding ter gelegenheid van de Alg. Vergadering van de Nat. Vrouwenraad in April d.a.v. te Haarlem, een tentoon stelling georganiseerd in samenwerking met de Gem. biblio theek, van werk door vrouwen gemaakt. In de raadzaal te

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 48