tijdvak van Louis Philippe, zelf protestant, gaf een van grote waardering getuigende schets van het veelbewogen leven des priesters. Overigens kwam in het Zondagsblad slechts één bijdrage van Huet onder vermelding van zijn initialen voor. Onder de indruk van de ernstige schade door de hevige Pinksterstorm aangericht, schetste hij onder de titel 'Na den storm' een kerk gang op eerste Pinksterdag om vervolgens het woord te richten tot een beuk, 'mijn grootvorst onder de boomen'. 'Mogt vroe ger of later ook gij zelf door den storm worden aangetast en geveld, ik zal uit erkentelijkheid u eene uitvaart be reiden gelijk nooit aan éénigen gevallen boom op deze aarde wedervoer. Een rondgaande brief, ook in de dagbladen open baar gemaakt, zal de treurmaar van uw sterven alom ver breiden. Bijzondere uitnoodigingen zullen worden toegezon den aan alle regtgeloovige vereerders van Bouddha in Neder land, om het feest van uw begrafenis met hunne tegenwoordig heid te vereeren. Geen natuurgodendienaar, geen naauw- gezet pantheïst, zal bij deze plegtigheid mogen ontbreken. Wij zullen haar verheffen tot eene demonstratie van het Bouddhis- me in deze gewesten. Daartoe zullen wij onder de Staatsraden, onder de Burgemeesters, en evenzoo onder de Braminen hier te lande eene goede keuze van afgevaardigden trachten te doen. Wij zullen zorgen dat het bij uwe ter aarde bestelling aan geene lijkredenaars ontbreke. Ikzelf, op mijne beurt het woord nemend, zal mijne hand leggen op uw omgehouwen stam, en met indrukwekkende plegtigheid, met tooneelmatige opge wondenheid bijna: Rust zacht, zal ik zeggen, o gij ruischende zoon van het westen, bezielde zanger, ootmoedig belijder, weemoedig strijder, geduldig lijder, getrouwe getuige der natureerende natuurEn alle natuurdienaars om mij henen, de gansche schaar der pantheïsten en bouddhisten, een ieder zal getroffen wezen door mijne bedrevenheid in de allitératie. On- ingewijden zullen tot dit begrafenisfeest niet worden toege laten, tenzij als stomme toeschouwers. Niet slechts bedelaars en rijfelaars, gelijk meestal op de dorpskermissen, maar ook en inzonderheid alle niet-bouddhistische letterkundigen en dich ters, zullen met de meeste zorg van deze plegtigheid worden ge weerd. Aan niemand hunner zal de gelegenheid tot spreken of aangeboden of gelaten worden. Daarentegen zal er een stenograaf aanwezig en in werking zijn. Deze zal al onze - 5i -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 89