- 44 - heid. Slechts 200 abonné's telde het; om te kunnen voort bestaan eiste de uitgave er 800.1 Kruseman was overtuigd aanhanger der liberale beginselen, waarop Thorbecke in 1848 onze staat had opgebouwd; hij was, niet het minst door Busken Huets Brieven over den Bijbel (1859) tot de moderne theologie bekeerd. Ten einde zijn Zondagsblad aan die beginselen en ideeën dienstbaar te maken, wist hij Mr J. T. Buijs (1828-1893), tot voor kort aan de provinciale griffie van Noordholland verbonden en daarna secretaris van Rijnland geworden, als hoofdredacteur aan het blad te verbinden, een volbloed volgeling van Thorbecke en reeds toen figuur van betekenis. Deze omringde zich met de bloem der toenmalige jongeren op staatkundig, letterkundig en vrijzinnig-theologisch gebied als geregelde medewerkers. Toen hem wegens zijn werkzaamheid te Leiden de redactie van een te Haarlem verschijnend blad te bezwarend werd, droeg hij deze tegen November aan zijn vriend Quack over, die kort te voren voor de bewerking der statistiek aan de provinciale griffie was aangesteld. Mr H. P. G. Quack (1834-1917), wiens naam, evenmin als die van zijn voorganger, in het blad wordt genoemd, paste vrij ingrijpende wijzigingen toe. In plaats van de zakelijke binnen- en buitenlandse overzichten, die onder Buijs door een admini stratieve kracht op het bureau van de uitgever, die ook de advertentierubriek behandelde, werden samengesteld, ver scheen voortaan het 'politiek overzicht der week', waarin Quack zelf de buitenlandse gebeurtenissen besprak, terwijl hij voor de binnenlandse politiek zich de medewerking wist te ver zekeren van P. J. B. G. Robidé van der Aa (1832-1887), een vriend uit zijn studententijd die de theologische studie voor de journalistiek verwisseld had. Met een bladspiegel van 45 bij 34,5 cm had het blad het formaat van een krant. Ook de indeling in 4 kolommen en het feuilleton onder de streep waren aan de dagbladpers ontleend. Op goed papier gedrukt, genoot het blad een goed verzorgde typographische uitvoering. Om de artikelen van het blad 'aan een niet zoo vlugtig be staan te onderwerpen als van zelve het lot is van de dag- en weekbladen', begon de uitgever in Mei '60 een 'maandelijk- sche uitgave' in 8°, waarin de meeste artikelen van het Zon-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 80