APPIE EN AMPIE EN HUN NAKOMELINGEN Als het er op aankomt blijkt men hecht verbonden in de kring van 'Appie en Ampie' (Mevrouw Van Verschuer in 'Honderd Jaar Hartekamp') Het zal een jaar of tien geleden zijn, dat mij aan een maal tijd van het Loffelijk Gilde van St. Hubert in het hotel Funck- ler te Haarlem werd gesuggereerd, op te schrijven wat mij bekend was over mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, vermaard gildebroeder van 1783 tot 1837,en zijn echtgenote Catharina van Lennep, wier afstammelingen bij tientallen in dat gilde zitting hebben gehad. Ik beloofde mijn best te zullen doen en als resultaat van verzamelde gegevens ontvingen mijn medebroeders van St. Hubert in 1956 van mij een gestencild boekje, genaamd 'Appie en Ampie en hun nakomelingen'. Dit boekje bevat, behalve een levensbeschrijving van Appie en Ampie (het echtpaar bovengenoemd) en van een aantal hunner kinderen en kleinkinderen, ook de namen van al hun afstammelingen. Het vermeldt tevens mijn jeugdherinnerin gen aan jongere generaties en draagt het kenmerk van een voor vrienden geschreven verhaal. Een deel daarvan stel ik op verzoek van jhr. mr. C. C. van Valkenburg beschikbaar voor het jaarboek der Vereniging Haerlem. De wijze van schrijven heeft haar oorspronkelijk karakter vrijwel behouden; hier en daar werden mededelingen van persoonlijke aard weggelaten. Enkele voor mij nieuwe gegevens heb ik kunnen toevoegen. De lijst van afstammelingen werd sterk bekort. In haar uit gebreide vorm zou zij wellicht de leden van 'Haerlem' minder aanspreken dan de genealogen onder mijn oorspron kelijke lezers of de bloedverwanten voor wie mijn boekje naast de gildebroeders bestemd was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1959 | | pagina 68