- 54 - natuur dan naar zijn inzicht vroeger was beproefd'3, deden Quack aan Alberdingk Thijm verzoeken een weerslag op deze voordrachten in het Zondagsblad te geven. Deze ver slagen groeiden uit tot zeer gedocumenteerde deskundige be schouwingen, waarin Huet de kritiek niet bespaard bleef. Van zijn lezingen heeft Huet zelf slechts enkele fragmenten in zijn Litterarische Fantasiën en Kritieken5 opgenomen. Zijn zoon Gideon nam in het 24e deel der reeks de niet gepubli ceerde lezingen op. Merkwaardigerwijze echter schudde hij de inhoud der lezingen als de stukken van een legprent door een, daarmede het geduld van een latere puzzelaar op de proef stellend, die de oorspronkelijke legkaart zou pogen te herstellen. Met de artikelen in het Zondagsblad als uitgangs punt, gelukt het inderdaad de oorspronkelijke lezingen te re construeren, volgens onderstaande tabel. De lezingen werden niet onder titels aangekondigd; in de Litterarische Fantasiën en Kritieken dragen ze opschriften. Zondagsblad L. F. en K. deel 24 eerste lezing eerste lezing: 'Bellamy' tweede lezing 'De Van Harens' in Deel 6. derde lezing idem vierde lezing tweede lezingDe school vnn Bellamy (beginnend met blz. 63) vijfde lezing derde lezing: 'Van der Palm en Bilder- dijk' zesde lezing vierde lezing: 'De patriotten en Simon Stijl' zevende lezing vijfde lezing: 'Van Woensel en Loosjes' achtste lezing 'Daags na het feest' in Deel 5. 'Een borstbeeld van De Ruyter' in Deel b negende lezing zesde lezing: 'Feith en Kinker' Huet opende de lezingenreeks met Bellamy, in wie hij een vernieuwer der dichtkunst zag, voor wie hij de sympathie zijner hoorders trachtte te winnen. 'Met de wijsheid van een geoefend veldoverste, régisseur of historisch-landschapschilder oordeelt Thijm 'is hij er op bedacht zijn tooneel te ver kennen en te bereiden, alvorens zijne troepen of de groepen zijner spelers of figuren daar hunne plaats op te geven. Be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 92