het geestelijk centrum van de stad, het is onze feestzaalEn hoe hebben we daarvan genoten toen het openluchtspel na de be vrijding zo'n bijval ondervond en hoe kunnen we er op Koninginnedag de klare kinderstemmen bewonderen, die hier zo jubelend de ruimte vullen, of als er andere optochten of ge meenschappelijke gebeurtenissen het stedelijk leven beroeren. Wie biedt een schoner zaal dan onze Grote Markt, die tot het verste verleden haar banden uitstrekt en het heden in zich bergt Toen in de oorlogsjaren ons hart beefde van angst omtrent het lot van onze feestzaal schreef een zeer medelevend lid van onze vereniging aan het bestuur een brief waarin bij de ge dachte opperde, dat bij zoveel zinloze vernieling men ook eens bewust en zinvol moest gaan breken en datgene wat onze Markt ontsierde moest verwijderen en vervangen door iets wat waardevol zou zijn. Reeds eerder, lang voor de laatste wereldbrand, had een bekend Engelsch staatsman* op een bijeenkomst van archi tecten een verwant geluid doen horen, hij had meer behoefte aan springstof om het vele lelijke te doen verdwijnen, dat dan door schone nieuwe bouwwerken zou worden vervangen, dan aan nieuwe schone gebouwen in een karakterloos straatbeeld opgenomen. De gedachte is inspireerend en aantrekkelijk, evenwel zeer lastig. De dienst van Openbare Werken kreeg de voornoemde brief in handen en in de oorlogsjaren, die weinig productief werk opleverden, is er op deze suggestie ingegaan en is er ge zocht wat mogelijk zou zijn om deze sympathieke idee te ver wezenlijken. Alles wat lelijk is slopen? 't Is erg aantrekkelijk maar onuit voerbaar Getracht werd met behoud van alle panden, alle verdieping- hoogten en raamopeningen, een nieuwe gevelindeling te krij gen die althans mogelijk zou zijn wanneer men zijn pand eens wil opknappen. En het blijkt dat in de loop der jaren de neiging daartoe komt. Immers van de oorspronkelijke be bouwing is bijkans niets meer over. We moeten dus niet rekenen op een spoedige uitvoerbaarheid, maar op de lange duur verdwijnen alle panden van de Grote Markt, die geen - 40 Ramsay Mac Donald.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 72