- 47 - geen minister-president; alle ministers traden afwisselend ge durende drie maanden als voorzitter van de ministerraad op. Toen Van Hall het presidium een halfjaar achtereen aan zich had weten te trekken, namen zijn ambtgenoten daarmede geen genoegen en brak een crisis in het ministerie uit, die met het ontslag van Van Hall eindigde. Jubelend schreef Van der Aa 'dat toen het ontslag van den heer Van Hall verleden Zaterdag op de vleugelen der faam door de stad werd ver spreid, men niets zag dan vergenoegde gezichten. Het was als of een ieder eensklaps uit een akeligen droom ontwaakte; het scheen alsof ieders borst weder ruim ademhaalde, nu het Nederlandsche volk dus plotseling ontslagen was van een nacht merrie, die zoolang loodzwaar op alle politieke eerliikheid had gedrukt'. Buijs behandelde ook nog andere onderwerpen als: het zee- regt in oorlogstijd, de Maatschappij van Weldadigheid, en vestigde de aandacht op de nieuw opkomende Hypotheek banken. Tijdens de redactie van Quack zond hij een paar maal bijdragen onder zijn initialen in. De binnenlandse spanningen werden nog verre overtroffen door die in het buitenland. De politieke toestand was hoogst onzeker. De onderlinge strijd tussen de landen die de Italiaanse eenheid zouden tot stand brengen, was in volle gang. De sphinx-achtige Napoleon III steunde de koning van Sardinië Victor Emmanuel en zijn minister Cavour in de strijd tegen Oostenrijk en verwierf in ruil daarvoor Nice en Savoye voor Frankrijk. Na de overwinning op Oostenrijk bij Magenta zakten de midden-Italiaanse staten Toscane, Parma en Mo dena ineen. Sicilië werd door Garibaldi voor Victor Emma nuel veroverd, de Kerkelijke Staat, ondanks de aanvankelijke bescherming van Napoleon III, aan de Paus ontnomen, Napels eveneens veroverd. Op 17 Maart 1861 werd Victor Emma nuel tot Koning van geheel Italië uitgeroepen. De laatste dezer schokkende voorvallen speelden zich tijdens het verschijnen van het Zondagsblad af; zij gingen gepaard met vrees voor uitbreiding der conflicten en voor een Europese oorlog. De buitenlandse overzichten gaven wekelijks een weer slag op de gebeurtenissen van dat veelbewogen jaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 83