Haarlem, door B. en W. tot dit doel voor een week afgestaan, werden boeken, handwerken, schilderstukjes, miniaturen, tin- werk, prachtig kantwerk enz. enz. tentoongesteld, alles ge schreven, ontworpen en vervaardigd door bekende vrouwen. In de laatste jaren voor de oorlog werden onder haar leiding protestvergaderingen gehouden tegen het verbod van arbeid van de huwende vrouw. Eveneens vond onder haar leiding plaats de vergadering met als onderwerp 'Dictatoriaal of demo cratisch geregeerde landen'. Groot voorstandster als zij was van samenwerking door vrou wen op 'brede basis', had zij zitting in verschillende besturen en comité's. De vergaderingen leidde zij met vaste hand. Presideren zat haar in het bloed. Woelige vergaderingen wist zij op het juiste moment door een vriendelijk woord of licht ironisch grapje tot rust te brengen. Zij was een warm voelende, moederlijke vrouw en daardoor, hoe scherp haar protesten tegen sociale of cultu rele misstanden ook mochten zijn, in staat een nobele figuur te blijven, waar elke verbittering en verbetenheid vreemd aan was. In haar gezin, waarin opgenomen waren kinderen van vreemden, verrichtte zij zegenrijk werk. Na de oorlog, bij de herleving van de verschillende vrouwen verenigingen, werd zij aan het begin van dit jaar tot presidente van de Plaatselijke Vrouwenraad gekozen. Het devies van de Nat. Vrouwenraad, hetwelk zij als onder werp koos ter gelegenheid van de Jaarvergadering op 25 April, waren de woorden, die zij zich volkomen had eigen gemaakt: Wat Gij wilt, dat de menschen U doen zullen, doe Gij hun desgelijks.' Na een kort ziekbed kwam het ontstellende bericht van haar overlijden. De belangstelling bij haar crematie was zeer groot. In de harten van vele vrouwen echter en in het gehele vrou wenleven van Haarlem laat zij een grote leegte achter. C. Stemler-Tjaden - 25 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 51