Dr JAN JANS HAAK 7 November 1886 - 20 November 1947 Het was op 7 November 1946, dat een aantal mensen van zeer uiteenlopende aard een feestmaaltijd georganiseerd had den om de 60ste verjaardag te vieren van hun aller vriend, Dr Jan J. Haak. Daar waren ze met hem en zijn gezin te zamen, zijn vrienden uit onderwijskringen, uit de Doopsge zinde Gemeente, uit de sportwereld en de oude bestuursleden der Volksuniversiteit, vermeerderd met enkele trouwe vrien den van den huize Haak. Dat vogels van zo diverse pluimage bijeengekomen waren, typeert Jan Haak, typeert zijn ruime menselijkheid, die vrij was van alle schotjesgeest. Hoe weinig konden die disgenoten toen vermoeden, dat ruim een jaar later twee van hen, Dr W. van den Berg (f 28 April) en Dr Jan Haak (J 20 November 1947) zouden zijn heengegaan. Jan Haak was Haarlemmer in hart en nieren. En toch was hij te Semarang geboren en beleefde met zijn broers en zusters een heerlijke jeugd in Indië. Te Batavia doorloopt hij de eerste vier klassen der H.B.S. Daarna komt hij in Haarlem op de school, waarmede hij tot aan zijn dood innig verbonden zal blijven: de iste H.B.S. B. In 1905 doet hij daar eind-examen. Na een aanvullend staatsexamen wordt hij in 1906 ingeschre ven als student in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ten volle heeft hij in die mooie jaren vóór de eerste wereldoorlog kunnen genieten van al het goede, dat de studentenmaatschappij en het culturele leven in Amsterdam hem bood. Onmiskenbaar zijn deze jaren van zeer vruchtbare betekenis geweest voor de ontwikkeling van zijn markante per soonlijkheid. Wat zijn studie betreft, zo waren 't vooral de professoren Hendrik de Vries (Wiskunde) en Sissingh (Na tuurkunde), die hij buitengewoon waardeerde. In 1914 deed hij doctoraal examen, terwijl hij in 1918 cum laude promo veerde. Later, toen hij reeds leraar was, is 't vooral Prof. Lorentz geweest, bij wie aan huis regelmatig colloquium was, die invloed had op zijn studierichting. In 1915 werd hij benoemd aan dezelfde school, waar hij eens leerling was. Met volkomen overgave heeft hij er gewerkt tot aan zijn naderend einde. In de jaren 1915-1947 hebben generaties van leerlingen 'Haak gehad'. Hij was een leraar,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 52