- 45 - dagsblad, in rubrieken ingedeeld, werden herdrukt. Er ver schenen elf afleveringen van. In tegenstelling met het week blad, werd op de titel van de eerste vijf afleveringen de medewerking vermeld van Mr P. A. S. van Limburg Brouwer, Mr J. T. Buijs, Cd. Busken Huet, P. A. de Génestet, W. M. Logeman, P. J. van de Kasteele, W. C. H. Staring, Prof. P. J. Veth 'en anderen'. In de afleveringen van October en November werd de naam van Dr A. Pierson hieraan toege voegd. Deze namen werden sinds December niet meer ver meld, evenmin als Quacks redactie. Ook in deze vorm kon het orgaan niet voor ondergang worden behoed. Het tijdstip, waarop het herboren Zondagsblad verscheen, viel samen met de opleving van Haarlem dat toen 28.000 inwoners telde - uit de duffe sfeer, waarin het een halve eeuw verkeerd had. De komst van de 'jeugdige voortvarende burge meester'3 Lock bracht deze tot stand. Hij vond daarbij steun bij jongere medestanders uit de burgerij. Hij gaf de stoot tot de vestiging van een schilderijenmuseum op het stadhuis en zag tijdens zijn ambtsperiode de H.B. S. oprichten, een grote nijverheidstentoonstelling met afzonderlijke bloemententoon stelling, een paar jaar later een grote landbouwtentoonstelling te Haarlem houden, weer later gevolgd door het Landhuis- houdkundig Congres. Er kwam een stedelijke industrie- en tekenschool tot stand; er werden nieuwe scholen en bruggen gebouwd; er werd een gemeentelijk muziekcorps opgericht; er werden tal van bebouwingsplannen voor de Bolwerken en andere stadsgedeelten vastgesteld; het halve eeuwfeest der on afhankelijkheid en dat van de slag van Waterloo werden luister rijk gevierd. Ten enenmale onjuist is dan ook de uitspraak4 dat met Mr Fock 'feitelijk het oude regentendom in nieuwe gedaante het Raadhuis betreden had' en dat voor de ont wikkeling van de stad van deze figuur weinig te wachten was'. Het tegendeel is waar. Op het Zondagsblad had evenwel de gunstige ontwikkeling der stad, waar het verscheen, geen invloed. De belangstelling bleef, evenals in andere delen van het land, gering. Dat enkele medewerkers te Haarlem gevestigd waren, was niet meer dan een toevallige bijkomstigheid. Van Januari tot en met October i860 stond het blad onder

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 81