68 Jacobsz. Schout bovengenoemd), vaandrig St. Jorisdoelen 1612'27. Komt eveneens als vaandrig voor op Hals' Maaltijd van officieren van de St. Jorisdoelen 1627, geheel rechts. Boudewijn van Offenberg (zn. van Pieter, koopman te Ant werpen, daarna te Haarlem, en Maria van Loo4), geb. Haarlem 1590, vaandrig St. Jorisdoelen 1612—'27, komt eveneens als vaandrig voor op Hals' Maaltijd van officieren van de St. Jorisdoelen 1627, op de voorgrond links. Hij tr. Haarlem 1627 Beatrix de Laignier. Hiermede is mijn beschouwing over Frans Hals' schutters stuk van 1616 'Maaltijd van officieren van de St. Jorisdoelen' ten einde. Van de elf in hun tijd bekende Haarlemmers, wier markante koppen door Hals' meesterhand in 1616 zijn geschilderd, staat thans vast wie zij voorstellen. Zeven van hen zijn lid van de Haarlemse vroedschap geweest, van wie vijf het burgemeesters ambt hebben bekleed. In het voorgaande heb ik mij zorgvuldig onthouden van kunsthistorische beschouwingen. Daarover is door deskundigen veel gepubliceerd. Voor liefhebbers van de historie van ons land en die van Haarlem in het bijzonder is evenwel ook het vastleggen van de identiteit van een groep naamlozen op een zo beroemd schilderij van belang. C. C. van Valkenburg (1) Vergelijk de oude en juistere benaming voor Rembrandts Nachtwacht: Het Corporaalschap van Capt. Frans Banningh Cocci (2) Te dezer plaatse moge ik met erkentelijkheid melding maken van de hulp, die ik bij het samenstellen van dit artikel mocht ontvangen van Mevrouw van den Bosch-Nord Thomson, Mejuffrouw C. A. van Hees en de Heer M. Thierry de Bye Dolleman. (3) Zie M. Thierry de Bye Dolleman 'Het geslacht van Berckenrode' in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie XII (1958). (4) Dochter van Boudewijn van Loo, raad en rentmeester van Friesland (uit het Friesche geslacht van Loo) en Jacomina van Kerckwerve.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1958 | | pagina 90