71 omdat alle officieren op Coning en één andere na reeds op an dere schuttersstukken voorkomen. Mogelijk heeft Cornelis Coning nog enkele weken de dienst bij de St. Jorisdoelen voor de begin april 1639 overleden luitenant Olycan waargeno men, maar waarschijnlijker lijkt mij dat hij, wetende dat de Cluveniers in 1639 niet geschilderd zouden worden, gevraagd heeft om mee te mogen poseren op het schilderij van zijn wa penbroeders van de St. Jorisdoelen. Deze opvatting vindt steun in het volgende. Op de achtergrond zien wij als no. 15 een vaandrig die in de oude manuscripten wordt aangeduid als Mr. Jacob Druyve- steyn. Vóór noch na 1639 was hij vaandrig bij de St. Joris doelen. Ongetwijfeld was hij sedert 1636 in deze functie aan de Cluveniersdoelen verbonden, wat evenwel niet is te con troleren daar de namen der vaandrigs van deze schutterij voor het tijdperk 1636'51 niet op de lijsten zijn ingevuld. Evenals Cornelis Coning zal hij verzocht hebben op het schilderij van de St. Jorisdoelen in 1639 afgebeeld te mogen worden, te eerder omdat hij wist dat dit niet alleen de eerste maar ook de laatste keer zou zijn dat hij in het fraaie vaandrigsuniform geschilderd kon worden. Op 5 juli 1639 is hij immers gehuwd met Wilhelmina Coymans. Dat betekende het onherroepelijk einde van het door de Haarlemse „jeunesse dorée" zo begeerde vaandrigschap, daar een vaandrig ongehuwd diende te zijn. Over de vijf nog niet behandelde sergeants is aan de hand van de oude opgaven het volgende op te merken. De nos 2 en 17 zijn resp. Gabriel Loreyn en Nicolaes van Loo. De laatste is de zoon van de kolonel op dit stuk. De sergeant no. 9 wordt aangegeven als Lucas van Tetterode en volgens een ander manuscript als een zekere Francijn. Wie no. 13 is staat evenmin vast. Het zou Pieter de Jong zijn, doch een andere lezing geeft Mr. Johan van Wallenburg en een derde ma nuscript noemt hem een van Brienen. Daar het archief van de St. Jorisdoelen uit die tijd niet bewaard is, kan ik deze beide sergeants niet behoorlijk identificeren. De laatste sergeant (no. 18) is volgens alle opgaven een van der Schalcken. De voornamen worden opgegeven resp. als Cornelis Symonsz.,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 73