- 49 Aanvankelijk hielden te dien einde de contribuerende leden der vereniging jaarlijks een twaalftal voordrachten voor ar beiders 'over eenig onderwerp uit de natuurwetenschap of technologie, gekozen met het oog op de behoeften en de vat baarheid der hoorders'. Al spoedig bleek echter, dat de leden niet over de nodige tijd beschikten om aan de door hen op zich genomen verplichtingen te voldoen, zodat voortaan spre- kers van elders werden uitgenodigd. Ook werden prijsvragen voor door arbeiders vervaardigde werkstukken uitgeschreven en werd een bibliotheek aangelegd en te hunner beschikking gesteld. Om het gevaar te vermijden dat 'de vereniging lang zamerhand ontaarden zou door het meest nuttig te worden voor eene hoogere klasse van toehoorders dan waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd' werden maatregelen genomen om het 'aantal der bij elke voordracht aanwezige "heeren" zoo veel mogelijk te beperken'. De vereniging heeft haar activiteit tot op heden in min of meer gewijzigde vorm voortgezet. W. C. H. Staring (1808-1877), de vermaarde geoloog, eco noom en landbouwkundige, behandelde land- en bosbouw kundige onderwerpen. Hij gaf uitvoerige overzichten van ver gaderingen en congressen van landbouwverenigingen en des kundige wenken voor het herstel van het Haagse Bos. Ten aanzien van de kunst valt het op, dat in de gehele jaar gang nauwelijks een woord aan schilder- en beeldhouwkunst is gewijd. Daarentegen werden, ondertekend met uit voerige beschouwingen gegeven over het grote muziekfeest der Maatschappij ter bevordering der Toonkunst te Arnhem met een nabetrachting over de gebreken dier Maatschappij en wen ken voor verbeteringen. 'K.' gaf'aanteekeningen en opmerkin gen van een dilettant ten beste. Hoewel hij het opneemt voor de destijds nog aangevochten composities van Beethoven uit zijn laatste periode, meent hij dat de 'WAGNERsche en Liszt- sche producten tot de muziek in bijna hoegenaamd geen be trekking meer staan'. Het verheugt hem dat men tot de studie der oude klassieke meesters terugkeert en met name tot Bach, wiens werken uit het stof waaronder zij lang waren bedolven' in de laatste tijd aan het licht waren gekomen. Over zeer uiteenlopende onderwerpen komen in het blad een aantal verspreide stukken voor onder initialen, waarvan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 87