Onder geen der tot dusver behandelde onderwerpen vallen de Spaansche schetsen waarvan Dr T. J. Halbertsma (1829- 1894) destijds praeceptor aan het Haarlemse gymnasium, naar aanleiding van zijn achttienmaands verblijf in Spanje, waar hij met de Utrechtse hoogleraar Van Herwerden griekse manuscripten in bibliotheken had gecollationneerd, een zestal in 't Zondagsblad deed opnemen. Deze stukken bekoorden, ge lijk Quack terecht opmerkt, 'door haast uitbundigen luim en spëelsche guitigheid'. Het feuilleton was slechts ten dele aan de letterkunde gewijd. Het eerste was de reeds vermelde voortreffelijke vertaling van Busken Huet van Octave Feuillets Delila, een novelle in toneelvorm, die kort te voren in de Revue des deux mondes door Emile Montégut de schoonste van 's schrijvers novellen was genoemd. Het werd gevolgd door stukken uit de Gedenk schriften van Varnhage von Ense, waarin de moord van Sand op Kotzebue behandeld wordt. Daarna verdween het feuilleton geruime tijd uit de kolommen van het weekblad, om onder de redactie van Quack te herrijzen met een bijdrage van Joh. C. Zimmerman over George IV, ontleend aan een reeks artikelen van Thackeray over de vier Georges in The Cornhill Magazine. Maar het vlotte blijkbaar niet bijzonder met het feuilleton. Het werd geen vaste rubriek, zodat de lezer het verscheidene weken moest missen. Vermoedelijk was het streven der redactie, dat 'het feuilleton het beste moet blijven bevatten van wat de uitheemsche litteratuur in maandschrift of dagbladen op levert' daarvoor aansprakelijk en bleek de keuze te beperkt. Waardig ter opneming werden alleen gekeurd Kinderspeel goed van M. Rigault ter ere van St. Nicolaas, Lord Palmer- ston en later Disraeli door Edward M. Whitty, meester in het ontwerpen van geestige karakterschetsen van beroemde tijdgenoten, Werther, door Emile Montégut, 'den beminne- lijken en diepzinnigen criticus van de Revue des deux mondes wiens 'Werther' volgens de redactie van het Zondagsblad 'wel het schoonste is wat hij ooit geschreven heeft'. Daarop volgde nog 'een der geestigste feuilletons van den zoo fikschen en logischen republikein Eugène Pelletan' De Almanak, ver volgens het Beroep van Schrijver, door St Marc Gerardin en Bach en Mendelssohn door W. H. Riehl, die 'als fijn op- - 61 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 99