- 42 - de andere bestaande monumenten des te beter zullen uit komen. De hoek van de Grote Houtstraat is nu voorzien van een weinig geslaagde blokkendoos. Er zijn plannen voor een bibliotheek ter plaatse. Getracht is om dit grote gebouw zo danig onder te verdelen dat het door zijn afmetingen niet te veel de aandacht zal opvragen. Om in vaktermen te spreken is er naar gezocht om in de 'schaal' van de Grote Markt te blijven. Op de hoek van de Jansstraat staat in het nieuwe voorstel ook een nieuw groot gebouw. Dat is een mogelijkheid die destijds opkwam doch waarvan de realiteit nog niet bekend is. De geveloplossingen hiervoor zijn een eerste proeve, die noch de architect, noch de gemeentedienst bekoorden. De uit monding van de Jansstraat op de Grote Markt moet in ieder geval worden herzien daar het toenemende verkeer dit eist, evenals de toegang van de Koningsstraat. In het voorstel is ge tracht om, met het behoud van de beslotenheid van het plein, die verkeersmoeilijkheden iets te verlichten. Daarvoor is de Oostelijke hoek van de Jansstraat van een open galerij voor zien en de rooilijn tussen Smedestraat en de Jansstraat zou misschien wat kunnen worden teruggelegd. Bij de Koning straat wordt het voetgangersverkeer, dat nu langs het stadhuis gaat, onder dit bouwwerk door gevoerd via een kleine arcade. Tegenover de nieuwe ingang van het stadhuis is de rooilijn van de Koningstraat teruggelegd om wat meer ruimte voor deze belangrijke toegangspoort te verkrijgen. Het voordeel van deze studie is, onafhankelijk van zijn uit voerbaarheid, gelegen in het feit dat men nu ieder nieuw voor stel kan toetsen aan dit ontwerp. Is het beter, wel nu dès te beter, is het minder dan moet het worden herzien. De fraaie uitvoerige maquette is daarbij een zeer dankbaar hulpmiddel en we kunnen de directeur van Openbare Werken, Ir M. H. Maas, dankbaar zijn dat hij deze studie zo serieus heeft doen opzetten en uitwerken. Ir. G. Friedhoff

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 76