- 27 - die zeer streng en scherp kon zijn, maar die de grote kunst ver stond, de kostelijke gave bezat 'om de moeilijkste dmgen een voudig te maken'. Zo hoorden wij 't vaak van zijn oud-leer lingen. Hij was echter niet alleen een voortreffelijk didacticus met een geheel eigen methode, hij was meer dan een scherpzinnig intellectueel, want door zijn intense belangstelling voor zijn leerlingen, door zijn rijk gemoedsleven, gaf hij hun meer dan de kennis van zijn vak. Herinneren wij ons ook zijn mede leven met de H.B.S. V. en vergeten wij niet, hoe steeds in de schoolpauze in 'de vrije tien', tal van jongens en meisjes m zijn lokaal kwamen om met hem over hun moeilijkheden enz. te praten. Bij zijn dood bleek overduidelijk, hoe zeer Haak voort leeft in de dankbare herinnering van tal van oud-leerlmgen, die nu zelf op belangrijke posten staan. Ook buiten de school gaf hij zich steeds met heel zijn hart aan de vele dingen, die zijn liefde hadden. In jonge jaren was hij bestuurslid van de H.F.C. 'Haarlem', hij leefde de lot gevallen van zijn club intens mede. Van het jaar 1919 af, toen de Haarlemse Volksuniversiteit werd opgericht, heeft hij als bestuurslid tot haar groei en bloei het zijne bijgedragen, want hij was een groot optimist in zijn geloof aan de goede resul taten van dit werk. Maar bovenal ging zijn liefde uit naar de Doopsgezinde Gemeente. Hij heeft haar m verschillende func ties gediend. Zo was hij o.a. diaken en kerkeraadslid en Pen ningmeester van 'De Commissie tot de Scholen Al behoort men zelf niet tot de Doopsgezinde Gemeente, zo weet toch ieder, die Haak intiem kende, hoe hij, wat levenshouding en geloofsovertuiging betreft, geheel en al een geesteskind van zijn Kerk was. Van nature zeer behoudend van aard, ging zijn belangstelling meer uit naar de enkeling en zijn noden dan naar de sociale problemen van een revolutionnaire tijd. Wie zou denken, dat hij door die individuele hulpverlening naar buiten het eigen gezin en de grote familie, waartoe hij be hoorde, te kort deed, vergist zich. Met de volledige steun van zijn Vrouw was hij een Vader voor allen. Hij hielp, waar hij kon en leed vaak met hen mede. Dat gold niet alleen zijn familie. Wie steun en hulp, raad of bemoediging nodig had, ging naar het huis op de Schotersingel 1 en hij zag hem daar zitten - reeds sedert zijn 38ste jaar kon hij slechts moeizaam lopen in zijn grote stoel bij het raam, uitkijkend op zijn 'Eiland' in de Singel. Dan sprak hij, opgewekt, ondanks eigen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 55