bi ll sept. 1639; tr. 3e Haarlem (voor schepenen) 2 dec. 1642 Leentgen Thiel, geb. Amsterdam, begr. 's-Gravenhage Willem Claesz. Voogt (zn. van Claes Albertz., brouwer te Haarlem, en Volkje Willemsdr. Lakeman), geb. 1572, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, vaandrig Clu veniersdoelen 1596—1607, luitenant idem 1612—'15, kolonel idem 1624—'27, begr. Haarlem 7 sept. 1630, tr. Haarlem 1 april 1607 Lijsbet Snouck, ged. Amsterdam (N.K.) 12 mei 1587, begr. Haarlem 7 juli 1618, dr. van Jan en Machtelt Huydecoper. Loth Schout (zn. van Jan Jacobsz. raad te Haarlem en brou wer in de Twee Gecroonde Starren, en Dirckje Steyn), ged. Haarlem 8 dec. 1600, brouwer in de Twee Gecroonde Starren, vaandrig Cluveniersdoelen 1622—'30, J Haarlem juni 1655, tr. aid. (voor schepenen) 25 aug. 1630 Geer- truyd Borst, begr. okt. 1649, dr. van Cornelis Ger- brantsz., brouwer in de Passer te Haarlem, en Trijntje Willemsdr. Loth Schout komt voor op de prent van de tocht naar Hasselt in 1622. Johan Damius (zn. van Ds. Johannes en Agneta N.N.), geb. Ladenburgh(P), raad, schepen en burgemeester van Haar lem, baljuw van Assendelft, geneesheer en deken chirurgijns- gilde te Haarlem, kapitein Cluveniersdoelen 1619—'21, 1624'25, fiscaal idem 1625—'37, J aid. 15 dec. 1648, tr. Ie Haarlem 6 febr. 1596 Catharina Jansdr. van Deutekom, geb. Deventer; tr. 2e Haarlem 29 nov. 1620 Anna van Offen- berg, geb. Antwerpen, wed. van Jan van Houten. Johan Schatter (zn. van Hercules, moutmaker te Haar lem en Cornelia Jacobsdr. (van Os)), ged. Haarlem 4 okt 1594, raad, schepen, schout en burgemeester van Haarlem, brouwer in de Gecroonde Ruyt, kapitein Cluveniersdoelen 1624—'27, 1630—'33, 1636—'37, fiscaal idem 1637'42,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 59