56 kolonel, resp. van de St. Joris- en van de Cluveniersdoelen. De onjuiste benaming van het hier besproken schilderij zal zijn ontstaan door latere verwarring van deze beide functies van Willem Voogt. De tochten naar Hasselt en Bergen op Zoom hebben dus plaats gehad in de driejaars periode voorafgaande aan de zittingsperiode van de op dit schilderij afgebeelde officieren. Tijdens deze zittingsperiode heeft nog een dergelijke expedi tie plaats gehad en wel naar Heusden, waarheen in het voor jaar 1625, met een tussenruimte van enkele weken, achtereen volgens drie vendels vertrokken. Ook op deze tocht was ieder der vendels samengesteld uit officieren en manschappen van beide schutterijen 5. Hieronder volgt nu de tafelschikking en daarna vermeld ik de personalia van de schutters van links naar rechts en telkens de figuur op de voorgrond voor de zich daarachter bevindende: r_ Adriaen Matham (zn. van Jacob, tekenaar en graveur, en Maria Poelenburg), geb. Haarlem omstreeks 1599, tekenaar en graveur, vaandrig Cluveniersdoelen 1624'30, f 's-Graven- hage 23 nov. 1660, tr. Ie Haarlem (voor schepenen) 6 nov. 1632 Cornelia Claesdr. van Duynen, tr. 2e Haarlem (voor schepenen) 31 okt. 1638 Annetgen Pieters, begr. Haarlem x Willem Ruychaver T ,1 c doelenknecht x Loth hchout vaandrig x Pieter Ramp vaandrig x Claes van Napels luitenant x Johan Damius Gilles de Wildt x Outgert Akersloot fiscaal kapitein luitenant I Willem Voogt kolonel Matthys Haeswindius luitenant Johan Schatter Willem Warmont kapitein kapitein x Adriaen Matham vaandrig

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 58