- 33 - lijkt een tautologie. Maar is het dat? Ongetwijfeld heeft ook Briët ten opzichte van veel 'christelijkheid' en van de Kerk de strijd gekend die geen modern mens die het geestelijk leven van zijn tijd meeleeft, bespaard blijft; maar de Naam die boven alle naam is, de naam van Jezus Christus, heeft hij lief gehad. Misschien wist hij niet zo precies wat hij geloofde, maar hij wist in Wien hij geloofde. Bij zijn emeritaat is wel gebleken hoe zijn gemeente hem eerde en hoe velen hem dankbaar zijn. Met het monkelend lachje dat hem eigen was, heeft hij dit aanvaard en het heeft hem goed gedaan. Van een rustige emeritaats-tijd had hij zich veel voorgesteld het is anders gegaan. Wetend hoe moeilijk bij een 'publieke' begrafenis wezen en schijn uit elkaar zijn te houden, was het zijn wens in stilte be graven te worden. Zo stonden alleen zijn vrouw en kinderen bij de groeve. Toen is dus niet gezegd kunnen worden waar van anders gaarne zou zijn getuigd. Hem kennend zoals ik hem gekend heb, zie ik daarover zijn glimlach. J. C. van Dijk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 65